Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1542 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υπέρβαση εξουσίας, Πλαστογραφία, Αυτοπρόσωπη εμφάνιση, Υπεξαίρεση.
Περίληψη:
Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή, ελλιπή αιτιολογία και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφανίσεως του αναιρεσείοντος στο Συμβούλιο του Α.Π.
Αριθμός 1542/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Παπαδόπουλο και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ....
Με πολιτικώς ενάγουσες τις εταιρείες με τις επωνυμίες: 1. "AURORA SHIPPING S.A.", 2. "DYNAMIC DISCOVERY S.A." και 3. "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ". Περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 154/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Φεβρουαρίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 310/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ψάνης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου, με αριθμό 141/16-4-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγοντες, κατά το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την από 26-2-2010 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., κατά του υπ'αριθμ. 154/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εκθέτομεν τα εξής:
Α'. Με το προσβαλλόμενο βούλευμα απερρίφθη κατ'ουσίαν υπ'αριθμ. 563/2009 έφεση του κατηγορουμένου, κατά του υπ'αριθμ. 2968/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, διά του οποίου παρεπέμφθη στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (κακουργημάτων), για να δικαστεί για α) υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, κατ' εξακολούθηση, ποσού άνω των 73.000 € και β) πλαστογραφία μετά χρήσεως, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση, εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερέβη τα 15.000 € (άρθρα 98 παρ. 2, 216 παρ. 1, 3 και 375 παρ. 1, εδάφιο τελευταίο του Π.Κ., όπως αυτά αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 του Ν. 2408/1996 και 14 του Ν. 2721/1999).
Β'. Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε νομότυπες και εμπροθέσμως, από πρόσωπο δικαιούμενο προς τούτο και κατά βουλεύματος υποκειμένου σε αναίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 473 παρ. 1, 474 και 482 παρ. 1, 3 Κ.Π.Δ., με την άνω από 26-2-2010 δήλωση του αναιρεσείοντος στον αρμόδιο Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, για την οποία συντάχθηκε η υπ'αριθμ. 33/2010 έκθεση αναιρέσεως, ενώ το προσβαλλόμενο βούλευμα του είχε επιδοθεί στις 18-2-2010 και είναι τυπικά δεκτή.
Με το ένδικο αυτό μέσο ο αναιρεσείων προβάλλει ως λόγους αναιρέσεως την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του προσβαλλομένου βουλεύματος και την εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
Γ'. 'Ελλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του παραπεμπτικού βουλεύματος, που απαιτείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σ'αυτό με σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το Συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί, βάσει των οποίων έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, για την πράξη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ενώ εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ιδρύουσα λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν το Συμβούλιο δεν υπάγει ορθώς σε αυτή τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ως προκύψαντα από τις αποδείξεις, καθώς και όταν η σχετική διάταξη παραβιάζεται εκ πλαγίου, ήτοι όταν έχουν εμφιλοχωρήσει στο βούλευμα κατά την έκθεση και ανάπτυξη των περιστατικών ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος, περί της ορθής ή όχι εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα στερείται νομίμου βάσεως.
Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Π.Κ., όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3α Ν. 2721/1999, όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (εν όλω ή εν μέρει) κινητό πράγμα, που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, και, αν το αντικείμενο της υπεξαιρέσεως είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Κατά το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3α Ν. 2721/1999, αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ. (73.000 €), ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτείται αντικειμενικώς μεν ιδιοποίηση χωρίς δικαίωμα ξένου κινητού πράγματος που περιήλθε στην κατοχή του δράστη με οποιονδήποτε τρόπο, υποκειμενικώς δε δόλος αυτού, που ενέχει τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο και ότι το κατέχει, καθώς και τη θέλησή του να το ενσωματώσει στην περιουσία του χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο. Η εν λόγω αξιόποινη πράξη προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και όταν ετελέσθη κατ' εξακολούθηση και το συνολικό όφελος υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €, εφόσον ο δράστης με τις μερικότερες πράξεις απέβλεπε στο συνολικό αποτέλεσμα.
Εξ άλλου, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 Π.Κ., όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον, σχετικό με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Κατά την παράγραφο 3β' του ίδιου άρθρου, όπως η παράγρ. αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 Ν. 2408/1996 και 14 παρ. 2 Ν. 2721/1999, ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος υπερβαίνει τα 15.000 €, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Κατά το άρθρο 13 στ' του Π.Κ., κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος υπάρχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης, με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως αυτής, προκύπτει σκοπός πορισμού εισοδήματος εκ μέρους αυτού. Ενώ, κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος υπάρχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης, προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη, προς διάπραξη του εγκλήματος αυτού, ως στοιχείου της προσωπικότητός του.
Τέλος από τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2 του Π.Κ., όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2721/1999, προκύπτει, ότι για τον υπολογισμό του περιουσιακού οφέλους ή της βλάβης που προκύπτει από το κατ' εξακολούθηση έγκλημα, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας των αντικειμένων των μερικοτέρων πράξεων και όχι η αξία του αντικειμένου κάθε μεμονωμένης πράξεως, υπό την προϋπόθεση ότι ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις στο συνολικό αποτέλεσμα.
Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει απ' το προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με επιτρεπτώς καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό Εισαγγελική πρόταση και δι'αυτής στην ενσωματωμένη στο πρωτόδικο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία καθολικώς αναφέρεται, {τούτου (Αντ/λέως Εφετών) περιοριζομένου σε ορισμένες μόνον επισημάνσεις}, δέχθηκε ότι, από τα μνημονευόμενα αποδεικτικά μέσα, προέκυψαν τα εξής πραγματικά περιστατικά:
Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας που περιήλθε στους προανακριτικούς υπαλλήλους του πρώην ΣΔΟΕ σύμφωνα με την οποία ο πρώτος κατηγορούμενος, Χ, λογιστής σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, κατέχει σε τράπεζες της ημεδαπής προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα, ύψους 1, 5 δις δραχμών, προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, διενεργήθηκε την 17-9-2003 έρευνα στα επί της οδού ... στο ... γραφεία των νυν εγκαλουσών εταιρειών με τις επωνυμίες "AURORA SHIPPING S.A.", "DYNAMIC DISCOVERY S.A" και "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε", όπου και βρέθηκε ο ανωτέρω κατηγορούμενος. Αρχικά προθυμοποιήθηκε να συνδράμει τους διενεργούντες τον έλεγχο προανακριτικούς υπαλλήλους επιδεικνύοντας τους διάφορα έγγραφα που αφορούσαν τις ως άνω εταιρείες, πλην όμως στην συνέχεια αναλαμβάνοντας δεσμίδες χαρτονομισμάτων διαφόρων νομισμάτων και με την πρόφαση ότι θα τα μεταφέρει σε διπλανό γραφείο όπου τηρούνταν το ταμείο ίων ως άνω εταιρειών, εξαφανίστηκε εγκαταλείποντας τον χαρτοφύλακα του. Εντός του τελευταίου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους σφραγίδων που ανήκαν - μεταξύ άλλων - σε υπαλλήλους του ΙΚΑ, βιβλιάρια καταθέσεων της τράπεζας "PRO BANK" με δικαιούχους τον ίδιο καθώς και τους ανήλικους τότε υιούς του, Χ1 και Χ2, συνολικού ποσού 1, 5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, αποδείξεις καταθέσεων με ημερομηνία 15-7-2003 της ήδη κατηγορούμενης, Φ, ποσού 750.000 ευρώ και αγορά "repos" την ίδια ημέρα ίσου ποσού καθώς και μεγάλο αριθμό εγγράφων (πληρεξούσια, δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΜΑΠ κλπ των ως άνω εταιρειών καθώς και γραμμάτια είσπραξης του ΙΚΑ) [βλ. την από 17-9-2003 έκθεση δέσμευσης των προανακριτικών υπαλλήλων του ΣΔΟΕ]. Μετά τις ως άνω αρχικές διαπιστώσεις που περιήλθαν και σε γνώση του Ζ, νομίμου εκπρoσώπoυ εταιρειών και συγκεκριμένα της κατοχής από τον ως άνω κατηγορούμενο, ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού που δεν δικαιολογείτο από την ιδιότητα του ως έμμισθου λογιστή στις ως άνω εταιρείες συμφερόντων του, διενεργήθηκε διαχειριστικός - οικονομικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν κακοδιαχείριση και ιδιοποίηση χρημάτων που ο κατηγορούμενος έλαβε στην κατοχή του υπό την προαναφερθείσα επαγγελματική του ιδιότητα. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι ο ως άνω κατηγορούμενος καίτοι ζητούσε από τον ανωτέρω και ελάμβανε κάθε ημέρα διάφορα χρηματικά ποσά προκειμένου να προβαίνει στην πληρωμή διαφόρων υποχρεώσεων, ιδίως ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, το ΤΑ.Ν.Π.Υ καθώς και Φ.Μ.Υ, Φ.Π.Α και Φ.Μ.Α.Π προς την αρμόδια για την φορολόγηση των ως άνω εταιρειών ΔΟΥ, αποδίδοντας στο τέλος κάθε ημέρας εγγράφως πρόχειρη κατάσταση ταμείου προς τον Ζ ή άλλα προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με το τέχνασμα της εγγραφής ψευδών εν μέρει ή εν άλω δαπανών και περαιτέρω της προσκόμισης σε ορισμένες περιπτώσεις πλαστών παραστατικών αυτών που ο ίδιος κατήρτιζε εμφάνιζε μεγαλύτερες δαπάνες απ' ότι στην πραγματικότητα προέβαινε και ιδιοποιείτο την διαφορά μεταξύ της (μεγαλύτερης) δήθεν καταβληθείσας δαπάνης και εκείνης (μικρότερης) στην οποία πράγματι προέβαινε. Επιπλέον προέκυψε ότι προέβαινε εξακολουθητικά στην έκδοση τραπεζικών επιταγών που σύρονταν επί τραπεζικών λογαριασμών που η ως άνω εγκαλούσα εταιρεία με την επωνυμία "AURORA SHIPΡING S.A." τηρούσε σε τράπεζες της ημεδαπής σε διαταγή υπαρκτών πιστωτών αυτής τις οποίες ακολούθως οπισθογραφούσε θέτοντας την υπογραφή και την σφραγίδα των τελευταίων έτσι ώστε να εμφανίζεται εν τέλει ο ίδιος ως νόμιμος δήθεν κομιστής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και να τις εισπράττει ιδιοποιούμενος το πληρωτέο σε αυτές χρηματικό ποσό. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:
1) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 10/9/2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής ΦΠΑ της εταιρείας "DYNAMIC DISCOVERY S.A" ποσού 10.849 ευρώ η πραγματική οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την ίδιας ημερομηνίας περιοδική δήλωση ΦΠΑ (από 1-7-2003 έως 31-7-2003) με αριθμό πρωτοκόλλου ... προς την Δ0Υ ΦΑΒΕ Αθηνών καθώς και το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής (Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' με αριθμό ...) που πράγματι κατεβλήθη ανήλθε σε 9.492, 23 ευρώ, με συνέπεια να παραμείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του φερόμενου ως καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πραγματικά καταβλήθηκε ύψους 1.357 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε χωρίς νόμιμο δικαίωμα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (10.849, 23 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 2) εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 4-7-2003 δήθεν εξόφληση οφειλής ΦΠΑ Μαίου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 1.653,61 ευρώ καίτοι στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε, με συνέπεια να παραμείνει στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό που δήθεν κατέβαλε, το οποίο και ιδιοποιήθηκε χωρίς νόμιμο δικαίωμα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (1.653 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανηθεί αναφορικά με το ύψος ίου ποσού που δήθεν κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 3) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25/7/2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης προς την αρμόδια ΔΟΥ οφειλής ΦΠΑ Ιουνίου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 6.527 ευρώ η πραγματική οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής (Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' με αριθμό ...) που πράγματι κατεβλήθη για την ίδια αιτία ανήλθε σε 2.894, 90 ευρώ, με συνέπεια να παραμείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ψευδώς καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πραγματικά καταβλήθηκε ύψους 3.632,46 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε χωρίς νόμιμο δικαίωμα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (6.527 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά, με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 4) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-5-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής Φ.Μ.Υ 1ου διμήνου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") συνολικού ποσού 2.634,74 ευρώ η πραγματική οφειλή της εταιρείας ήταν συνολικά μόλις 1.171, 45 ευρώ (509, 28 ευρώ για το πρώτο δίμηνο του 2003 και 662, 01 για το δεύτερο δίμηνο του έτους 2003), με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσό των 1.463,45 ευρώ που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του πράγματι καταβληθέντος ποσού και εκείνου που ψευδώς εμφάνισε ότι κατέβαλε, το οποίο και ιδιοποιήθηκε παράνομα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω δήλωσης ΦΜΥ 1ου διμήνου 2003 την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (2.634,74 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως δε την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 5) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 17-7-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") συνολικού ποσού 3.634, 74 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή αυτής υπήρχε, όπως σαφώς προκύπτει από την προσκομισθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου ... Προσωρινή Δήλωση προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών όπου εμφανίζεται οφειλή για την περίοδο από 1-5 έως 30-6-2003 ποσού 510, 80 καθώς από το με αριθμό ... . Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' της ίδιος ως άνω ΔΟΥ με το οποίο καταβλήθηκε το προαναφερθέν χρηματικό ποσό και με τον τρόπο αυτό να λάβει στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω δήλωσης ΦΜΥ 3ου διμήνου 2003 την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (3.634, 74 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως δε την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 6) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25-7-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής Φ.M.Y 3ου διμήνου 2003 συνολικού ποσού 6.510,80 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, όπως προκύπτει σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ... Προσωρινή Δήλωση προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών όπου εμφανίζεται οφειλή για την περίοδο από 1-5 έως 30-6-2003 ποσού 510,80 καθώς από το με αριθμό... Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' της ίδιας ως άνω ΔΟΥ με το οποίο καταβλήθηκε το προαναφερθέν ποσό, με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει την διαφορά του ποσού που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πραγματικά καταβλήθηκε ύψους 6.000 ευρώ, περαιτέρω και την από 25-7-2003 πλαστή Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ (ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών) την οποία κατήρτισε συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας κάτωθι της θέσης "Θεώρηση και παραλαβή" την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 7) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 1ου / 2003 προς το ΙΚΑ (αντί προς το Δημόσιο Ταμείο που εκ παραδρομής αναφέρεται στο κατηγορητήριο) της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 2.714 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 27-2-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.682, 43 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά του δήθεν καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε συνολικού ύψους 1.031,77 ευρώ, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού! που δήθεν κατέβαλε, 8) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-3-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 2ου 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 2.714 ευρώ στην πραγματικότητα ή οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 31-3-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.682, 43 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή το ποσό που προκύπτει από την διαφορά του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ποσού ύψους 1.031, 67 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 2ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 9) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 3ου/2003 προς το ΙΚΑ της εταιρείας ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.070,40 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 30-4-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.682, 43 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.387,97 ευρώ, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 3ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 10) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-5-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 4ου/ΔΠ 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 6.014,20 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με τα από 29-5-2003 δύο (2) Προσωρινά Γραμμάτια Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.892, 47 ευρώ [2.033, 63 + 858, 84], με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσού που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ εκείνου που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 3.121, 73 ευρώ, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 3ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 11) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 5ου / 03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A] ποσού 2.880 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία καταβολή έλαβε χώρα την ως άνω ημερομηνία και ειδικότερα οι μόνες καταβολές που αφορούσαν την ως άνω οφειλή έλαβαν χώρα την 6-6-2003, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 5ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 12) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 5ου /03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.050 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία καταβολή έλαβε χώρα την ως άνω ημερομηνία και ειδικότερα οι μόνες καταβολές που αφορούσαν την ως άνω οφειλή έλαβαν χώρα την 6-6-2003, περαιτέρω κατήρτισε το αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 5ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 13) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-7-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 6ου/ 03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.069 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία καταβολή έλαβε χώρα την ως άνω ημερομηνία και ειδικότερα οι μόνες καταβολές που αφορούσαν την ως άνω περίοδο έλαβαν χώρα την 8-7-2003 και την 30-7-2003, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν...πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 6ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 14) εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25-8-2003 δήθεν εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 7ου /03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.069 ευρώ καίτοι στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε και ειδικότερα οι καταβολές που αφορούσαν εισφορές της ως άνω περιόδου έλαβαν χώρα την 1 και την 28-8-2003, με συνέπεια να λάβει στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό χωρίς νόμιμη αιτία το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 7ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 15) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-5-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 1ου διμήνου 2003 προς την ΔΟΥ Πλοίων της εταιρείας "AURORA SHIPPING S.A" ποσού 7.439, 74 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 30-5-2003 Δελτίο Προσωρινής Δήλωσης που αφορούσε υποχρέωση καταβολής ΦΜΥ της περιόδου από 1-1 έως 28-2-2003, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.317,61 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 6.122,16 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε την με ίδια ημερομηνία πλαστό δελτίο προσωρινής δήλωσης αναγράφοντας το ως άνω χρηματικό ποσό που δήθεν κατέβαλε για την ως άνω αιτία και χωρίς δικαίωμα τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, εν συνεχεία την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 16) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 1ου / 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.214 ευρώ στην πραγματικότητας η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 21-2-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ίδιας περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.941, 74 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.272, 26 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1ου/2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 17) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-3-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 2ου / 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.234 ευρώ στην πραγματικότητας η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το υπ' αριθ. ... Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ίδιας περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.809,23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του τo ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.424, 77 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το με ίδια ημερομηνία πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 2ου / 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 18) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 3ου / 2003 προς τo ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.614 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 30-4-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω χρονικής περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.941, 74 ευρώ (αντί του ποσού των 1.441, 74 ευρώ που ανεγράφη εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), ήτοι ιδιοποιήθηκε την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε συνολικού ποσού 1.672, 26 ευρώ (αντί του ποσού των 2.172, 26 ευρώ που ανεγράφη εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 3ου / 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 19) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-5-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 4ου / 13ου 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 5.504, 98 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με τα από 28-5-2003 δύο (2) Προσωρινά Γραμμάτια Είσπραξης που αφορούσαν ασφαλιστικές εισφορές μηνός Απριλίου 2003 και 13° μήνα 2003, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 3.009, 86 ευρώ και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.495, 12 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε τo υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ίΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της ως άνω χρονικής περιόδου συμπληρώνοντας τo ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 20) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 26-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 5ου / 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλής αυτής, σύμφωνα με το από 26-6-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.970,33 ευρώ, και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.013,67 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της ως άνω χρονικής περιόδου συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 21) ενώ εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 16-7-2003 δήθεν εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 6ου / 03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλής αυτής, σύμφωνα με το από 16-7-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.970, 33 ευρώ (αντί ουδεμίας καταβολής που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.013,67 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της ως άνω χρονικής περιόδου συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 22) εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-8-2003 δήθεν εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 7ου / 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλής αυτής, σύμφωνα με το από 21 -8-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.970, 33 ευρώ (αντί ουδεμίας καταβολής που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.013,67 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε πλαστό προσωρινό γραμμάτιο είσπραξης θέτοντας το ως άνω χρηματικό ποσό που φέρεται ότι κατέβαλε και χωρίς δικαίωμα τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ, προσκόμισε δε αυτό ενώπιον ίου Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 23) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 10-4-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ" προς το ΙΚΑ ποσού 4.079 ευρώ η πραγματική οφειλή της ως άνω εταιρείας ήταν μόλις 649,13 ευρώ, όπως σαφώς προκύπτει από την αντιπαραβολή των αντίστοιχων προσωρινών γραμματίων είσπραξης και αναλυτικών καταστάσεων εργοδότη προς τo ΙΚΑ σύμφωνα με τα οποία η μηνιαία εισφορά κατά το χρονικό διάστημα από 27-2-2003 έως 22-8-2003 δεν υπερέβαινε το ποσό των 649,13 ευρώ, με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του που δήθεν καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 3.429, ευρώ, περαιτέρω κατάρτισε πλαστό γραμμάτιο είσπραξης αναγράφοντας το ως άνω χρηματικό ποσό και θέτοντας, χωρίς δικαίωμα τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ, ακολούθως προσκόμισε αυτό ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 24) εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-7-2003 ότι καταβλήθηκε το ποσό των 1.948 ευρώ για την εξόφληση προστίμου (υπ' αριθ. 83/2003 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Πλοίων) της ως άνω εταιρείας ("ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ) καίτοι στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε, ούτε ποτέ καταβλήθηκε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατά την ως άνω ημερομηνία, περαιτέρω κατήρτισε πλαστή προσωρινή δήλωση την οποία συμπλήρωσε με το ως άνω χρηματικό ποσό και στο οποίο έθεσε χωρίς δικαίωμα την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως το προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με την δήθεν καταβολή του ως άνω χρηματικού για την προαναφερθείσα αιτία, 25) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-8-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ (Ταμείο Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων) της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 816, 34 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλής αυτής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ... απόδειξη είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας που αφορούσε την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουλίου 2003 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 416, 34 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ εκείνου που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 400 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 26) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-7-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 816, 34 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλής αυτής, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... από 22-7-2003 απόδειξη είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας που αφορούσε την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουνίου 2003 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 416,34 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 400 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 27) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 8-7-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 4.955, 95 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλής αυτής, σύμφωνα με την άνευ ημερομηνία μηχανογραφημένη μισθολογική κατάσταση που φορούσε και τον υπολογισμό Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.343, 65 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 3.612, 30 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 28) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 776, 34 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλής αυτής, σύμφωνα με την άνευ ημερομηνίας μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας καθώς και την υπ' αριθμόν... απόδειξη είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας που αφορούσε την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΤΑ.Ν.Π.Υ μηνός Μαΐου 2003 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 416,34 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 360 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 29) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 23-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση έναντι οφειλής Φ.Μ.Υ 2ου διμήνου 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 4.838 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή αυτής υπήρχε αφού για την ως άνω χρονική περίοδο η σχετική υποχρέωση είχε εξοφληθεί ήδη από την 19-6-2003 και συνεπώς έλαβε χωρίς νόμιμη αιτία το ως άνω χρηματικό ποσό τo οποίο φέρεται ότι κατέβαλε, 30) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 19-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2ου διμήνου/ Πάσχα 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.513,30 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας για την ως άνω χρονική περίοδο η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό ίων 1.674,07 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 839,23 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 31) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 2-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου 2003 και Δώρου Πάσχα προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 784, 46 και 390 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά ποσού 1.174, 46 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2003 καθώς και τις υπ' αριθμόν ... και ... Αποδείξεις Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 434,46 και 201,54 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 636 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 539 [350 + 189] ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 32) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαρτίου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 770 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 410, 30 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 359, 70 ευρώ τo οποίο και ιδιοποιήθηκε, 33) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.892, 44 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε την ως άνω ημερομηνία, ούτε κατεβλήθη οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για την ως άνω αιτία καθόσον η ο μεν Φ.Μ.Υ για το 5° και 6° δίμηνο 2002 είχε καταβληθεί την 24-2-2003, ο δε Φ.Μ.Υ για το 1° δίμηνο 2003 είχε καταβληθεί την 30-5-2003 και συνεπώς ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό που φέρεται ότι κατέβαλε για την προαναφερθείσα αιτία, 34) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-3-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Φεβρουαρίου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 682,30 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 382, 30 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 300 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 35) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 24-2-2003 εμφανίζεται η έναντι καταβολή οφειλής Φ.Μ.Υ/Δ.Χ/Πρόστιμο προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 6.720 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών 5ου διμήνου 2002 ανήλθε στο ποσό των 2.332, 67 ευρώ (και όχι το ποσό των 347, 37 ευρώ που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση) και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 4.387, 33 ευρώ (και όχι το ποσό των 6.372, 63 ευρώ που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση) το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 36) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 685 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 410,30 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 274, 70 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 37) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2002 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 1.370 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 752, 49 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 617, 54 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 38) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές Δώρου Χριστουγέννων 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.234,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... από 22-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.706, 01 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.528, 13 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 39) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές Δώρου Χριστουγέννων 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.234,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ...' από 22-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.809, 23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.424, 91 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 40) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-12-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Νοεμβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.514,10 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 30-12-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.809, 23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 705, 24 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 41) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-11-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Οκτωβρίου 2002 και 14ου μήνα του 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.840 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με τα υπ' αριθμόν ... από 29-11-2002 και 185138 από 29-11-2002 Προσωρινά Γραμμάτια Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.550, 49 [914 + 1.636, 49] ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.289, 71 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 42) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 1.752, 46 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 31-10-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 850, 32 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 902, 14 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 43) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 7ου - 8ου 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 4.524, 27 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας της ως άνω χρονικής περιόδου, ανήλθε στο ποσό των 2.346, 97 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.177,30 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 44) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-9-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Αυγούστου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605, 67 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 30-9-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905, 67 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 700 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 45) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-8-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...από 27-8-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905,67 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 699, 33 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 46) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 5ου - 6ου 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 4.614 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας της ως άνω χρονικής περιόδου, ανήλθε στο ποσό των 2.346, 97 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος καν εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.267, 04 ευρώ τo οποίο και ιδιοποιήθηκε, 47) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουνίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605, 67 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 29-7-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905, 67 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 700 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 48) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 2-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2ου - 3ου - 4ου και επιδόματος Πάσχα 2002 προς χην αρμόδια ΑΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 4.8157,89 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας της ως άνω χρονικής περιόδου, ανήλθε στο ποσό των 2.916, 40 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.899, 49 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 49) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-6-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605, 67 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 28-6-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905, 67 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 699, 95 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 50) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 13-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π 2003 προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A) ποσού 4.725 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την από 18-6-2003 ατομική ειδοποίηση χρεών ανήλθε στο συνολικό ποσό των 5.930, 53 και μπορούσε να καταβληθεί σε τρεις δόσεις, επιπλέον κατεβλήθη την 18-6-2003 το ποσό των 2.092 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.633 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την &ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 4.725 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή της ως άνω εταιρείας υπήρχε για την χρήση 2002 αφού η τελευταία δόση είχε καταβληθεί την 16-1-2003, η δε σχετική υποχρέωση καταβολής πρώτης δόσης για την χρήση 2003 είχε καταβληθεί, όπως προαναφέρθηκε υπό τον α.α 52 την 18-6-2003 και συνεπώς παρακράτησε το ως άνω χρηματικό ποσό (4.725 ευρώ), τo οποίο και ιδιοποιήθηκε, 52) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 24-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές επιδόματος αδείας 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.216,42 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με τo υπ' αριθμόν ... από 24-2-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ... η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.006 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.210, 42 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 53) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές αδείας 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.045,40 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.006 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.039, 40 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 54) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές δώρου Χριστουγέννων 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 30-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.985, 41 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 998,59 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 55) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές δώρου Χριστουγέννων 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 2.714 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 28-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.663, 23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.050,77 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 56) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 1.874, 80 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα με τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ανήλθε στο ποσό των 363, 31 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.511, 49 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 57) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 24-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 5ου διμήνου 2002 προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 7.807, 35 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με τα υπ' αριθμόν ...' από 24-1-2003 και 7817406 Σειρά Ε' από 24-1-2003 διπλότυπα είσπραξης τύπου Α' ανήλθε στο συνολικό ποσό των 751, 20 [384, 85 + 366, 35] ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 7.056, 15 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 58) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 23-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 2.714,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 23-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (uπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.603, 32 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.110, 82 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 59) στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 16-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 4.837, 50 ευρώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' γραμμάτιο είσπραξης τύπου Α', το ποσό που καταβλήθηκε για Φ.Μ.Α.Π κατά την χρήση 2002 ανήλθε στο ποσό των 2.034, 42 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.803, 08 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 60) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-12-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Νοεμβρίου 2002 προς τo ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 2.709 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 30-12-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.603,32 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.105, 68 ευρώ τo οποίο και ιδιοποιήθηκε, 61) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 13-12-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΑΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 9.175, 95 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2002 ανήλθε στο ποσό των 6.845, 73 πλέον προσαυξήσεων ποσού 342, 29 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του to ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.987,93 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 62) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 3-12-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 1.980 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή της εταιρείας αυτής υπήρχε προς το ΙΚΑ και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του τo ως άνω χρηματικό ποσό που φέρεται ότι κατέβαλε το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 63) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-11-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Οκτωβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 5.820,40 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 29-11-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 4.021,98 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.798, 42 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 64) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-11-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές επιδόματος αδείας και διαφορές 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.263,29 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 21-11-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.756,09 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του τo ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 507, 20 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 65) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 2.708,60 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 31-10-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Οκτωβρίου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.675, 82 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 32, 78 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 66) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 6.677,91 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 22-10-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 5.444, 47 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.233,44 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 67) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.139, 23 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με τo υπ' αριθμόν ... από 22-10-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' και της με ίδια ημερομηνία Προσωρινής Δήλωσης, ανήλθε στο ποσό των 482, 74 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.656, 26 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 68) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 3-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 8.182, 27 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Ιουλίου ανήλθε στο ποσό των 6.917, 25 πλέον προσαυξήσεων ποσού 346, 36 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 908,66 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 69) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-9-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 10.632,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 30-9-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Αυγούστου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 8.619, 07 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από τnv διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.013, 03 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 70) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 18-9-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 4.612, 50 ευρώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... γραμμάτιο είσπραξης τύπου Α' το ποσό που καταβλήθηκε για Φ.Μ.Α.Π κατά την χρήση 2002 ανήλθε στο ποσό των 1.976, 85 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.635, 65 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 71) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-8-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 6.821, 19 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Ιουνίου ανήλθε στο ποσό των 5.905, 19 πλέον προσαυξήσεων ποσού 295, 26 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 620,74 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 72) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 1.298, 63 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 31-7-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' και της με ίδια ημερομηνία Προσωρινής Δήλωσης, ανήλθε στο ποσό των 306, 03 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 992, 60 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 73) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 6.694,33 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουνίου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 6.156, 06 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 538, 27 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 74) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 4.618, 65 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 22-7-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.178, 37 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.440, 28 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 75) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 4-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 3.522 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Μαΐου 2002 ανήλθε στο ποσό των 2.901, 78 και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 620, 22 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 76) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 2-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 1.320, 33 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 2-7-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' και την με ίδια ημερομηνία Προσωρινή Δήλωση, ανήλθε στο ποσό των 336 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 984,33 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 77) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-6-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A") ποσού 2.759,03 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 28-6-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.939, 88 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 819, 15 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 78) προέβη στην πλαστογράφηση των κάτωθι τραπεζικών επιταγών εκδόσεως της ως άνω εγκαλούσας εταιρείας με την επωνυμία "AURORA SHIPPING S.A" θέτοντας, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση στην θέση του πρώτου οπισθογράφου την υπογραφή και την σφραγίδα του κομιστή σε διαταγή του οποίου και εκδόθηκαν ως εξής:
1) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 15-7-2003, ποσού 293, 47 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.A", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 2) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 21-7-2003, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.Α", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 3) της υπ' αριθ.... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 30 -7-2003, ποσού 293, 47 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.A", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικά ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 4) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 28 -7-2003, ποσού 440,21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.A", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 5) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 19-6-2003, ποσού 2.100 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΠΕ", η επωνυμία της οποίας ομοιάζει με το διακριτικό τίτλο ("Γενική Κατασκευαστική ΗΦΑΙΣΤΟΣ") της εταιρείας με την επωνυμία "... & ΣΙΑ Ε.Ε", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 6) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 3-9-2003, ποσού 880, 41 ευρώ, σε διαταγή δήθεν του Π (προφανώς πρόκειται για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία "Αποστ. ΠΟΕ" επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του ανωτέρω, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 7) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 9-9-2003, ποσού 880, 41 ευρώ, σε διαταγή δήθεν του Π επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του ανωτέρω, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 8) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 17-10-2002, ποσού 1.000 δολαρίων (ή 1.343 ευρώ), σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "B.S.A. marine LTD", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η ως άνω συγκατηγορούμενή του, Φ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 9) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 28-8-2002, ποσού 2.000 δολαρίων (ή 2.686 ευρώ), σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "B.S.A. marine LTD", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφηοης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή τoυ νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον ίων αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η ως άνω συγκατηγορούμενή του, Φ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGAS1AS", 10) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ-PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 6-9-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 11) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 9-5-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 12) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 29-4-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 13) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 29-4-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 14) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 30-4-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 15) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ALPHA BANK" με ημερομηνία έκδοσης την 3-7-2002, ποσού 586, 94 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", και 16) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ALPHA BANK" με ημερομηνία έκδοσης την 4-7-2002, ποσού 586, 94 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", Από το σύνολο των επιμέρους πράξεων υπό τους αύξοντες ως άνω αριθμούς από 1 έως 77 προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος με το τέχνασμα της εμφάνισης αυξημένων δαπανών τις οποίες καταχωρούσε στην ανεπίσημη ημερήσια κατάσταση ταμείου έλαβε στην κατοχή του κατά τo χρονικό διάστημα από 28-7-2002 έως 10-9-2003 το συνολικό ποσό των 143.399, 79 ευρώ (Διευκρινίζεται ότι στο ποσά αυτό που ο κατηγορούμενος έλαβε στην κατοχή του δεν συνυπολογίζεται το συνολικό ποσό των 11.703,11 ευρώ που αντιστοιχεί στις προαναφερθείσες συνολικά 16 τραπεζικές επιταγές καθόσον για αυτές απαγγέλθηκε κατηγορία μόνο για πλαστογραφία). Το δε ποσό αυτό μετά την ανακάλυψη της δράσης του καίτοι οχλήθηκε να αποδώσει αρνήθηκε να το πράξει. Περαιτέρω όσον αφορά την διωκόμενη σε βαθμό κακουργήματος πράξη της πλαστογραφίας μετά χρήσεως αυτή αφορά 40 συνολικά πλαστά έγγραφα (βλ. υπό τους α.α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 78 (1-16) εκ των οποίων το σκοπούμενο όφελος που επιδίωξε ο δράστης δια βλάβης της περιουσίας των εγκαλουσών εταιρειών ανήλθε στο συνολικό ποσό των 38. 685 ευρώ. Επιπλέον προέκυψε ότι ενήργησε όχι ευκαιριακά, αλλά με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του δια βλάβης τρίτου και δη της περιουσίας των εγκαλουσών εταιριών εισόδημα. Τούτο δε συνάγεται τόσο από την επανειλημμένη κατά τα ανωτέρω τέλεση της πράξης της πλαστογραφίας, όσο και από την υποδομή που είχε διαμορφώσει και ειδικότερα από την προμήθεια εντύπων προσωρινών γραμματίων πληρωμής του ΙΚΑ, τα οποία ουδέποτε είχαν χορηγηθεί στο υπ/μα του ΙΚΑ ..., ούτε είχαν τυπωθεί από το εθνικό τυπογραφείο, είχαν δε αύξοντες αριθμούς διαφορετικούς από εκείνους που είχαν τα δελτία του ως άνω υπ/τος του ΙΚΑ καθώς και από την προμήθεια έντυπων σφραγίδων των υπαλλήλων του ΙΚΑ καθώς και των εταιρειών σε διαταγή των οποίων εκδόθηκαν οι ως άνω υπό τον α.α 78 τραπεζικές επιταγές. Ο κατηγορούμενος απολογούμενος αρνήθηκε τις αποδιδόμενες, σε αυτόν κατηγορίες ισχυρισμένος ότι τα χρήματα που φέρεται ότι ιδιοποιήθηκε αποτελούσαν δεδουλευμένες αποδοχές που έλαβε βάσει ανεπίσημων συμβάσεων με τους εργοδότες του και ειδικότερα ότι η εμφάνιση στο ανεπίσημο βιβλίο εσόδων και εξόδων που τηρούσε αυξημένων δαπανών σε σχέση με εκείνες που πράγματι προέβαινε ήταν εν γνώσει των εργοδοτών του, Ζ και Ζ1, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να δικαιολογηθεί η καταβολή προς αυτόν της διαφοράς μεταξύ των μεγαλύτερων αποδοχών που είχε συμφωνήσει να λαμβάνει και εκείνων που προβλέπονταν στις επίσημες συμβάσεις εργασίας. Με τον τρόπο αυτό οι ανωτέρω εργοδότες του μπορούσαν -κατά τους ισχυρισμούς του - να δικαιολογήσουν στους λοιπούς μετόχους των εγκαλουσών εταιρειών τις επιπλέον αποδοχές που του κατέβαλαν. Μάλιστα σύμφωνα με τις ανεπίσημες συμβάσεις εργασίας που είχε συνάψει με τις εγκαλούσες εταιρείες θα έπρεπε να έχει λάβει ως δεδουλευμένες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1-1-99 και εντεύθεν το συνολικό ποσό των 729.663, 61 ευρώ και ότι έλαβε των επίσημων συμβάσεων το ποσό των 166.621, 65 ευρώ, ενώ το πόθο των 158.900, 37 ευρώ το εισέπραξε με τον ως άνω τρόπο, ήτοι με την εμφάνιση αυξημένων δαπανών. .Περαιτέρω αρνήθηκε ότι τα φερόμενα ως πλαστά έγγραφα καταρτίστηκαν από τον ίδιο, αλλά ότι οι ανωτέρω εργοδότες του γνώριζαν και συναίνεσαν στην κατάρτιση τους προκειμένου να δικαιολογηθεί η καταβολή του μέρους των αποδοχών του που υπερέβαινε τις βάσει των επίσημων καταχωρημένων συμβάσεων αποδοχές του. Εξάλλου εάν ο ίδιος ήταν ο δράστης της πλαστογραφίας δεν θα άφηνε στον ίδιο χώρο του γραφείου του στις ως άνω εταιρείες τα γνήσια και ία αντίστοιχα πλαστά παραστατικά δαπανών τα οποία και βρέθηκαν μετά από έρευνα των εργοδοτών του. Αναφορικά με τις φερόμενες ως πλαστές επιταγές συνομολογεί ότι ναι μεν έχουν συνταχθεί από τον ίδιο, πλην όμως μεταβιβάστηκαν σε αυτόν νομίμως από τους κομιστές σε διαταγή των οποίων είχαν εκδοθεί ως δώρα για λόγους ευαρέσκειας προς το πρόσωπο του λόγω της σύντομης εκκαθάρισης και πληρωμής των οφειλών που είχαν οι εγκαλούσες εταιρείας προς αυτούς (κομιστές). Επίσης αναφορικά με την ύπαρξη των σφραγίδων τρίτων προσώπων αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση ισχυριζόμενος ότι ο χώρος του γραφείου του δεν χρησιμοποιείτο αποκλειστικά από τον ίδιο, αλλά και από έτερα πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε αυτόν, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό να εννοηθεί ότι ανήκαν σε τρίτα πρόσωπα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τις σφραγίδες ίων υπαλλήλων της ΔΟΥ Πλοίων και του ΙΚΑ του τις έφερε ο Ζ προκειμένου να κατασκευάζει κατά τα ανωτέρω τα πλαστά παραστατικά δαπανών που καταχωρούσε στο ανεπίσημο ταμείο, ενώ αναφορικά με τις σφραγίδες των εταιρειών σε διαταγή των οποίων εκδόθηκαν οι ως άνω τραπεζικές επιταγές ισχυρίστηκε ότι είχαν δοθεί στους εργοδότες του προς εξασφάλιση τους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των εν λόγω εταιρειών καθόσον οι συμφωνίες με αυτές δεν ήταν γραπτές. Οι ισχυρισμοί αυτοί του κατηγορούμενοι κρίνονται τουλάχιστον ως προς τις αποδοθείσες πράξεις της απάτης και της πλαστογραφίας ως αβάσιμοι, επιχειρεί δε με αυτούς να εμφανίσει τον εαυτόν ως θύμα των αδίστακτων εργοδοτών και να επιρρίψει τις ευθύνες σε βάρος τους. Ειδικότερα δεν εξηγεί πειστικά για ποιο λόγο οι ως άνω εργοδότες του εμφάνιζαν εν γνώσει τους στο ανεπίσημο βιβλίο ταμείου εικονικές δαπάνες χωρίς να έχουν οι ίδιοι κάποιο οικονομικό όφελος, αλλά είχαν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, σκοπό να αποκρύψουν από τους λοιπούς μετόχους των εταιρειών τις πραγματικές του αποδοχές του. Εξάλλου επρόκειτο για ανεπίσημο βιβλίο στο οποίο θα μπορούσαν να καταχωρήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή χωρίς να εκτεθούν σε κίνδυνο αποκάλυψης των πραγματικών δαπανών/εσόδων. Εν κατακλείδι ο μόνος ο οποίος τελικά μπορούσε να ωφεληθεί και τελικά ωφελήθηκε από τις πράξεις αυτές ήταν ο ίδιος και ουδείς άλλος. Με τους ως άνω αβάσιμους, αόριστους και αντιφατικούς ισχυρισμούς τους κατ' ουσίαν ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς τις πράξεις του αποδίδονται επιχειρώντας ανεπιτυχώς να εμπλέξει τους εργοδότες του καίτοι αυτοί (ισχυρισμοί) δεν επιρρωνύονται από κανένα αποδεικτικό μέσο. Σημειώνεται δε ότι κατά την εκδίκαση σε βάρος του αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας τους εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο αποδεχόμενος το σε βάρος του αιτούμενο μέτρο. Περαιτέρω καίτοι διεκδικεί ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε ουδεμία πράξη προέβη μετά την απόρριψη ως αόριστης αγωγής του. Επίσης σύμφωνα με την κατάθεση του εργαζόμενου στην ίδια εταιρεία, Ξ, ο κατηγορούμενος τηρούσε τα παραστατικά των εταιρειών εντός κλειστού ερμαρίου στο οποίο μόνο ο ίδιος είχε πρόσβαση και ουδείς άλλος (βλ. την από 6-12-2006 ένορκη κατάθεση). Αναφορικά με τις ως άνω φερόμενες ως πλαστές επιταγές ο Π, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "Π δε ΣΙΑ Ο.Ε", διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι είχε παραδώσει την σφραγίδα της εταιρείας του στους εργοδότες του λέγοντας ότι η σφραγίδα που δεσμεύτηκε δεν ανήκε στην εταιρεία του καθώς και ότι ουδέποτε έδωσε σε αυτόν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως δώρο ή προμήθεια (βλ. την από 5-7-2004 ένορκη κατάθεση). Ομοίως και οι λοιποί εκπρόσωποι των εταιρειών σε διαταγή των οποίων φέρονται ότι εκδόθηκαν σι ως άνω επιταγές αρνούνται ότι έλαβαν στην κατοχή τους τις επιταγές αυτές και ότι προέβησαν στην μεταβίβαση τους με οπισθογράφησή προς οποιονδήποτε τρίτο και μάλιστα προς τον ως άνω κατηγορούμενο, (βλ. τα από 6-11-2003 και 14-11-03 έγγραφα της τράπεζας "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", το από 24-11-03 έγγραφο της εταιρείας "B.S.A marine LTD" και τα από 25-11-03 έγγραφα των εταιρειών "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", ". & ΣΙΑ ΟΕ" και "... & Σια Ε.Ε"). Ο δε ισχυρισμός ότι οι σφραγίδες που βρέθηκαν τις κρατούσαν οι εργοδότες του προς εξασφάλιση τους δεν είναι πειστικός καθόσον δεν εξηγεί με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν προς όφελος τους σε μια ενδεχόμενη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εν λόγω εταιρειών. Εν όψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών προκύπτει ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος, Χ, εκμεταλλευόμενος την θέση του στις εγκαλούσες εταιρείες ως διευθυντή του λογιστηρίου αυτών, υπεύθυνου για την τήρηση των επίσημων λογιστικών βιβλίων και "εν γένει λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των υποθέσεων τους, ως και την πληρωμή προς τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καθώς και των διαφόρων ειδών φόρων εμφάνιζε συστηματικά κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα στο οποίο σημειωτέον περιορίστηκε ο έλεγχος εκ μέρους των εγκαλουσών εταιρειών στο ανεπίσημο ημερήσιο βιβλίο ταμείου αυξημένες δαπάνες σε σχέση με τις πραγματικές προσκομίζοντας προς απόδειξη αυτών πλαστά παραστατικά δαπανών τα οποία κατασκεύαζε ο ίδιος θέτοντας σφραγίδες που είχε προμηθευτεί καθώς και υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων των αρμοδίων για την φορολόγηση των εγκαλουσών εταιρειών ΔΟΥ και του υποκ/τος ΙΚΑ ... προκειμένου να καρπώνεται την διαφορά μεταξύ της εικονικής - αυξημένης - δαπάνης και εκείνης στην οποία πράγματι προέβαινε. Το δε συνολικό όφελος που πέτυχε με τον τρόπο αυτό να καρπωθεί με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας των εγκαλουσών εταιρειών ανήλθε, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σε 143.399, 79 ευρώ. Στην προκειμένη όμως περίπτωση προκύπτει ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος κάθε ημέρα-έχοντας προγραμματίσει τα διάφορα έξοδα, των εταιρειών ζητούσε και λάμβανε διάφορα χρηματικά ποσά α'. Ζ, ο οποίος του τα παράδιδε είτε υπό τη μορφή μετρητών, είτε επιταγών, ακολούθως στο τέλος της ημέρας απέδιδε σε αυτόν λογαριασμό προσκομίζοντας το ανεπίσημο βιβλίο ταμείου με τις επιμέρους - αναλυτικά κατ' είδος - δαπάνες καθώς και τα πλαστά παραστατικά αυτών που τις συνόδευαν και εν τέλει με το προαναφερθέν τέχνασμα παρέμενε στην κατοχή του το ποσό της διαφορά μεταξύ της πραγματικής δαπάνης και εκείνης που εμφάνιζε εικονικά στο ως άνω βιβλίο.
Συνεπώς η παράσταση ψευδών γεγονότων δια των ψευδών λογιστικών εγγράφων και της χρήσης των πλαστών παραστατικών δαπανών δεν έγινε προκειμένου να προσπορίσει και άλλο επιπλέον όφελος βλάπτοντας την περιουσία των εγκαλουσών εταιρειών, αλλά αποκλειστικά και μόνο προκειμένου ο κατηγορούμενος να διατηρήσει στην κατοχή του και να συγκαλύψει την υπεξαίρεση των επιμέρους ως άνω χρηματικών ποσών. Εν όψει αυτών τα ως άνω πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετούν - κατ' εγγύτερο νομικό χαρακτηρισμό - την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση (αρ. 98, 375 παρ. 1 εδ. β' - α' [ως το εδ. β' της παρ. 1 προστ. με το αρ. 14 παρ. 3α' του Ν. 2721/99] και όχι όπως αρχικώς ασκήθηκε προανακριτικά ποινική δίωξη και απαγγέλθηκε κατηγορία για την πράξη της απάτης τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση.
Κατόπιν των άνω ιστορηθέντων, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, έκρινεν ότι υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις παραπομπής του εκκαλούντος στο, ήδη, μνημονευθέν ακροατήριο, για να δικαστεί για τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις, απορρίπτοντας ως κατ'ουσίαν αβάσιμο την έφεση του εκκαλούντος κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, επικυρωθέντος τούτου απ'αυτό.
Δ'. Με τις παραδοχές αυτές το προσβαλλόμενο βούλευμα περιέχει την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού ιστορούνται σ'αυτό με σαφήνεια και πληρότητα, χωρίς ασάφειες και αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων, για τα οποία το Συμβούλιο Εφετών απεφάνθη για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς και τους συλλογισμούς, βάσει των οποίων τα υπήγαγε στις ουσιαστικού ποινικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 98 παρ. 1 και 2, 216 παρ. 1, 3 και 375 παρ. 1 και 2 του Π.Κ., όπως τα τρία τελευταία αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις ήδη αναφερθείσες διατάξεις, τις οποίες ορθώς εφάρμοσε και δεν παραβίασε ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου, με αντιφατικές ή ασαφείς ή με λογικά κενά παραδοχές.
Ειδικότερα, στο προσβαλλόμενο βούλευμα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά, βάσει των οποίων κρίθηκε, ότι οι δύο άνω αξιόποινες πράξεις ετελέσθησαν κατ'εξακολούθηση και η μεθοδολογία την οποία ακολούθησε ο κατηγορούμενος, ώστε τα περιερχόμενα διά των περιγραφομένων τρόπων επί μέρους ποσά σ'αυτόν, να παρακρατηθούν στη συνέχεια από τον ίδιον.
Επίσης, προσδιορίζεται ο χρόνος παρακρατήσεως των επιμέρους χρηματικών ποσών, αυτός δε είναι εκείνος των κατά περίπτωση εκδοθέντων παραστατικών, που αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστή πράξη υπεξαιρέσεως. Ακόμη αναφέρονται οι τρεις εταιρείες, εις βάρος των οποίων ετελέσθη η υπεξαίρεση.
Ο αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός του κατηγορουμένου (μη έχοντας τον χαρακτήρα του αυτοτελούς ισχυρισμού), σύμφωνα με τον οποίον, τα παρακρατηθέντα από αυτόν επιμέρους χρηματικά ποσά, του ανήκαν, λόγω των απαιτήσεων που αυτός είχε έναντι των εργοδοτριών του τριών εταιρειών, δεν υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, τις σκέψεις του οποίου υιοθέτησε και το Συμβούλιο Εφετών, διά του προσβαλλομένου βουλεύματος.
Η επισήμανση στο τελευταίο, ότι η σχετική αγωγή του αναιρεσείοντος απερρίφθη, χωρίς να διευκρινίζεται ότι η απόρριψη οφείλεται στην αοριστία αυτής, δεν δημιουργεί ασάφειες, πολλώ δε μάλλον που στο υιοθετηθέν από το Συμβούλιο Εφετών πρωτόδικο βούλευμα, αποσαφηνίζεται ότι η σχετική αγωγή τούτου απερρίφθη ως αόριστος και παρά ταύτα αυτός δεν επανήλθε με νέα αγωγή. Στο ίδιο δε (πρωτόδικο) βούλευμα, παρατίθενται και άλλες σκέψεις, που δικαιολογούν την απόρριψη του αρνητικού της κατηγορίας ισχυρισμού του αναιρεσείοντος.
Περαιτέρω, με τις παραδοχές του Συμβουλίου, αποσαφηνίζεται ότι ο κατηγορούμενος πλαστογράφησε την υπογραφή των πιστωτών της εταιρείας "AURORA SHIPPING S.A.", εις διαταγή των οποίων είχαν εκδοθεί από αυτήν οι δεκαέξι (16) επιταγές. Επομένως, δεν ανακύπτει αντίθεση "σύγχυση και αμφισημία", μεταξύ των δύο βουλευμάτων, όπως αιτιάται ο αναιρεσείων, ο οποίος υποστηρίζει ότι σε αντίθεση με το πρωτόδικο βούλευμα, το οποίο δέχεται ότι αυτός πλαστογράφησε την υπογραφή των εις διαταγή δικαιούχων των επιταγών, το προσβαλλόμενο βούλευμα δέχεται πλαστογραφία και του εκπροσώπου της εκδότριας εταιρείας. Μαζί δε με τις επιταγές αναφέρονται και τα υπόλοιπα έγγραφα, τα οποία επλαστογράφησε ο αναιρεσείων, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, βάσει των οποίων κρίθηκε ότι αυτός ετέλεσε την πλαστογραφία κατ'επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ'εξακολούθηση, αλλά και το συνολικό ποσό στο οποίο ανήλθε το σκοπούμενο υπέρ αυτού περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη βλάβη των τριών εταιρειών.
Η αιτίαση ότι στο συνολικό ποσό της υπεξαιρέσεως των 143.399,79 Ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και το συνολικό ποσό των 11.703,11 € που αντιστοιχεί στις πλαστογραφηθείσες 16 επιταγές, αβασίμως προβάλλεται. Στο πρωτόδικο, μάλιστα, βούλευμα, το οποίο εξ ολοκλήρου υιοθετήθηκε από το προσβαλλόμενο βούλευμα, γίνεται ειδική μνεία, ότι το ποσό των επιταγών δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των 143.399,79 €, διότι η Ανάκριση ως προς το ζήτημα αυτό περιορίσθηκε μόνο στην πλαστογραφία των επιταγών, χωρίς να επεκταθεί και στην δι' αυτών υπεξαίρεση.
Τέλος, η μη ικανοποίηση από το Συμβούλιο Εφετών του αιτήματος του αναιρεσείοντος, να προσκομίσουν οι τρεις εταιρείες στην Ανάκριση τα επίσημα λογιστικά τους βιβλία, για να διαπιστωθεί αν αυτές υπέστησαν βλάβη, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο αναιρέσεως. Οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, συνιστούν υπερασπιστικά επιχειρήματα, τείνοντα στην αντίκρουση της περί των πραγμάτων κρίσης του Συμβουλίου Εφετών και, επομένως, είναι απαράδεκτες.
Κατ'ακολουθίαν πάντων των ανωτέρω, οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β' και δ' Κ.Π.Δ. λόγοι αναιρέσεως, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του προσβαλλομένου βουλεύματος και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι αβάσιμοι και πρέπει να απορριφθούν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Π ρ ο τ ε ί ν ο μ ε ν -------------------
α) Να απορριφθεί η από 26-2-2010 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου Αθηνών, κατά του υπ'αριθμ. 154/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών,
β) Να απορριφθεί το αίτημα αυτοπροσώπου εμφανίσεως τούτου στο Συμβούλιό σας, διότι οι απόψεις του αναπτύσσονται εκτεταμένα και λεπτομερώς τόσο στην αίτηση αναιρέσεως, όσο και στο από 10-3-2010 μακροσκελές υπόμνημά του, Και
γ) Να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα εκ 220 €.
Αθήνα 9 Απριλίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 375 §1 εδ. α' ΠΚ "όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από η διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως απαιτούνται: α) ξένο εν όλω ή εν μέρει κινητό πράγμα, ως τέτοιο δε θεωρείται το πράγμα που βρίσκεται σε ξένη αναφορικά με το δράστη κυριότητα, όπως αυτή νοείται στο αστικό δίκαιο, β) το ξένο πράγμα να περιήλθε στο δράστη με οποιονδήποτε τρόπο και να ήταν κατά το χρόνο της πράξεως στην κατοχή του, γ) ο δράστης να ιδιοποιήθηκε αυτό παράνομα, δηλαδή να το ενσωμάτωσε στην περιουσία του, χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος και δ) δολία προαίρεση του δράστη, που περιλαμβάνει τη συνείδηση ότι το πράγμα είναι ξένο και τη θέληση να το ιδιοποιηθεί παράνομα που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια αυτού, με την οποία εξωτερικεύει την πρόθεσή του αυτή. Κατά δε τη παράγραφο 1 εδ.β' του ίδιου πιο πάνω άρθρου 375 ΠΚ, που προστέθηκε με το άρθρο 14 §3α του Ν.2721/1999, η υπεξαίρεση προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα και ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ. (ήδη 73.000 ευρώ). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 του ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τη διάταξη αυτή, η οποία απόβλεπε ι στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς μεν η απαρχής κατάρτιση από τον υπαίτιο έγγραφου, που το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, η οποία μπορεί να γίνει με την προσθήκη ή εξάλειψη λέξεων, αριθμών ή σημείων, υποκειμενικώς δε δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση πραγματώσεως των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή, και σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον για γεγονός που μπορεί να έχε ι έννομες συνέπειες, δηλαδή δημιουργία, μεταβίβαση ή κατάργηση δικαιώματος που προστατεύεται από το νόμο. Εξάλλου, κατά την παράγραφο 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 216 ΠΚ, όπως αυτή συμπληρώθηκε αρχικά με το άρθρο 1 παρ.7 εδ. α' του ν.2408/1996 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ.2 του ν.2721/1999, "αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμών (ήδη 73.000 ευρώ) ή διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ήδη δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ". Εξάλλου, στο άρθρο 98 του ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο αν περισσότερες από μία πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, το Δικαστήριο μπορεί, αντί να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ.1, να επιβάλλει μία και μόνο ποινή, για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων, προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ.11 του ν.2721/1999 δεύτερη παράγραφος στην οποία ορίζεται ότι "η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος, λαμβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε". Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του ΠΚ, που προστέθηκε στο άρθρο αυτό με το άρθρο 1 §1 του ν.2408/1996, κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Από την τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του ΠΚ προκύπτει ότι, για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της τέλεσης του συγκεκριμένου εγκλήματος κατ' επάγγελμα, απαιτείται αντικειμενικά μεν επανειλημμένη τέλεση αυτού χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειμενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα από την επανειλημμένη τέλεσή του. Επίσης, κατ' επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, όχι όμως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος.
Περαιτέρω, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 484παρ.1 στοιχ. δ ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως ,όταν αναφέρονται σ' αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις, με τις οποίες το Συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την πραγμάτωση του εγκλήματος και την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) Αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη από το Συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει, όμως, να προκύπτει ότι το Συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισμένα, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Με την έννοια αυτή δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη αξιολογικής συσχέτισης των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την πραγμάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόμος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως η γνώση ορισμένου περιστατικού ή σκοπός επελεύσεως ορισμένου πρόσθετου αποτελέσματος, όπως στο έγκλημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, β) Είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Και γ) Είναι επιτρεπτή η εξολοκλήρου ή συμπληρωματική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, και δι' αυτής και στην πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που έχει ενσωματωθεί στο πρωτόδικο βούλευμα, στο οποίο συμπληρωματικά αναφέρεται, στην οποία (πρόταση) εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή προανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία προέκυψαν αυτά, και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου. Τέλος, κατά το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. β' Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόσθηκε στο βούλευμα, εσφαλμένη δε ερμηνεία υπάρχει, όταν το Συμβούλιο αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν το Συμβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στην διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό αυτού ή στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό του και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, ούτε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 154/2010 βούλευμά του, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με επιτρεπτή εξ ολοκλήρου αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό Εισαγγελική πρόταση, και δι' αυτής και στην πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που έχει ενσωματωθεί στο πρωτόδικο βούλευμα, στο οποίο συμπληρωματικά αναφέρεται, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων στο άνω βούλευμα, αποδεικτικών μέσων ότι προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας που περιήλθε στους προανακριτικούς υπαλλήλους του πρώην ΣΔΟΕ σύμφωνα με την οποία ο πρώτος κατηγορούμενος, Χ, λογιστής σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, κατέχει σε τράπεζες της ημεδαπής προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα, ύψους 1,5 δις δραχμών, προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, διενεργήθηκε την 17-9-2003 έρευνα στα επί της οδού ... γραφεία των νυν εγκαλουσών εταιρειών με τις επωνυμίες "AURORA SHIPPING S.A.", "DYNAMIC DISCOVERY S.A." και "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε", όπου και βρέθηκε ο ανωτέρω κατηγορούμενος. Αρχικά προθυμοποιήθηκε να συνδράμει τους διενεργούντες τον έλεγχο προανακριτικούς υπαλλήλους επιδεικνύοντας τους διάφορα έγγραφα που αφορούσαν τις ως άνω εταιρείες, πλην όμως στην συνέχεια αναλαμβάνοντας δεσμίδες χαρτονομισμάτων διαφόρων νομισμάτων και με την πρόφαση ότι θα τα μεταφέρει σε διπλανό γραφείο όπου τηρούνταν το ταμείο των ως άνω εταιρειών, εξαφανίστηκε εγκαταλείποντας τον χαρτοφύλακα του. Εντός του τελευταίου διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους σφραγίδων που ανήκαν - μεταξύ άλλων - σε υπαλλήλους του ΙΚΑ, βιβλιάρια καταθέσεων της τράπεζας "ΡRΟ ΒΑΝΚ" με δικαιούχους τον ίδιο καθώς και τους ανήλικους τότε υιούς του, Χ1 και Χ2, συνολικού ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, αποδείξεις καταθέσεων με ημερομηνία 15-7-2003 της ήδη κατηγορούμενης, Φ, ποσού 750.000 ευρώ και αγορά "repos" την ίδια ημέρα ίσου ποσού καθώς και μεγάλο αριθμό εγγράφων (πληρεξούσια, δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΜΑΠ κλπ των ως άνω εταιρειών καθώς και γραμμάτια είσπραξης του ΙΚΑ) [βλ. την από 17-9-2003 έκθεση δέσμευσης των προανακριτικών υπαλλήλων του ΣΔΟΕ]. Μετά τις ως άνω αρχικές διαπιστώσεις που περιήλθαν και σε γνώση του Ζ, νομίμου εκπροσώπου των εγκαλουσών εταιρειών και συγκεκριμένα της κατοχής από τον ως άνω κατηγορούμενο, ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού που δεν δικαιολογείτο από την ιδιότητα του ως έμμισθου λογιστή στις ως άνω εταιρείες συμφερόντων του, διενεργήθηκε διαχειριστικός - οικονομικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν κακοδιαχείριση και ιδιοποίηση χρημάτων που ο κατηγορούμενος έλαβε στην κατοχή του υπό την προαναφερθείσα επαγγελματική του ιδιότητα. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι ο ως άνω κατηγορούμενος καίτοι ζητούσε από τον ανωτέρω και ελάμβανε κάθε ημέρα διάφορα χρηματικά ποσά προκειμένου να προβαίνει στην πληρωμή διαφόρων υποχρεώσεων, ιδίως ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ, το ΤΑ.Ν.Π.Υ καθώς και Φ.Μ.Υ, Φ.Π.Α και Φ.Μ.Α.Π προς την αρμόδια για την φορολόγηση των ως άνω εταιρειών ΔΟΥ, αποδίδοντας στο τέλος κάθε ημέρας εγγράφως πρόχειρη κατάσταση ταμείου προς τον Ζ ή άλλα προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με το τέχνασμα της εγγραφής ψευδών εν μέρει ή εν όλω δαπανών και περαιτέρω της προσκόμισης σε ορισμένες περιπτώσεις πλαστών παραστατικών αυτών που ο ίδιος κατήρτιζε εμφάνιζε μεγαλύτερες δαπάνες απ' ότι στην πραγματικότητα προέβαινε και ιδιοποιείτο την διαφορά μεταξύ της (μεγαλύτερης) δήθεν καταβληθείσας δαπάνης και εκείνης (μικρότερης) στην οποία πράγματι προέβαινε. Επιπλέον προέκυψε ότι προέβαινε εξακολουθητικά στην έκδοση τραπεζικών επιταγών που σύρονταν επί τραπεζικών λογαριασμών που η ως άνω εγκαλούσα εταιρεία με την επωνυμία "AURORA SHIPPING S.A." τηρούσε σε τράπεζες της ημεδαπής σε διαταγή υπαρκτών πιστωτών αυτής τις οποίες ακολούθως οπισθογραφούσε θέτοντας την υπογραφή και την σφραγίδα των τελευταίων έτσι ώστε να εμφανίζεται εν τέλει ο ίδιος ως νόμιμος δήθεν κομιστής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και να τις εισπράττει ιδιοποιούμενος το πληρωτέο σε αυτές χρηματικό ποσό. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι: 1)
ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 10/9/2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής ΦΠΑ της εταιρείας "DYNAMIC DISCOVERY S.A." ποσού 10.849 ευρώ η πραγματική οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την ίδιας ημερομηνίας περιοδική δήλωση ΦΠΑ (από 1-7- 2003 έως 31-7-2003) με αριθμό πρωτοκόλλου .... προς την Δ0Υ ΦΑΒΕ Αθηνών καθώς και το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής (Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' με αριθμό ...) που πράγματι κατεβλήθη ανήλθε σε 9.492, 23 ευρώ, με συνέπεια να παραμείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του φερόμενου ως καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πραγματικά καταβλήθηκε ύψους 1.357 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε χωρίς νόμιμο δικαίωμα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (10.849,23 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία,
2)εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 4-7- 2003 δήθεν εξόφληση οφειλής ΦΠΑ Μαίου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 1.653,61 ευρώ καίτοι στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε, με συνέπεια να παραμείνει στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό που δήθεν κατέβαλε, το οποίο και ιδιοποιήθηκε χωρίς νόμιμο δικαίωμα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (1.653 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 3) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25/7/2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης προς την αρμόδια ΔΟΥ οφειλής ΦΠΑ Ιουνίου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 6.527 ευρώ, η πραγματική οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής (Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου ..με αριθμό σειράς ....) που πράγματι κατεβλήθη για την ίδια αιτία ανήλθε σε 2.894,90 ευρώ, με συνέπεια να παραμείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ψευδώς καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πραγματικά καταβλήθηκε ύψους 3.632,46 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε χωρίς νόμιμο δικαίωμα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (6.527 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά, με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 4)ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-5-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής Φ.Μ.Υ 1ου διμήνου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") συνολικού ποσού 2.634,74 ευρώ η πραγματική οφειλή της εταιρείας ήταν συνολικά μόλις 1.171,45 ευρώ (509,28 ευρώ για το πρώτο δίμηνο του 2003 και 662,01 για το δεύτερο δίμηνο του έτους 2003), με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσό των 1.463,45 ευρώ που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του πράγματι καταβληθέντος ποσού και εκείνου που ψευδώς εμφάνισε ότι κατέβαλε, το οποίο και ιδιοποιήθηκε παράνομα, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω δήλωσης ΦΜΥ 1ου διμήνου 2003 την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (2.634,74 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως δε την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 5) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 17-7-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003 της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") συνολικού ποσού 3.634, 74 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή αυτής υπήρχε, όπως σαφώς προκύπτει από την προσκομισθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου ... Προσωρινή Δήλωση προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών όπου εμφανίζεται οφειλή για την περίοδο από 1-5 έως 30-6-2003 ποσού 510, 80 καθώς από το με αριθμό ... Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' της ίδιας ως άνω ΔΟΥ με το οποίο καταβλήθηκε το προαναφερθέν χρηματικό ποσό και με τον τρόπο αυτό να λάβει στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω προκειμένου να συγκαλύψει την ως άνω πράξη του προέβη στην κατάρτιση αντιγράφου της ως άνω δήλωσης ΦΜΥ 3ου διμήνου 2003 την οποία συμπλήρωσε αναγράφοντας ψευδώς ως σύνολο για καταβολή το ως άνω ποσό (3.634, 74 ευρώ) και εν συνεχεία έθεσε, χωρίς δικαίωμα, την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως δε την προσκόμισε στον ανωτέρω (Ζ) προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το πραγματικό ύψος του ποσού που κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 6) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25-7-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης οφειλής Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003 συνολικού ποσού 6.510,80 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, όπως προκύπτει σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ... Προσωρινή Δήλωση προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών όπου εμφανίζεται οφειλή για την περίοδο από 1-5 έως 30-6-2003 ποσού 510,80 καθώς από το με αριθμό ... Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' της ίδιας ως άνω ΔΟΥ με το οποίο καταβλήθηκε το προαναφερθέν ποσό, με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά του ποσού που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πραγματικά καταβλήθηκε ύψους 6.000 ευρώ, περαιτέρω κατήρτισε
την από 25-7-2003 πλαστή Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ (ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών) την οποία κατήρτισε συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας κάτωθι της θέσης "Θεώρηση και παραλαβή" την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 7) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 1ου / 2003 προς το ΙΚΑ (αντί προς το Δημόσιο Ταμείο που εκ παραδρομής αναφέρεται στο κατηγορητήριο) της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.714 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 27-2-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.682,43 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά του δήθεν καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε συνολικού ύψους 1.031,77 ευρώ, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ...πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 8) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-3-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 2ου 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.714 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 31-3-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.682,43 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή το ποσό που προκύπτει από την διαφορά του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ποσού ύψους 1.031,67 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 2ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 9) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 3ου/2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.070,40 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 30-4-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.682,43 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.387,97 ευρώ, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 3ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 10) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-5-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 4ου/ΔΠ 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 6.014,20 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με τα από 29-5-2003 δύο (2) Προσωρινά Γραμμάτια Είσπραξης, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.892,47 ευρώ [2.033,63 + 858,84], με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει
από την διαφορά μεταξύ εκείνου που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε, ύψους 3.121,73 ευρώ, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 3ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον τουΖ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 11) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 5ου/03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.880 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία καταβολή έλαβε χώρα την ως άνω ημερομηνία και ειδικότερα οι μόνες καταβολές που αφορούσαν την ως άνω οφειλή έλαβαν χώρα την 6-6-2003, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 5ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 12) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 5ου/03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.050 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία καταβολή έλαβε χώρα την ως άνω ημερομηνία και ειδικότερα οι μόνες καταβολές που αφορούσαν την ως άνω οφειλή έλαβαν χώρα την 6-6- 2003, περαιτέρω κατήρτισε το αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ...που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 5ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 13) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-7-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 6ου/ 03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.069 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία καταβολή έλαβε χώρα την ως άνω ημερομηνία και ειδικότερα οι μόνες καταβολές που αφορούσαν την ως άνω περίοδο έλαβαν χώρα την 8-7-2003 και την 30-7-2003, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 6ου/2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 14) εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 25-8-2003 δήθεν εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 7ου /03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.069 ευρώ καίτοι στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε και ειδικότερα οι καταβολές που αφορούσαν εισφορές της ως άνω περιόδου έλαβαν χώρα την 1 και την 28-8-2003, με συνέπεια να λάβει στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό χωρίς νόμιμη αιτία το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 7ου 2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 15) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-5-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 1ου διμήνου 2003 προς την ΔΟΥ Πλοίων της εταιρείας "AURORA SHIPPING S.A." ποσού 7.439,74 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 30-5-2003 Δελτίο Προσωρινής Δήλωσης που αφορούσε υποχρέωση καταβολής ΦΜΥ της περιόδου από 1-1 έως 28-2-2003, η οποία και πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.317,61 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε, ύψους 6.122,16 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε την με ίδια ημερομηνία πλαστό δελτίο προσωρινής δήλωσης αναγράφοντας το ως άνω χρηματικό ποσό που δήθεν κατέβαλε για την ως άνω αιτία και χωρίς δικαίωμα τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, εν συνεχεία την προσκόμισε ενώπιον του Ζπροκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 16) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 1ου / 2003 προς το Ι ΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 3.214 ευρώ στην πραγματικότητας η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 21-2-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ίδιας περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.941,74 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.272,26 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1ου/2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 17) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-3-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 2ου / 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 3.234 ευρώ στην πραγματικότητας η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το υπ' αριθ. ... Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ίδιας περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.809,23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.424, 77 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το με ίδια ημερομηνία πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 2ου/2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 18) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 3ου / 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 3.614 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 30-4-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω χρονικής περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.941,74 ευρώ (αντί του ποσού των 1.441,74 ευρώ που ανεγράφη εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), ήτοι ιδιοποιήθηκε την
διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε συνολικού ποσού 1.672, 26 ευρώ (αντί του ποσού των 2.172, 26 ευρώ που ανεγράφη εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ...πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 3ου/2003 συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 19) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-5-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 4ου/13ου 2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 5.504,98 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με τα από 28-5-2003 δύο (2) Προσωρινά Γραμμάτια Είσπραξης που αφορούσαν ασφαλιστικές εισφορές μηνός Απριλίου 2003 και 13° μήνα 2003, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 3.009, 86 ευρώ και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.495,12 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ* αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της ως άνω χρονικής περιόδου συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 20) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 26-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 5ου/2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("Α
ΙΙΚΟΡΑ 3ΗΙΡΡ1ΝΟ 5.Α") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 26-6-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.970,33 ευρώ, και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.013,67 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ... πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της ως άνω χρονικής περιόδου συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 21) ενώ εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 16-7-2003 δήθεν εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 6ου/03 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 16-7-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.970,33 ευρώ (αντί ουδεμίας καταβολής που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.013,67 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε το υπ' αριθμόν ...πλαστό προσωρινό δελτίο πληρωμής του υπ/τος ΙΚΑ ... που αφορούσε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της ως άνω χρονικής περιόδου συμπληρώνοντας το ως άνω δήθεν χρηματικό ποσό και θέτοντας την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω ασφαλιστικού οργανισμού, ακολούθως την προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 22)
εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-8-2003 δήθεν εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών 7ου/2003 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 21 -8-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές της ως άνω περιόδου, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.970, 33 ευρώ (αντί ουδεμίας καταβολής που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση), και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του την διαφορά μεταξύ του ποσού που δήθεν κατέβαλε και εκείνου που πράγματι κατέβαλε ύψους 2.013,67 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, περαιτέρω κατήρτισε πλαστό προσωρινό γραμμάτιο είσπραξης θέτοντας το ως άνω χρηματικό ποσό που φέρεται ότι κατέβαλε και χωρίς δικαίωμα τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ, προσκόμισε δε αυτό ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε για την ως άνω αιτία, 23) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 10-4-2003 εμφανίζεται εγγραφή περί εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ" προς το ΙΚΑ ποσού 4.079 ευρώ η πραγματική οφειλή της ως άνω εταιρείας ήταν μόλις 649,13 ευρώ, όπως σαφώς προκύπτει από την αντιπαραβολή των αντίστοιχων προσωρινών γραμματίων είσπραξης και αναλυτικών καταστάσεων εργοδότη προς το ΙΚΑ
σύμφωνα με τα οποία η μηνιαία εισφορά κατά το χρονικό διάστημα από 27-2-2003 έως 22-8-2003 δεν υπερέβαινε το ποσό των 649,13 ευρώ, με συνέπεια να μείνει στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος ποσού και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 3.429, ευρώ, περαιτέρω κατάρτισε πλαστό γραμμάτιο είσπραξης αναγράφοντας το ως άνω χρηματικό ποσό και θέτοντας, χωρίς δικαίωμα τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων του ΙΚΑ, ακολούθως προσκόμισε αυτό ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με το ύψος του ποσού που δήθεν κατέβαλε, 24) εμφάνισε στην κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-7-2003 ότι καταβλήθηκε το ποσό των 1.948 ευρώ για την εξόφληση προστίμου (υπ' αριθ. 83/2003 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Πλοίων) της ως άνω εταιρείας ("ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ) καίτοι στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε, ούτε ποτέ καταβλήθηκε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό κατά την ως άνω ημερομηνία, περαιτέρω κατήρτισε πλαστή προσωρινή δήλωση την οποία συμπλήρωσε με το ως άνω χρηματικό ποσό και στο οποίο έθεσε χωρίς δικαίωμα την υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων της ως άνω ΔΟΥ, ακολούθως το προσκόμισε ενώπιον του Ζ προκειμένου να τον παραπλανήσει αναφορικά με την δήθεν καταβολή του ως άνω χρηματικού για την προαναφερθείσα αιτία, 25) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-8-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ (Ταμείο Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων) της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 816,34 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. . απόδειξη είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας που αφορούσε την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουλίου 2003 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 416,34 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ εκείνου που δήθεν καταβλήθηκε και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 400 ευρώ, το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 26) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-7-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 816,34 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... απόδειξη είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας που αφορούσε την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουνίου 2003 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 416,34 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 400 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 27) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 8-7-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 4.955,95 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την άνευ ημερομηνία μηχανογραφημένη μισθολογική κατάσταση που φορούσε και τον υπολογισμό Φ.Μ.Υ 3ου διμήνου 2003, η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.343,65 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 3.612, 30 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 28) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 776,34 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την άνευ ημερομηνίας μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας καθώς και την υπ' αριθμόν ... απόδειξη είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας που αφορούσε την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΤΑ.Ν.Π.Υ μηνός Μαΐου 2003 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 416,34 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 360 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 29) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 23-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση έναντι οφειλής Φ.Μ.Υ 2ου διμήνου 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 4.838 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή αυτής υπήρχε αφού για την ως άνω χρονική περίοδο η σχετική υποχρέωση είχε εξοφληθεί ήδη από την 19-6- 2003 και συνεπώς έλαβε χωρίς νόμιμη αιτία το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο φέρεται ότι κατέβαλε, 30) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 19-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2ου διμήνου/ Πάσχα 2003 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 2.513,30 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας για την ως άνω χρονική περίοδο η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.674,07 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 839,23 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 31) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 2-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου 2003 και Δώρου Πάσχα προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 784,46 και 390 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά ποσού 1.174,46 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση ασφαλιστικών
εισφορών Απριλίου 2003 καθώς και τις υπ' αριθμόν ... Αποδείξεις Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 434, 46 και 201, 54 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 636 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 539 [350 + 189] ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 32) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαρτίου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 770 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 410,30 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 359,70 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 33) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-4-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2003 προς την αρμόδια ΑΟΎ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.892,44 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή υπήρχε την ως άνω ημερομηνία, ούτε κατεβλήθη οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για την ως άνω αιτία καθόσον ο μεν Φ.Μ.Υ για το 5° και 6° δίμηνο 2002 είχε καταβληθεί την 24-2-2003, ο δε Φ.Μ.Υ για το 1° δίμηνο 2003 είχε καταβληθεί την 30-5-2003 και συνεπώς ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό που φέρεται ότι κατέβαλε για την προαναφερθείσα αιτία, 34) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-3-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Φεβρουαρίου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 682,30 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 382,30 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει
από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 300 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 35) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 24-2-2003 εμφανίζεται η έναντι καταβολή οφειλής Φ.Μ.Υ/Δ.Χ/Πρόστιμο προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 6.720 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση ασφαλιστικών εισφορών 5ου διμήνου 2002 ανήλθε στο ποσό των 2.332,67 ευρώ (και όχι το ποσό των 347,37 ευρώ που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση) και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 4.387,33 ευρώ (και όχι το ποσό των 6.372,63 ευρώ που αναφέρεται εκ παραδρομής στο κατηγορητήριο κατά την κυρία ανάκριση) το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 36)
ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιανουαρίου 2003 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 685 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 410,30 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 274,70 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 37) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2002 προς το ΤΑ.Ν.Π.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 1.370 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ... Απόδειξη Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 752,49 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από
την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 617,54 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 38) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε
ασφαλιστικές εισφορές Δώρου Χριστουγέννων 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 3.234,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 22-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.706,01 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.528,13 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 39) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε
ασφαλιστικές εισφορές Δώρου Χριστουγέννων 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A.") ποσού 3.234,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 22-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.809,23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.424,91 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 40) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-12-2002 εμφανίζεται η
εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Νοεμβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.514,10 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 30-12-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.809,23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 705,24 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 41) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-11-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Οκτωβρίου 2002 και 14ου μήνα του 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 3.840 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με τα υπ' αριθμόν ... από 29-11-2002 και 185138 από 29-11-2002 Προσωρινά Γραμμάτια Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ... η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο συνολικό ποσό των 2.550,49 [914 + 1.636, 49] ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.289,71 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 42) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 1.752,46 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 31-10-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 850,32 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 902,14 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 43) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 7ου - 8ου 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A Α") ποσού 4.524,27 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας της ως άνω χρονικής περιόδου, ανήλθε στο ποσό των 2.346,97 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.177,30 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 44) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-9-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Αυγούστου 2002 προς το Ι ΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605,67 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 30-9-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905 67 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 700 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 45) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-8-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 27-8-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905,67 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 699, 33 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 46) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 5ου - 6ου 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 4.614 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας της ως άνω χρονικής περιόδου, ανήλθε στο ποσό των 2.346,97 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.267,04 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 47) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουνίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605,67 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 29-7-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905,67 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 700 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 48) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 2-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2ου - 3ου - 4ου και επιδόματος Πάσχα 2002 προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 4.815,89 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την μηχανογραφημένη κατάσταση μισθοδοσίας της ως άνω χρονικής περιόδου, ανήλθε στο ποσό των 2.916,40 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει
από
την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.899, 49 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 49) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-6-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("AURORA SHIPPING S.A") ποσού 2.605,67 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 28-6-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.905,67 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 699,95 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 50) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 13-6-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π 2003 προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 4.725 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με την από 18-6-2003 ατομική ειδοποίηση χρεών ανήλθε στο συνολικό ποσό των 5.930,53 και μπορούσε να καταβληθεί σε τρεις δόσεις, επιπλέον κατεβλήθη την 18-6-2003 το ποσό των 2.092 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.633 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε 51) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-7-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 4.725 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή της ως άνω εταιρείας υπήρχε για την χρήση 2002 αφού η τελευταία δόση είχε καταβληθεί την 16-1-2003, η δε σχετική υποχρέωση καταβολής πρώτης δόσης για την χρήση 2003 είχε καταβληθεί, όπως προαναφέρθηκε υπό τον α.α 52 την 18-6-2003 και συνεπώς παρακράτησε το ως άνω χρηματικό ποσό (4.725 ευρώ), το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 52) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 24-2-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές επιδόματος αδείας 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.216,42 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' από 24-2-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του Ι ΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.006 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.210,42 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 53) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές αδείας 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.045,40 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ1 αριθμόν ... Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.006 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.039,40 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 54) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές δώρου Χριστουγέννων 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.984 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 30-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.985,41 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 998,59 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 55) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές δώρου Χριστουγέννων 2002
προς το Ι ΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.714 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 28-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.663,23 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.050,77 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 56) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 1.874,80 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα με τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ανήλθε στο ποσό των 363,31 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.511,49 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 57) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 24-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 5ου διμήνου 2002 προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 7.807,35 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με τα υπ' αριθμόν ... από 24-1-2003 και 7817406 Σειρά Ε' από 24-1-2003 διπλότυπα είσπραξης τύπου Α' ανήλθε στο συνολικό ποσό των 751,20 [384, 85 + 366, 35] ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 7.056,15 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 58)
ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 23-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Δεκεμβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.714,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 23-1-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.603,32 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.110,82 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 59)
στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 16-1-2003 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 4.837,50 ευρώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ...' γραμμάτιο είσπραξης τύπου Α', το ποσό που καταβλήθηκε για Φ.Μ.Α.Π κατά την χρήση 2002 ανήλθε στο ποσό των 2.034,42 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.803,08 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 60) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-12-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Νοεμβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.709 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 30-12-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.603,32 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.105,68 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 61) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 13-12-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 9.175,95 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2002 ανήλθε στο ποσό των 6.845, 73 πλέον προσαυξήσεων ποσού 342,29 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.987,93 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 62)
ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 3-12-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 1.980 ευρώ στην πραγματικότητα ουδεμία οφειλή της εταιρείας αυτής υπήρχε προς το ΙΚΑ και συνεπώς έλαβε στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό που φέρεται ότι κατέβαλε το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 63) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-11-2002 εμφανίζεται η
εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Οκτωβρίου 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 5.820,40 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 29-11-2003 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 4.021,98 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.798,42 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 64) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 21-11-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές επιδόματος αδείας και διαφορές 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.263,29 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 21-11-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.756,09 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 507,20 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 65) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.708,60 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Οκτωβρίου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.675,82 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 32,78 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 66) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 6.677,91 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 5.444,47 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 1.233,44 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 67) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 22-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.139,23 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 22-10-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' και της με ίδια ημερομηνία Προσωρινής Δήλωσης, ανήλθε στο ποσό των 482,74 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.656,26 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 68) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 3-10-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 8.182,27 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Ιουλίου ανήλθε στο ποσό των 6.917,25 πλέον προσαυξήσεων ποσού 346,36 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 908,66 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 69) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 30-9-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 10.632,14 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 30-9-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο
Είσπραξης
του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Αυγούστου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 8.619,07 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.013,03 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 70) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 18-9-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 4.612,50 ευρώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... γραμμάτιο είσπραξης τύπου Α' το ποσό που καταβλήθηκε για Φ.Μ.Α.Π κατά την χρήση 2002 ανήλθε στο ποσό των 1.976, 85 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.635,65 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 71)
ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 27-8-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 6.821,19 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Ιουνίου ανήλθε στο ποσό των 5.905,19 πλέον προσαυξήσεων ποσού 295,26 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 620,74 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 72) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 31-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 1.298,63 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 31-7-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' και της με ίδια ημερομηνία Προσωρινής Δήλωσης, ανήλθε στο ποσό των 306,03 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 992,60 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 73) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 6.694,33 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ... από 29-7-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουνίου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 6.156,06 ευρώ, και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 538,27 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 74) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 29-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Α.Π προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 4.618,65 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 22-7-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 2.178,37 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 2.440,28 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 75) ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 4-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Π.Α προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 3.522 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας αυτής σύμφωνα τη μηχανογραφημένη κατάσταση καταβολών ΦΠΑ μηνός Μαΐου 2002 ανήλθε στο ποσό των 2.901,78 και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 620,22 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 76)
ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 2-7-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής Φ.Μ.Υ 2002 προς την αρμόδια ΔΟΥ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 1.320,33 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή αυτής, σύμφωνα με το από 2-7-2002 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α' και την με ίδια ημερομηνία Προσωρινή Δήλωση, ανήλθε στο ποσό των 336 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 984,33 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 77)
ενώ στην υποβληθείσα κατάσταση ταμείου με ημερομηνία 28-6-2002 εμφανίζεται η εξόφληση οφειλής που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2002 προς το ΙΚΑ της ως άνω εταιρείας ("DYNAMIC DISCOVERY S.A.") ποσού 2.759,03 ευρώ στην πραγματικότητα η οφειλή της εταιρείας σύμφωνα με το από 28-6-2002 Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ (υπ/μα ...) που αφορούσε ασφαλιστικές εισφορές μηνός Μαΐου 2002 η οποία πράγματι καταβλήθηκε ανήλθε στο ποσό των 1.939,88 ευρώ και συνεπώς έμεινε στην κατοχή του το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του δήθεν καταβληθέντος και εκείνου που πράγματι καταβλήθηκε ύψους 819,15 ευρώ το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 78)
προέβη στην πλαστογράφηση των κάτωθι τραπεζικών επιταγών εκδόσεως της ως άνω εγκαλούσας εταιρείας με την επωνυμία "AURORA SHIPPING S.A." θέτοντας, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση στην θέση του πρώτου οπισθογράφου την υπογραφή και την σφραγίδα του κομιστή σε διαταγή του οποίου και εκδόθηκαν ως εξής:
1) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "Η.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 15-7-2003, ποσού 293,47 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.A.", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 2) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "Η.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 21-7-2003, ποσού 440,21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.A.", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 3) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 30 -7-2003, ποσού 293,47 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.A.", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικά ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 4) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 28 -7-2003, ποσού 440,21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας με την επωνυμία "MONOGRAM TRAVEL S.A.", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 5) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 19-6-2003, ποσού 2.100 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΠΕ", η επωνυμία της οποίας ομοιάζει με το διακριτικό τίτλο ("Γενική Κατασκευαστική ΗΦΑΙΣΤΟΣ") της εταιρείας με την επωνυμία "Π & ΣΙΑ Ε.Ε", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 6) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 3-9-2003, ποσού 880,41 ευρώ, σε διαταγή δήθεν του Π (προφανώς πρόκειται για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία "Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του ανωτέρω, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 7) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 9-9-2003, ποσού 880,41 ευρώ, σε διαταγή δήθεν του Π επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογρόφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του ανωτέρω, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως την εμφάνισε για πληρωμή λαμβάνοντας στην κατοχή του το ως άνω χρηματικό ποσό το οποίο και ιδιοποιήθηκε, 8) της υπ' αριθ. Π τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C." με ημερομηνία έκδοσης την 17-10-2002, ποσού 1.000 δολαρίων (ή 1.343 ευρώ), σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "B.S.A. marine LTD", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η ως άνω συγκατηγορούμενή του, Φ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 9) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "H.S.B.C" με ημερομηνία έκδοσης την 28-8-2002, ποσού 2.000 δολαρίων (ή 2.686 ευρώ), σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "B.S.A. marine LTD", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφηοης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή τoυ νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον ίων αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η ως άνω συγκατηγορούμενή του, Φ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGAS1AS", 10) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ- PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 6-9-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 11) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 9-5-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 12) της υπ' αριθ. ..τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 29-4-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 13) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 29-4-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 14) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ΒΝΡ - PARIBAS" με ημερομηνία έκδοσης την 30-4-2002, ποσού 440, 21 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", 15) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ALPHA BANK" με ημερομηνία έκδοσης την 3-7-2002, ποσού 586, 94 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", και 16) της υπ' αριθ. ... τραπεζικής επιταγής της τραπέζης "ALPHA BANK" με ημερομηνία έκδοσης την 4-7-2002, ποσού 586, 94 ευρώ, σε διαταγή δήθεν της εταιρείας "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", επί της οποίας έθεσε στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης, χωρίς δικαίωμα ή την συναίνεση, την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της τελευταίας κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, προκειμένου να παραπλανήσει με την χρήση της ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων της πληρώτριας τράπεζας ότι είναι ο ίδιος (κατηγορούμενος) νόμιμος κάτοχος αυτής εξ αδιάκοπης σειράς οπισθογραφήσεων και ότι η εκδότρια εταιρεία υποχρεούται στην πληρωμή της, ακολούθως ως τελευταίος κομιστής αυτής έδωσε εντολή να κατατεθεί το ως άνω χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρούσε η μητέρα του, Κ, στην τράπεζα "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", Από το σύνολο των επιμέρους πράξεων υπό τους αύξοντες ως άνω αριθμούς από 1 έως 77 προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος με το τέχνασμα της εμφάνισης αυξημένων δαπανών τις οποίες καταχωρούσε στην ανεπίσημη ημερήσια κατάσταση ταμείου έλαβε στην κατοχή του κατά τo χρονικό διάστημα από 28-7-2002 έως 10-9-2003 το συνολικό ποσό των 143.399,79 ευρώ (Διευκρινίζεται ότι στο ποσά αυτό που ο κατηγορούμενος έλαβε στην κατοχή του δεν συνυπολογίζεται το συνολικό ποσό των 11.703,11 ευρώ που αντιστοιχεί στις προαναφερθείσες συνολικά 16 τραπεζικές επιταγές καθόσον για αυτές απαγγέλθηκε κατηγορία μόνο για πλαστογραφία). Το δε ποσό αυτό μετά την ανακάλυψη της δράσης του καίτοι οχλήθηκε να αποδώσει αρνήθηκε να το πράξει. Περαιτέρω όσον αφορά την διωκόμενη σε βαθμό κακουργήματος πράξη της πλαστογραφίας μετά χρήσεως αυτή αφορά 40 συνολικά πλαστά έγγραφα (βλ. υπό τους α.α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 78 (1-16) εκ των οποίων το σκοπούμενο όφελος που επιδίωξε ο δράστης δια βλάβης της περιουσίας των εγκαλουσών εταιρειών ανήλθε στο συνολικό ποσό των 38.685 ευρώ. Επιπλέον προέκυψε ότι ενήργησε όχι ευκαιριακά, αλλά με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του δια βλάβης τρίτου και δη της περιουσίας των εγκαλουσών εταιριών εισόδημα. Τούτο δε συνάγεται τόσο από την επανειλημμένη κατά τα ανωτέρω τέλεση της πράξης της πλαστογραφίας, όσο και από την υποδομή που είχε διαμορφώσει και ειδικότερα από την προμήθεια εντύπων προσωρινών γραμματίων πληρωμής του ΙΚΑ, τα οποία ουδέποτε είχαν χορηγηθεί στο υπ/μα του ΙΚΑ ..., ούτε είχαν τυπωθεί από το εθνικό τυπογραφείο, είχαν δε αύξοντες αριθμούς διαφορετικούς από εκείνους που είχαν τα δελτία του ως άνω υπ/τος του ΙΚΑ καθώς και από την προμήθεια έντυπων σφραγίδων των υπαλλήλων του ΙΚΑ καθώς και των εταιρειών σε διαταγή των οποίων εκδόθηκαν οι ως άνω υπό τον α.α 78 τραπεζικές επιταγές. Ο κατηγορούμενος απολογούμενος αρνήθηκε τις αποδιδόμενες, σε αυτόν κατηγορίες ισχυρισμένος ότι τα χρήματα που φέρεται ότι ιδιοποιήθηκε αποτελούσαν δεδουλευμένες αποδοχές που έλαβε βάσει ανεπίσημων συμβάσεων με τους εργοδότες του και ειδικότερα ότι η εμφάνιση στο ανεπίσημο βιβλίο εσόδων και εξόδων που τηρούσε αυξημένων δαπανών σε σχέση με εκείνες που πράγματι προέβαινε ήταν εν γνώσει των εργοδοτών του, Ζ και Ζ1, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να δικαιολογηθεί η καταβολή προς αυτόν της διαφοράς μεταξύ των μεγαλύτερων αποδοχών που είχε συμφωνήσει να λαμβάνει και εκείνων που προβλέπονταν στις επίσημες συμβάσεις εργασίας. Με τον τρόπο αυτό οι ανωτέρω εργοδότες του μπορούσαν -κατά τους ισχυρισμούς του - να δικαιολογήσουν στους λοιπούς μετόχους των εγκαλουσών εταιρειών τις επιπλέον αποδοχές που του κατέβαλαν. Μάλιστα σύμφωνα με τις ανεπίσημες συμβάσεις εργασίας που είχε συνάψει με τις εγκαλούσες εταιρείες θα έπρεπε να έχει λάβει ως δεδουλευμένες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1-1-99 και εντεύθεν το συνολικό ποσό των 729.663,61 ευρώ και ότι έλαβε βάσει των επίσημων συμβάσεων το ποσό των 166.621,65 ευρώ, ενώ το ποσό των 158.900,37 ευρώ το εισέπραξε με τον ως άνω τρόπο, ήτοι με την εμφάνιση αυξημένων δαπανών. .Περαιτέρω αρνήθηκε ότι τα φερόμενα ως πλαστά έγγραφα καταρτίστηκαν από τον ίδιο, αλλά ότι οι ανωτέρω εργοδότες του γνώριζαν και συναίνεσαν στην κατάρτιση τους προκειμένου να δικαιολογηθεί η καταβολή του μέρους των αποδοχών του που υπερέβαινε τις βάσει των επίσημων καταχωρημένων συμβάσεων αποδοχές του. Εξάλλου εάν ο ίδιος ήταν ο δράστης της πλαστογραφίας δεν θα άφηνε στον ίδιο χώρο του γραφείου του στις ως άνω εταιρείες τα γνήσια και ία αντίστοιχα πλαστά παραστατικά δαπανών τα οποία και βρέθηκαν μετά από έρευνα των εργοδοτών του. Αναφορικά με τις φερόμενες ως πλαστές επιταγές συνομολογεί ότι ναι μεν έχουν συνταχθεί από τον ίδιο, πλην όμως μεταβιβάστηκαν σε αυτόν νομίμως από τους κομιστές σε διαταγή των οποίων είχαν εκδοθεί ως δώρα για λόγους ευαρέσκειας προς το πρόσωπο του λόγω της σύντομης εκκαθάρισης και πληρωμής των οφειλών που είχαν οι εγκαλούσες εταιρείας προς αυτούς (κομιστές). Επίσης αναφορικά με την ύπαρξη των σφραγίδων τρίτων προσώπων αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση ισχυριζόμενος ότι ο χώρος του γραφείου του δεν χρησιμοποιείτο αποκλειστικά από τον ίδιο, αλλά και από έτερα πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε αυτόν, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό να εννοηθεί ότι ανήκαν σε τρίτα πρόσωπα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τις σφραγίδες ίων υπαλλήλων της ΔΟΥ Πλοίων και του ΙΚΑ του τις έφερε ο Ζ προκειμένου να κατασκευάζει κατά τα ανωτέρω τα πλαστά παραστατικά δαπανών που καταχωρούσε στο ανεπίσημο ταμείο, ενώ αναφορικά με τις σφραγίδες των εταιρειών σε διαταγή των οποίων εκδόθηκαν οι ως άνω τραπεζικές επιταγές ισχυρίστηκε ότι είχαν δοθεί στους εργοδότες του προς εξασφάλιση τους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των εν λόγω εταιρειών καθόσον οι συμφωνίες με αυτές δεν ήταν γραπτές. Οι ισχυρισμοί αυτοί του κατηγορούμενοι κρίνονται τουλάχιστον ως προς τις αποδοθείσες πράξεις της απάτης και της πλαστογραφίας ως αβάσιμοι, επιχειρεί δε με αυτούς να εμφανίσει τον εαυτόν ως θύμα των αδίστακτων εργοδοτών και να επιρρίψει τις ευθύνες σε βάρος τους. Ειδικότερα δεν εξηγεί πειστικά για ποιο λόγο οι ως άνω εργοδότες του εμφάνιζαν εν γνώσει τους στο ανεπίσημο βιβλίο ταμείου εικονικές δαπάνες χωρίς να έχουν οι ίδιοι κάποιο οικονομικό όφελος, αλλά είχαν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, σκοπό να αποκρύψουν από τους λοιπούς μετόχους των εταιρειών τις πραγματικές του αποδοχές του. Εξάλλου επρόκειτο για ανεπίσημο βιβλίο στο οποίο θα μπορούσαν να καταχωρήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή χωρίς να εκτεθούν σε κίνδυνο αποκάλυψης των πραγματικών δαπανών/εσόδων. Εν κατακλείδι ο μόνος ο οποίος τελικά μπορούσε να ωφεληθεί και τελικά ωφελήθηκε από τις πράξεις αυτές ήταν ο ίδιος και ουδείς άλλος. Με τους ως άνω αβάσιμους, αόριστους και αντιφατικούς ισχυρισμούς του κατ' ουσίαν ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς τις πράξεις που αποδίδονται επιχειρώντας ανεπιτυχώς να εμπλέξει τους εργοδότες του καίτοι αυτοί (ισχυρισμοί) δεν επιρρωνύονται από κανένα αποδεικτικό μέσο. Σημειώνεται δε ότι κατά την εκδίκαση σε βάρος του αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας τους εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο αποδεχόμενος το σε βάρος του αιτούμενο μέτρο. Περαιτέρω καίτοι διεκδικεί ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε ουδεμία πράξη προέβη μετά την απόρριψη ως αόριστης αγωγής του. Επίσης σύμφωνα με την κατάθεση του εργαζόμενου στην ίδια εταιρεία, Ξ, ο κατηγορούμενος τηρούσε τα παραστατικά των εταιρειών εντός κλειστού ερμαρίου στο οποίο μόνο ο ίδιος είχε πρόσβαση και ουδείς άλλος (βλ. την από 6-12-2006 ένορκη κατάθεση). Αναφορικά με τις ως άνω φερόμενες ως πλαστές επιταγές ο Π, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "Π δε ΣΙΑ Ο.Ε", διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι είχε παραδώσει την σφραγίδα της εταιρείας του στους εργοδότες του λέγοντας ότι η σφραγίδα που δεσμεύτηκε δεν ανήκε στην εταιρεία του καθώς και ότι ουδέποτε έδωσε σε αυτόν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως δώρο ή προμήθεια (βλ. την από 5-7-2004 ένορκη κατάθεση). Ομοίως και οι λοιποί εκπρόσωποι των εταιρειών σε διαταγή των οποίων φέρονται ότι εκδόθηκαν οι ως άνω επιταγές αρνούνται ότι έλαβαν στην κατοχή τους τις επιταγές αυτές και ότι προέβησαν στην μεταβίβαση τους με οπισθογράφησή προς οποιονδήποτε τρίτο και μάλιστα προς τον ως άνω κατηγορούμενο, (βλ. τα από 6-11-2003 και 14-11-03 έγγραφα της τράπεζας "E.F.G EUROBANK ERGASIAS", το από 24-11-03 έγγραφο της εταιρείας "B.S.A marine LTD" και τα από 25-11-03 έγγραφα των εταιρειών "SEAGULL TRAVEL ΕΠΕ", "Π & ΣΙΑ ΟΕ" και "... & Σια Ε.Ε"). Ο δε ισχυρισμός ότι οι σφραγίδες που βρέθηκαν τις κρατούσαν οι εργοδότες του προς εξασφάλιση τους δεν είναι πειστικός καθόσον δεν εξηγεί με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν προς όφελος τους σε μια ενδεχόμενη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εν λόγω εταιρειών. Εν όψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών προκύπτει ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος, Χ, εκμεταλλευόμενος την θέση του στις εγκαλούσες εταιρείες ως διευθυντή του λογιστηρίου αυτών, υπεύθυνου για την τήρηση των επίσημων λογιστικών βιβλίων και"0$ εν γένει λογιστική και φορολογική παρακολούθηση των υποθέσεων τους, ως και την πληρωμή προς τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καθώς και των διαφόρων ειδών φόρων εμφάνιζε συστηματικά κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα στο οποίο σημειωτέον περιορίστηκε ο έλεγχος εκ μέρους των εγκαλουσών εταιρειών στο ανεπίσημο ημερήσιο βιβλίο ταμείου αυξημένες δαπάνες σε σχέση με τις πραγματικές προσκομίζοντας προς απόδειξη αυτών πλαστά παραστατικά δαπανών τα οποία κατασκεύαζε ο ίδιος θέτοντας σφραγίδες που είχε προμηθευτεί καθώς και υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων των αρμοδίων για την φορολόγηση των εγκαλουσών εταιρειών ΔΟΥ και του υποκ/τος ΙΚΑ ... προκειμένου να καρπώνεται την διαφορά μεταξύ της εικονικής - αυξημένης - δαπάνης και εκείνης στην οποία πράγματι προέβαινε. Το δε συνολικό όφελος που πέτυχε με τον τρόπο αυτό να καρπωθεί με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας των εγκαλουσών εταιρειών ανήλθε, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σε 143.399,79 ευρώ. Στην προκειμένη όμως περίπτωση προκύπτει ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος κάθε ημέρα-έχοντας προγραμματίσει τα διάφορα έξοδα, των εταιρειών ζητούσε και λάμβανε διάφορα χρηματικά ποσά από τον Ζ, ο οποίος του τα παράδιδε είτε υπό τη μορφή μετρητών, είτε επιταγών, ακολούθως στο τέλος της ημέρας απέδιδε σε αυτόν λογαριασμό προσκομίζοντας το ανεπίσημο βιβλίο ταμείου με τις επιμέρους - αναλυτικά κατ' είδος - δαπάνες καθώς και τα πλαστά παραστατικά αυτών που τις συνόδευαν και εν τέλει με το προαναφερθέν τέχνασμα παρέμενε στην κατοχή του το ποσό της διαφορά μεταξύ της πραγματικής δαπάνης και εκείνης που εμφάνιζε εικονικά στο ως άνω βιβλίο.
Συνεπώς η παράσταση ψευδών γεγονότων δια των ψευδών λογιστικών εγγράφων και της χρήσης των πλαστών παραστατικών δαπανών δεν έγινε προκειμένου να προσπορίσει και άλλο επιπλέον όφελος βλάπτοντας την περιουσία των εγκαλουσών εταιρειών, αλλά αποκλειστικά και μόνο προκειμένου ο κατηγορούμενος να διατηρήσει στην κατοχή του και να συγκαλύψει την υπεξαίρεση των επιμέρους ως άνω χρηματικών ποσών. Εν όψει αυτών τα ως άνω πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετούν - κατ' εγγύτερο νομικό χαρακτηρισμό - την πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση (αρ. 98, 375 παρ. 1 εδ. β' - α' [ως το εδ. β' της παρ. 1 προστ. με το αρ. 14 παρ. 3α' του Ν. 2721/99] και όχι όπως αρχικώς ασκήθηκε προανακριτικά ποινική δίωξη και απαγγέλθηκε κατηγορία για την πράξη της απάτης τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση".
Περαιτέρω, το Συμβούλιο συμπληρωματικώς, δι' αναφοράς στην πρόταση του Εισαγγελέως δέχθηκε και τα εξής: "Στο εκκαλούμενο βούλευμα αναφέρονται με λεπτομέρεια, ο τρόπος και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε εκ μέρους του δράστη για να ιδιοποιηθεί παράνομα το αναφερόμενο χρηματικό ποσό, τα έγγραφα που χρησιμοποίησε για να πετύχει το σκοπό του, όπως επίσης και τα έγγραφα που πλαστογράφησε και εκ των υστέρων χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους εκπροσώπους των εγκαλουσών εταιριών και τους τρίτους. Ειδικότερα, με αφορμή ανώνυμη καταγγελία που περιήλθε στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος, ο οποίος εργαζόταν ως λογιστής σε ναυτιλιακές εταιρίες είχε στην κατοχή του σε τράπεζες της Ελλάδος προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δραχμών, οι οποίες προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες, υπάλληλοι της παραπάνω υπηρεσίας, την 17.9.2003 διενήργησαν έρευνα στα γραφεία των εταιριών "AURORA SHIPPING S.A." "DYNAMIC DISCOVERY S.A." και "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.", που βρίσκονται στην ... και μάλιστα στην οδό .... Η πρώτη εταιρία εξ αυτών διαχειρίζεται ποντοπόρα εμπορικά πλοία, η δεύτερη, η οποία είναι υπεράκτια, εκμεταλλεύεται ξενοδοχειακή μονάδα στις ... και η τρίτη εκμεταλλεύεται τη θαλαμηγό "..." και είναι συμφερόντων της οικογένειας Ζ. Ο εκκαλών προσελήφθη την 1.10.1992 ως προϊστάμενος του λογιστηρίου της πρώτης εκ των ως άνω εταιριών και ακολούθως την 3.3.1994 και 1.2.1995, προσελήφθη αντίστοιχα στις άλλες δύο εταιρίες. Κατά την άφιξη των υπαλλήλων της ΣΔΟΕ στα γραφεία των παραπάνω εταιριών, ήταν παρών και ο εκκαλών, ο οποίος μάλιστα προθυμοποιήθηκε να τους εξυπηρετήσει στον έλεγχο. Πλην όμως μετά από λίγο, προφασιζόμενος εργασία σε διπλανό γραφείο, αφού προηγουμένως έλαβε μία δεσμίδα με χαρτονομίσματα, που υπήρχαν στο γραφείο του, αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση, εγκαταλείποντας όμως τον χαρτοφύλακά του. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εντός αυτού υπήρχαν πολλές σφραγίδες, οι οποίες ανήκαν σε τρίτους, μεταξύ των οποίων και υπαλλήλων του ΙΚΑ, βιβλιάρια κατάθεσε ων της Τράπεζας ΡRΟ ΒΑΝΚ, που περιείχαν συνολικό ποσό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με δικαιούχους τον ίδιο και τα δύο παιδιά του Χ1 και Χ2, αποδείξεις καταθέσεων της Φ, ποσού 750.000 ευρώ, που έφεραν ημερομηνία 15.7.2003, και αγοράς "repos", ιδίου ποσού, που έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα, όπως επί σης και μεγάλος αριθμός εγγράφων όπως πληρεξούσια, δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ και ΦΜΑΠ των παραπάνω εταιριών και γραμμάτια εισπράξεως του ΙΚΑ. Οι διαπιστώσεις αυτές, όσο αφορά την κατοχή από τον εκκαλούντα τόσο μεγάλου χρηματικού ποσού, δυσανάλογο με τις αποδοχές του, προξένησαν το ενδιαφέρον του νομίμου εκπροσώπου αυτών Ζ, με εντολή του οποίου διατάχθηκε η διενέργεια διαχειριστικού - οικονομικού ελέγχου Από την έρευνα που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο εκκαλών κάθε ημέρα, ζητούσε από τον προαναφερόμενο και ελάμβανε διάφορα χρηματικά τα οποία δήθεν θα χρησιμοποιούσε για υποχρεώσεις των εταιριών και ιδίως για ασφαλιστικές εισφορές σε διάφορους οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Στο τέλος κάθε ημέρας ο εκκαλών απέδιδε προς το νόμιμο εκπρόσωπο ή σε άλλους υπαλλήλους που είχαν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό, πρόχειρη κατάσταση, των ποσών που είχε καταβάλει για τις ανάγκες των εταιριών, συνοδευόμενη από διάφορες πλαστές αποδείξεις αλλά και άλλα παραστατικά έγγραφα που κατάρτιζε ο ίδιος και στα οποία εμφανίζονταν ότι είχε καταβάλει χρηματικά ποσά μεγαλύτερα των πραγματικών και με τον τρόπο αυτό καρπωνόταν κάθε φορά το επιπλέον ποσό. Επίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο εκκαλών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας "AURORA SHIPPING S.A." που τηρούσε σε διάφορες τράπεζες, εξέδωσε διάφορες επιταγές σε διαταγή υπαρκτών πιστωτών αυτής, τις οποίες ακολούθως οπισθογραφούσε, θέτοντας τις υπογραφές και τις σφραγίδες αυτών, σε τρόπο που να εμφανίζεται ο ίδιος ως νόμιμος κομιστής και να εισπράττει τα αναγραφόμενα στις επιταγές χρηματικά ποσά. Με τον τρόπο αυτό, ο εκκαλών κατά το χρονικό διάστημα από 29.4.2002 μέχρι και 10.9. 2003, με την ιδιότητα του έμμισθου λογιστή, κατάρτισε συνολικά εβδομήντα έξι (76) καταστάσεις ταμείου που περιείχαν εικονικά χρηματικά ποσά και πλαστογράφησε είκοσι τέσσερα (24) έγγραφα και δεκαέξι (16) επιταγές, που με λεπτομέρεια αναφέρονται στο προσβαλλόμενο βούλευμα αποκομίζοντας, σημαντικά χρηματικά ποσά, προς βλάβη των περιουσιών των εγκαλουσών εταιριών, ο κατηγορούμενος αρνείται από την αρχή τις αποδιδόμενες σε αυτόν αξιόποινες πράξεις και ισχυρίζεται τ' ακόλουθα: α) τα χρήματα που τον κατηγορούν ότι αφαίρεσε και ιδιοποιήθηκε παράνομα, προέρχονται από τις αποδοχές του, που έλαβε από τις εταιρίες που εργαζόταν, με βάση τις ανεπίσημες συμβάσεις που είχε συμφωνήσει με τους εργοδότες του για κάθε μία από τις εταιρίες και οι οποίες δεν εμφανίζονταν στα επίσημα βιβλία αυτών και είχε ως συνέπεια οι αντίδικοι του να καταβάλουν κατά πολύ μικρότερες εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα δε με τις ανεπίσημες συμβάσεις εργασίας που είχε συνάψει με τις εγκαλούσες εταιρείες θα έπρεπε να έχει λάβει ως δεδουλευμένες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1.1.1999 και μετά, το συνολικό ποσό των 729.663,61 ευρώ και ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία των συμβάσεων, έλαβε, το ποσό των 166.621,65 ευρώ, ενώ το ποσό των 158.900,37 ευρώ το εισέπραξε με την μέθοδο των αυξημένων δαπανών, β) είχε αποταμιεύσει από την εργασία του ένα σημαντικό χρηματικό ποσό το οποίο είχε επενδύσει σε προθεσμιακούς καταθετικούς λογαριασμούς τραπεζών και ότι κατά το ύποπτο χρονικό διάστημα (Ιούνιος 2002 μέχρι και Αύγουστος 2003) δεν κατέθεσε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό προερχόμενο από τις εταιρίες. Ειδικότερα, μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2003, οι καταθέσεις του παρέμειναν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Με αφορμή όμως την έκδοση σε βάρος του δικαστικής αποφάσεως, με την οποία επιδίκαζε στην πρώην σύζυγο του διατροφή και υποπτευόμενος ότι αυτή θα κατάσχει μέρος των καταθέσεων του, ζήτησε από την Φ να τοποθετήσει τις καταθέσεις του σε δικό της τραπεζικό λογαριασμό. Πράγματι την 11.7.2003 οι καταθέσεις των τριών τραπεζικών λογαριασμών, με συνδικαιούχους τον ίδιο και τα τέκνα του Χ1 και Χ2, μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό της προαναφερόμενης, γ) τα φερόμενα ως πλαστά έγγραφα, καταρτίστηκαν μεν από τον ίδιο, αλλά ότι οι εργοδότες του γνώριζαν και συναίνεσαν στην κατάρτιση τους προκειμένου να δικαιολογηθεί η καταβολή μέρους των αποδοχών του, οι οποίες ήταν ανώτερες από τις αποδοχές που ήταν καταχωρημένες στα επίσημα στοιχεία. Αν δε αυτός είχε πλαστογραφήσει τα σχετικά έγγραφα, δεν θα ήταν αφελής να άφηνε στον ίδιο χώρο του γραφείου του τα γνήσια και τα αντίστοιχα πλαστά παραστατικά δαπανών τα οποία και βρέθηκαν μετά από έρευνα των εργοδοτών του, δ) οι φερόμενες ως πλαστές επιταγές έχουν συνταχθεί από ων ίδιο, πλην όμως μεταβιβάστηκαν νομίμως σε αυτόν από τους κομιστές σε διαταγή των οποίων είχαν εκδοθεί ως δώρα για λόγους ευαρέσκειας προς το πρόσωπο του λόγω της σύντομης εκκαθάρισης και πληρωμής των οφειλών που είχαν οι εγκαλούσες εταιρίες προς αυτούς (κομιστές), ε) δεν έχει οποιοδήποτε σχέση με τις σφραγίδες που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος του γραφείου του δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ίδιο, αλλά και από άλλα πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε αυτόν, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό να εννοηθεί ότι ανήκαν σε τρίτα πρόσωπα. Ακόμη τις σφραγίδες των υπαλλήλων της ΔΟΥ Πλοίων και του ΙΚΑ τις παρέδωσε σε αυτόν ο Ζ, για να καταρτίζει τα πλαστά παραστατικά δαπανών που καταχωρούσε στο ανεπίσημο ταμείο, ενώ αναφορικά με τις σφραγίδες των εταιριών σε διαταγή των οποίων εκδόθηκαν οι ως άνω τραπεζικές επιταγές είχαν δοθεί στους εργοδότες του προς εξασφάλιση τους σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων των εν λόγω εταιριών καθόσον οι συμφωνίες με αυτές δεν ήταν γραπτές. Οι ισχυρισμοί αυτοί του εκκαλούντα προκύπτει ότι στερούνται βασιμότητας και είναι πασιφανές ότι έχουν προβληθεί εκ των υστέρων για να αντιμετωπίσει την κατηγορία που τον βαρύνει. Ειδικότερα, όσα αυτός υποστηρίζει περί εικονικών δαπανών και ανεπισήμων βιβλίων, εκτός ότι δεν αποδεικνύονται από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο δεν πείθουν ότι θα μπορούσαν να ωφελήσουν τους εργοδότες του, αλλά μόνο τον ίδιο. Συγκεκριμένα οι ισχυρισμοί που ο εκκαλών προέβαλε στην αγωγή που κατέθεσε σε βάρος των εργοδοτών του, για την μη καταβολή δεδουλευμένων, απορρίφθηκαν από το αρμόδιο Δικαστήριο. Ακόμη, ο ίδιος κατά την εκδίκαση σε βάρος του αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης της περιουσίας του, εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και αποδέχθηκε το σε βάρος του αιτούμενο επαχθές μέτρο. Βεβαίως από τα στοιχεία της δικογραφίας που αφορούν τις τραπεζικές καταθέσεις του εκκαλούντα, δεν προκύπτει ότι κατά το ύποπτο χρονικό διάστημα, είχαν κατατεθεί χρήματα προερχόμενα παράνομα από τις εγκαλούσες εταιρίες, αλλά η κατάθεση των χρημάτων του σε κοινό λογαριασμό με τα παιδιά του και αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό της πρώην συγκατηγορούμενής του Φ, έλαβε χώρα αφενός για φορολογικούς λόγους και αφετέρου για να τα εξασφαλίσει από τις διεκδικήσεις της πρώην συζύγου του. Αναφορικά δε με τους λοιπούς ισχυρισμούς του, για τα πλαστά έγγραφα, τις σφραγίδες που κατείχε και γενικά την παράνομη συμπεριφορά του, οι μάρτυρες που κατέθεσαν διαψεύδουν όσα αυτός υποστηρίζει. Ειδικότερα, ο μάρτυρας Ξ που εργαζόταν στο ίδιο γραφείο και έχει ίδια και άμεση γνώση της συμπεριφοράς του, στην με ημερομηνία 6.12.2006 ένορκη κατάθεσή του, χωρίς αντιφάσεις καταθέτει ότι ο εκκαλών τηρούσε τα παραστατικά των εταιρειών μέσα σε κλειστό ερμάριο, στο οποίο μόνο ο ίδιος είχε πρόσβαση, και κανένας άλλος. Ακόμη ο Π, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία "Π και Σία Ο.Ε.), στην με ημερομηνία 5.7.2004 ένορκη κατάθεση του, διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι είχε παραδώ σει τη σφραγίδα της εταιρίας του στους νομίμους εκπροσώπους των εγκαλουσών εταιριών, διευκρινίζοντας ότι η σφραγίδα που δεσμεύτηκε δεν ανήκε στην εταιρία του καθώς και ότι ουδέποτε έδωσε σε αυτόν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως δώρο ή προμήθεια. Αλλά και οι λοιποί εκπρόσωποι των εταιριών, σε διαταγή των οποίων φέρονται ότι εκδόθηκαν οι ως άνω επιταγές αρνούνται ότι έλαβαν στην κατοχή τους τις επιταγές αυτές και ότι προέβησαν στην μεταβίβαση τους με οπισθογράφηση προς οποιονδήποτε τρίτο και μάλιστα προς τον εκκαλούντα. Τέλος και ο ισχυρισμός του προηγούμενου ότι οι σφραγίδες που βρέθηκαν στην κατοχή του, εξυπηρετούσαν τους εργοδότες του, είναι αβάσιμος και δεν επιβεβαιώνεται από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο".
Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, απορρίπτοντας την, από τον κατηγορούμενο ασκηθείσα, κατά του υπ' αριθ. 2968/2009 παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών έφεση ως κατ' ουσίαν αβάσιμη και επικυρώνοντας το πρωτόδικο βούλευμα, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα του την απαιτούμενη από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτό, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ενεργηθείσα κυρία ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των άνω εγκλημάτων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τις σκέψεις, με βάση τις οποίες έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 §1α, 27 §1, 94, 98, 375 §1, 216 §1, 2, 3β και 13 στοιχ.γ' & στ' του ΠΚ, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς έτσι να στερήσει το βούλευμα από νόμιμη βάση, κρίνοντας ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την παραπομπή του αναιρεσείοντος στο ακροατήριο. Ειδικότερα, αναφέρονται στην αιτιολογία του βουλεύματος τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα και απολογία κατηγορουμένου), τα οποία το Συμβούλιο Εφετών έλαβε υπόψη του για να μορφώσει την πιο πάνω κρίση του, ενώ δεν υπήρχε, κατά νόμο, ανάγκη αναφοράς και του τι προέκυψε από κάθε αποδεικτικό μέσο ούτε της αξιολογήσεως ενός εκάστου εξ' αυτών.
Επίσης αναφέρονται λεπτομερώς, οι επί μέρους πράξεις του αναιρεσείοντος που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του κατ' εξακολούθηση των εγκλημάτων, με την αναφορά του τρόπου τελέσεως των πράξεων, δηλαδή, με την εμφάνιση καταβολής μεγαλυτέρων ποσών, από αυτά που πράγματι κατέβαλε στην Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τ.Α.Ν.Π.Υ., για εξόφληση οφειλών των εγκαλουσών εταιρειών και εν συνεχεία την παράνομη ιδιοποίηση της διαφοράς αυτής, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 143.399,79 Ευρώ, και με την κατάρτιση 24 πλαστών παραστατικών της Δ.Ο.Υ. και του ΙΚΑ (υπό στοιχεία 1 έως 24), όπως και τη νόθευση 16 επιταγών, συνισταμένη στην πλαστογράφηση της υπογραφής των πρώτων κομιστών σε διαταγή των οποίων είχαν εκδοθεί οι επιταγές ώστε να φέρεται αυτός ως νόμιμος τελευταίος κομιστής αυτών και την χρήση αυτών των εγγράφων, με την παραδοχή ότι εμφάνιζε τα μεν παραστατικά έγγραφα στον Ζ ως γνήσια, παραπλανώντας αυτόν ως προς το ύψος των καταβολών, τις δε επιταγές στους αρμοδίους υπαλλήλους των τραπεζών, εμφανιζόμενος δε ως τελευταίος κομιστής αυτών, εισέπραττε το αντίστοιχο ποσό εκάστης επιταγής. Περαιτέρω, αιτιολογείται ο δόλος και ο σκοπός του κατηγορουμένου μα αποκομίσει, εκ της πλαστογραφίας, παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 38.685,00 Ευρώ. Τέλος, αιτιολογείται η κατ' επάγγελμα και συνήθεια τέλεση της πράξεως της πλαστογραφίας, με τις παραδοχές ότι από την επανειλημμένη τέλεση της εν λόγω πράξεως, που συνιστά και η κατ' εξακολούθηση διάπραξη του εγκλήματος, την περιγραφομένη υποδομή που είχε δημιουργήσει και το σχέδιο, βάσει του οποίου ενήργησε, προκύπτει σκοπός πορισμού εισοδήματος.
Οι ειδικότερες αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος είναι αβάσιμες και πρέπει να απορριφθούν διότι: 1) Αιτιολογείται πλήρως η απόρριψη του ισχυρισμού του αναιρεσείοντος, σύμφωνα με τον οποίο το φερόμενο ως υπεξαιρεθέν ποσό κατείχε δυνάμει νομίμου δικαιώματος, καθότι αποτελούσε απαίτησή του και ληξιπρόθεσμη διαφορά δεδουλευμένων μισθών και ότι το ποσό αυτό έλαβε κατ' εντολήν του νομίμου εκπροσώπου των εγκαλουσών εταιριών, είναι δε αδιάφορο το ότι το Συμβούλιο δέχθηκε ότι η υπ' αριθ. 182087/2004 αγωγή του περί καταβολής της διαφοράς των δεδουλευμένων αποδοχών κατά των εγκαλουσών εταιριών απερρίφθη, ενώ η υπ' αριθ. 2776/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απέρριψε αυτήν ως απαράδεκτη (αόριστη). 2) Απ' όλο το περιεχόμενο του σκεπτικού του βουλεύματος προκύπτει ότι το Συμβούλιο δέχθηκε ότι πρόκειται για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση και ουδεμία αμφιβολία προκύπτει ως προς τον ορθό χαρακτηρισμό της πράξεως. Εξάλλου, αφού δέχθηκε το Συμβούλιο ότι πρόκειται για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση, οπότε, ως εκ του χρόνου που φέρονται τελεσθείσες οι μερικότερες πράξεις (μετά την ισχύ του Ν.2721/1999), λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειμένου των μερικοτέρων πράξεων (άρθρο 98 §2 ΠΚ), αναγκαίως δέχθηκε ενότητα δόλου του αναιρεσείοντος, η οποία περιλαμβάνει την θέληση και αποδοχή να ιδιοποιηθεί το άθροισμα της αξίας των μερικοτέρων πράξεων, ώστε δεν ήταν αναγκαίο να επαναλάβει το Συμβούλιο ότι ο αναιρεσείων απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο συνολικό αποτέλεσμα αυτών. 3) Στο προσβαλλόμενο βούλευμα προσδιορίζεται ακριβώς ο χρόνος και ο τρόπος και τα επί μέρους ποσά που εκάστοτε παρακρατούσε ο αναιρεσείων όπως και σε βάρος ποιας εκ των τριών εγκαλουσών εταιριών φέρεται ότι τελέσθηκε κάθε μερικότερη πράξη. 4) Δεν προκύπτει σύγχυση ως προς την πλαστογράφηση των 16 επιταγών, αφού το Συμβούλιο Εφετών δέχθηκε με το προσβαλλόμενο βούλευμά του ότι ο αναιρεσείων πλαστογράφησε τις υπογραφές των εις διαταγήν δικαιούχων πρώτων οπισθογράφων των εν λόγω επιταγών, τις οποίες είχε εκδώσει ο νόμιμος εκπρόσωπος της "AURORA SHIPPING S.A." και δεν αποδόθηκε στον αναιρεσείοντα διάφορη κατηγορία, απ' αυτήν που του απαγγέλθηκε και για την οποία απολογήθηκε, η δε αναφορά του Εισαγγελέα Εφετών στην πρότασή του, στην οποία παραπέμπει το Συμβούλιο ότι "εξέδωσε διάφορες επιταγές, σε διαταγή υπέρ των προσώπων" ώστε να υπονοείται ότι ο ίδιος εξέδωσε τις άνω επιταγές πλαστογραφώντας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της "AURORA SHIPPING S.A." προδήλως εκ παραδρομής περιελήφθη, αφού και η εισαγγελική πρόταση αναφέρεται ειδικώς στο σημείο τούτο στο εκκαλούμενο βούλευμα, το οποίο δέχεται ότι ο αναιρεσείων πλαστογράφησε τις υπογραφές των εις διαταγήν των δικαιούχων εκδοθεισών επιταγών, το δε Συμβούλιο Εφετών, επικύρωσε το άνω βούλευμα χωρίς να επαναδιατυπώσει το διατακτικό του. 5) Η αιτίαση ότι σιγή απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών το αίτημά του όπως οι εγκαλούσες εταιρίες προσκομίσουν στην ανάκριση τα επίσημα λογιστικά τους βιβλία για να διαπιστωθεί εάν αυτές υπέστησαν βλάβη δεν δημιουργεί λόγο αναιρέσεως, πλήττει δε την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Συμβουλίου της ουσίας. 6) Στο προσβαλλόμενο βούλευμα ειδικώς αιτιολογείται η περιουσιακή βλάβη που προκλήθηκε σε κάθε εγκαλούσα εταιρία εκ της πλαστογραφήσεως των 24 παραστατικών και των 16 επιταγών με την αναφορά στις υπ' α/α 1 έως 24 ειδικότερες πράξεις και στην υπ' α/α 78 πράξη της πλαστογράφησης των 16 επιταγών. 7) Είναι παραδεκτή η εξ ολοκλήρου η συμπληρωματική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα Εισαγγελική Πρόταση και δι' αυτής στην πρόταση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που έχει ενσωματωθεί στο πρωτόδικο βούλευμα, αφού συμπληρωματικά αναφέρεται και η πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, στην οποία (πρόταση) εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία προέκυψαν αυτά, και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάχθηκε και το Συμβούλιο. 8) Η αιτίαση ότι παραβιάσθηκε η διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ περί δικαίας δίκης, διότι το Συμβούλιο αναφέρθηκε εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, δεν δημιουργεί αυτοτελώς λόγο αναιρέσεως, εκτός εάν η παραβίασή του εντάσσεται σε κάποιον από τους περιοριστικώς στο άρθρο 484 §1 Κ.Ποιν.Δ. αναφερομένους λόγους αναιρέσεως, που εν προκειμένω δεν συμβαίνει, γι' αυτό είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.
Οι λοιπές αιτιάσεις πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Συμβουλίου Εφετών και γι' αυτό είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες. Επομένως, οι εκ του άρθρου 484 §1 στοιχ. β', δ' και στ' λόγοι αναιρέσεως, περί εσφαλμένης εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, συνισταμένης στην εκ πλαγίου παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 375 και 216 ΠΚ, της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της υπέρβασης εξουσίας, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.
Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 485 §§ 1 και 3 Κ.Ποιν.Δ., όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του Ν.3160/2003, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων κατά βουλεύματος κατηγορούμενος, μπορεί να ζητήσει να εμφανισθεί προσωπικά και να ακουσθεί από το συνεδριάζον, με τριμελή σύνθεση, ως Συμβούλιο, αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Το εν λόγω Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του οικείου Εισαγγελέα, αποφαίνεται επί του αιτήματος αυτού.
Εν προκειμένω, ο αναιρεσείων με την ένδικη αίτησή του, ζητεί να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Συμβουλίου για παροχή διευκρινίσεων. Το αίτημα αυτό παραδεκτά εισάγεται κατά τις προδιαληφθείσες διατάξεις και είναι νόμιμο, κατ' άρθρο 309 §2 Κ.Ποιν.Δ., όμως πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο, δεδομένου ότι ο αναιρεσείων έχει με πληρότητα αναπτύξει και εξηγήσει με την απολογία του, τα υπομνήματά του, την έφεση, την αίτηση αναιρέσεως και τα από 10-3-2010 και 21-4-2010 υπομνήματά του τις απόψεις του, ώστε η εμφάνισή του δεν κρίνεται αναγκαία.
Κατ' ακολουθίαν, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος αναιρέσεως προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 §1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ι. Απορρίπτει το αίτημα του Χ, περί αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και
ΙΙ. Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 33/26-2-2010 αίτηση του Χ, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 154/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, ανερχόμενα σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Ιουλίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή