Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1850 / 2009    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ζωοκλοπή.
Περίληψη:
Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που ιδρύει τον από το άρθ. 510§1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Κατά τα άρθ. 19§§ 1 και 4 και 20§1β ν.2523/1997 ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται στις ΕΠΕ οι διαχειριστές τους και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν ο κάθε εταίρος. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι με αυτήν ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για το ως άνω αδίκημα ως νόμιμος εκπρόσωπος Ε.Π.Ε., χωρίς να διευκρινίζεται, αν ήταν διαχειριστής αυτής ή εταίρος της, ώστε σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας του διαχειριστή να ευθύνεται προσωπικά ως αυτουργός, μη αρκούσης για την κατάφαση της ενοχής του της αναφερομένης στην απόφαση ιδιότητας του ως «νομίμου εκπροσώπου» της. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1850/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β' Ποινικό Τμήμα Διακοπών

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μουστάκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Σαράντη Δρινέα, Νικόλαο Πάσσο - Εισηγητή, Σοφία Καραχάλιου και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αλεξάνδρα Μαύρου - Τσάκου, περί αναιρέσεως της 17379/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24.4.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 761/2009.
Αφού άκουσε
Την πληρεξουσία δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 και 4 ν. 2523/1997 όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών, εικονικό δε στοιχείο είναι αυτό που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά απ' αυτά που αναγράφονται στα στοιχεία ή το ένα απ' αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφομένη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία. Περαιτέρω, κατά το αρθ. 20 παρ. 1β του αυτού ως άνω νόμου, στα νομικά πρόσωπα ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται στις εταιρείες, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, οι ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών και στις περιορισμένης ευθύνης εταιρείες οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος. Εξάλλου, έλλειψη της απαιτουμένης κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, που ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το αρθ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκεν ένοχος ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλομένης 17379/2008 απόφασής του, που αποτελούν ενιαίο όλο και αλληλοσυμπληρώνονται παραδεκτά, δέχθηκε κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, που την στήριξε στ' αναφερόμενα κατ' είδος αποδεικτικά μέσα, δηλ. στα περιεχόμενα στα ταυτάριθμα πρακτικά και αναγνωσθέντα έγγραφα και στις ένορκες καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, ότι ο κατηγορούμενος στην ... τα έτη 2000 και 2001, έχοντας την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία ΣΟΦΗ ΤΕΞΤΙΛ ΕΠΕ, που εδρεύει στην ..., με αντικείμενο εργασιών βιοτεχνία ενδυμάτων, έλαβε τα εξής τιμολόγια πώλησης για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους έκδοσης της εταιρείας ΝΗΜΑ ΑΕ και ειδικότερα τα τιμολόγια 1) ..., καθαρής αξίας 840,000 με αναλογούντα Φ.Π.Α. 151.200 και συνολικής αξίας 991.200 2) ..., καθαρής αξίας 1.752.000 με αναλογούντα Φ.Π.Α. 315.360 και συνολικής αξίας 2.067.360 3) ..., καθαρής αξίας 1.392.000 με αναλογούντα Φ.Π.Α. 250.560 και συνολικής αξίας 1.642.560 και 4) ..., καθαρής αξίας 64.500 με αναλογούντα Φ.Π.Α. 11.610 και συνολικής αξίας 76.110, ότι η φερόμενη ως εκδότρια εταιρεία εστερείτο επαγγελματικής εγκατάστασης, αφού δεν είχε καμία δραστηριότητα στην δηλωθείσα έδρα της στο ..., καθόσον από το έτος 1999 δεν υφίστατο φορολογικά και προσέτι εστερείτο έδρας, επαγγελματικής εγκατάστασης και περιουσιακών στοιχείων, ότι περαιτέρω η εταιρεία ΣΟΦΗ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε. που αποδέχθηκε τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία, κατά τα έτη 2000 και 2001, δεν προμηθεύθηκε κανένα εμπόρευμα τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε υπέβαλε κανενός είδους δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι συνεπώς δεν είχε προμηθευθεί τα εμπορεύματα που αναφέρονται στα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποδέχθηκε δε τα ανωτέρω εικονικά φορολογικά στοιχεία για να προσδώσει αληθοφάνεια στις συναλλαγές της και στις εικονικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις με σκοπό την παράνομη είσπραξη ως επιστροφή ΦΠΑ ποσού 792.899, 62 ευρώ. Ακολούθως, κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο της αξιόποινης πράξης της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων) κατ' εξακολούθηση (αρθρ. 19 παρ. παρ. 1, 3 και 4, 20, 21 ν. 2523, 11997, 98 ΠΚ) και επέβαλε σ' αυτόν ποινή φυλάκισης ενός έτους (μετατραπείσα προς 5 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης). Με αυτά που δέχθηκε το ως άνω δικαστήριο, η προσβαλλομένη απόφασή του στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι σ' αυτήν δεν διευκρινίζεται, αν ο αναιρεσείων κατηγορούμενος ήταν διαχειριστής της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΣΟΦΗ ΤΕΞΤΙΛ ΕΠΕ ή εταίρος αυτής, ώστε σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας του διαχειριστή να ευθύνεται προσωπικά ως αυτουργός του εγκλήματος, σύμφωνα με τις εφαρμοσθείσες ως άνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, μη αρκούσης για την κατάφαση της ενοχής του της αναφερομένης στην προσβαλλομένη απόφαση ιδιότητάς του ως "νομίμου εκπροσώπου" της ως άνω εταιρείας. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο πρώτος λόγος της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης από το αρθ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ. κατά το Α σκέλος του, παρελκούσης της έρευνας του αυτού λόγου κατά τα λοιπά, καθώς και του ετέρου λόγου αναίρεσης περί απόλυτης ακυρότητας, ν' αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση κατ' άρθρο 519 ΚΠΔ για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, καθόσον είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 17379 2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή