Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1122 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Παραγραφή, Αγροτική φθορά.
Περίληψη:
Αγροτική φθορά με ζώα και ζημία άνω των 300 € είναι πλημμέλημα και τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 381§1 ΠΚ. Αναίρεση απόφασης με την οποία έπαυσε την ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω παραγραφής (παρέλευση χρόνου πλέον της διετίας) εσφαλμένα, κρίνοντας το Δικαστήριο της ουσίας ότι πρόκειται για πταισματική παράβαση του άρθρου 100 του Ν.Δ. 3030/1954. Κήρυξη ενόχων των κατηγορουμένων από τον Άρειο Πάγο και παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο της ουσίας μόνο για την επιμέτρηση της προσήκουσας ποινής.
Αριθμός 1122/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή, Χριστόφορο Κοσμίδη και Κυριακή Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, περί αναιρέσεως της 5512/2009 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας.
Με κατηγορούμενους τους 1. X1 και 2. X2, κατοίκους Οικισμού ..., που δεν παρέστησαν στο ακροατήριο.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό "1" και ημερομηνία "2 Νοεμβρίου 2009" έκθεσή του περί αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Χαλκίδας Μάγδας Μάντζου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 143/10.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ζήτησε να γίνει δεκτή η προκείμενη έκθεση αναίρεσης

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη από 2-11-2009 αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Πρωτοδίκων Χαλκίδας κατά της υπ' αριθμ. 5512/23-10-2009 αθωωτικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως είναι παραδεκτό και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, εκείνοι ήταν παρόντες και οι δύο κατηγορούμενοι (X1 και X2), οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν στο Δικαστήριο αυτό κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης συνεδρίασή του, κατά την οποία εκφωνήθηκε με τη σειρά της η υπόθεση και έγινε η συζήτησή της, αν και είχαν κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα προς τούτο, όπως προκύπτει από τα από 21-3-2010 αποδεικτικά επίδοσης του υπαρχιφύλακα του Α.Τ. ... (άρθρο 515 παρ. 2 ΚΠΔ). Κατά το άρθρο 381 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος με πρόθεση καταστρέψει ή βλάπτει ξένο (ολική ή εν μέρει) πράγμα, ή με άλλο τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του, τιμωρείται με φυλάκιση, μέχρι δύο ετών". Εξάλλου κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του ν.δ./τος 3030/1954 "περί αγροφυλακής", "όστις δια ζώων ή πτηνών καταστρέφει ή βλάπτει εκ προθέσεως παντός είδους ξένον (εν όλω ή εν μέρει) ή κοινόχρηστον ακίνητον ή κινητόν αγροτικόν κτήμα άνευ της προηγουμένης συγκαταθέσεως του έχοντος δικαίωμα, τιμωρείται δια κρατήσεως μέχρι 3 μηνών ή δια προστίμου, ασχέτως του ποσού της εκ της πράξεως ταύτης ζημίας. Τέλος, με το άρθρο 39 παρ. 1 του νόμου 3585/2007 που άρχισε να ισχύει από την 5-7-2007, όποιος με πρόθεση προκαλεί αγροτική φθορά, κατά την έννοια της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, με ζώα, πτηνά ή μέλισσες, η οποία έχει αντικείμενο πράγμα αξίας μέχρι 300 ευρώ ή αν ζημία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο". Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο δράστης από πρόθεση αγροτικής φθοράς με ζημία που επήλθε από την 5-7-2007 και εντεύθεν και η ζημία που προξενήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ τιμωρείται κατά της διατάξεις περί φθοράς του ΠΚ, δηλαδή για την παράβαση του παραπάνω άρθρου 381 του ΠΚ, δηλαδή, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 1 του ν.δ./τος 3030/1954 "η ποινική δίωξη πάντων των αγροτικών αδικημάτων κινείται εξ επαγγέλματος". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 133 του ίδιου ν.δ/τος "η ποινική δίωξις των κλοπών ή φθορών, η εξών ζημία υπερβαίνει της 500 δραχμάς (ήδη 300 ευρώ), του εμπρησμού, της πλημμύρας και των άλλων αδικημάτων κατά των αγροτικών κτημάτων κινείται εξ επαγγέλματος". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η ποινική δίωξη της φθοράς ξένου "αγροτικού κτήματος" (με την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.δ/τος 3030/1954), κινείται εξ επαγγέλματος σε κάθε περίπτωση, δηλαδή είτε η θετική ζημία που προξενείται από αυτήν υπερβαίνει ήδη τα 300 ευρώ είτε όχι, η δε παραπάνω διάκριση με βάση το μέγεθος της ζημίας ασκεί επιρροή, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ποινική μεταχείριση του δράστη και όχι τον τρόπο ασκήσεως της ποινικής δίωξης, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω ειδικής διατάξεως αυτεπαγγέλτως και όχι ύστερα από έγκληση, όπως ορίζει η γενική διάταξη του άρθρου 383 του ΠΚ, που ισχύει για την φθορά ξένης ιδιοκτησίας και όχι για τη φθορά ξένου "αγροτική κτήματος". Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναίρεση αποτελεί και η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που υπάρχει όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόστηκε.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης υπ' αριθμ. 5512/2009 απόφασής του, τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπ-ληρώνονται, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας έπαυσε οριστική την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής (παρόδου χρόνου πλέον της διετίας από το χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης μέχρι την εκδίκασή της) την κατά των κατηγορουμένων: 1) X1 και 2) X2, κατοίκων οικισμού ..., ασκηθείσα ποινική δίωξη του ότι στις 3,4,5,8 και 9/9/2007, από κοινού ενεργώντας, με πρόθεσή τους, κατέστρεψαν ξένο ολικό πράγμα και κατέστησαν ανέφικτη τη χρήση αυτού και με το ποίμνιο τους κατέστρεψαν τα καλλιεργούμενα από τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος T1 φυτά (φασολιές, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθιές και αγουριές) και τους καρπούς τους, η δε προξενηθείσα ζημία ανέρχεται στο ποσό των 3500 ευρώ. Στην κρίση αυτή κατέληξε το ως άνω Δικαστήριο με την παραδοχή ότι οι κατηγορούμενοι είχαν τελέσει πταίσμα (του άρθρου 100 του ν.δ/τος 3030/1954), κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από πλημμέλημα για το οποίο είχε ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη σε πταίσμα, πλην εσφαλμένα, αφού από την 5-7-2007 και εντεύθεν η αγροτική φθορά που προξενείται με ζώα, αν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 381 παρ. 1 ΠΚ, ήτοι ως πλημμέλημα με ποινή εώς δύο έτη και στην προκειμένη περίπτωση, κατά της παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης η μεν αγροτική φθορά επήλθε στις 3,4,5,8 και 9-9-2007, το δε ύψος της προκληθείσας ζημίας ανήλθε σε 3500 ευρώ.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτός ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠΔ λόγος της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, ως κατ' ουσίαν βάσιμος. Συνακόλουθα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 518 παρ. 1 ΚΠΔ, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, μη παραπεμφθεί δε η υπόθεση για νέα συζήτηση ως προς την ενοχή των κατηγορούμενων, αλλά εφαρμόζοντας το Δικαστήριο αυτό του Αρείου Πάγου ορθά το νόμο, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε το Δικαστήριο της ουσίας, να κηρύξει ενόχους αμφότερους τους κατηγορουμένους για την πράξη της φθοράς ξένου αγροτικού κτήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση, με προξενηθείσα ζημία ύψους 3500 ευρώ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, παραπεμφθεί όμως η υπόθεση στο ίδιο ως άνω Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλο Δικαστή εκτός εκείνου που δίκασε προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ) μόνο ως προς την επιμέτρηση της προσήκουσας ποινής στους κατηγορουμένους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 5512/2009 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας.
Κηρύσσει ενόχους τους: 1)X1 και 2) X2, που είναι κάτοικοι αμφότεροι του οικισμού ..., του ότι στην τοποθεσία "... της κτηματικής περιφερείας του ΔΔ ..., στις 3, 4, 5 , 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2007 από κοινού και με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος εκ προθέσεως κατέστρεψαν ξένο υλικό πράγμα και κατέστησαν ανέφικτη τη χρήση αυτού. Συγκεκριμένα, προβλέποντας ως πιθανές και αποδεχόμενοι τις παρακάτω συνέπειες άφησαν αδέσποτο και ανεπιτήρητο τμήμα του ποιμνίου τους, αποτελούμενο από 20 έως 25 γίδια, τα οποία εισήλθαν σε αγροτικό κτήμα-περιβόλι εκτάσεως τριών (3) περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται στον ως άνω τόπο και ήταν φυτεμένο με φασολιές (περίπου 2 1/2 στρέμματα), ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθιές, αγγουριές, ιδιοκτησίας του εγκαλούντος T1, με αποτέλεσμα να καταστρέψουν τα εν λόγω φυτά και τους καρπούς αυτών, η δε προκληθείσα ζημία ανέρχεται στο ποσό των τρισήμισι χιλιάδων (3.500) ευρώ.
Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο ως άνω Δικαστήριο που εξέδωσε την προαναφερόμενη απόφαση, που θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, εκτός από εκείνο που δίκασε προηγουμένως, μόνο για την επιβολή (επιμέτρηση) της ποινής ως προς αμφοτέρους τους παραπάνω κατηγορουμένους.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Μαΐου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή