Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 667 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Απάτη, Πλαστογραφία, Αναιρέσεων συνεκδίκαση, Ακροάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Πλαστογραφία με χρήση και απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος άνω των 15.000 €. Έννοια. Στοιχεία. Πότε είναι κακούργημα (ΟλΑΠ 5/2008, ΟλΑΠ 3/2008, ΑΠ 2358/2009, ΑΠ 2041/2009, ΑΠ 51/2007, ΑΠ 425/2009, ΑΠ 412/2009, ΑΠ 190/2009). Αιτιολογία - πότε ειδική και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς που καταχωρούνται και αναπτύσσονται προφορικά (ΟλΑΠ 2/2005). Έννοια τελευταίων (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 250/2009). Δεν αποτελεί το άλλοθι (ΑΠ 1466/2006). Πότε υπάρχει έλλειψη ακροάσεως (170 παρ.2, 510 παρ. 1 Β ΚΠΔ). Απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο - πότε δημιουργείται. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από 510 παρ. 1 Α' 1Β σε συνδυασμό με άρθρο 171 παρ.1 δ, 171 παρ.2, 1 Δ'. Απορρίπτει αιτήσεις πρώτου ως αβάσιμη και δευτέρου ως ανυποστήρικτη, λόγω της απουσίας του κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο.
Αριθμός 667/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Δεκεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) X1, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Βαλάση, και 2) Χ2, κατοίκου ..., που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 1098/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα από τους Άνθιμο Θωμόπουλο του Κων/νου και Σταύρο Γατόπουλο του Μιχαήλ, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξουσία δικηγόρο της Νεκταρία Μυγιάκη. Με συγκατηγορουμένους τους: 1) Χ3, 2) Χ4, 3) Χ5 και 4) Χ6.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 16.4.2008 και 7.10.2008 αιτήσεις αναιρέσεως του πρώτου κατηγορουμένου και στην από 8.10.2008 αίτηση αναιρέσεως του δευτέρου, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2006/2008.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξουσίους δικηγόρους των παρισταμένων διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι αιτήσεις του πρώτου κατηγορουμένου και να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναιρέσεως του δευτέρου.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Kατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ του ΚΠοινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, αν υπόθεση αναβληθεί κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο οφείλουν οι διάδικοι να εμφανισθούν χωρίς νέα κλήτευση ακόμη και αν δεν ήσαν παρόντες κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής αποφάσεως. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α ΚΠοινΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το από 21-1-2009 αποδεικτικό επιδόσεως της Σοφίας Καλοπήτα, Γραμματέως του Κ.Κ. Λαρίσης, ο αναιρεσείων Χ2, κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, νόμιμα και εμπρόθεσμα (155 παρ. 3 και 166 ΚΠΔ), για να παραστεί στο Δικαστήριο προς υποστήριξη της από 8-10-2008 αναιρέσεως του, η οποία ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (473 παρ. 2 ΚΠΔ), αφού επιδόθηκε στον ίδιο η κλήση στο ανωτέρω κατάστημα κράτησης, όπου τότε εκρατείτο, για να εμφανισθεί κατά τη δικάσιμο της 5-5-2009, που ορίσθηκε από τον Εισαγγελέα, για την εκδίκασή της. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο η συζήτηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του αναιρεσείοντος για την σημερινή δικάσιμο με την 1100/2009 απόφαση. Ο αναιρεσείων όμως, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Kων/νο Ευαγγελόπουλο και υπέβαλε αίτημα αναβολής για κώλυμα (ασθένεια) στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου του, το οποίο όμως, ενόψει του ότι η υπόθεση είχε ήδη αναβληθεί μία φορά, όπως λέχθηκε με αίτημα του αναιρεσείοντος, απορρίφθηκε. Μετά την απόρριψη ο αναιρεσείων δεν εκπροσωπήθηκε για την εκδίκαση της ανωτέρω αιτήσεώς (δηλώσεώς) του αναιρέσεως. Κατά συνέπεια, η αίτησή του αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο εν λόγω αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠοινΔ).
ΙΙ. Επί των από 16-4-2008 και από 10-10-2008 αιτήσεων αναιρέσεως του X1, οι οποίες ασκήθηκαν εμπροθέσμως (η πρώτη ενώπιον του Διευθυντού της Κ.Α.Υ.Φ. Κορυδαλλού πριν την καταχώρηση της προσβαλλομένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο συμπληρώνεται από τη δεύτερη που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου).
ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του Π.Κ. "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών". Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας, απαιτείται, αντικειμενικώς μεν, η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικώς δε, δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση και θέληση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω, σκοπός του υπαίτιου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον, για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Οι πιο πάνω πράξεις της πλαστογραφίας λαμβάνουν κακουργηματικό χαρακτήρα, κατά τη διάταξη της παρ.3 του αυτού άρθρου του ΠΚ, μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 14 παρ. 2α, β του ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (της πλαστογραφίας και χρήσεως πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου), σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον, οπότε τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών (73.000 ευρώ). Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό το παράνομο περιουσιακό όφελος που επιδίωξε o υπαίτιος, ή αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ (15.000 ευρώ). Για τη στοιχειοθέτηση κακουργηματικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή μετακίνηση να είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν, με την έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως και αμέσως δια μόνης της υλικής πράξης της κατάρτισης ή νόθευσης εγγράφου. Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζημία έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόμενο σκοπό και στο εν γένει με την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και με την κατάρτιση του πλαστού εγγράφου διαμορφώνονται οι όροι και προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα έστω και με την παρεμβολή άλλων ενεργειών του δράστη, χρονικώς επομένων της κατάρτισης του πλαστού εγγράφου, να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζημία. Οι τυχόν επιπρόσθετες και επόμενες ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν το πρόσφορο της πλαστογραφίας ή της νόθευσης να επιφέρει το περιουσιακό όφελος ή την περιουσιακή ζημία την οποία επιδιώκει ο δράστης, αφού κατά την έννοια της ερμηνευόμενης διατάξεως για τη θεμελίωση του αξιοποίνου ο νόμος απέβλεψε όχι στην αμεσότητα της ενεργείας του δράστη σε σχέση με το αποτέλεσμα της περιουσιακής βλάβης ή του οφέλους, αλλά στην αμεσότητα του κινδύνου τον οποίο ενέχει αυτή καθ' εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας έστω και αν πρέπει να ακολουθήσει ενδεχομένως και περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία ουσιαστικώς ενεργοποιεί τον κίνδυνο της επέλευσης του οφέλους ή της βλάβης. Περί των ανωτέρω, τέλος, συνηγορεί και το γεγονός ότι στην πλαστογραφία υπό οποιαδήποτε μορφή (κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου εγγράφου) ή διαβάθμιση του αξιοποίνου της, διαπλάσσεται στον νόμο ως έγκλημα σκοπού και με αυτήν, δια της συστηματικής εντάξεώς της στο περί τα υπομνήματα κεφάλαιο του Π.Κ, σκοπείται η ασφάλεια και ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι των περιουσιακών δικαίων (ΑΠΟλ 3/2008).
ΙV. Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και, αν η ζημία που προκλήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης, απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγμάτωση του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήμια για τον ίδιο ή άλλον συμπεριφορά και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει και σε περίπτωση μειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάστασή της. Ως γεγονότα νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όμως, οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από το δράστη που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης. Κατά την παρ. 3 α και β του ίδιου άρθρου 386 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε, αρχικά με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν.2408/1996 και ακολούθως με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, η απάτη προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα, τιμωρούμενη με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ (5.000.000 δρχ.), β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ (25.000.000 δραχμών).
V. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδαφ. στ` του Π.Κ., όπως το εδάφιο στ` προστέθηκε στο άρθρο αυτό με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2408/1996, κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι, για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης του συγκεκριμένου εγκλήματος κατ` επάγγελμα, απαιτείται αντικειμενικώς μεν, επανειλημμένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειμενικώς δε, σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα από την επανειλημμένη τέλεση του. Επίσης κατ` επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη μεν φορά, όχι όμως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν, από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητα του με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης αυτής, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν, από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης, προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 45 ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την αξιόποινη πράξη, ο καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττόμενου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει την δική του δράση με εκείνη των άλλων προς πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή στο ότι το έγκλημα πραγματώνεται με τις συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται και οι επί μέρους πράξεις καθενός από τους συναυτουργούς. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις (αποδεικτικά μέσα) που τα θεμελίωσαν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έλλειψη αιτιολογίας δεν υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που η αιτιολογία της απόφασης εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, όταν αυτό περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού. Όσον αφορά το δόλο, που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Κ. για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος και συνίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν την έννοια της αξιόποινης πράξεως, δεν υπάρχει ανάγκη, κατά τούτο, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των περιστατικών και προκύπτει απ` αυτή, όταν ο νόμος στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη του δόλου, λ.χ. αμέσου, όπως συμβαίνει στις ανωτέρω περιπτώσεις, οπότε απαιτείται αιτιολόγησή του. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, η επιβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προβάλλονται από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο Δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠοινΔ, και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή μείωση της ικανότητας καταλογισμού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη μείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισμού, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Διαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ η μη απάντηση στον ισχυρισμό αυτό, συνιστά έλλειψη ακρόασης κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, εκ της οποίας ιδρύεται ιδιαίτερος λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Β' του Κ.Π.Δ. Όταν όμως ο αυτοτελής ισχυρισμός δεν προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισμένο ή ο φερόμενος ως αυτοτελής ισχυρισμός, δεν είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που αναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει, ούτε να διαλάβει στην απόφασή του ιδιαίτερη αιτιολόγηση, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση απαντήσεως σε απαράδεκτο ή αόριστο ισχυρισμό, ενώ αιτιολογία για τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς, εμπεριέχεται από τα πράγματα, στην κύρια αιτιολογία της απόφασης για την ενοχή. Αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό αποτελεί και ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου για υπάρχον "άλλοθι" αυτού. Τέλος εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως λόγος αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοινΔ, υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει στην πραγματικότητα, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει, όταν δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχτηκε στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής, που εμπίπτει στον ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν στο πόρισμα της απόφασης, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση.
VI. Ο ως άνω αναιρεσείων, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλομένης απόφασης, πρότεινε γραπτώς και ανέπτυξε προφορικώς τους κάτωθι Αυτοτελείς Ισχυρισμούς'': "ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙΠρο της ενάρξεως της ακροαματικής διαδικασίας(κατ' άρθρον 141 Κ.Π.Δ.)του κρατουμένου στη Κ.Α.Υ.Φ., Χ1, προς υποστήριξη της Εφέσεώς μου, κατά της υπ' αριθ. 663/28-2-2005 Αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (κακ/των).
Εντιμότατοι κ. κ. Εφέται,
Ως καλώς γνωρίζετε, αντικείμενο απόδειξης στην Ποινική Δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου, ο οποίος κηρύσσεται ένοχος, εφόσον αποδειχθεί η ενοχή του και όχι, αν δεν αποδειχθεί η αθωότητά του (ΑΠ. 25/2001 Ποιν. Δικ. 2001, 570 - Α.Π. 124/2000 Ποιν. Δικ. 2001, 206 - Α.Π. 866/2000 Ποιν. Δικ). Επίσης, το βάρος απόδειξης της αθωότητάς του, δεν φέρει ο κατηγορούμενος (ΕΔΔΑ απόφ. της 20/3/2001 Telfner κατά Αυστρίας Π. Λογ. 2001, 705 (επιμ. Ι. Μυλωνά). ΕΔΔΑ απόφ. 6/12/1998, Barbera, Messegne, Jabardo κατά Ισπανίας, Series A 146).
Στην προκειμένη, ενώπιον Σας, σήμερα εκδικαζομένην υπόθεση, εγώ συνελήφθην την 1/11/2003 και έκτοτε κρατούμαι, αρχικά προφυλακισθείς και αργότερα καταδικασθείς με την υπ' αριθ. 663/05 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (καθ' ης η ενώπιόν Σας υπό κρίσιν έφεσίς μου) χωρίς απολύτως κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο, να προκύψει εις βάρος μου. Ουδείς μάρτυς ανέφερε οτιδήποτε ενοχοποιητικό δι' εμέ, ούτε παθών, ούτε συγκατηγορούμενός μου. Ουδέν απολύτως μεμπτόν ή επιλήψιμο στοιχείον ευρέθη είτε στη κατοχή μου, είτε στη κατοχή άλλου συγκατηγορουμένου μου (ούτε καν δακτυλικό αποτύπωμα) που να με συνδέει με την υπόθεση αυτή. Ουδεμία συγκεκριμένη παράνομη πράξη ή συγκεκριμένο παράνομο στοιχείο, που να με συνδέει με όσα καταλογίζονται εις εμέ και τους λοιπούς συγκατηγορουμένους μου, αποδίδεται εις εμέ.
Ακόμη και αυτή ταύτη η Απόφαση του 3μελούς Εφετείου, δεν εμπεριέχει έστω και ψήγμα αιτιολογίας, που να δικαιολογεί την εις βάρος μου βαρύτατη και άδικη καταδίκη, ως ώφειλε.
Τουναντίον, ο μοναδικός "μάρτυρας κατηγορίας", αστυφύλακας ΑΑ, η ένορκη κατάθεση του οποίου (φέρουσα ημερ. 1/11/2003), απετέλεσε αποκλειστικά και μόνον το κατ' εμού κατηγορητήριο, χωρίς αύτη να υποστηρίζεται ή συνεπικουρείται από πουθενά, εξηρέθη από το δίκασαν Δικαστήριο.
Παρά ταύτα και παρά το γεγονός ότι δεν είμαι εκ του νόμου υποχρεωμένος να αποδείξω την αθωότητά μου, επιτρέψτε μου κ.κ. Εφέτες, ν' αναφερθώ στην ανωτέρω κατάθεση (ΑΑ), καθότι αύτη, αποκλειστικά και μόνον, ως προανέφερα, αποτελεί το κατ' εμού κατηγορητήριο (ίδετε παραπ/κό βούλευμα 2472/04 φύλλο 5° §1), το οποίο είναι πιστή, εν περιλήψει, αντιγραφή ταύτης.
Ισχυρίζεται λοιπόν ο "μάρτυρας" αυτός ότι με συνέλαβε, μαζί με άλλους συναδέλφους του, γιατί, δήθεν, κατονομάσθηκα ως συνεργός από τον συγκατηγορούμενό μου Χ2.
Α). Ουδεμία τοιαύτη κατάθεση υπάρχει, από τον Χ2, ούτε κατά την προανάκριση, αλλ' ούτε και στην κύρια ανάκριση. Ουδεμία ερώτηση υπεβλήθη σ' αυτόν ή έστω σε εμέ, ούτε από την Αστυνομία αλλά ούτε και από τον κ. Ανακριτή, για το θέμα αυτό (της κατονομασίας), δεδομένου ότι, ουδέν άλλο σημαντικότερο ενοχοποιητικό στοιχείο υπήρχε εναντίον μου. Ουδεμία μνεία γίνεται περί τούτου, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κατάθεση του μάρτυρος αυτού δεν ήταν υπόψη του κ. Ανακριτού όταν προσαχθήκαμε, σε διαφορετικές ημερομηνίες, ενώπιόν του.
Συνεπώς, αύτη υπεγράφη και εισήχθη στη δικογραφία πολύ αργότερα και εν πάση περιπτώσει, ουχί την ημέρα της συλλήψεώς μου (1/11/03), όπως αναφέρεται. Πολύ αργότερα, μετά από 6 μήνες (19/4/04) τίθεται, για πρώτη φορά ερώτηση (περί της συνέργειάς μου), στον Χ2. Η απάντησή του όμως είναι καταπέλτης: "Ο Χ1 είναι εντελώς άσχετος με την υπόθεση αυτή, η δε αστυνομία έφτασε σ' αυτόν από τις δικογραφίες αλληλομηνύσεων, που είχαμε μεταξύ μας" (ίδετε συμπληρωματική κατάθεση αυτού, ημερ. 19/4/2004, ενώπιον του κ. Ανακριτού, κατόπι κλητεύσεώς του. Σχ. 2). Τα ίδια υποστήριξε ούτος (ο Χ2) και στο πρωτόδικο Δικαστήριο. Επανειλημμένα και κατηγορηματικά και παρά τις εχθρικές σχέσεις, που είχα και έχω, με τον συγκατηγορούμενό μου, ο "μάρτυρας" (ΑΑ), διαψεύδεται παταγωδώς !!!Β). Ουδέποτε, από της συλλήψεώς του μέχρι σήμερα, ο Χ2, παρεδέχθη τις κατ' αυτού κατηγορίες. Συνεπώς, είναι αδύνατο να κατονομάζει άλλον συνεργό σε όσα ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Και πάλι διαψεύδεται ο "μάρτυρας" ΑΑ!!!Γ). Οι μεταξύ εμού και του Χ2 σχέσεις, από το τέλος 1998 έως και σήμερα, είναι άκρως εχθρικές, με κύρια αιτία την κλοπή από αυτόν των διαβατηρίων εμού και της ανήλικης τότε κόρης μου. Το δικό μου διαβατήριο (με αριθ. Β 476202 Κυπριακής Δημοκρατίας), είναι αυτό που άνευρε η Αστυνομία κατά τη σύλληψη του Χ2 (24/10/03), στο σπίτι όπου διέμενε. Για το λόγο αυτό, υπέβαλα εναντίον του μήνυση (για υπεξαίρεση εγγράφων), αρχές του 1999, σε ανύποπτο δηλαδή χρόνο, και εξεδόθη η υπ' αριθ. 68090/02 καταδικαστική Απόφαση, του μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών (σχετ. 1), Αντίγραφο της μηνύσεώς μου κοινοποίησα αμέσως στο Αστ. Τμήμα ... και την Κυπριακή Πρεσβεία, αιτούμενος την έκδοση νέου διαβατηρίου. Πράγματι, η Πρεσβεία εξέδωσε το υπ' αριθ. ... Δ/ριο, το οποίο κατεσχέθη μαζί με το Δ.Τ. Ομογενούς (αριθ. ...) και το δίπλωμα οδήγησης (αριθ. ...), κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι μου (1/11/03), ότε και συνελήφθην. Έκτοτε και παρά το γεγονός ότι ουδέν επιλήψιμο ευρέθη στα ανωτέρω έγγραφα και παρά τις πάμπολλες προσπάθειες τόσον εμού όσο και του Συνηγόρου του Πολίτη, της Κυπριακής Πρεσβείας, των εποπτών Εισαγγελέων των φυλακών Ναυπλίου και Κορυδαλλού και άλλων, δεν κατέστη δυνατό να ανακτήσω τα εν λόγω έγγραφα. Η τοιαύτη αδικαιολόγητη παρακράτησή των επέφερε στην οικογένειά μου βαρύτατες συνέπειες. Ο πρόσφατος θάνατος προσφιλέστατου συγγενικού μου προσώπου και ο επικείμενος ετέρου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οφείλονται στην όλη αυτή, άνευ λόγου, περιπέτειά μου και στην παρακράτηση των ανωτέρω εγγράφων, πλην όμως, δεν είναι του παρόντος το θέμα αυτό. Επιφυλάσσομαι.
Δ) Όπως λοιπόν αναφέρω πιο πάνω, οι σχέσεις μου με τον συγκατηγορούμενό μου Χ2 ήσαν, κατά τον ουσιώδη χρόνο, που φέρομαι ως, δήθεν, συνεργός του, έως και σήμερα, άκρως εχθρικές και βεβαίως απαγορευτικές για οποιαδήποτε συνεργασία, νόμιμη ή παράνομη. Τούτο αποδεικνύεται:
α). Από την εις βάρος του καταδίκη με την υπ' αριθ. 68090/02 Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών (σχετ. 1), για υπεξαίρεση του υπ' αριθ. Β 476202 (το ανευρεθέν τελικά στο σπίτι του, κατά την έρευνα της 25/10/2003), γεγονός που παρεδέχθη και ο ίδιος στη συμπληρωματική απολογία του ενώπιον του κ. Ανακριτού, στις 19/4/04 (σχετ. 2) αλλά και σε μετέπειτα δηλώσεις του.
β). Από την ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που εξέδωσε την παρούσα, υπό κρίση, Απόφαση (663/05), απολογία του (έγγραφη και προφορική, σελίδες 57, 61 και 68 πρακτικών αυτής. Σχετ. 3).
γ). Από τη μετέπειτα υπεύθυνη δήλωση του ιδίου (Χ2) με ημερ. 28/11/05 (σχετ. 4), όπου δηλώνει κατηγορηματικά και απερίφραστα και υπογραμμίζει την απόλυτη ασχετοσύνη μου με την όλη υπόθεση και επιβεβαιώνει τις εχθρικές μας σχέσεις, διαψεύδοντας, για άλλη μια φορά, τον "μάρτυρα" ΑΑ.
δ). Από την υπ' αριθ. 12883/04 αθωωτική, υπέρ εμού, Απόφαση του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών, η οποία προήλθε από μήνυση που κατέθεσε αυτός (ο Χ2) εναντίον μου, στις 3/3/2000 (σχετ. 5α).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, προκειμένου να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, σε αυτή τη μήνυση, κατέθεσα απολογητικό υπόμνημα στη κ. Ανακρίτρια, η οποία επελήφθη αυτής. Η απλή ανάγνωση και μόνο του υπομνήματος αυτού, ημερ. 23/1/2001 (σχετ. 5) δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για τις τεταμένες σχέσεις μας. Καταγγέλλω, με αυτό το υπόμνημα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, σε αρμόδια Δικαστική Αρχή, την όλη γνωστή σε μένα παράνομη δραστηριότητα του Χ2. Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν, από τη μια να με μηνύει αυτός κι εγώ να τον καταγγέλλω για τις παράνομες ενέργειες του και από την άλλη να συμπράττω σε αυτές !!!Ε). Με την υπ' αριθ. 196-196α/05 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς (κακ/των), επεβλήθη στον ανωτέρω (Χ2) ποινή καθείρξεως 8 ετών, κατηγορούμενος ότι, χρησιμοποιώντας τα πραγματικά μου στοιχεία (προφανώς κάνοντας χρήση του κλαπέντος διαβατηρίου μου), το όνομα ... και ονόματα άλλων 60-65 προσώπων, διέπραξε παρόμοιες απάτες/πλαστογραφίες, με τις, εις την παρούσα υπόθεση, διαλαμβανόμενες, τις οποίες και παρεδέχθη (σχετ. 6) Το όνομα ... αναφέρεται και στην παρούσα υπόθεση, μάλιστα ο "μάρτυρας" ΑΑ ισχυρίζεται ότι ανευρέθη στην κατοχή του Χ2 Δ.Τ με το όνομα αυτό, που, δήθεν, φέρει τη φωτογραφία μου. Ουδέν τέτοιο Δ.Τ. υπάρχει στην παρούσα δικογραφία, παρά μόνο μια ξεθωριασμένη, κακέκτυπη φωτοτυπία και, εν πάση περιπτώσει, η φωτογραφία που φέρει δεν εικονίζει εμέ. Αλλά και αν ακόμη εικόνιζε εμέ, ήταν πανεύκολο για τον Χ2 να κατασκευάσει τέτοιο έγγραφο, αφού είχε ήδη στην κατοχή του το διαβατήριό μου και βεβαίως και τη φωτογραφία μου. Παρόλο που αμφισβήτησα σφόδρα την εν λόγω φωτοτυπία, ουδεμία πραγματογνωμοσύνη έγινε, εφόσον ένας απλός αστυφύλακας (ο κ. ΑΑ), ήδη απεφάνθη περί αυτής !!! Εν πάση περιπτώσει, ο Χ2 παρεδέχθη την ενοχή του, τόσο για το προαναφερθέν όνομα (...), όσο και το δικό μου, των οποίων έκανε χρήση, ως και 60-65 άλλων ατόμων και ήδη κατεδικάσθη σε διετή κάθειρξη, με την απόφ. 196-196α/05 (σχετ. 7). Πέραν τούτων, ο έτερος των συγκατηγορουμένων μου, Χ6, του οποίου ουδέποτε στο παρελθόν, γνώριζα την ύπαρξη, σε υπόμνημά του με ημερ. 8/10/2004 (σχετ. 8), που περιέχεται στη δικογραφία ενώπιόν Σας, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο ο Χ2 ηδύνατο, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία οιουδήποτε προσώπου, ακόμη και θανόντος, να κατασκευάσει πλαστό Δ.Τ. και να το χρησιμοποιήσει για απάτες. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη, που βρέθηκε στην κατοχή του Χ2, μόνο μία φωτοτυπία που φέρει, δήθεν, κατά τον αστυφ. ΑΑ, τη φωτογραφία μου, ανάμεσα σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες, άλλες πλαστές ταυτότητες, με φωτογραφίες αντίστοιχων προσώπων, που και αυτήν ακόμη αμφισβητώ σφόδρα. Όπως βεβαίως, καλώς γνωρίζετε, κ.κ. Εφέτες, εφόσον οι μάρτυρες κατηγορίας αστυνομικοί, τα επιβαρυντικά στοιχεία που καταθέτουν εις βάρος κατηγορουμένου, τα γνωρίζουν από την κατάθεση συγκατηγορουμένου του, οι καταθέσεις τους δεν αρκούν για να οδηγηθεί το Δικαστήριο σε καταδικαστική για τον κατηγορούμενο κρίση και δεν μπορούν να στηρίξουν καταδικαστική απόφαση (ΑΠ 1827/2000). Στην προκειμένη περίπτωση, το κατ' εμού κατηγορητήριο εθεμελειώθη, αποκλειστικά και μόνον από την ένορκη κατάθεση του αστυφ. ΑΑ, χωρίς να βασίζεται αύτη οπουδήποτε. Τουναντίον, διαψεύδεται με τα πλέον αδιάσειστα στοιχεία, όπως παραθέτονται ανωτέρω. Ο "μάρτυρας" αυτός εξηρέθη από το πρωτόδικο Δικαστήριο και βεβαίως η κατάθεσή του δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το Σεβαστό Δικαστήριό Σας.
ΣΤ). Όσο για τα μηχανήματα που κατασχέθηκαν στην οικία μου (computer, camera, video-camera κ.λπ.), όχι μόνον εξηγώ, στην ενώπιον του κ. Ανακριτού απολογία μου, πώς τα χρησιμοποιούσα (άλλωστε τα αγόρασα τον Μάϊο 2003, δεν υπήρχαν πιο πριν στην αγορά), αλλά και από την εξέταση που έγινε από την αστυνομία απεδείχθησαν οι ισχυρισμοί μου. Ολόκληρη η χρησιμοποιημένη μνήμη του σκληρού δίσκου (περίπου 65Gbytes) καταλαμβάνεται από πληθώρα φωτογραφιών και video's, από βαπτίσεις, γάμους κλπ, ενδεικτικά είναι και τα δύο κατατεθέντα DVD's της τελευταίας, προ της συλλήψεώς μου, δουλειάς. Ουδέν άλλο τι επιλήψιμο ευρέθη στο computer μουΖ). Από τους λοιπούς συγκατ/νους μου, προ της 1/11/03, ουδενός την ύπαρξη γνώριζα και ουδείς γνώριζε τη δική μου. Με όσα ακλόνητα άλλοθι παραθέτω ανωτέρω, και ο πλέον δύσπιστος εξ Υμών ουδέν περιθώριο αμφιβολίας, περί της αθωότητός μου, δύναται να διατηρήσει. Ουχί μόνον δεν αποδεικνύεται ίχνος εμπλοκής μου στην ενώπιόν Σας υπόθεση, ούτε κατ' ελάχιστον η ενοχή μου, αντιθέτως αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, η αθωότητά μου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Σχετ. 1 (Απόφαση μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών αριθ. 68090/02).
Σχετ. 2 (4° φύλλο απολογίας κατ/νου Χ2, ημερ. 19/4/04).
Σχετ. 3 (Σελ. 57, 61 και 68 πρακτικών Απόφασης, καθ' ης η παρούσα έφεσις).
Σχετ. 4 (Υπεύθυνη δήλωση Χ2, ημερ. 28/11/05).
Σχετ. 5 (Απολογητικό υπόμνημα Χ1, ημερ. 23/1/01).
Σχετ. 5α (Απόφαση Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών αριθ. 12883/04).
Σχετ. 6 (Σελ. 33 και 34 πρακτικών Απόφασης 3μελούς Εφετείου Πειραιώς (κακ/των), αριθ. 196/05).
Σχετ. 7 (Ολόκληρη η Απόφαση και πρακτικά 3μελούς Εφετείου Πειραιώς (κακ/των), αριθ. 196/05).
Σχετ. 8 (Υπόμνημα κατ/voυ Χ6, ημερ. 8/10/04).
Επαφιόμενος στην κρίση Σας
Αθήνα 7.3.2008
Χ1".
Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό τους, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν ήταν αυτοτελείς, κατά την ανωτέρω έννοια, αλλά αρνητικοί της κατηγορίας, και με αυτούς έπληττε ο αναιρεσείων την πρωτόδικη απόφαση για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, τέτοιος ήταν, όπως λέχθηκε και ο περί υπάρξεως ''άλλοθι'' στο πρόσωπό του και το Δικαστήριο, κατά τα ανωτέρω, δεν είχε υποχρέωση να διαλάβει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, στην απόφασή του περί απορρίψεως αυτών, η οποία ακολουθεί την περί καταφάσεως της ενοχής του απόφαση, η οποία με τον τρόπο αυτό απέρριψε τους αντίθετους ισχυρισμούς του και έχει ως εξής: ''Οι λοιποί ισχυρισμοί και αιτήματα των κατηγορουμένων πρέπει να απορριφθούν'' (βλ. σελ. 83 αποφάσεως).
Συνεπώς ο υπό στοιχείο Α αριθ. 2 και 3 από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η αναιρεσιβαλλομένη, διότι χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απέρριψε τους ''αυτοτελείς'' αυτούς ισχυρισμούς του, τυγχάνει αβάσιμος. Ο αυτός λόγος, κατά το με αριθ. 1 μέρος του, με τον οποίο παραπονείται ο αναιρεσείων, διότι το Δικαστήριο δεν αναφέρει από ποια αποδεικτικά μέσα κατέληξε στην περί της ενοχής του κρίση, ούτε προβαίνει σε αξιολογική συσχέτιση των αποδεικτικών μέσων, υπό την επίφαση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, πλήττει την εκτίμηση των αποδείξεων και την επί της ουσίας κρίση του Εφετείου και, όπως λέχθηκε ανωτέρω, τυγχάνει απαράδεκτος. Τέλος ο αυτός λόγος, κατά τα με αριθμούς 3α, 3 β και 3 γ τμήματά του, με τα οποία παραπονείται ο αναιρεσείων, διότι απέρριψε αιτήματα του συγκατηγορουμένου του - αναιρεσείοντος, του οποίου η αίτηση αναιρέσεως απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, τυγχάνει απαράδεκτος, διότι άνευ εννόμου συμφέροντος προβάλλονται απ αυτόν οι εν λόγω αιτιάσεις. Επίσης ο υπό στοιχείο Β' λόγος αναιρέσεως, κατά το με αριθμό 2 τμήμα του, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ακροάσεως, διότι δεν απάντησε στον αυτοτελή ισχυρισμό του περί της υπάρξεως στο πρόσωπό του, του εκτιθέμενου σ αυτόν και στους ''αυτοτελείς'' ισχυρισμούς ''άλλοθι'', τυγχάνει αβάσιμος.
VII. Ο αναιρεσείων, διαρκούσης της αποδεικτικής διαδικασίας, υπέβαλε εγγράφως αίτημα που καταχωρήθηκε στα πρακτικά (βλ. σελ. 51), τα οποία παραδεκτά επισκοπούνται, για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, με το οποίο ζήτησε να προσκομισθούν στο ακροατήριο τα δύο αναφερόμενα με συγκεκριμένα στοιχεία έγγραφα, τα οποία είχαν κατασχεθεί και αποτελούσαν πειστήρια (τα άλλα τρία δεν ήσαν επακριβώς προσδιορισμένα ούτε προέκυπτε η ταυτότητά τους). Επί του αιτήματος αυτού το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει και στη συνέχεια, μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων, το έκανε δεκτό και διέταξε να προσκομισθούν τα έγγραφα αυτά με επιμέλεια της Εισαγγελίας στις 14-4-2008, ημερομηνία για την οποία και διέκοψε την συνεδρίαση (βλ. σελ. 74 πρακτικών).
Συνεπώς επί του αιτήματος αυτού απάντησε το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται έλλειψη ακροάσεως και να μη ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 Β σ συνδυασμό με 170 παρ. 2 ΚΠΔ και ο ίδιος λόγος αναιρέσεως κατά το υπ αριθ. 1 τμήμα του τυγχάνει αβάσιμος. Τούτο δε διότι, ναι μεν, όταν επαναλήφθηκε η διαδικασία, δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι, κατά την επανάληψη, είχαν προσκομισθεί στο ακροατήριο τα έγγραφα, πλην όμως συνεχίσθηκε η διαδικασία και δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα, που πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων, πλην της 3ης, της οποίας πρότεινε την απαλλαγή, στη συνέχεια στον συνήγορο της πολιτικής αγωγής, που ζήτησε την ενοχή των κατηγορουμένων και τέλος στους συνηγόρους υπερασπίσεως των κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και σ εκείνον του αναιρεσείοντος, ο οποίος, παρότι στο σημείο εκείνο της διαδικασίας δεν είχαν προσκομισθεί τα πειστήρια έγγραφα, δεν επεσήμανε τούτο, ούτε επανήλθε επί του αιτήματος, αλλ αντιθέτως αγόρευσε επί των κατηγοριών που αποδίδονταν στο εντολέα του - αναιρεσείοντα και ζήτησε την απαλλαγή του, επικουρικά δε την αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 ε ΠΚ, και έτσι θεωρείται ότι απέσυρε το αίτημα, όπως τούτο συνάγεται και εκ του ότι ρητώς προέβη στην σχετική δήλωση, μετά την έκδοση της επί των κατηγοριών απόφασης, με την οποία το Δικαστήριο ανακάλεσε σιωπηρώς την ως άνω παρεμπίπτουσα απόφασή του και εκείνης επί των ποινών, όταν και αναγνώσθηκε από το Δικαστήριο FAX του τμήματος πειστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με το οποίο, προφανώς, γνωστοποιήθηκε ότι τα έγγραφα αυτά δεν ανευρέθησαν (βλ. σελ. 203 αποφάσεως).
3.- Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει, από τα επισκοπούμενα παραδεκτώς πρακτικά της προσβαλλομένης απόφασης, το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, με επιτρεπτή αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ` είδος αναφερομένων στην εν λόγω απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τις αποδιδόμενες στον αναιρεσείοντα πράξεις της απάτης και πλαστογραφίας από κοινού μετά των λοιπών συγκατηγορουμένων του που αναφέρει, μεταξύ των οποίων και ο αναιρεσείων, του οποίου η αίτηση αναιρέσεως απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, κατά τα ανωτέρω, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από τις οποίες το επιτευχθέν όφελος υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) €, εκτός από τις αναφερόμενες μερικότερες περιπτώσεις και της συμμορίας, με την διευκρίνιση ότι, ως 1ος χαρακτηρίζεται ο αναιρεσείων Χ2, του οποίου η αναίρεση, όπως λέχθηκε απορρίφθηκε, ως 3η η Χ3, που δεν άσκησε αναίρεση, ως 4ος ο αναιρεσείων, ως 5ος ο αλλοδαπός, που δεν άσκησε αναίρεση, Χ4 και ως 6ος ο Χ5, που επίσης δεν άσκησε αναίρεση: "Οι 1ος, 3η, 4ος, 5ος των κατηγορουμένων, στην ..., από κοινού ενεργούντες, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, κατά το από 17.9.1999 έως 21.10.2003 χρονικό διάστημα και στους συγκεκριμένους χρόνους που αναφέρονται στο διατακτικό, με τις μερικότερες πράξεις που αναφέρονται επίσης στο διατακτικό και συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, κατάρτισαν με πρόθεση τα πλαστά έγγραφα που αναφέρονται στο διατακτικό, με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους τα πρόσωπα που αναφέρονται στο διατακτικό, σχετικά με γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, στη συνέχεια δε χρησιμοποίησαν τα έγγραφα αυτά, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτους, είναι δε αυτοί πρόσωπα που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, αφού από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης, καθώς και την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος και σταθερή ροπή προς διάπραξη του εγκλήματος της πλαστογραφίας, ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Το συνολικό όφελος τούτων και η συνολική ζημιά των παθόντων προσώπων, που αναφέρονται στο διατακτικό, όπου αναφέρονται και τα επί μέρους ποσά, ανέρχεται σε 64.987,73 ευρώ ή 22.144.569 δρχ., ποσό δηλαδή που υπερβαίνει τα 14.673 ευρώ ή τα 5.000.000 δρχ. Η ειδικότερη περιγραφή των επί μέρους πράξεων αναφέρεται στο διατακτικό, στις σελίδες 89-128 με τα στοιχεία Α1-35, στο οποίο διατακτικό γίνεται στο σημείο αυτό παραπομπή για την εν λόγω περιγραφή. Επίσης οι ίδιοι παραπάνω κατηγορούμενοι (1ος, 3η, 4ος, 5ος), κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.02 ως 31.12.02, σε ημερομηνίες που δεν διακριβώθηκαν επακριβώς, ενεργώντας από κοινού, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν κατ' εξακολούθηση τέλεση του ιδίου εγκλήματος, κατάρτισαν με πρόθεση τις πλαστές βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίων ταυτότητας, τις πλαστές ταυτότητες και τις σφραγίδες που αναφέρονται στο διατακτικό και ειδικότερα στις σελίδες 128, 130 και 1331 της παρούσας απόφασης, όπου γίνεται παραπομπή για την περιγραφή τους (με στοιχεία α1-6-, β1-8, και γ1-8), με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, ότι δηλαδή τα εικονιζόμενα στις πλαστές προσωρινές ταυτότητες (βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών) και πλαστές ταυτότητες πρόσωπα είναι τα ίδια με εκείνα που αναγράφονται σ' αυτές και ότι οι σφραγίσεις με τις εν λόγω σφραγίδες είναι γνήσιες. Επίσης, οι ίδιοι παραπάνω κατηγορούμενοι (1ος, 3η, 4ος, 5ος), κατά το χρονικό διάστημα από 17.9.99 έως 21.10.03, στους ειδικότερους χρόνους που αναφέρονται στο διατακτικό, με σκοπό ν' αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψαν ξένες περιουσίες, τελώντας με πρόθεση τις πράξεις που αναφέρονται στο διατακτικό, οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, πείθοντας τα πρόσωπα που αναφέρονται στο διατακτικό σε πράξεις, που επίσης αναφέρονται στο διατακτικό, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, με συνολικό όφελος αυτών και ζημία των παθόντων, που υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή τα 14.673,51 ευρώ, ζημία που είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Διαπράττουν δε τέτοιες απάτες, κατ' επάγγελμα και συνήθεια, όπως παραπάνω αναφέρθηκε και για τις πλαστογραφίες που διέπραξαν. Οι επί μέρους πράξεις των κατηγορουμένων αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης, στις σελίδες 131-163 με τα στοιχεία Γ1-41, όπου και γίνεται παραπομπή για την ειδικότερη περιγραφή τους. Το συνολικό όφελος των κατηγορουμένων (1ου, 3ης, 4ου, 5ου) από τις ανωτέρω πράξεις τους και η αντίστοιχη ζημιά όλων των εταιριών τραπεζών και ιδιωτών ανέρχεται στο ποσό των 57.634,69 ευρώ ή 19.639.023 δρχ., τέτοιες δε πράξεις διαπράττουν, όπως προαναφέρθηκε, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Αναφορικά με τον κατηγορούμενο Χ5, αυτός, στην ... από Μάρτιο του 2003 έως 21.10.03, στους ειδικότερους χρόνους που αναφέρονται στο διατακτικό, από κοινού με τους λοιπούς κατηγορουμένους (1ος, 3η, 4ος, 5ος) με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, κατάρτισε τα πλαστά έγγραφα που αναφέρονται στο διατακτικό, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση τους άλλους, σχετικά με γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα έγγραφα αυτά σκοπεύοντας να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τα πρόσωπα που αναφέρονται στο διατακτικό με όφελος γι' αυτόν και αντίστοιχη ζημιά των παθόντων, το ποσό που αναφέρεται στο διατακτικό, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ. Οι πράξεις αυτές αναφέρονται στο διατακτικό στις σελίδες 182-190, με τα στοιχεία Α1-7, όπου γίνεται παραπομπή για την ακριβή περιγραφή τους. Επίσης ο Χ5, κατά το χρονικό διάστημα από 17.9.99 ως 21.10.03, ενεργώντας από κοινού με τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του (1ος, 3η, 4ος, 5ος), στους ειδικότερους χρόνους που αναφέρονται στο διατακτικό, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψε ξένη περιουσία, πείθοντας τα πρόσωπα που αναφέρονται στο διατακτικό, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, προξενώντας τη ζημία που αναφέρεται στο διατακτικό, που είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή τα 14.673,51 ευρώ. Οι επί μέρους αυτές πράξεις αναφέρονται στο διατακτικό στις σελίδες 190-196, με τα στοιχεία Β1-7". Με βάση τις παραδοχές αυτές το δικαστήριο της ουσίας κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα των ανωτέρω πράξεων και του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης επτά (7) ετών και ένδεκα (11) μηνών. Ειδικότερα τον κήρυξε ένοχο του ότι : "Α) Στην ..., κατά τους αμέσως πιο κάτω χρόνους, με περισσότερες πράξεις τέλεσαν περισσότερα εγκλήματα, που προβλέπονται στον νόμο και τιμωρούνται με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές. Συγκεκριμένα από 17.9.1999 έως 21.10.2003 οι Χ2, Χ3, Χ1, Χ4, από κοινού με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος κατάρτισαν πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με την χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες, στην συνέχεια δε χρησιμοποίησαν τα έγγραφα αυτά. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να προσπορίσουν στον εαυτό τους περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτους, είναι δε πρόσωπα που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, το δε συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμών ή 15.000 ευρώ. Ειδικότερα, κατά τον πιο πάνω τόπο και κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα κατάρτισαν εξ υπαρχής τα πιο κάτω πλαστά έγγραφα: 1) Κατά μήνα Ιούλιο 2003 κατάρτισαν την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Γραφείο του Α.Τ. ... με τα στοιχεία ..., στην οποία επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφόμενου σε αυτή, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στην ίδια βεβαίωση. Στην συνέχεια έκαναν χρήση της πιο πάνω βεβαίωσης επιδεικνύοντάς την και καταθέτοντας φωτοαντίγραφο αυτής στην εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε." για σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της "COSMOTE Α.Ε.", πράγμα που πέτυχαν με την χορήγηση της με αριθμό ... σύνδεσης στο όνομα του ανωτέρω, προξενώντας με την πράξη τους αυτή ζημία ύψους 144,19 ευρώ στην εταιρεία "COSMOTE Α.Ε.", η οποία αντιστοιχεί στην μη πληρωμή λογαριασμού της χρονικής περιόδου από 7.10.2003 έως 21.10.2003. 2)α) Κατά μήνα Μάρτιο 2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την οδό ... στην ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση (δελτίο ταυτότητας) με στοιχεία "...", η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία (βεβαίωση) επικόλλησαν την φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφόμενου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται να την εξέδωσε και τέλος κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους, ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην ίδια βεβαίωση. β) Την 10.5.2003 κατάρτισαν τις με αριθμούς 6966489 και 6966490 έντυπες αιτήσεις-συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της TELESTET, τις οποίες, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα προσωπικά στοιχεία του ... ως αιτούντος - συμβαλλομένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στην οικεία θέση. Με τις πλαστές αυτές βεβαιώσεις σκόπευαν να παραπλανήσουν με την χρήση τους, τους αρμόδιους υπαλλήλους της TELESTET ότι ο αιτών - συμβαλλόμενος είναι ο ανωτέρω. Ακολούθως, την ίδια ημέρα, την 10, 5.2003, έκαναν χρήση, τόσο της πιο πάνω πλαστής βεβαίωσης, την οποία επέδειξαν και κατέθεσαν φωτοαντίγραφό της στην TELESTET, όσο και των πιο πάνω αιτήσεων, τις οποίες επίσης υπέβαλαν, με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να παραπλανηθεί και να τους παραδώσει δύο κινητά τηλέφωνα μάρκας NOKIA 3650, καθώς και να τους χορηγήσει στο όνομα του ... δύο συνδέσεις με αριθμούς ... και ... αντίστοιχα, συνολικής αξίας 1.080 ευρώ, ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την TELESTET. 3)-α) Την 1.7.2003 αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας, επί της οδού ..., φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν στον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια με στοιχεία "..." τις υπ' αριθ. ... δύο πλαστές βεβαιώσεις (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), οι οποίες φέρεται να έχουν εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στις οποίες βεβαιώσεις, αν και φέρουν τον ίδιο αριθμό, επικόλλησαν στην κάθε μία διαφορετική φωτογραφία και μάλιστα προσώπων άλλων και όχι του αναγραφόμενου σ' αυτές, σφράγισαν τις βεβαιώσεις, τόσο στην θέση της φωτογραφίας όσο και στο τέλος αυτών με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι τις εξέδωσε και, τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος τις βεβαιώσεις. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους, ότι το εικονιζόμενο στις βεβαιώσεις πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σε αυτές, β) Την 15.10.2003 κατάρτισαν τις με αριθμό ... και ... έντυπες αιτήσεις - συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, τις οποίες, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα προσωπικά στοιχεία του ... ως αιτούντος - συμβαλλομένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στην οικεία θέση. Με τις πλαστές αυτές αιτήσεις σκόπευαν να παραπλανήσουν με την χρήση τους, τους αρμόδιους υπαλλήλους της COSMOTE ότι ο αιτών - συμβαλλόμενος είναι ο ανωτέρω, γ) την 15.10.2003 κατάρτισαν ένα πλαστό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου -εισοδήματος οικονομικού έτους 2003, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί την 16.6.2003 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υπόχρεου ΕΕ, ...-..., με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 19.194,91 ευρώ. Με την χρήση του πλαστού αυτού εγγράφου σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους σχετικά με το ύψος του εισοδήματος του φερομένου ως υπόχρεου και στην συνέχεια, την ίδια ημέρα έκαναν χρήση τόσο μίας από τις πιο πάνω πλαστές βεβαιώσεις, την οποία επέδειξαν και κατέθεσαν φωτοαντίγραφο στην COSMOTE, όσο και των πιο πάνω αιτήσεων, τις οποίες ομοίως υπέβαλαν καθώς και το πιο πάνω πλαστό εκκαθαριστικό σημείωμα, με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να παραπλανηθεί να τους χορηγήσει στο όνομα του ΕΕ δύο συνδέσεις με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στην συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με τα ποσά των 274,53 και 281,75 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά με το ποσό των 556,28 ευρώ κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν με αντίστοιχη ζημία της COSMOTE. 4)-α) Την 16.7.2003, αφού προηγουμένως είχαν αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν στον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια με τα στοιχεία ... την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφόμενου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται να την εξέδωσε και τέλος κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους, ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτήν, β) Την 20.10.2003 κατάρτισαν την με αριθμό ... έντυπη αίτηση-σύμβαση πολλαπλής σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα προσωπικά στοιχεία του ... ως αιτούντος - συμβαλλομένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στην οικεία θέση. Με την πλαστή αυτή αίτήση-σύμβαση σκόπευαν να παραπλανήσουν με την χρήση της τους αρμόδιους υπαλλήλους της COSMOTE, ότι ο αιτών - συμβαλλόμενος είναι ο ανωτέρω. Ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση, τόσο της πιο πάνω πλαστής βεβαίωσης, την οποία επέδειξαν και κατέθεσαν φωτοαντίγραφό της στην COSMOTE, όσο και της πιο πάνω αίτησης - σύμβασης, με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να παραπλανηθεί και να τους χορηγήσει στο όνομα του ... δύο συνδέσεις με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στην συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 1.071,03 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν με αντίστοιχη ζημία της COSMOTE. 5)α) Την 3.7.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστ. Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος, που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν, β) την 21.10.2003 κατάρτισαν την με αριθμό ... έντυπη αίτηση-σύμβαση πολλαπλής σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα προσωπικά στοιχεία του ..., ως αιτούντος-συμβαλλομένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στην οικεία θέση. Με την πλαστή αυτή αίτηση-σύμβαση σκόπευαν να παραπλανήσουν με την χρήση της τους αρμόδιους υπαλλήλους της COSMOTE, ότι ο αιτών-συμβαλλόμενος είναι ο ανωτέρω. Ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση, τόσο της πιο πάνω πλαστής βεβαίωσης, την οποία επέδειξαν και κατέθεσαν φωτοαντίγραφο της στην COSMOTE, όσο και της πιο πάνω αίτησης-σύμβασης, με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να παραπλανηθεί και να τους χορηγήσει στο όνομα του ... δύο συνδέσεις με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στην συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 530,17 ευρώ, κατά ο οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE. 6)-α) Την 9.7.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια την υπ' αριθ. ... βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστ. Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν, β) την 17.10.2003, κατάρτισαν την υπ' αριθ. ... έντυπη αίτηση-σύμβαση πολλαπλής σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, την οποία, αφού συμπλήρωσαν με τα προσωπικά στοιχεία του ..., ως αιτούντος-συμβαλλομένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στην οικεία θέση. Με την πλαστή αυτή αίτηση-σύμβαση σκόπευαν να παραπλανήσουν με την χρήση της τους αρμόδιους υπαλλήλους της COSMOTE, ότι ο αιτών-συμβαλλόμενος είναι ο ανωτέρω. Ακολούθως την ίδια η μέρα έκαναν χρήση, τόσο της πιο πάνω πλαστής βεβαίωσης, την οποία επέδειξαν και κατέθεσαν φωτοαντίγραφό της στην COSMOTE, όσο και της πιο πάνω αίτησης-σύμβασης, με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να παραπλανηθεί και να τους χορηγήσει στο όνομα του ... δύο συνδέσεις με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στην συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 1.157,36 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE. 7)-α) Την 5.7.2003, αφού προηγουμένως είχαν αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια την με αριθμό ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας) με στοιχεία "...", η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστ. Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Στην συνέχεια έκαναν χρήση της πιο πάνω πλαστής βεβαίωσης, επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε αποσταλεί στον πιο πάνω φορολογούμενο και στην συνέχεια, την ίδια ημέρα (5.7.2003), αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, την παρέδωσαν στον αρμόδιο ταμία της τράπεζας, παραπλανώντας τον, ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δραχμών 86.319 και στην συνέχεια έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του δικαιούχου αυτού κάτω από την ένδειξη "Ο λαβών". 8)-α) Την 17.9.1999, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 που απευθυνόταν προς τον ..., κατάρτισαν στην συνέχεια με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους, ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως, έκαναν χρήση της πλαστής αυτής βεβαίωσης, επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999, που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε αποσταλεί στον πιο πάνω φορολογούμενο, β) Την 17.9.1999, έχοντας αφαιρέσει, όπως προαναφέρθηκε, το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, εμφανίστηκαν στον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω τράπεζας και παραπλανώντας τον ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δραχμών 200.000 και ακολούθως έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του πιο πάνω δικαιούχου στην θέση "ο λαβών". 9)α) Την 17.9.1999, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 που απευθυνόταν στον ..., κατάρτισαν με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ", έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους, ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως, έκαναν χρήση της πλαστής αυτής βεβαίωσης επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Εμπορικής Τράπεζας (κατάστημα ...) προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου οικονομικού έτους 1999 που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε αποσταλεί στον πιο πάνω φορολογούμενο, β) την ίδια ημέρα (17.9.1999), έχοντας αφαιρέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα του ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, εμφανίστηκαν στην πιο πάνω τράπεζα και παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία αυτής ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή φόρου εκ δρχ. 226.495 και ακολούθως στο παραστατικό (ένταλμα πληρωμής επιταγής) έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του πιο πάνω δικαιούχου κάτω από την ένδειξη "ΕΛΑΒΕ Ο". 10) Την 18.12.2000, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2000 που απευθυνόταν στον ..., αφού έκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, εμφανίστηκαν στην Εθνική Τράπεζα (κατάστημα ....) και, παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία της τράπεζας, ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή φόρου εκ δρχ. 62.583 και ακολούθως στο απόκομμα της ειδοποίησης έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του πιο πάνω δικαιούχου στην θέση "ο λαβών". 11)-α) Την 10.7.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2001 που απευθυνόταν στην ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, συμπλήρωσαν την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στην πίσω όψη της ειδοποίησης, την συμπλήρωσαν έτσι ώστε η ... φέρεται να εξουσιοδοτεί τον ... να λάβει το ποσό που αναφερόταν στο εμπρός μέρος της ειδοποίησης, για λογαριασμό της, έθεσαν στην συνέχεια ημερομηνία 10.7.2001 και κάτω από την ένδειξη "Ο εξουσιοδοτών" έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή της ... και ακολούθως πλαστή σφραγίδα Αστυνομικού Τμήματος, με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιο, δήθεν, της υπογραφής. Με την πλαστή αυτή εξουσιοδότηση σκόπευαν να παραπλανήσουν τους αρμοδίους για την επιστροφή φόρου υπαλλήλους τραπεζών, ότι η ... είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει το πιο πάνω πρόσωπο για να εισπράξει για λογαριασμό της την επιστροφή του φόρου. Ακολούθως, την 6.8.2001 έκαναν χρήση της πλαστής αυτής εξουσιοδότησης, παραδίδοντάς την στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα ...), από όπου εισέπραξαν την επιστροφή φόρου 143.373 δρχ. β) Την 6.8.2001, προκειμένου να εισπράξουν το παραπάνω ποσό, κατάρτισαν με στοιχεία "... " την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστ. Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως έκαναν χρήση της πλαστής πιο πάνω βεβαίωσης, επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Αγροτικής Τράπεζας, από όπου εισέπραξαν το προαναφερόμενο ποσό. 12) Την 8.8.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ...-... το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικον. έτους 2001 που απευθυνόταν στον ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, εμφανίστηκαν στην τράπεζα ALPHA BANK (κατάστημα ...) και θέτοντας στην ειδοποίηση, κάτω από την ένδειξη "Ο λαβών" την υπογραφή του ανωτέρω δικαιούχου κατ' απομίμηση, εισέπραξαν το ποσό των 70.200 δρχ. 13)-α) Την 31.7.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2001 της ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, συμπλήρωσαν την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στην πίσω όψη της ειδοποίησης, έτσι ώστε να φέρεται ότι η ... εξουσιοδοτούσε τον ... να λάβει το έμπροσθεν αναγραφόμενο ποσό για λογαριασμό της, έθεσαν στην συνέχεια ημερομηνία 31.7.2001 και κάτω από την ένδειξη "Ο εξουσιοδοτών" έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή της ... και ακολούθως πλαστή σφραγίδα Αστυν. Τμήματος, με την οποία, βεβαιώνεται, δήθεν, το γνήσιο της υπογραφής της ανωτέρω. Με την πλαστή αυτή εξουσιοδότηση σκόπευαν να παραπλανήσουν τους αρμοδίους για την επιστροφή φόρου υπαλλήλους τραπεζών, Ότι η ... είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει το πιο πάνω πρόσωπο για να εισπράξει για λογαριασμό της την επιστροφή του φόρου. Ακολούθως, την 6.8.2001 έκαναν χρήση της πλαστής αυτής εξουσιοδότησης, παραδίδοντάς την στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα ...), από όπου εισέπραξαν την επιστροφή φόρου δρχ. 188.507. β) Την 31.7.2001, προκειμένου να εισπράξουν το παραπάνω ποσό, κατάρτισαν με τα στοιχεία "... έτος γεννήσεως 13.4.1948, τόπος γεννήσεως Ζαγορά Μαγνησίας, το υπ' αριθ. ... πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, στο οποίο επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την ταυτότητα αυτή με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην ταυτότητα πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως έκαναν χρήση της πλαστής πιο πάνω ταυτότητας, επιδεικνύοντας φωτοαντίγραφό της που επικυρώθηκε με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του Αξιωματικού Υπηρεσίας του AT ... και καταθέτοντάς το στον αρμόδιο υπάλληλο της πιο πάνω τράπεζας από όπου εισέπραξαν το προαναφερόμενο ποσό. 14) Την 24.8.2001, έχοντας αφαιρέσει από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2001 του ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, εμφανίστηκαν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα ...) και παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία της τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του πιο πάνω δικαιούχου στο σχετικό παραστατικό (εντολή πληρωμής) κάτω από την ένδειξη "Ο πελάτης" και ακολούθως εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δρχ. 10.052. 15) α) Την 17.10.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση, επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. β) Την 17.10.2003 κατάρτισαν την με αριθμό ... έντυπη αίτηση-σύμβαση πολλαπλής σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες θέσεις με τα προσωπικά στοιχεία του ..., ως αιτούντος-συμβαλλομένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στην οικεία θέση. Με την πλαστή αυτή αίτηση-σύμβαση σκόπευαν να παραπλανήσουν με την χρήση τους, τους αρμόδιους υπαλλήλους της COSMOTE ότι ο αιτών συμβαλλόμενος είναι ο ανωτέρω. Ακολούθως την 17.10.2003 έκαναν χρήση, τόσο της πιο πάνω πλαστής βεβαίωσης την οποία επέδειξαν και κατέθεσαν φωτοαντίγραφό της στην COSMOTE, όσο και της παραπάνω αίτησης -σύμβασης, με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να παραπλανηθεί και να τους χορηγήσει στο όνομα του ... δύο συνδέσεις με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στην συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 208,60 ευρώ, κατά το οποίο οι ίδιοι ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE. 16) α) Την 5.7.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του οικον. έτους 2001 που απευθυνόταν στον ..., κατάρτισαν στην συνέχεια την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως έκαναν χρήση της πλαστής αυτής βεβαίωσης επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Εμπορικής Τράπεζας (κατάστημα ...) προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1999, που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε σταλεί στον πιο πάνω φορολογούμενο, β) Την ίδια ημέρα (5.7.2001), έχοντας αφαιρέσει, όπως προαναφέρθηκε, το εκκαθαριστικό σημείωμα του πιο πάνω φορολογουμένου ΦΦ, αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, εμφανίστηκαν στον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω τράπεζας και παραπλανώντας τον ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δρχ. 56.947 και ακολούθως στο σχετικό παραστατικό (ένταλμα πληρωμής επιταγής) έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του πιο πάνω δικαιούχου κάτω από την ένδειξη "ΕΛΑΒΕ Ο". 17) α) Την 22.8.2000, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν στον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας) με τα στοιχεία "...", η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και, τέλος, κάτω από, την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως έκαναν χρήση της πλαστής αυτής βεβαίωσης επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2000, που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε σταλεί στον ανωτέρω φορολογούμενο, β) Την 5.7.2003, έχοντας αφαιρέσει, όπως προαναφέρθηκε, το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ..., εμφανίστηκαν στην πιο πάνω τράπεζα και παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία αυτής ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δρχ. 13.699 και ακολούθως έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του πιο πάνω δικαιούχου στην θέση "Ο λαβών". 18) α) Την 20.5.2002, αφού προηγουμένως είχαν αφαιρέσει από την είσοδο της κατοικίας του ... επί της οδού ... (...) ειδοποιητήριο συστημένου που απευθυνόταν προς αυτόν από το Ταχυδρομείο ... για την παραλαβή συστημένης επιστολής, κατάρτισαν στην συνέχεια με στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως την 29.5.2002 έκαναν χρήση της πιο πάνω πλαστής βεβαίωσης, επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο του Ταχυδρομείου ..., ο οποίος, παραπλανηθείς τους παρέδωσε συστημένη επιστολή που απευθυνόταν στον ανωτέρω και περιείχε την υπ' αριθ.. ... κάρτα INTERAMERICAN VISA, με την οποία ακολούθως, την 30.5.2002 και 1.6.2002, παραπλανώντας τους αρμόδιους υπαλλήλους του καταστήματος "ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ" προέβησαν σε αγορές διαφόρων ειδών ύψους 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, ποσό με το οποίο ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την INTERAMERICAN. β) Την 29.5.2002, έχοντας αφαιρέσει το προαναφερόμενο ειδοποιητήριο συστημένης επιστολής, εμφανίστηκαν στο Ταχυδρομείο ... και παραπλανώντας τον αρμόδιο υπάλληλο αυτού ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου ώστε να τους παραδώσει την εν λόγω συστημένη επιστολή, στην συνέχεια δε έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του πιο πάνω παραλήπτη ... δίπλα από την ένδειξη "Υπογραφή παραλήπτη". 19) α)Την 2.6.2000, έχοντας στην κατοχή τους το απωλεσθέν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ..., κατάρτισαν την με την πιο πάνω ημερομηνία έντυπη αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας MASTERCARD της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες διατάξεις όπως "Ατομικά Στοιχεία"με τα στοιχεία του πιο πάνω, με Α.Φ.Μ. όμως διαφορετικό του πραγματικού, ήτοι ... αντί ..., "Στοιχεία Επαγγέλματος" με τα στοιχεία του επαγγέλματός του, όχι όμως τα πραγματικά, που είναι οδηγός, αλλά πολιτικός μηχανικός, "Στοιχεία κατοικίας), "Περιουσιακά Στοιχεία" κλπ, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω δίπλα στην ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ", β) Την 12.7.2000 κατάρτισαν την υπό την αυτή ημερομηνία έντυπη αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας CITIBANK VISA της τράπεζας CITIBANK, την οποία, αφού συμπλήρωσαν με τα ατομικά στοιχεία του ανωτέρω, με Α.Φ.Μ. όμως διαφορετικό του πραγματικού, ήτοι ... αντί ..., και με διαφορετικά λοιπά στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω δίπλα στην ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ", γ) Την 12.7.2000 κατάρτισαν ένα πλαστό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1997, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υποχρέου "..., Πολιτικός Μηχανικός, ...-..." και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 6.787.138 δρχ. δ) Την 17.7.2000 κατάρτισαν την υπό την αυτή ημερομηνία έντυπη αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας ANT 1 VISA της Εμπορικής Τράπεζας, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις, όπως "Ατομικά Στοιχεία" με τα ατομικά στοιχεία του ανωτέρω, ΑΦΜ κλπ, στοιχεία όμως διαφορετικά του πραγματικού, όπως προηγουμένως αναφέρθηκαν, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ". Στις πράξεις αυτές προέβησαν με σκοπό να παραπλανήσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους των πιο πάνω τραπεζών ότι το πρόσωπο, που κάθε φορά συμπλήρωνε και υπέγραφε με ψευδές ονοματεπώνυμο, ήταν το αναφερόμενο στις αιτήσεις αυτές πρόσωπο, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά ατομικά του στοιχεία και το πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του στην εφορία. Στην συνέχεια, την ίδια ημέρα που κατάρτισαν τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα έκαναν χρήση αυτών, καταθέτοντάς τα στις πιο πάνω τράπεζες, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους τους και να τους χορηγήσουν τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την υπ' αριθ. ... κάρτα MASTERCARD, με την οποία έως την 30.11.2000 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 9.168,60 ευρώ, η τράπεζα CITIBANK την ... κάρτα VISA, με την οποία κατά το χρονικό διάστημα από 10.8.2000 έως 21.3.2001 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 1.372.409 δραχμών και η Εμπορική Τράπεζα την ... κάρτα ANT 1 VISA, με την οποία κατά το χρονικό διάστημα από 25.7.2000 έως 9.8.2001 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 1.436.105 δρχ. 20) Α) Την 2.3.2000 κατάρτισαν: α) ένα πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Η 826184, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Παράρτημα Ασφαλείας ... με τα στοιχεία ..., έτος γεννήσεως 26.2.1950 και με επικόλληση φωτογραφίας προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, β) την από 2.3.2000 πλαστή έντυπη αίτηση για την έκδοση πιστωτικής κάρτας MASTERCARD, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα προσωπικά δήθεν στοιχεία του ανωτέρω προσώπου, τα στοιχεία της κατοικίας του, το εισόδημα, την περιουσιακή του κατάσταση κλπ, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... δίπλα από την ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ", γ) ένα εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1999, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί την 2.6.1999 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υποχρέου ..., ιδιωτικός υπάλληλος, ...-... και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 8.182.271 δρχ. Β) Την 21.4.2000 κατάρτισαν: α) πλαστή έντυπη αίτηση για την έκδοση πιστωτικής κάρτας ANT 1 VISA, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα ατομικά δήθεν στοιχεία του ανωτέρω προσώπου, τα στοιχεία της κατοικίας του, τα στοιχεία του δήθεν επαγγέλματός του, τα οικονομικά δήθεν στοιχεία του κλπ, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ", β) κατάρτισαν μια πλαστή εξουσιοδότηση με το εξής περιεχόμενο: "Δια της παρούσης μου εγώ ο ..., κάτοικος ..., οδός ... (εργασίας ...) τηλ. ... και ... με αριθμό ταυτότητας .../25.7.69 του Π.Α. ..., εξουσιοδοτώ την κα Χ3 με αριθμό ταυτότητας .../24.7.1989 του Τ.Α. ... όπως παραλάβει και υπογράψει αντ' εμού για την πιστωτική κάρτα ANT 1 VISA που μου έχει εγκριθεί από την Εμπορική Τράπεζα", στην οποία κάτω από την ένδειξη "Ο εξουσιοδοτών" έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... και ακολούθως πλαστή σφραγίδα του Αστυνομικού Τμήματος ..., με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιο, δήθεν, της υπογραφής. Στις πράξεις αυτές προέβησαν με σκοπό να παραπλανήσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας αντίστοιχα, ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις οι ίδιοι έφεραν κάθε φορά το αναγραφόμενο στις πλαστές ταυτότητες ονοματεπώνυμο, ότι το εισόδημά τους κάθε φορά ήταν το αναγραφόμενο στο πιο πάνω πλαστό εκκαθαριστικό σημείωμα και ότι το πρόσωπο, που κάθε φορά συμπλήρωνε και υπέγραφε με ψευδές ονοματεπώνυμο, ήταν το αναφερόμενο στις αιτήσεις αυτές πρόσωπο, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά ατομικά τους στοιχεία και το πραγματικό δηλωθέν στην εφορία εισόδημα τους και τέλος, ότι ο ... είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει την 3η κατηγορουμένη Χ3 για να παραλάβει την πιστωτική κάρτα. Στην συνέχεια, την ίδια ημέρα που κατάρτισαν τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα έκαναν χρήση αυτών, καταθέτοντάς τα στις πιο πάνω τράπεζες, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους αυτών και να τους χορηγήσουν τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την υπ' αριθ. ... κάρτα MASTERCARD, με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 7.118,14 ευρώ και η Εμπορική Τράπεζα την ... κάρτα ANT 1 VISA, με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 3.747,90 ευρώ. Γ) Την 31.5.2000 κατάρτισαν: α) την υπό στοιχεία ... έντυπη αίτηση συνδρομής στην κινητή τηλεφωνία της PANAFON, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες διατάξεις με στοιχεία συνδρομητή "..., ...-..., ιδιωτικός υπάλληλος, ΑΦΜ ...- ΔΟΥ Α' Αθηνών" ως αιτούντος - συμβαλλομένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στην οικεία θέση, β) την ίδια ημέρα, 31.5.2000 κατάρτισαν την υπό στοιχεία No ... πλαστή έντυπη εντολή ανάθεσης προς την PANAFON για εξόφληση λογαριασμών τηλ/κων τελών μέσω πιστωτικής κάρτας, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα στοιχεία του ..., την πιστωτική κάρτα, τον αριθμό της κάρτας κλπ, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του στις ενδείξεις "Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ" και "ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ", γ) την 29.5.2000 κατάρτισαν μία πλαστή εξουσιοδότηση με το εξής περιεχόμενο: "ο κάτωθι υπογεγραμμένος ... με αριθμό ταυτότητας .../25.7.69 του Π.Α. ..., κάτοικος ..., οδός ... αριθ. 9 (τηλ. ...) και εργασίας ... (τηλ. ...), εξουσιοδοτώ την κα Χ3, όπως αντ' εμού παραδώσει τα συγκεκριμένα έγγραφα που χρειάζονται, υπογράψει και παραλάβει την συσκευή και τα έγγραφα για συνδρομή μου στην κινητή τηλεφωνία", στην οποία, κάτω από την ένδειξη "Ο εξουσιοδοτών" έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... και ακολούθως πλαστή σφραγίδα του Αστυνομικού Τμήματος ... με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιο, δήθεν, της υπογραφής του ... . Με την πιο πάνω πλαστή αίτηση συνδρομής και πλαστή εντολή ανάθεσης σκόπευαν να παραπλανήσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους της PANAFON ότι ο αιτών-συμβαλλόμενος είναι ο ... και με την πιο πάνω εξουσιοδότηση είχε ο ίδιος εξουσιοδοτήσει την 3η κατηγορουμένη Χ3 για να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα και να παραλάβει την συσκευή και τα έγγραφα για την συνδρομή του κινητή τηλεφωνία. Ακολούθως, την 31.5.2000 έκαναν χρήση των πιο πάνω πλαστών εγγράφων αλλά και του αναφερόμενου πιο πάνω πλαστού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και του εκκαθαριστικού σημειώματος (σε φωτοαντίγραφα), τα οποία υπέβαλαν στην PANAFON AE. μέσω του 9ου καταστήματος της αλυσίδας "ΟΝΕ WΑΥ"(... και ...), με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία και το πιο πάνω κατάστημα να παραπλανηθεί και να τους χορηγήσει στο όνομα του ... δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων μάρκας NOKIA και ERICSSON με τις αντίστοιχες συνδέσεις, χρεώνοντας στην συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με συνολικό ποσό 2.000 ευρώ. 21) Την 6.10.2000, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το αποσταλέν από την Εφορία στον ... έντυπο της φορολογικής του δήλωσης οικονομικού έτους 2000, κατάρτισαν ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Π.Α. ... με τα στοιχεία "...", τόπος γεννήσεως Μυτιλήνη Λέσβου και με επικόλληση φωτογραφίας προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα και την από 6.10.2000 πλαστή έντυπη αίτηση για την έκδοση πιστωτικής κάρτας MASTERCARD από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα προσωπικά δήθεν στοιχεία του ανωτέρω προσώπου, τα στοιχεία της κατοικίας του, το εισόδημα με την περιουσιακή του κατάσταση κλπ, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... δίπλα από την ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ". Στην κατάρτιση των πλαστών αυτών εγγράφων προέβησαν με σκοπό να παραπλανήσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ότι το πρόσωπο που εικονιζόταν στο πιο πάνω δελτίο ταυτότητας, το οποίο συμπλήρωσε και υπέγραψε με ψευδές ονοματεπώνυμο, ήταν το αναφερόμενο στην ταυτότητα και στην αίτηση πρόσωπο, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά ατομικά του στοιχεία. Στην συνέχεια, την ίδια ημέρα που κατάρτισαν τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα, έκαναν χρήση τους καταθέτοντάς τα στην πιο πάνω τράπεζα, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν τους υπαλλήλους της και να τους χορηγηθεί στο όνομα του ανωτέρω η υπ' αριθ. ... πιστωτική κάρτα MASTERCARD, με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 1.200.000 δρχ. 22) α) Την 24.10.2000, αφού προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ...-...) φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν στον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως έκαναν χρήση της πλαστής πιο πάνω βεβαίωσης, επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2000, που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε σταλεί στον ανωτέρω φορολογούμενο, β) Την 24.10.2000, έχοντας αφαιρέσει, όπως προαναφέρθηκε, το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, εμφανίστηκαν στην πιο πάνω τράπεζα και παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δραχμών 148.495, και ακολούθως έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω κάτω από την ένδειξη "Ο λαβών". 23) α) Την 22.6-2001, αφού είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν στον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ", έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως έκαναν χρήση της πλαστής αυτής βεβαίωσης, επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2001, που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε σταλεί στον ανωτέρω φορολογούμενο, β) Την 22.6.2001, έχοντας αφαιρέσει, όπως. προαναφέρθηκε, το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, εμφανίστηκαν στην πιο πάνω τράπεζα και παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου εισέπραξαν την επιστροφή φόρου εκ δρχ. 98.960 και ακολούθως έθεσαν την υπογραφή του ανωτέρω δικαιούχου κάτω από την ένδειξη "Ο λαβών". 24) α) Την 26.7.2001, αφού προηγουμένως είχαν αφαιρέσει από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν στον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κατάρτισαν στην συνέχεια με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ", έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. Ακολούθως έκαναν χρήση της πλαστής πιο πάνω βεβαίωσης, επιδεικνύοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου εισοδήματοςοικον. έτους 2001, που μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα είχε σταλεί στον πιο πάνω φορολογούμενο. β) Την 26.7.2001, έχοντας αφαιρέσει, όπως προαναφέρθηκε, το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος, εμφανίστηκαν στην πιο πάνω τράπεζα και παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία, ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή φόρου εκ δρχ. 79.742 και ακολούθως έθεσαν την υπογραφή του ανωτέρω δικαιούχου κάτω από την ένδειξη "Ο λαβών". 25) α) Την 23.8.2000, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2000 που απευθυνόταν στην ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, συμπλήρωσαν την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στην πίσω όψη της εξουσιοδότησης, έτσι ώστε να φέρεται ότι η ... εξουσιοδοτεί τον ... να λάβει το ποσό που αναγραφόταν στην ειδοποίηση για λογαριασμό της, έθεσαν στην συνέχεια ημερομηνία 23.8.2000 και κάτω από την ένδειξη "Ο εξουσιοδοτών" έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή της ... και ακολούθως πλαστή σφραγίδα του Αστυν. Τμήματος ..., με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιο, δήθεν, της υπογραφής. Με την πλαστή αυτή εξουσιοδότηση σκόπευαν να παραπλανήσουν τους αρμόδιους για την επιστροφή του φόρου υπαλλήλους τραπεζών, ότι η ... είχε εξουσιοδοτήσει, δήθεν, το ανωτέρω πρόσωπο για να εισπράξει για λογαριασμό της την επιστροφή του φόρου. Ακολούθως την 29.8.2000 έκαναν χρήση της πλαστής αυτής εξουσιοδότησης, παραδίδοντάς την στην Εθνική Τράπεζα (κατάστημα ...), από όπου εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δραχμών 53.090. β) Την 23.8.2001, προκειμένου να εισπράξουν το πιο πάνω ποσό, κατάρτισαν τα παρακάτω πλαστά δελτία ταυτότητας: αα) με τα στοιχεία "..., ημερομηνία γέννησης 3.4.1948, τόπος γέννησης Ζαγορά Μαγνησίας", κατάρτισαν το υπ' αριθ. ... πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και ββ) με τα στοιχεία "..." κατάρτισαν το υπ' αριθ. ... πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, στα οποία επικόλλησαν φωτογραφίες προσώπων άλλων και όχι του αναγραφομένου σε αυτές, σφράγισαν τις ταυτότητες με πλαστή σφραγίδα των αστυνομικών τμημάτων που φέρονται ότι τις εξέδωσαν και στις οικείες ενδείξεις έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος τις ταυτότητες. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι τα εικονιζόμενα στις ταυτότητες πρόσωπα είναι τα ίδια με εκείνα τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται σε αυτές. Ακολούθως την 29.8.2001 έκαναν χρήση των πλαστών αυτών ταυτοτήτων, καθόσον τις επέδειξαν και φωτοαντίγραφά τους που επικυρώθηκαν με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του Αξιωματικού Υπηρεσίας του AT ... κατέθεσαν στον αρμόδιο υπάλληλο της πιο πάνω τράπεζας, από όπου εισέπραξαν το προαναφερόμενο ποσό. 26) α) Την 14.2.2002, αφού προηγουμένως είχαν αφαιρέσει από την είσοδο της κατοικίας του ... επί της οδού ... (...) δύο ειδοποιητήρια συστημένων επιστολών που απευθύνονταν προς αυτόν από το ταχυδρομείο ... για την παραλαβή συστημένης επιστολής, κατάρτισαν την με την αυτή ημερομηνία πλαστή εξουσιοδότηση με το εξής περιεχόμενο: "Δια της παρούσης μου ο κάτωθι υπογεγραμμένος ... εξουσιοδοτώ τον κ. ..., όπως αντ' εμού παραλάβει τα γράμματά μου από το Ταχυδρομείο", στην οποία κάτω από την ένδειξη "Ο εξουσιοδοτών" έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... και ακολούθως πλαστή σφραγίδα του Αστυνομικού Τμήματος ..., με την οποία βεβαιώνεται το γνήσιο, δήθεν, της υπογραφής του ... . Με την πλαστή αυτή εξουσιοδότηση σκόπευαν να παραπλανήσουν με την χρήση της τους αρμοδίους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ ότι ο ανωτέρω είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει τον ... για να του παραδώσουν τα γράμματά του. β) Την 14.2.2002, έχοντας αφαιρέσει, όπως προαναφέρθηκε, τα πιο πάνω ειδοποιητήρια συστημένων, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... στα ειδοποιητήρια αυτά δίπλα στην ένδειξη "υπογραφή παραλήπτη". Ακολούθως, την 15.2.2002 έκαναν χρήση της πιο πάνω πλαστής εξουσιοδότησης και ειδοποιητηρίων, τα οποία κατέθεσαν στα ΕΛ.ΤΑ. ..., όπου παραπλανώντας τον αρμόδιο υπάλληλο πέτυχαν να παραλάβουν δύο συστημένες επιστολές που απευθύνονταν στον ..., οι οποίες περιείχαν, η μία την υπ' αριθ. ... πιστωτική κάρτα CITIBANK MASTERCARD, με την οποία ακολούθως πραγματοποίησαν αγορές από διάφορα καταστήματα συνολικού ποσού 2.419,03 ευρώ και η άλλη τις υπ' αριθ. ... και ... πιστωτικές κάρτες EUROBANK, με τις οποίες πραγματοποίησαν συναλλαγές, με την πρώτη συνολικού ποσού 2.186,90 ευρώ και με την δεύτερη ποσού 3.001,17 ευρώ. 27) α) Την 10.5.2002, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της κατοικίας του ... επί της οδού ... (...) ένα ειδοποιητήριο συστημένου, που απευθυνόταν προς αυτόν από τα ΕΛ.ΤΑ. ... για την παραλαβή συστημένης επιστολής, κατάρτισαν την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ", έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν. β)Την 10.5.2002, έχοντας αφαιρέσει, όπως προαναφέρθηκε, το πιο πάνω ειδοποιητήριο συστημένου, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ... στο ειδοποιητήριο αυτό δίπλα στην ένδειξη "Υπογραφή Παραλήπτη". Ακολούθως την ίδια ημέρα, έκαναν χρήση της πιο πάνω πλαστής αστυνομικής ταυτότητας και του ειδοποιητηρίου, τα οποία, την μεν ταυτότητα επέδειξαν, το δε ειδοποιητήριο κατέθεσαν στα ΕΛ.ΤΑ. ..., όπου παραπλανώντας τον αρμόδιο υπάλληλο αυτών πέτυχαν να παραλάβουν μία συστημένη επιστολή που απευθυνόταν προς τον ..., η οποία περιείχε δύο πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (VISA CARD), μία με αριθμό ... και την άλλη με αριθμό ... και τις δύο στο όνομα του ..., με τις οποίες στην συνέχεια πραγματοποίησαν συναλλαγές ύψους 179 και 196,04 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 375,04 ευρώ, ποσό κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και αντιστοίχως ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 28) α) Την 26.7.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) προσωπικά έγγραφα που ανήκαν στην ..., κατάρτισαν με τα στοιχεία "..." την υπ' αριθ. ... πλαστή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., στην οποία βεβαίωση επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σε αυτήν, σφράγισαν την βεβαίωση τόσο στην θέση της φωτογραφίας, όσο και στο τέλος αυτής με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται ότι την εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ" έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος την βεβαίωση. Με την πράξη τους αυτή σκόπευαν να παραπλανήσουν τους άλλους ότι το εικονιζόμενο στην βεβαίωση πρόσωπο είναι το ίδιο με εκείνο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται σ' αυτήν, β) Την 26.7.2001 κατάρτισαν την με την αυτή ημερομηνία έντυπη αίτηση ανοίγματος λογαριασμού, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή της ... κάτω από την ένδειξη "Ο καταθέτης". Ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση της πλαστής πιο πάνω βεβαίωσης καθώς και της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού, επιδεικνύοντας την βεβαίωση και καταθέτοντας την αίτηση στον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα οδού ...) και παραπλανώντας τον πέτυχαν να ανοίξουν στο όνομα της ανωτέρω τον υπ' αριθ. ... λογαριασμό. γ) Την 13.6.2003, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2003 της ..., αφού απέκοψαν από αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, συμπλήρωσαν την εξουσιοδότηση που βρίσκεται στην πίσω όψη της ειδοποίησης, έτσι ώστε η ... να φέρεται ότι δηλώνει ότι επιθυμεί να λάβει το σε αυτήν (ειδοποίηση) αναγραφόμενο ποσό μέσω του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού της και κάτω από την ένδειξη "Ο εξουσιοδοτών" έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή της, όπως το ίδιο έπραξαν θέτοντας κατ' απομίμηση την υπογραφή της και στην ειδοποίηση επιστροφής φόρου κάτω από την ένδειξη "Ο λαβών". Ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση της πλαστής αυτής εξουσιοδότησης, αλλά και του πιο πάνω πλαστού προσωρινού δελτίου ταυτότητας, παραδίδοντας την πρώτη και επιδεικνύοντας το δεύτερο στον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα οδού ...), ο οποίος, παραπλανηθείς, μετέφερε το ποσό των 1.071,98 ευρώ επιστροφής του φόρου στον πιο πάνω λογαριασμό, από τον οποίο με κάρτα "ΕΘΝΟ CASH", που τους είχε χορηγηθεί κατά το άνοιγμα του λογαριασμού εισέπραξαν το ποσόν αυτό. 29) Την 5.6.2003 κατάρτισαν τα παρακάτω πλαστά έγγραφα: α) ένα πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το AT ... με τα στοιχεία ..., ημερομηνία γέννησης 18.6.1948, τόπος γέννησης Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και με επικόλληση φωτογραφίας προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, β) την από 5.6.2003 πλαστή έντυπη αίτηση για την έκδοση πιστωτικής κάρτας "SILVERSTAR ELECTRON" από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα προσωπικά δήθεν στοιχεία του ανωτέρω προσώπου τα στοιχεία της κατοικίας του, τα επαγγελματικά και οικονομικά του στοιχεία, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΤΑΣ", γ) ένα πλαστό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2002, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί στις 29.3.2002 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υποχρέου ..., ..., και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 11.554.846 δρχ. Στην κατάρτιση των πλαστών αυτών εγγράφων προέβησαν με σκοπό να παραπλανήσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ότι το πρόσωπο, που εικονιζόταν στο πιο πάνω δελτίο ταυτότητας, το οποίο συμπλήρωσε και υπέγραψε με ψευδές ονοματεπώνυμο την αίτηση, ήταν το αναφερόμενο στην ταυτότητα και στην αίτηση πρόσωπο, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά ατομικά του στοιχεία και το πραγματικό του δηλωθέν εισόδημα. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα που κατάρτισαν τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα έκαναν και χρήση αυτών καταθέτοντάς τα στην πιο πάνω Τράπεζα, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν τους υπαλλήλους της και να τους χορηγηθεί στο όνομα του ανωτέρω η υπ' αριθμ. ... πιστωτική κάρτα "SILVERSTAR-ELECTRON", με την οποία από 24.7.2003 έως 25.8.2003 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 1.964,11 ευρώ. 30) Ως προς τον ...: Στις 21.8.2000, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2000, του ανωτέρω, αφού απέκοψαν απ' αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, εμφανίστηκαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα ...) και παραπλανώντας τον αρμόδιο ταμία της Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, εισέπραξαν την επιστροφή του φόρου εκ δραχμών 354.950 και ακολούθως στο απόκομμα της ειδοποίησης έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω δικαιούχου κάτω από την ένδειξη "ο Λαβών". 31) Ως προς τον ...: Στις 5.6.2004, κατάρτισαν τα παρακάτω πλαστά έγγραφα: α) ένα πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Αγρινίου στις 14.2.1999 με τα στοιχεία ..., ημερομηνία γέννησης 11.6.1948, τόπος γέννησης Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και με επικόλληση φωτογραφίας προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, β) τις από 5.6.2003 και με αριθμό ... και ... δύο πλαστές έντυπες αιτήσεις για την έκδοση πιστωτικών καρτών "MASTERCARD" και "Eurobank Visa" από την EUROBANK, αντίστοιχα, τις οποίες, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα ατομικά δήθεν στοιχεία του ανωτέρω προσώπου, τα στοιχεία του επαγγέλματός του, όπου δηλώσανε ως επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, ενώ το επάγγελμα του ανωτέρω προσώπου είναι οδηγός, και οικονομικά του στοιχεία, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ". Στην κατάρτιση των πλαστών αυτών εγγράφων προέβησαν με σκοπό να παραπλανήσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ότι το πρόσωπο, που εικονιζόταν στο πιο πάνω δελτίο ταυτότητας, το οποίο συμπλήρωσε και υπέγραψε με ψευδές ονοματεπώνυμο, ήταν το αναφερόμενο στην ταυτότητα και στις αιτήσεις πρόσωπο, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά ατομικά του στοιχεία. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα που κατάρτισαν τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα έκαναν και χρήση αυτών καταθέτοντάς τα στην πιο πάνω Τράπεζα, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν τους υπαλλήλους της και να υπογράψουν τις ταυτάριθμες πιο πάνω συμβάσεις, όπου ως συμβαλλόμενοι έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω προσώπου και ακολούθως πέτυχαν να τους χορηγηθεί στο όνομα του ανωτέρω η υπ' αριθμ. ... πιστωτική κάρτα "Eurobank Mastercard" και η υπ' αριθμ. ... "Eurobank Visa Electron", με τις οποίες πραγματοποίησαν συναλλαγές 2.122,84 ευρώ με την πρώτη και 1.945,34 ευρώ με την δεύτερη, ήτοι συνολικά 4.068,18 ευρώ, ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκαν και ζημίωσαν αντίστοιχα την Eurobank. 32) Ως προς τον ...: Κατά μήνα Απρίλιο 2003 και σε ημερομηνία που δεν έχει διακριβωθεί επακριβώς, κατάρτισαν τα παρακάτω πλαστά έγγραφα: α) ένα πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ... με τα στοιχεία ..., ημερομηνία γέννησης 15.5.1948, τόπος γέννησης Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και με επικόλληση φωτογραφίας προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, β) την υπ' αριθμ. ... έντυπη αίτηση για την έκδοση πιστωτικής κάρτας "Eurobank Visa" από την EUROBANK, την οποία, αφού συμπλήρωσαν στις οικείες ενδείξεις με τα ατομικά δήθεν στοιχεία του ανωτέρω προσώπου, τα στοιχεία του επαγγέλματός του και τα οικονομικά του στοιχεία, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του κάτω από την ένδειξη "ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ", γ) ένα πλαστό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2002, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί στις 29.3.2002 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υποχρέου ..., ...-..., και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 11.554.846. Στις πράξεις τους αυτές προέβησαν με σκοπό να παραπλανήσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας Eurobank ότι το πρόσωπο, που εικονιζόταν στο πιο πάνω δελτίο ταυτότητας, το οποίο συμπλήρωσε και υπέγραψε με ψευδές ονοματεπώνυμο, ήταν το αναφερόμενο στην ταυτότητα και στην αίτηση πρόσωπο, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα πραγματικά ατομικά του, στοιχεία και το πραγματικό δηλωθέν στην εφορία εισόδημά του. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα που κατάρτισαν τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα έκαναν και χρήση αυτών καταθέτοντάς τα στην πιο πάνω Τράπεζα, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν τους αρμοδίους υπαλλήλους της και να τους χορηγήσουν στο όνομα του ανωτέρω την υπ' αριθμ. ... πιστωτική κάρτα "Eurobank Visa Electron", με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές 2.123,21 ευρώ, ποσό κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και ζημίωσαν αντίστοιχα την Eurobank. 33) Ως προς τον ...: Στις 2.5.2002, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-..., έναν φάκελο της Τράπεζας ALPHA BANK με παραλήπτη τον ανωτέρω, που περιείχε ειδοποιητήριο-επιταγή της εν λόγω Τράπεζας για την πληρωμή μερίσματος ποσού 136,50 ευρώ της εταιρικής χρήσεως 2001, κατάρτισαν με τα ατομικά στοιχεία του ανωτέρω πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ 194026, στο οποίο επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση του πλαστού αυτού δελτίου ταυτότητας επιδεικνύοντάς το στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα ...), οι οποίοι παραπλανηθέντες τους κατέβαλαν το ποσό των 136,50 ευρώ, ποσό κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η πιο πάνω Τράπεζα. 34) Ως προς τον ...: Στις 10.9.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., ..., έναν φάκελο της εταιρίας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" με παραλήπτη τον ανωτέρω, που περιείχε ειδοποιητήριο και την υπ' αριθμ. ... δίγραμμη επιταγή εκδόσεως της εν λόγω εταιρίας, πληρωτέας στην Τράπεζα Εργασίας, για την πληρωμή μερίσματος ποσού 240.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, κατάρτισαν με τα ατομικά στοιχεία του ανωτέρω πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ..., στο οποίο επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, στη συνέχεια οπισθογράφησαν την πιο πάνω επιταγή θέτοντας κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω δικαιούχου και ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση τόσο της πλαστογραφημένης επιταγής, όσο και του πλαστού πιο πάνω δελτίου ταυτότητας παραδίδοντας την πρώτη και επιδεικνύοντας το δεύτερο στους αρμοδίους υπαλλήλους της πιο πάνω πληρώτριας Τράπεζας (κατάστημα ...), οι οποίοι παραπλανηθέντες τους κατέβαλαν το ποσό των 240.000 δραχμών, ποσό κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η πιο πάνω Τράπεζα. 35) Ως προς τον ...: Στις 2.10.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-...: α) έναν φάκελο της Τράπεζας ΕΤΒΑ Bank με παραλήπτη τον ανωτέρω, που περιείχε ειδοποιητήριο και την υπ' αριθμ. ... επιταγή εκδόσεως της εν λόγω Τράπεζας, πληρωτέας στην ίδια Τράπεζα για την πληρωμή μερίσματος ποσού 30.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, κατάρτισαν με τα ατομικά στοιχεία του ανωτέρω πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., στο οποίο επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, στη συνέχεια οπισθογράφησαν την πιο πάνω επιταγή θέτοντας κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω δικαιούχου επί της επιταγής και ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση τόσο της πλαστογραφημένης επιταγής, όσο και του πλαστού πιο πάνω δελτίου ταυτότητας παραδίδοντας την πρώτη και επιδεικνύοντας το δεύτερο στους αρμοδίους υπαλλήλους της πιο πάνω πληρώτριας Τράπεζας (κατάστημα ...), οι οποίοι παραπλανηθέντες τους κατέβαλαν το ποσό των 30.000 δραχμών, ποσό κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η πιο πάνω Τράπεζα, β) έναν φάκελο της Τράπεζας ΕΓΝΑΤΙΑ με παραλήπτη τον ανωτέρω, που περιείχε ειδοποιητήριο και την υπ' αριθμ. ... επιταγή εκδόσεως της εν λόγω Τράπεζας, πληρωτέας στην ίδια Τράπεζα, για την πληρωμή μερίσματος ποσού 12.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, κατάρτισαν με τα ατομικά στοιχεία του ανωτέρω πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., στο οποίο επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου διαφορετικού του αναγραφομένου στην αστυνομική αυτή ταυτότητα, στη συνέχεια οπισθογράφησαν την πιο πάνω επιταγή θέτοντας κατ' απομίμηση την υπογραφή του ανωτέρω δικαιούχου επί της επιταγής και ακολούθως την ίδια ημέρα έκαναν χρήση τόσο της πλαστογραφημένης επιταγής, όσο και του πλαστού πιο πάνω δελτίου ταυτότητας παραδίδοντας την πρώτη και επιδεικνύοντας το δεύτερο στους αρμοδίους υπαλλήλους της πιο πάνω πληρώτριας Τράπεζας (κατάστημα ...), οι οποίοι παραπλανηθέντες τους κατέβαλαν το ποσό των 12.000 δραχμών, ποσό κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η πιο πάνω Τράπεζα. Ήτοι το συνολικό όφελός τους και αντίστοιχα η ζημία των πιο πάνω εταιριών και τραπεζών ανέρχεται στο ποσό των 64.987,73 ευρώ ή 22.144.569 δραχμές, ποσό που προφανώς υπερβαίνει τα 14.673 ευρώ ή 5.000.000 δραχμές. Τέτοιες πράξεις διαπράττουν κατ' επάγγελμα και συνήθεια, αφού από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης, καθώς και από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος και σταθερή ροπή τους προς διάπραξη του εγκλήματος της πλαστογραφίας ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους.
Β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2002 έως 31.12.2002 και σε ημερομηνίες που δεν έχουν εξακριβωθεί επακριβώς από την ανάκριση, ενεργώντας από κοινού οι Χ2, Χ3, Χ1, και Χ4, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν κατ' εξακολούθηση τέλεση του ιδίου εγκλήματος, τέλεσαν με πρόθεση έγκλημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή και συγκεκριμένα από κοινού κατάρτισαν πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλον σχετικά με γεγονός που μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες. Ειδικότερα κατάρτισαν: α) τις παρακάτω πλαστές βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίων ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), στις οποίες επικόλλησαν φωτογραφία προσώπου άλλου και όχι του αναγραφομένου σ' αυτές, σφράγισαν τις εν λόγω βεβαιώσεις τόσο στη θέση της φωτογραφίας όσο και στο τέλος αυτών με πλαστή σφραγίδα του αστυνομικού τμήματος που φέρεται να τις εξέδωσε και τέλος, κάτω από την ένδειξη "Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ", έθεσαν κατ' απομίμηση υπογραφή και ονοματεπώνυμο του δήθεν εκδόσαντος τις βεβαιώσεις, ήτοι: 1) την με αριθμό ... πλαστή βεβαίωση με στοιχεία ..., η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ..., 2) την με αριθμό ... πλαστή βεβαίωση με στοιχεία ..., η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., 3) την με αριθμό ... πλαστή βεβαίωση με στοιχεία ..., η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., 4) την με αριθμό ...πλαστή βεβαίωση με στοιχεία ..., η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., 5) την με αριθμό ... πλαστή βεβαίωση με στοιχεία ..., η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., 6) την με αριθμό ...πλαστή βεβαίωση με στοιχεία ..., η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., β) τα παρακάτω πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτότητας τα οποία σφράγισαν στις οικείες θέσεις με πλαστές σφραγίδες των αστυνομικών τμημάτων που φέρονται να τα εξέδωσαν, έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή των διοικητών των αστυνομικών τμημάτων που δήθεν τα εξέδωσαν και επικόλλησαν φωτογραφίες προσώπων άλλων των αναγραφομένων στις αστυνομικές αυτές ταυτότητες, ήτοι: 1) την με αριθμό ... πλαστή ταυτότητα με στοιχεία ..., 2) την υπ' αριθμ. ... πλαστή ταυτότητα με στοιχεία ..., 3) την ... πλαστή ταυτότητα με στοιχεία ..., 4) την υπ' αριθμ. ... πλαστή ταυτότητα με στοιχεία ..., 5) την υπ' αριθμ. ... πλαστή ταυτότητα με στοιχεία ..., 6) την υπ' αριθμ. ... πλαστή ταυτότητα με στοιχεία ..., 7) την υπ' αριθμ. ... πλαστή ταυτότητα με στοιχεία ..., 8) το υπ' αριθμ. ... δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με στοιχεία ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ... . Με τα πλαστά ως άνω έγγραφα σκόπευαν με τη χρήση τους να παραπλανήσουν τους άλλους ότι τα εικονιζόμενα στις βεβαιώσεις και αστυνομικές ταυτότητες πρόσωπα είναι τα ίδια με εκείνα των οποίων τα στοιχεία αναγράφονται στις ίδιες βεβαιώσεις και ταυτότητες. γ) Κατάρτισαν τις παρακάτω πλαστές σφραγίδες: 1) ξύλινη στρογγυλή σφραγίδα με εντύπωμα "Ελληνική Δημοκρατία Νομαρχία Αθηνών Διεύθυνση Εργασίας", 2) ξύλινη στρογγυλή σφραγίδα με εντύπωμα "Ελληνική Δημοκρατία Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής Τμήμα Αλλοδαπών ...", 3) στρογγυλή σφραγίδα με εντύπωμα "Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών Δ.Ο.Υ ...", 4) σφραγίδα με εντύπωμα "ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ". Από το κατατεθέν-στην υπηρεσία μας πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο το οποίο βρίσκεται στα χέρια του ενδιαφερομένου ΑΘΗΝΑ... 200.. Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ", 5) σφραγίδα με εντύπωμα "...", 6) σφραγίδα με εντύπωμα "...", 7) ξύλινη σφραγίδα με εντύπωμα "ΑΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ", 8) σφραγίδα με εντύπωμα "THIS PASSPORT IS VALID UNTIL". Με τις πλαστές αυτές σφραγίδες σκόπευαν με τη χρήση τους να παραπλανήσουν τους άλλους ότι τα έγγραφα στα οποία αυτές ετίθεντο προέρχονταν από τις υπηρεσίες και φυσικά πρόσωπα που αναγράφονται στο εντύπωμα της κάθε σφραγίδας.
Γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 17.9.1999 έως 21.10.2003, ενεργώντας από κοινού οι Χ2, Χ3, Χ1, και Χ4, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν κατ' εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, τέλεσαν με πρόθεση έγκλημα, που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή, ήτοι, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος έβλαψαν ξένη περιουσία, πείθοντας άλλον σε πράξη με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η δε ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Τέτοιες πράξεις διαπράττουν κατ' επάγγελμα και συνήθεια, το δε συνολικό όφελος που είχαν και η συνολική ζημία που προξενήθηκε υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμών ή 14.673,51 ευρώ. Συγκεκριμένα: 1) Κατά μήνα Ιούλιο 2003 και σε ημερομηνία που δεν έχει διακριβωθεί από την ανάκριση, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρίας "ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ" ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Γραφείο Ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η βεβαίωση, αυτή που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστή και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο. Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρείας "ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ" και τους έπεισαν να τους χορηγήσουν στο όνομα του εμφανισθέντος ως ... την με αριθμό ... σύνδεση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της "COSMOTE ΑΕ", την οποία σύνδεση, χρησιμοποιώντας ακολούθως, χρέωσαν με το ποσό των 144,19 ευρώ, που αντιστοιχεί στην μη πληρωμή λογαριασμού της χρονικής περιόδου από 7.10.2003 έως 21.10.2003, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημίωσαν αντίστοιχα την "COSMOTE ΑΕ". 2) Στις 15.10.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον .... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρίας "COSMOTE ΑΕ" ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2003, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί στις 16.6.2003 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υποχρέου ..., ...-... και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 19.194,91 ευρώ, το οποίο παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, αναφέρεται στο εμφανισθέν ως άνω πρόσωπο ως ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η πιο πάνω βεβαίωση, που επίσης παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστή και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο, αλλά ούτε είχε και το προαναφερόμενο εισόδημα. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρείας "COSMOTE ΑΕ" και τους έπεισαν να τους χορηγήσουν στο όνομα του εμφανισθέντος ως ... δύο συνδέσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας COSMOTE με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στη συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με τα ποσά των 274,53 ευρώ και 281,75 ευρώ, αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά με το ποσό των 556,28 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE ΑΕ. 3) Στις 20.10.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρίας "COSMOTE ΑΕ" ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινή δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η πιο πάνω βεβαίωση, που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστή και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο. Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρείας "COSMOTE ΑΕ" και τους έπεισαν να τους χορηγήσουν στο όνομα του εμφανισθέντος ως ... δύο συνδέσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στη συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 1.071,03 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE ΑΕ. 4) Στις 21.10.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της Σπ. Τρικούπη 3-5, φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρίας "COSMOTE ΑΕ" ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης, δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η πιο πάνω βεβαίωση, που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστή και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο. Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρείας "COSMOTE ΑΕ" και τους έπεισαν να τους χορηγήσουν στο όνομα του εμφανισθέντος ως ... δύο συνδέσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στη συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 530,17 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE. 5) Στις 17.10.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρίας "COSMOTE ΑΕ" ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η πιο πάνω βεβαίωση, που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστή και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο. Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρείας "COSMOTE ΑΕ" και τους έπεισαν να τους χορηγήσουν στο όνομα του εμφανισθέντος ως ... δύο συνδέσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στη συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 1.157,36 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE. 6) Στις 5.7.2001, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...) ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ... και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που του παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, ενώ η αλήθεια είναι πως η πιο πάνω βεβαίωση που επέδειξαν ήταν πλαστή, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 86.319, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 7) Στις 17.9.1999, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 που απευθυνόταν προς τον ..., παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...) ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ..., ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... αστυνομικής ταυτότητας και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 200.000, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 8) Στις 17.9.1999, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999 που απευθυνόταν προς τον ..., παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εμπορικής Τράπεζας (κατάστημα ...) ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ..., ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... αστυνομικής ταυτότητας και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 226.495, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εμπορική Τράπεζα, αφού αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 9) Στις 18.12.2000, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., στον ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 του ..., αφού απέκοψαν απ' αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το εν λόγω πρόσωπο που εμφανίστηκε στον Ταμία δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 62.583, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 10) Στις 10.7.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 της ..., αφού απέκοψαν απ' αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κατάστημα ...), ότι η ... είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει τον ... να λάβει το έμπροσθεν της ειδοποιήσεως αναγραφόμενο ποσό για λογαριασμό της και ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η ... δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν με το όνομα ... και ούτε ο τελευταίος που εμφανίστηκε ως ... έφερε το ονοματεπώνυμο αυτό. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή του φόρου εκ δραχμών 143.373, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 11) Στις 8.8.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 του ..., αφού απέκοψαν απ' αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το εν λόγω πρόσωπο που εμφανίστηκε στον Ταμία δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 70.200, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την ALPHA BANK, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 12) Στις 31.7.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 της ..., αφού απέκοψαν απ' αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι η ... είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει τον ... να λάβει το έμπροσθεν της ειδοποιήσεως αναγραφόμενο ποσό για λογαριασμό της και ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η ... δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν με το όνομα ... και ούτε ο τελευταίος που εμφανίστηκε ως ..., έφερε το ονοματεπώνυμο αυτό. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 188.507, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στην πραγματική δικαιούχο. 13) Ως προς τον ...: Στις 24.8.2001, έχοντας αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 του ..., αφού απέκοψαν απ' αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το εν λόγω πρόσωπο που εμφανίστηκε στον Ταμία δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 10.052, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 14) Στις 17.10.2003, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρείας "COSMOTE ΑΕ" ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η πιο πάνω βεβαίωση, που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστή και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο. Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρείας "COSMOTE ΑΕ" και τους έπεισαν να τους χορηγήσουν στο όνομα του εμφανισθέντος ως ... δύο συνδέσεις στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με τους αριθμούς ... και ..., χρεώνοντας στη συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 208,60 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την COSMOTE. 15) Στις 5.7-2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 του ..., παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εμπορικής Τράπεζας (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ..., ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... αστυνομικής ταυτότητας και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών των γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 56.957, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εμπορική Τράπεζα, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 16) Στις 22.8.2000, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... , ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας) και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 13.699, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 17) Στις 2.6.2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ότι το κατά την ημέρα εκείνη εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την υποβολή αιτήσεως εκδόσεως πιστωτικής κάρτας MASTERCARD ονομάζεται ... και ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1997, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί στις 30.7.1997 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υποχρέου ... - Πολιτικός Μηχανικός - ...-... και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 6.787.138 δραχμές, αναφέρεται στο ως άνω εμφανισθέν πρόσωπο, ενώ η αλήθεια είναι πως το πρόσωπο τούτο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο ούτε είχε το προαναφερόμενο εισόδημα. Στις 12.7.2000, προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστωτική κάρτα Citibank Visa παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας Citibank τα ίδια όπως και πιο πάνω ψευδή γεγονότα. Στις 17.7.2000, προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστωτική κάρτα, ANT 1 VISA παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εμπορικής Τράπεζας τα ίδια όπως και πιο πάνω ψευδή γεγονότα. Με τις ψευδείς αυτές παραστάσεις παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Citibank και της Εμπορικής Τράπεζας να τους χορηγήσουν τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την υπ' αριθμ. ... MASTERCARD, με την οποία έως τις 30.11.2000 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 9.168,60 ευρώ, η Τράπεζα Citibank την ... κάρτα VISA, με την οποία κατά το χρονικό διάστημα από 10.8.2000 έως 21.3.2001 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 1.372.409 δραχμών και η Εμπορική Τράπεζα, την ... κάρτα ANT 1 VISA, με την οποία κατά το χρονικό διάστημα από 25.7.2000 έως 9.8.2001 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 1.436.105 δραχμών, ποσά κατά τα οποία αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν τις πιο πάνω Τράπεζες. 18) Στις 2.3.2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ότι το κατά την ημέρα εκείνη εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την υποβολή αιτήσεως εκδόσεως πιστωτικής κάρτας MASTERCARD ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Παράρτημα Ασφαλείας ... με τα πιο πάνω στοιχεία, ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1999, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί στις 2.6.1999 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υπόχρεου ... - Ιδιωτικός Υπάλληλος - ...-... και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 8.182.271 δραχμές, αναφέρεται στο ως άνω εμφανισθέν πρόσωπο, ενώ η αλήθεια είναι πως το πρόσωπο τούτο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο ούτε είχε το προαναφερόμενο εισόδημα. Στις 21.4.2004, προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστωτική κάρτα ANT1 VISA παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εμπορικής Τράπεζας τα ίδια όπως και πιο πάνω ψευδή γεγονότα, επιπλέον δε ότι ο ανωτέρω ... έχει δήθεν εξουσιοδοτήσει την 3η κατηγορουμένη Χ3 να παραλάβει και υπογράψει αντ' αυτού για την πιστωτική κάρτα ANT1 VISA, ενώ στην πραγματικότητα ουδέποτε είχε δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Εμπορικής Τράπεζας να τους χορηγήσουν τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος την υπ' αριθμ. ... κάρτα MASTERCARD, με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 7.118,14 ευρώ και η Εμπορική Τράπεζα την ... κάρτα ANT1 VISA, με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 3.747,90 ευρώ. Στις 31.5.2000, προκειμένου να τους χορηγηθούν συνδέσεις κινητών τηλεφώνων, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρίας PANAFON ΑΕ και του συνεργαζομένου με αυτήν 9ου καταστήματος της αλυσίδας "ONE WAY" (... και ...) ότι το εμφανισθέν ενώπιον τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθει) ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Παράρτημα Ασφαλείας ... με τα πιο πάνω στοιχεία, ότι ο ανωτέρω ... έχει δήθεν εξουσιοδοτήσει την 3η κατηγορουμένη Χ3 να παραδώσει τα συγκεκριμένα έγγραφα που χρειάζονται, υπογράψει και παραλάβει την συσκευή και τα έγγραφα για συνδρομή του στην κινητή τηλεφωνία, ενώ η αλήθεια είναι πως το δελτίο αυτό της αστυνομικής ταυτότητας που παρέδωσε σε φωτοαντίγραφο ήταν πλαστό και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο, αλλ' ούτε και η 3η κατηγορουμένη Χ3 είχε εξουσιοδοτηθεί σχετικά. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους αρμοδίους υπαλλήλους της εταιρίας PANAFON ΑΕ. και του συνεργαζομένου με αυτήν 9ου καταστήματος της αλυσίδας "ONE WAY" να τους χορηγήσουν στο όνομα του ... δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων μάρκας NOKIA και ERΙCSON με τις αντίστοιχες συνδέσεις, χρεώνοντας στη συνέχεια τις συνδέσεις αυτές με το συνολικό ποσό των 2.000 ευρώ, ποσό κατά το οποίο παρανόμως αυτοί ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την εταιρία PANAFON. 19) Στις 24.10.2000, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών, που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...) ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ..., ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ..., και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου, εκ δραχμών 148.495, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εμπορική Τράπεζα, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 20) Ως προς τον ...: α)Στις 22.6.2001, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ..., ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ... και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 98.960, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 21) Στις 26.7.2001, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθυνόταν προς τον ... και περιείχε το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2001, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...) ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... ότι αυτός είναι νόμιμος κάτοχος της υπ' αριθμ. ... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Αστυνομικό Τμήμα ... και ότι το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος με την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που τους παρέδωσε αναφέρονται στο πρόσωπό του, είναι δηλαδή δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο νόμιμος δικαιούχος της επιστροφής του φόρου, αφού δεν ήταν ο ... . Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 79.742, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εμπορική Τράπεζα, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 22) Στις 29.8.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2000 της ..., αφού απέκοψαν απ' αυτό την ειδοποίηση επιστροφής φόρου, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι η .... είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει, τον ... να λάβει το έμπροσθεν της ειδοποιήσεως αναγραφόμενο ποσό για λογαριασμό της και ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι πως η ... δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν με το όνομα ... και ούτε ο τελευταίος που εμφανίστηκε ως ... έφερε το ονοματεπώνυμο αυτό. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή φόρου εκ δραχμών 53.090, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 23) Στις 15.2.2002, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της κατοικίας του ... επί της οδού ... (...) δύο ειδοποιητήρια συστημένων που απευθύνονταν προς αυτόν από το Ταχυδρομείο ... για την παραλαβή συστημένης επιστολής, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο υπάλληλο του Ταχυδρομικού αυτού γραφείου ότι ο ... είχε δήθεν εξουσιοδοτήσει τον ... να παραλάβει τις συστημένες επιστολές του από το Ταχυδρομείο και ότι το εμφανισθέν ενώπιον του ανωτέρω υπαλλήλου πρόσωπο ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι πως ο ... δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν με το όνομα ... και ούτε ο τελευταίος που εμφανίστηκε ως ... έφερε το ονοματεπώνυμο αυτό. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον πιο πάνω υπάλληλο του Ταχυδρομείου ... ως προς το πρόσωπο του παραλήπτη και τους παρέδωσε δύο συστημένες επιστολές που απευθύνονταν στον ανωτέρω, οι οποίες περιείχαν, η μία την υπ' αριθμ. ... πιστωτική κάρτα (CITIBANK MASTERCARD), με την οποία ακολούθως, κατά το χρονικό διάστημα από 6.3.2002 έως 14.3.2002, πραγματοποίησαν αγορές από διάφορα καταστήματα, συνολικού ποσού 2.419,03 ευρώ και η άλλη τις υπ' αριθμ. ... και ... πιστωτικές κάρτες EUROBANK, με τις οποίες πραγματοποίησαν συναλλαγές, με την πρώτη εξ αυτών συνολικού ποσού 2.186,70 ευρώ και με την δεύτερη ποσού 3.001,17 ευρώ, ποσά κατά τα οποία αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν τις πιο πάνω Τράπεζες. 24) Στις 10.5.2002, αφού προηγουμένως αφαίρεσαν από την είσοδο της κατοικίας του ..., επί της οδού ... (...), ένα ειδοποιητήριο συστημένου, που απευθυνόταν προς αυτόν από τα ΕΛΤΑ ... για την παραλαβή συστημένης επιστολής, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία του Ταχυδρομικού αυτού γραφείου ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την παραλαβή του συστημένου ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι πως το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε αυτό ήταν ο πραγματικός παραλήπτης της συστημένης επιστολής. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον πιο πάνω υπάλληλο του Ταχυδρομείου ... ως προς το πρόσωπο του παραλήπτη και τους παρέδωσε συστημένη επιστολή που απευθυνόταν στο ανωτέρω και περιείχε δύο πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (visa card), μία με αριθμό ... στο όνομα του ... και άλλη με αριθμό ... στο όνομα του ..., με τις οποίες στη συνέχεια πραγματοποίησαν συναλλαγές ύψους 179 και 196,04 ευρώ, αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 375,04 ευρώ, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. 25) Στις 26.7.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) προσωπικά έγγραφα της ..., παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα οδού ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν του πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και είναι νόμιμη κάτοχος της υπ' αριθμ. .... βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης δελτίου ταυτότητας (προσωρινό δελτίο ταυτότητας), η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ..., ενώ η αλήθεια είναι πως το πιο πάνω άτομο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο ούτε ήταν νόμιμος κάτοχος του εν λόγω προσωρινού δελτίου ταυτότητας που ήταν πλαστό. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τον πιο πάνω υπάλληλο της Τράπεζας και πέτυχαν να ανοίξουν στο όνομά της ανωτέρω τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό. Ακολούθως, στις 13.6.2003, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... (...) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 της ανωτέρω, ..., αφού απέκοψαν απ' αυτόν ειδοποίηση επιστροφής φόρου, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στον αρμόδιο Ταμία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα οδού ...), ότι η ... έχει δηλώσει στο πίσω μέρος της ειδοποίησης επιστροφή του φόρου και συγκεκριμένα στο έντυπο μέρος της εξουσιοδότησης ότι επιθυμεί να λάβει το έμπροσθεν αναγραφόμενο ποσό μέσω του ανωτέρω (...) τραπεζικού λογαριασμού της, ενώ η αλήθεια είναι ότι η ... δεν έχει προβεί στην πιο πάνω έγγραφη δήλωση. Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τον αρμόδιο υπάλληλο της προαναφερθείσας Τράπεζας και μετέφερε το ποσό των 1.071,98 ευρώ επιστροφής του φόρου, που ανήκε στην ..., στον πιο πάνω Τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο, με κάρτα "ΕΘΝΟ Cash" που τους είχε χορηγηθεί κατά το άνοιγμα του πιο πάνω λογαριασμού, εισέπραξαν το ποσό αυτό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στην πραγματική δικαιούχο. 26) Στις 5.6.2003, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ... στις 25.5.2001 με τα στοιχεία του ανωτέρω ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2002, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί στις 29.3.2002 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υποχρέου ..., ...-... και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 11.554.846 δρχ. αναφέρεται στο πρόσωπο του εμφανισθέντος ως άνω προσώπου, ενώ η αλήθεια είναι πως το παραπάνω δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας, που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστό και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο ούτε είχε το προαναφερόμενο εισόδημα. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους χορήγησαν στο όνομα του ανωτέρω την υπ' αριθμ. ... πιστωτική κάρτα "SILVERSTAR - ELECTRON", με την οποία από 24.7.2003 έως 25.8.2003 πραγματοποίησαν συναλλαγές συνολικού ποσού 1.964,11 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 27) Στις 21.8.2000, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ... το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2000, του ..., παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη της επιστροφής του φόρου, ονομάζεται ..., ενώ στην πραγματικότητα το πρόσωπο αυτό ήταν άλλο και όχι ο ανωτέρω. Με την παράσταση του ψευδούς αυτού γεγονότος παραπλάνησαν τον αρμόδιο ταμία της πιο πάνω Τράπεζας ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου και τους κατέβαλε την επιστροφή του φόρου εκ δραχμών 354.950, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και αντίστοιχα ζημίωσαν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού η τελευταία αναγκάστηκε να καταβάλει το ποσό τούτο στον πραγματικό δικαιούχο. 28) Στις 5.6.2003, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας EUROBANK ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ... στις 14.2.1999 με τα στοιχεία του ανωτέρω, ενώ η αλήθεια είναι πως το δελτίο αυτό της αστυνομικής ταυτότητας, που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστό και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους χορήγησαν στο όνομα του ανωτέρω την υπ' αριθμ. ... πιστωτική κάρτα "Eurobank Mastercard" και την υπ' αριθμ. ... "Eurobank Visa Electron", με τις οποίες πραγματοποίησαν συναλλαγές 2.122,84 ευρώ με την πρώτη και 1.945,34 ευρώ με την δεύτερη, ήτοι συνολικά 4.068,18 ευρώ, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημίωσαν αντίστοιχα την Eurobank. 29) Κατά μήνα Απρίλιο 2003 και σε ημερομηνία που δεν έχει διακριβωθεί επακριβώς, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας EUROBANK ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ... με τα στοιχεία του ανωτέρω, ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2002, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί στις 29.3.2002 από το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία υπόχρεου ..., ...-... και με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 11.554.846 είναι δικό του, ενώ η αλήθεια είναι πως το δελτίο αυτό της αστυνομικής ταυτότητας, που παρέδωσαν σε φωτοαντίγραφο, ήταν πλαστό και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο, αλλά ούτε είχε το προαναφερόμενο εισόδημα. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους χορήγησαν στο όνομα του ανωτέρω την υπ' αριθμ. ... πιστωτική κάρτα "Eurobank Visa Electron", με την οποία πραγματοποίησαν συναλλαγές 2.123,21 ευρώ, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημίωσαν αντίστοιχα την Eurobank. 30) Στις 2.5.2002, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-..., έναν φάκελο της Τράπεζας ALPHA BANK με παραλήπτη τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο - επιταγή της εν λόγω Τράπεζας για την πληρωμή μερίσματος στον ανωτέρω, ποσού 136,50 ευρώ της εταιρικής χρήσεως 2001, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ... και του ειδοποιητηρίου, ενώ η αλήθεια είναι πως το δελτίο αυτό της αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν ως μέρισμα το ποσό των 136,50 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η Τράπεζα ALPHA BANK. 31) Στις 10.9.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-..., έναν φάκελο της εταιρίας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" με παραλήπτη τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο και την υπ' αριθμ. ... δίγραμμη επιταγή εκδόσεως της εν λόγω εταιρίας, πληρωτέας στην Τράπεζα Εργασίας, για την πληρωμή μερίσματος ποσού 240.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας Εργασίας (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ..., το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από το Α.Τ. ...με τα στοιχεία του ανωτέρω, ενώ η αλήθεια είναι πως το δελτίο αυτό της αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν ως μέρισμα το ποσό των 240.000 δραχμών, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η Τράπεζα Εργασίας. 32) Στις 2.10.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., ..., α) έναν φάκελο της Τράπεζας ΕΤΒΑ Βank με παραλήπτη τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο - και την υπ' αριθμ. ...επιταγή εκδόσεως της εν λόγω Τράπεζας, πληρωτέας στην ίδια Τράπεζα, για την πληρωμή μερίσματος ποσού 30.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ΕΤΒΑ Bank (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ... και είναι νόμιμος κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ... με τα στοιχεία του ανωτέρω, ενώ η αλήθεια είναι πως το δελτίο αυτό της αστυνομικής ταυτότητας που επέδειξαν ήταν πλαστό και το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν ως μέρισμα το ποσό των 30.000 δραχμών, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η Τράπεζα ΕΤΒΑ Bank και β) έναν φάκελο της Τράπεζας ΕΓΝΑΤΙΑ με παραλήπτη και πάλι τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο - και την υπ' αριθμ. ... επιταγή εκδόσεως της εν λόγω Τράπεζας, πληρωτέας στην ίδια Τράπεζα, για την πληρωμή μερίσματος ποσού 12.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ΕΓΝΑΤΙΑ (κατάστημα ...) τα ίδια όπως και πάνω γεγονότα, με αποτέλεσμα να παραπλανήσουν τους υπαλλήλους αυτούς να τους καταβάλουν το πιο πάνω μέρισμα εκ δραχμών 12.000, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμους ωφελήθηκαν και ζημίωσαν αντίστοιχα την πιο πάνω Τράπεζα. 33) Στις 19.10.2002, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-... έναν φάκελο του ΟΤΕ με παραλήπτη την ..., που περιείχε ειδοποιητήριο για την πληρωμή μερίσματος ποσού 61,98 ευρώ της εταιρικής χρήσεως 2001, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν το μέρισμα 61,98 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 34) Στις 4.4.2003, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-..., έναν φάκελο του ΟΤΕ με παραλήπτη την ..., που περιείχε ειδοποιητήριο για την πληρωμή μερίσματος ποσού 61,98 ευρώ της εταιρικής χρήσεως 2001, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν το μέρισμα 61,98 ευρώ, κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 35) Στις 1.10.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., δύο φακέλους, έναν του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και δεύτερο φάκελο της εταιρίας "ΜΙΝΟΑΝ LINES", με παραλήπτη αμφοτέρων των φακέλων τον ..., που περιείχαν ειδοποιητήριο για την πληρωμή μερίσματος από τον Δ.Ο.Λ. ποσού 13.500 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000 και 19.980 δραχμών από την "ΜΙΝΟΑΝ" ποσού 19.980 δραχμών, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν τα μερίσματα εκ δραχμών 13.500 και 19.980 αντιστοίχως, ήτοι συνολικά 33.480 δραχμές, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η ALPHA BANK. 36) Στις 8.8.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., έναν φάκελο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε." με παραλήπτη τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο για την πληρωμή μερίσματος ποσού 43.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ... ενώ η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν το μέρισμα εκ δραχμών 43.000, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η ALPHA BANK. 37) Στις 18.9.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ..., ..., έναν φάκελο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "MINOAN LINES", με παραλήπτη τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο για την πληρωμή μερίσματος ποσού 48.270 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν το μέρισμα εκ δραχμών 48.270, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η ALPHA BANK. 38) Στις 2.10.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας, επί της οδού ...- ..., έναν φάκελο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΙΝΟΑΝ LINES", με παραλήπτη τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο για την πληρωμή μερίσματος ποσού 18.000 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν το μέρισμα εκ δραχμών 18.000, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η ALPHA BANK. 39) Στις 23.8.2001, έχοντας προηγουμένως αφαιρέσει από την είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού ...-..., έναν φάκελο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π)" με παραλήπτη τον ..., που περιείχε ειδοποιητήριο για την πληρωμή μερίσματος ποσού 115.200 δραχμών της εταιρικής χρήσεως 2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς στους αρμοδίους υπαλλήλους της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS (κατάστημα ...), ότι το εμφανισθέν ενώπιόν τους πρόσωπο (ένας από αυτούς που ως τώρα δεν έχει διακριβωθεί) για την είσπραξη του μερίσματος, ονομάζεται ..., ενώ η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν έφερε το παραπάνω ονοματεπώνυμο και ούτε ήταν δικαιούχος του πιο πάνω μερίσματος. Με την παράσταση των ψευδών αυτών γεγονότων παραπλάνησαν τους υπαλλήλους της πιο πάνω Τράπεζας και τους κατέβαλαν το μέρισμα εκ δρχ. 115.200, ποσό κατά το οποίο αυτοί παρανόμως ωφελήθηκαν και ζημιώθηκε αντίστοιχα η EFG EUROBANK ERGASIAS. 40) Κατά το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 2001 έως τον Ιούνιο του 2002 αφαίρεσαν την με αριθμό ... πιστωτική κάρτα MASTERCARD που η τράπεζα CITIBANK είχε αποστείλει στον ... και ακολούθως με την κάρτα αυτήν προέβησαν σε αγορές από διάφορα καταστήματα.
Δ) Στην ... κατά το χρονικό διάστημα από τα μέσα του 2002 έως 21.1.2003, οι 1ος Χ2, 3η Χ3 και 4ος Χ1, από 14.10.2000 έως 21.10.2003, και ο Χ4, από τα μέσα του 2001 έως την 21.10.2003 και σε ημερομηνία που δεν διακριβώθηκε επακριβώς, με πρόθεση συγκρότησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση), που επεδίωκαν την διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 216 (πλαστογραφία) και 386 (απάτη) και όπως οι πράξεις αυτές περιγράφονται πιο πάνω αναλυτικά στα στοιχεία Α, Β και Γ της παρούσας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι από προφανή παραδρομή στο σκεπτικό (σελ. 78), κατά την παραπομπή σε σελίδες του διατακτικού, για τον προσδιορισμό των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε ένοχος ο αναιρεσείων, παραλείπεται η σελ. 129 και, αντί των ορθών σελ. 165-174, αναφέρονται, για τις υπό στοιχεία Α 1-7 πράξεις της από κοινού πλημμεληματικής πλαστογραφίας, κατ' εξακολούθηση, οι εσφαλμένες σελ. 182-190 και αντί των ορθών σελ. 174-180, αναφέρονται, για τις υπό στοιχεία Β 1-7 πράξεις της από κοινού πλημμεληματικής απάτης κατ' εξακολούθηση, οι εσφαλμένες 190-196 (σελ 82 σκεπτικού). Με αυτά που δέχθηκε το δικάσαν Πενταμελές Εφετείο, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του, την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτήν, κατά την παραδεκτή ως άνω αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ως άνω εγκλημάτων, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 στ', 94, 98, 187 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2928/2001, 216 παρ. 1, 3β και 386 παρ. 1, 3α του ΠΚ, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 14 Ν. 2721/1999 (βλ. σελ.182), τις οποίες διατάξεις, κατά την προεκτεθείσα έννοια, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, όπως συνάγεται από τις ανωτέρω παραδοχές της αναιρεσιβαλλομένης, οι οποίες προκύπτουν από τον ανωτέρω συνδυασμό σκεπτικού και διατακτικού, τα οποία, όπως λέχθηκε ανωτέρω, αλληλοσυμπληρώνονται, το Δικαστήριο δέχθηκε αιτιολογημένα συνδρομή όλων των ανωτέρω υποκειμενικών και αντικειμενικών στοιχείων των πράξεων για τέλεση των οποίων, από κοινού με τους ανωτέρω συγκατηγορουμένους του κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα και δεν στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όπως λέχθηκε ανωτέρω, εκ του ότι γίνεται στο σκεπτικό παραπομπή σε συγκεκριμένα τμήματα του διατακτικού, αφού σ αυτό αναφέρονται πραγματικά περιστατικά, τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, με τα οποία στοιχειοθετούνται, κατά τα υποκειμενικά και αντικειμενικά τους στοιχεία, οι ανωτέρω πράξεις, τόσον στην πλημμεληματική τους μορφή, όσον και στην κακουργηματική τους, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού. Για την πληρότητα της αιτιολογίας, αιτιολογείται ειδικώς ο υπερχειλής δόλος του αναιρεσείοντος, αφού αναφέρεται ο σκοπός τελέσεως των πλαστογραφιών ως και η έννομη συνέπεια που μπορούσε να έχει η σκοπουμένη παραπλάνηση των τρίτων, όπως και ο σκοπός πορισμού παρανόμου περιουσιακού οφέλους, με αντίστοιχη βλάβη τρίτου, με την παράσταση των αναφερομένων ψευδών γεγονότων ή την απόκρυψη των αληθών, ως και με την τέλεση των πλαστογραφιών, χωρίς να επιδρά στην στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού, όπως λέχθηκε ανωτέρω, ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις πλαστογραφιών, το περιουσιακό όφελος και η ζημία του τρίτου δεν αποτέλεσε την άμεση συνέπεια της πλαστογραφίας, αλλά απαιτήθηκαν και περαιτέρω ενέργειες των συναυτουργών, αρκεί ότι, κατά τις παραδοχές της αποφάσεως, που προκύπτουν από τον συνδυασμό σκεπτικού - διατακτικού, το όφελος ή η περιουσιακή ζημία είχαν ενταχθεί στον επιδιωκόμενο σκοπό και στο εν γένει με την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο των δραστών και με την κατάρτιση των πλαστών εγγράφων που εξειδικεύονται στην απόφαση, διαμορφώθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα, έστω και με την παρεμβολή άλλων ενεργειών τους, χρονικώς επομένων της κατάρτισης των πλαστών εγγράφων, να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζημία, ούτε χρειαζόταν, για την πληρότητα της αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο της από κοινού τέλεσης των πράξεων, να εξειδικεύονται οι επί μέρους πράξεις του αναιρεσείοντος και των συγκαταδικασθέντων συναυτουργών, αρκεί η αναφορά ότι από κοινού και με κοινό δόλο πραγμάτωσαν την νομοτυπική μορφή των εγκλημάτων, για τα οποία κηρύχθηκαν ένοχοι. Τέλος αιτιολογείται η συνδρομή των στοιχείων του άρθρου 13 στ' ΠΚ (κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση), τα οποία, σε συνδυασμό με το συνολικό ποσό του οφέλους που σκοπήθηκε και επιτεύχθηκε, εφόσον πρόκειται για πράξεις που τελέσθηκαν μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 2721/1999 (3-6-1999), προσδίδουν κακουργηματικό χαρακτήρα στις περισσότερες από τις πράξεις που τελέσθηκαν, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις (επανειλημμένη τέλεση μεγάλου αριθμού των πράξεων, από την οποία συνάγεται σκοπός πορισμού εισοδήματος από την τέλεσή τους και απόκτηση ροπής για τέλεσή τους ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους).
Συνεπώς ο από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ λόγος αναιρέσεως, ο οποίος ερευνάται αυτεπαγγέλτως (511 ΚΠΔ), τυγχάνει αβάσιμος και απορριπτέος. Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί οι κρινόμενες αιτήσεις του εν λόγω αναιρεσείοντος και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ). Επίσης, οι αναιρεσείοντες πρέπει να καταδικασθούν και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας, που παραστάθηκε (176, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 9-10-2008 (δήλωση) αίτηση του Χ2 περί αναιρέσεως της 1098/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Απορρίπτει τις από 16.4.2008 αίτηση και από 9.10.2008 (δήλωση) αίτηση του Χ1 περί αναιρέσεως της 1098/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα της πολιτικώς ενάγουσας από πεντακόσια (500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή