Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 145 / 2015    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτο αναιρέσεως.
Περίληψη:
Απαράδεκτη αναίρεση κατά αθωωτικής απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου από την πολ. Ενάγουσα ΑΕ, διότι η άνω αναιρεσείουσα- πολιτικώς ενάγουσα δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση ή σε δικαστικά έξοδα και επομένως δεν δικαιούται κατά νόμο σε άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, προσθέτως, δεν προσαρτάται στην άνω έκθεση αναιρέσεως ειδικό πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας προς τον καταθέσαντα την κρινόμενη αναίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της.
ΑΡΙΘΜΟΣ 145/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Παναγιώτη Ρουμπή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Βασίλειο Καπελούζο και Πάνο Πετρόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας-πολιτικώς ενάγουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ", που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο συμβούλιο δεν εκπροσωπήθηκε, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 3372/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με κατηγορουμένους τους: 1) Α. Π. του Α. και 2) Χ. Π. του Δ..
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείουσα-πολιτικώς ενάγουσα ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιουνίου 2014 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 677/2014.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευσταθίας Σπυροπούλου με αριθμό 139/27.10.2014, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: " Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα αρθρ. 476 παρ. 1 εδ.α' και 513 παρ.1 εδ. α' Κ.Π.Δ. την με αριθμό 8/30-6-2014 αίτηση αναιρέσεως της ανώνυμης εταιρείας, υπό την επωνυμία "NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ ΥΔΑΤΑ Α.Ε.", που εδρεύει στη …, κατά της υπ'αρίθμ.3372/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών και εκθέτω τα ακόλουθα : Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462, 463 εδ. α'και 506 περ. γ' Κ.Π.Δ., ένδικα μέσα που προβλέπονται στην ποινική διαδικασία, όπως είναι και η αίτηση για αναίρεση, κατά των βουλευμάτων και των αποφάσεων, μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα. Ειδικότερα, την αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων μπορούν να ζητήσουν, εκτός των άλλων, ο μηνυτής ή εκείνος που άσκησε την έγκληση αν καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα έξοδα, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 71 του ίδιου, ως άνω, κώδικα. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 465 παρ. 1 ΚΠΔ : "ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ.1. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Στις περιπτώσεις άσκησης ένδικου μέσου κατά βουλευμάτων, καθώς και κατά αποφάσεων όταν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία τους, το πληρεξούσιο μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκηση του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαράδεκτο κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ.1 Κ.Π.Δ.". Εξάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 476 Κ.Π.Δ. "1. Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα... ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκηση του... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από το πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο...". Στην προκειμένη περίπτωση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών με την υπ'αρίθμ. 3372/2013 απόφασης του, κήρυξε αθώους τους:1) Χ. Π. του Δ., κάτοικο Πατρών και 2) Α. Π. του Α., κάτοικο ... για : α) πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση και β) υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση, πράξεις που εφέρετο ότι τελέσθηκαν απ' αυτούς στην Πάτρα κατά το από 16-6-2010 έως 8-9-2010 χρονικό διάστημα σε βάρος της αναιρεσείουσας. Κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, η οποία καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 18-6-2014 η αναιρεσείουσα άσκησε, εμπροθέσμως, δια του δικηγόρου Διομήδη Αποστολόπουλου την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, χωρίς να προσαρτάται στη σχετική έκθεση αναιρέσεως το απαιτούμενο ειδικό πληρεξούσιο προς τον ασκήσαντα δικηγόρο. Σύμφωνα, όμως, με τα προεκτεθέντα, η συγκεκριμένη αίτηση αναιρέσεως, τυγχάνει απαράδεκτη και ως εκ τούτου απορριπτέα, καθόσον, το μεν, δεν αναγνωρίζεται στην εγκαλούσα το προς τούτο δικαίωμα, εκτός αν είχε καταδικασθεί σε αποζημίωση και στα έξοδα, περίπτωση που δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση, το δε, ασκήθηκε αυτή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο για την άσκηση της. Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 476 παρ. 1 - 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ. ). Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να απορριφθεί η με αριθμό 8/30-6-2014 αίτηση αναιρέσεως της ανώνυμης εταιρείας, υπό την επωνυμία "NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ ΥΔΑΤΑ Α.Ε. ", που εδρεύει στη … κατά της υπ'αρίθμ. 3372/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών και Να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευσταθία Σπυροπούλου."
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος της αναιρεσείουσας,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε κατά βουλεύματος ή αποφάσεως χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις, το αρμόδιο να κρίνει επί του ενδίκου μέσου Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν και μετά από ειδοποίηση του ασκήσαντος από τον Γραμματέα της Εισαγγελίας 24 ώρες πριν την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο, διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης και την καταδίκη του ασκήσαντος στα έξοδα. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 42 παρ. 2, 96 παρ. 2 και 465 του ΚΠΔ, στις οποίες ορίζεται ότι το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί αυτοπροσώπως ή και μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 και το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση, σαφώς προκύπτει ότι η εντολή του κατηγορουμένου προς τον αντιπρόσωπο, πρέπει να είναι ειδική και να υπάρχει κατά τη στιγμή που ο τελευταίος υπογράφει τη σχετική έκθεση αναιρέσεως, η έλλειψή της δε κατά τον χρόνο αυτό δεν αναπληρώνεται με τη μεταγενέστερη χορήγησή της. Επίσης, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 463 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 506 περ. γ' και 71 του ΚΠΔ, ο μηνυτής ή εκείνος που άσκησε την έγκληση (πολιτικώς ενάγων), δικαιούται σε άσκηση αναίρεσης κατά αθωωτικής αποφάσεως, μόνον αν καταδικάστηκε σε αποζημίωση και στα έξοδα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα της δικογραφίας, με την κρινόμενη με αρ. εκθ. 8/30-06-2014 αίτηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πατρών, προσβάλλεται η με αριθ. 3372/2013 αθωωτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών από την παρασταθείσα - αναιρεσείουσα πολιτικώς ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία. Η εν λόγω απόφαση, που αθώωσε τους κατηγορουμένους Χ. Π. και Α. Π., για πλαστογραφία και υπεξαίρεση, δημοσιεύθηκε στις 3-4-2013 και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 18-6-2014. Την κρινόμενη ως άνω αίτηση αναιρέσεως, άσκησε στις 30-06-2014, για λογαριασμό της άνω αναιρεσείουσας πολιτικώς ενάγουσας, ο δικηγόρος Πατρών Διομήδης Αποστολόπουλος, που υπογράφει το δικόγραφο ως πληρεξούσιος δικηγόρος, πλην όμως από την άνω προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι η άνω αναιρεσείουσα-πολιτικώς ενάγουσα δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση ή σε δικαστικά έξοδα και επομένως δεν δικαιούται κατά νόμο σε άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, προσθέτως, δεν προσαρτάται στην άνω έκθεση αναιρέσεως ειδικό πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας προς τον καταθέσαντα την κρινόμενη αναίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της.
Επομένως, σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, για τους παραπάνω δύο λόγους, και για τη συζήτηση της οποίας ειδοποιήθηκε η διορισθείσα αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας, όπως προκύπτει από τη σχετική σημείωση επί του φακέλου της δικογραφίας του γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα (άρθρο 583 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αριθ. εκθ. 8/30-6-2014 αίτηση της πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία "NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ ΥΔΑΤΑ ΑΕ", για αναίρεση της με αρ. 3372/2013 αθωωτικής αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών. Και. Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή