Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 790 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Οργάνωση εγκληματική.
Περίληψη:
Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, διότι το Συμβούλιο Εφετών που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα με το οποίο έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του αναιρεσείοντος για ένταξή του σε εγκληματική οργάνωση και συγχρόνως παρέπεμψε αυτόν να δικαστεί για σωματεμπορία κατ’ επάγγελμα από κοινού και μαστρoπεία από κοινού κατ’ εξακολούθηση, αποφάνθηκε αμετακλήτως, διότι μετά τη θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 7 του N. 2928/2001 περί προστασίας του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών περατούται η κύρια ανάκριση για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ, όπως επίσης και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης.
Αριθμός 790/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη και Βασίλειο Κουρκάκη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ-Ρούσσου Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Ιανουαρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ...... που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 776/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με συγκατηγορούμενους τους 1) .....2)....., 3)......και .....
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Ιουλίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1514/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ-Ρούσσος Παπαδάκης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή, με αριθμό 430/1-11-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Το συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με το υπ'αριθμ. 776/2007 βούλευμά του παρέπεμψε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης τους 1).........2) ..... για να δικαστούν ως υπαίτιοι τελέσεως από κοινού της σωματεμπορίας κατ'επάγγελμα και μαστρωπείας κατ'εξακολούθηση - άρθρα 349 παρ. 3, 351 παρ. 1, 4 εδ. δ', 6, 45, 98 παρ. 1 ΠοινΚ- Με το αυτό βούλευμα αποφάνθηκε συγχρόνως να μην γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση κλπ.

ΙΙ) Το άνω συμβούλιο επελήφθη για την ουσιαστική περάτωση και αμέσως μετ'αυτήν της διενεργηθείσης κυρίας ανάκρισης ενόψει ενόψει του ότι κατά των κατηγορουμένων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη και για εγκληματική οργάνωση - 187 παρ. 1 ΠοινΚ, όπως ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 2928/2001 και 11 παρ. 3 ν. 3064/2002- σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 2928/2001. Ειδικώτερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 ν. 2928/2001, όπως αντικ. το πρώτο εδάφιο με το ν. 3251/2004, η περάτωση της κυρίας ανάκρισης για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ κηρύσσεται από το συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα, ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης. Πρόκειται για ρύθμιση η οποία ισχύει και για τα εγκλήματα του ν. 1608/50 σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 308 ΚΠοινΔ που προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 7 ν. 1738/87. Επομένως η άνω διαδικασία λαμβάνει χώρα όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση του άρθρου 187 ή 187Α ΠοινΚ. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση. Το εκδιδόμενο βούλευμα είναι κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου αμετάκλητο, ήτοι δεν υπόκειται από τον κατηγορούμενο σε ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένης συνεπώς και της αναιρέσεως? το αμετάκλητο δεν συνδέεται, αφού ο νόμος δεν διακρίνει, με την παραπομπή του κατηγορουμένου για έγκλημα, δηλ. κακούργημα του άρθρου 187 ή 187Α ΠΚ, αλλά αρκεί ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη γι' ένα από αυτά. Μπορεί δηλ. με το βούλευμα του συμβουλίου Εφετών να έχει αποφανθεί να μην γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου για το κακούργημα του άρθρου 187 παρ. 1 ή 187Α ΠΚ - για το οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η οποία στηρίζει την αρμοδιότητα του συμβουλίου Εφετών για το πέρας της κυρίας ανάκρισης κατά το άνω άρθρο 7 ν. 2928/2001 και για τα άλλα συναφή εγκλήματα - και να παραπεμφθεί αυτός για άλλο κακούργημα ή πλημμέλημα. Δεν συνδυάζεται με άλλες λέξεις το αμετάκλητο μόνο με παραπομπή για κακούργημα του άρθρου 187 παρ. 1 ή 187Α ΠΚ. Έτσι ήδη, και ορθά, ΑΠ 1966/2006, με αναλυτική πρότασή μας. Έτσι ήδη και ΑΠ 1040/2005, ΑΠ 2380/2004, ΑΠ 1163/2004 κ.α. για το αντίστοιχο εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 308 ΚΠοινΔ για τα εγκλήματα του άρθρου 1 ν. 1608/50.
Η άνω διαδικασία δεν στερεί από τον κατηγορούμενο κάποιου δικαιώματός του αφού η καθιέρωση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων δεν καθιερώνεται από κάποια υπέρ-νομοθετική διάταξη (=διεθνή σύμβαση ή Σύνταγμα) - ή δε διάταξη του άρθρου 2 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕυρΣΔΑ και του άρθρου 14 παρ. 5 ν. 2462/97 του διεθνούς συμφώνου αναφέρονται σε αποφάσεις, όχι σε βουλεύματα (βλ. και ΑΠ 209/2005), το δε άρθρο 20 Συντ. και 6 ΕυρΣΔΑ δεν καλύπτουν και την καθιέρωση ενδίκων μέσων (βλ. ΑΠ 2456/2005 ΠΧρ 2006 σελ. 621, ΑΠ 28/2002 Ολ, ΑΕιδΔ 48/82 κ.α.) - αφετέρου ο κατηγορούμενος μπορεί να προβάλλει τους ισχυρισμούς του στο δικαστήριο - πρβλ. ΑΠ 177/2005, ΑΠ 464/2003, ΑΠ 1404/2003, ΑΠ 636/2003 - Ενόψει των ανωτέρω η ασκηθείσα από τον κατηγορούμενο ...... κατά του άνω βουλεύματος υπ'αριθμ. 21/25-7-2007 έκθεση αναίρεσης- ενώπιον του γραμματέα του συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, δια του πληρεξουσίου Νικολάου Διαλυνά (δυνάμει της από 5-7-2007 εξουσιοδοτήσεώς του, στην οποία βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του από υπάλληλο ΚΕΠ) - είναι απαράδεκτη γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση.
Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α--------- Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 21/25-7-2007 αίτηση αναίρεσης του ...... κατά του υπ'αριθμ. 776/2007 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, καταδικαστεί δε αυτός στα έξοδα.
Αθήνα 25-9-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κ. Κονταξής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 7 του Ν. 2928/2001 "Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων", όπως το πρώτο εδάφιο αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 5 του Ν. 3251/2004, η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ, κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα, ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανακρίσεως. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα του άρθρου 187 ΠΚ η περάτωση της κύριας ανάκρισης γίνεται πάντοτε και δη αμετάκλητα από το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο προς τούτο, αποφαινόμενο με βούλευμά του, όχι μόνο, όταν αυτό κρίνει, ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις που αφορούν την κατηγορία για το κακούργημα του άρθρου 187 ΠΚ, παραπέμποντας αμετακλήτως τον κατηγορούμενο στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 313 Κ.Ποιν.Δ. αλλά και όταν κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση να μη γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη, για την οποία έγινε ανάκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 309 παρ. 1α και 310 παρ. 1 εδ. 1 Κ.Ποιν.Δ, διότι δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ή αυτές που υπάρχουν δεν είναι καθόλου σοβαρές για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, ενώ συγχρόνως παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 313 Κ.Ποιν.Δ για να δικαστεί για τα άλλα συναφή εγκλήματα κακουργήματα ή πλημμελήματα. Έτσι, το εκδιδόμενο βούλευμα κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου αμετάκλητο, ήτοι δεν υπόκειται από τον κατηγορούμενο σε ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένης συνεπώς και της αναιρέσεως. Το αμετάκλητο δεν συνδέεται, αφού ο νόμος δεν διακρίνει, με την παραπομπή του κατηγορουμένου για έγκλημα, δηλαδή κακούργημα του άρθρου 187 ή 187Α' ΠΚ, αλλά αρκεί ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα από αυτά. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, και κατά αμετάκλητου βουλεύματος το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο σε Συμβούλιο, το κηρύσσει απαράδεκτο. Στην προκείμενη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατά του αναιρεσείοντος ...... και τριών άλλων ασκήθηκε ποινική δίωξη για : 1)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 2)σωματεμπορία, συνδεόμενη με παράνομη είσοδο του παθόντος στη χώρα κατ' επάγγελμα από κοινού και κατ' εξακολούθηση 3)μαστροπεία από κοινού κατ' εξακολούθηση και 4)παράνομη κατακράτηση από κοινού (άρθρα 187 παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2928/2001 και συμπληρώθηκε με άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3064/2002, 351 παρ.1, 4 γ' και δ' ΠΚ όπως αντικ. με άρθρο 8 του Ν. 3064/2002, 349 παρ. 3 94 και 98 ΠΚ), διετάχθη δε και ενεργήθη κυρία ανάκριση, μετά το πέρας της οποίας, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν. 3451/2004, 128, 129 και 130 Κ.Ποιν.Δ, εξέδωσε το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 776/2007 βούλευμά του, με το οποίο αφενός μεν κρίθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του ήδη αναιρεσείοντος και των άλλων κατηγορουμένων για συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση και αφετέρου παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης ο αναιρεσείων και οι συγκατηγορούμενοί του, για να δικαστούν ως υπαίτιοι σωματεμπορίας κατ' εξακολούθηση από κοινού και μαστροπεία από κοινού κατ' εξακολούθηση (άρθρα 45, 94 παρ. 1, 98, 351 παρ. 1, 4δ' και 349 παρ. 3 ΠΚ). Κατά των παραπεμπτικών και μόνο κεφαλαίων του ως άνω βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε ο αναιρεσείων την από 25-7-2007 (αριθ. εκθ 21/2007) αίτηση αναιρέσεως. Με βάση τα αναπτυχθέντα στη μείζονα νομική σκέψη, και όσα ο Εισαγγελέας για το απαράδεκτο της αιτήσεως προτείνει, στην πρόταση του οποίου και το Συμβούλιο συμπληρωματικώς αναφέρεται, το εκδοθέν και προσβαλλόμενο με την αίτηση αναιρέσεως βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης είναι αμετάκλητο, μη υποκείμενο σε αναίρεση. Επομένως, η κατ' αυτού ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 25 Ιουλίου 2007 αίτηση του ...... για αναίρεση του υπ' αριθμ. 776/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή