Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2133 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Πληρεξουσιότητα .
Περίληψη:
Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου η πληρεξουσιότητα δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση.
Αριθμός 2133/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 16 Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροποτάμου του Νομού Τρικάλων, που εδρεύει στην Καλλιρρόη Ασπροποτάμου Καλαμπάκας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Των αναιρεσιβλήτων: 1)Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στα Μετέωρα Καλαμπάκας και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 2)Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό του Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 1/10/2003 αγωγή της ήδη 1ης αναιρεσίβλητης, την από 11/10/2004 ανακοίνωση δίκης και προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση της ήδη αναιρεσείουσας και την από 4/2/2005 κύρια παρέμβαση του ήδη 2ου αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων και συνεκδικάστηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 223/2006 του ίδιου Δικαστηρίου και 509/2008 του Εφετείου Λάρισας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 5/6/2009 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής που εκφωνήθηκε από το πινάκιο παραστάθηκε μόνο το 2ο αναιρεσίβλητο, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ερωτόκριτος Καλούδης ανέγνωσε την από 23/10/2012 έκθεση του κωλυομένου να μετάσχει στη σύνθεση Αρεοπαγίτη Δημητρίου Μαζαράκη, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.3 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 6 παρ.7 του ν.4055/6-3-2012 και 7 του ν.3994/25.7.2011, αντίστοιχα, προκύπτει, ότι κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου η πληρεξουσιότητα δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 575, 226 παρ.4 εδ.α και γ', 568, 576 και 498 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι, αν η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναβλήθηκε με επισημείωση στο πινάκιο, είναι δε απών, κατά τη νέα μετά την αναβολή δικάσιμο κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν ο απών διάδικος είχε επισπεύσει την αρχική συζήτηση ή είχε κλητευθεί σ'αυτή νόμιμα και εμπρόθεσμα ή είχε παραστεί νόμιμα κατά την πρώτη αυτή δικάσιμο - οπότε η αναβολή με σημείωση στο πινάκιο και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της νέας δικασίμου ισχύει ως κλήτευσή του -, αν δε συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις αυτές, είναι περιττή νέα κλήτευση του απόντος, κατά τη νέα μετ'αναβολή, διαδίκου, το ίδιο δε ισχύει και αν δόθηκαν επανειλημμένες αναβολές (πρβλ. ΑΕΔ 33/1995 ΕλλΔνη 36.571, ΑΠ 566/1991 σε αποφατική δε περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, υπόκειται προς κρίση η από 5-6-2009 αίτηση της "ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ" (ΟΤΑ) για αναίρεση της 509/2008 απόφασης του Εφετείου Λάρισας, για την οποία είχε ορισθεί αρχική δικάσιμος για εκδίκασή της η 2-11-2011, κατά την οποία παραστάθηκαν η αναιρεσίβλητη Ιερά Μονή, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χαρίλαο Κοψαχείλη, και το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο με δήλωση μη παράστασής του κατά το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ, ενώ η αναιρεσείουσα "ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ" (ΟΤΑ) ήταν απούσα, και η συζήτησή της αναβλήθηκε αυτεπαγγέλτως, κατ'άρθρο 575 εδ.1 ΚΠολΔ, για τη δικάσιμο της 7-11-2012, κατά την οποία παραστάθηκαν, επίσης, η αναιρεσίβλητη Ιερά Μονή και το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον ίδιο πληρεξούσιο πιο πάνω δικηγόρο - η αναιρεσίβλητη Ιερά Μονή - και από τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Κωνσταντίνα Χριστοπούλου - το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο -, ενώ η αναιρεσείουσα "ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ" (ΟΤΑ) ήταν απούσα, και η συζήτησή της αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (της 16.10.2013), κατά την οποία, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο στη σειρά της, παραστάθηκε νόμιμα με δήλωση μη παράστασής του κατά το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ μόνο το αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο. Αντίθετα, τόσο η αναιρεσείουσα όσο και η αναιρεσίβλητη Ιερά Μονή δεν εμφανίσθηκαν, ούτε υπέβαλαν την κατά το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ δήλωση μη παράστασής τους. Από κανένα, όμως, αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει ο διάδικος που επέσπευσε τη συζήτηση, κατά την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο (της 2.11.2011). Ούτε προκύπτει, ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος που εκπροσώπησε την αναιρεσίβλητη Ιερά Μονή κατά τις ανωτέρω δικασίμους της 2-11-2011 και της 7-11-2012 είχε την απαιτούμενη γι'αυτή την εκπροσώπηση πληρεξουσιότητα. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1, 2 και 3 ΚΠολΔ, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της και κρίση αίτησης αναίρεσης ως προς όλους τους διαδίκους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 5.6.2009 αίτησης της "ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ" (ΟΤΑ) για αναίρεση της 509/2008 απόφασης του Εφετείου Λάρισας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή