Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 805 / 2015    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη.
Περίληψη:
Συζήτηση αίτησης αναίρεσης ερήμην του αναιρεσείοντος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ 805/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βιολέττα Κυτέα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο (κωλυομένης της Αρεοπαγίτου Αικατερίνης Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά), Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αριστείδη Πελεκάνο-Εισηγητή και Δημήτριο Χονδρογιάννη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Μαΐου 2015, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Δημητρίου Δασούλα (γιατί κωλύεται η Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Δ. Κ. του Ε., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ.6097/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Οκτωβρίου 2014, αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1094/2014.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠΔ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 ΚΠΔ, ενώ, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Επίσης, κατά το άρθρο 514 ΚΠΔ, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση, η αίτησή του απορρίπτεται. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από νόμιμα διορισμένο συνήγορο κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, καίτοι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται και αυτός καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα από 15-12-2014 δύο αποδεικτικά επίδοσης, το πρώτο του δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Β. Κ., και το δεύτερο της δικαστικής επιμελήτριας στην ίδια εισαγγελία, Ο. Χ., έχει επιδοθεί με θυροκόλληση, κατά το άρθρο 155 παρ. 2 εδ. β’ , γ’ και δ’ ΚΠΔ, προς τον αναιρεσείοντα, Δ. Κ. του Ε., και προς τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Διομήδη Ιατρόπουλο, ως νόμιμα διορισμένο αντίκλητό του, αντίστοιχα, η 1094/9-12-2014 κλήση της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον αναιρεσείοντα, για να παραστεί με συνήγορο στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της κρινόμενης από 30-10-2014 αίτησης αναίρεσης την προαναφερόμενη δικάσιμο της 8/5/2015. Κατά την εκφώνηση δε της υπόθεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από νόμιμα διορισμένο συνήγορο. Επομένως και αφού ο αναιρεσείων κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα για να παραστεί στη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, πρέπει αυτή να απορριφθεί και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 30-10-2014 αίτηση του Δ. Κ. του Ε. για αναίρεση της απόφασης 6097/2014 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιουλίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή