Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 21 / 2015    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Πρόσθετη αμοιβή μισθωτού, Αρμοδιότητα υπαλλήλων .
Περίληψη:
Επίδομα άρθρου 92 παρ. 5 ν. 3386/2005. Η διαφοροποίηση του ύψους που, ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, μεταξύ αυτών του υπουργείου εσωτερικών και των Περιφερειών δικαιολογείται και δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, δεδομένης της διαφορετικής φύσεως της μείζονος σημασίας και του ευρύτερου συντονιστικού και κατευθυντήριου χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου σε σχέση με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων των Περιφερειών. Η νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 92 παρ. 5 ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 1 του ν. 3536/2007, δεν απαγορεύει τη διαφοροποίηση του ύψους της πρόσθετης αμοιβής για διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων , ανάλογα με τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συνθήκες αλλά και με την μορφή και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. (Αναιρεί την 7/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης)

Αριθμός 21/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Γιαννούλη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χριστόφορο Κοσμίδη, Δημήτριο Κόμη, Ασπασία Καρέλλου και Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον την Ιουλία Σφυρή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με δήλωση του άρθρου 242 παρ 2 ΚΠολΔ. .
Των αναιρεσίβλητων: 1.Α.-Α. Κ., 2.Τ. Α., 3.Π. Α., 4.Κ. Η., 5.Κ.-Σ. Χ., 6.Α. Γ., 7.Τ. Ι., 8.Π. Ε., 9.Σ. Ν. Γ., 10.Α. Ε., 11.Ε. Κ., 12.Κ. Λ., 13.Κ. Ι., 14.Κ. Μ., 15.Μ. Π., 16.Σ. Φ., 17.Τ. Ε., 18.Κ. Δ., 19.Ι. Μ., 20.Μ. Ε., 21.Α. Ι., 22.Α.-Μ. Ε., 23.Π. Α., 24.Α. Γ., 25.Α. Ε., 26.Α. Δ., 27.Α. Α., 28.Δ. Δ., 29.Δ. Γ., 30.Ε. Ε., 31.Ζ. Μ., 32.Η. Χ., 33.Κ. Α., 34.Μ. Π., 35.Μ. Θ., 36.Μ. Α., 37.Μ. Ό., 38.Π. Χ., 39.Π. Α., 40.Σ. Α., 41.Τ. Μ., 42.Χ. Δ., 43.Χ. Ι., 44.Χ. Μ., 45.Χ. Ξ., 46.Α. Β., 47.Β. Σ., 48.Ν. Μ., 49.Μ.-Μ. Π., 50.Μ. Ό., κατοίκων απάντων …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν όλοι, πλην του 47ου, από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Σπύρου με δήλωση του άρθρου 242 παρ 2 ΚΠολΔ. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 30-6-2009 αγωγή των αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής.
Εκδόθηκε η απόφαση: 69/2011 του ίδιου Δικαστηρίου, 7/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί το αναιρεσείον με την από 21-12-2012 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Κατσιρούμπας διάβασε την από 11-9-2014 έκθεσή του με την οποία εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η από 21.12.2012 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Α.-Α. Κ. κλπ, περί αναιρέσεως της 7/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, που δίκασε ως Εφετείο, κατά παραδοχή του μοναδικού λόγου αυτής.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των άρθρων 286, 287, 289, 290, 291 και 292 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η πολιτική δίκη διακόπτεται και με το θάνατο ενός των ομοδίκων, με αποτέλεσμα την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξεως που ενεργείται μετ` αυτήν και πριν την επανάληψή της, εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Επέρχεται δε η διακοπή από της γνωστοποιήσεως του λόγου της στον αντίδικο, που μπορεί να γίνει από πρόσωπο δικαιούμενο να επαναλάβει την δίκη, ή από τον πληρεξούσιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του αποβιώσαντος. Η επανάληψη της δίκης μπορεί να είναι είτε εκουσία, με ρητή ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, είτε και αναγκαστική με πρόσκληση του αντιδίκου ή του ομοδίκου που πρέπει να γίνει με κοινοποίηση δικογράφου, μπορούν δε οι διάδικοι αυτοί να προκαλέσουν την επανάληψη και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής, μη επικαλούμενοι την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας πως η διακοπή έχει επέλθει, η πρόσκληση όμως αυτή δεν μπορεί να επιδοθεί στον κληρονόμο του αποβιώσαντος διαδίκου πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας, η οποία κατ` άρθρο 1847 εδ. α` του ΑΚ είναι τετράμηνη και αρχίζει από την επαγωγή της κληρονομίας (ΑΠ 272/2012, 1774/2011). Ως ομόδικος που μπορεί να επαναλάβει τη δίκη, νοείται ο ομόδικος του αποβιώσαντος διαδίκου (ΑΠ 804/2010). Οι διατάξεις των ως άνω άρθρων εφαρμόζονται και στην αναιρετική διαδικασία (άρθρο 573 παρ.1 ΚΠολΔ). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαδικαστικά έγγραφα της υπόθεσης αποδεικνύεται, ότι μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης για αναίρεση της 7/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, (κατάθεσή της στις 21.12.2012), απεβίωσε στις 19.6.2013 ο τεσσαρακοστός έβδομος αναιρεσίβλητος Σ. Β. (βλ. την από 27.5.2014 ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιάρχου Αλεξανδρούπολης), ο οποίος κατέλειπε ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους του τη σύζυγό του Ι. Β. και τα τέκνα του Ν. Β., Σ. Β. και Τ. Β. (βλ. το από 30.6.2014 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του δήμου Αλεξανδρουπόλεως). Όπως προκύπτει από τις 1581Γ', 1579Γ', 1578Γ' και 1580Γ' από 8.7.2014 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή των Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης Ι. Κ., πιστό αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση , για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα, στους προαναφερομένους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του ως άνω αποβιώσαντος αναιρεσιβλήτου, με επιμέλεια των λοιπών αναιρεσιβλήτων, ομοδίκων του αποβιώσαντος, την ως άνω ημερομηνία (8.7.2014). Η εν λόγω, παρά πόδας του επιδοθέντος αντιγράφου της αιτήσεως αναιρέσεως κλήση συντάχθηκε και επιδόθηκε μετά την πάροδο της τασσόμενης από το νόμο (άρθρα 292 ΚΠολΔ και 1847 § 1 εδαφ. α` ΑΚ) τετράμηνης προθεσμίας προς αποποίηση της κληρονομίας του θανόντος από μέρους των κληρονόμων του, επέχει δε θέση πρόσκλησης των τελευταίων προς επανάληψη της δίκης που διακόπηκε βιαίως (AΠ 995/2012). Με τα δεδομένα αυτά, νόμιμα επαναλαμβάνεται αναγκαστικά η δίκη στο πρόσωπο των καλουμένων εξ αδιαθέτου κληρονόμων, του αποβιώσαντος αναιρεσιβλήτου, νομιμοποιουμένων για τη συνέχιση της δίκης στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (της 23.9.2014). Όμως, οι τελευταίοι δεν εμφανίστηκαν, κατά την πιο πάνω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, ούτε εκπροσωπήθηκαν με δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου τους, κατά τα άρθρα 242 παρ. 2 και 573 παρ. 1 ΚΠολΔ. Ενόψει όλων αυτών, νομίμως επαναλήφθηκε η προκείμενη δίκη και η συζήτηση της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει παρά την απουσία των ως άνω κληρονόμων του αποβιώσαντος αναιρεσιβλήτου (άρθρο 576 παρ. 2 ΚΠολΔ). Mε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η αντιμωλία των διαδίκων εκδοθείσα κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, η οποία δέχθηκε κατ` ουσίαν την από 2.4.2012 έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθ. 69/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, εξαφάνισε την τελευταία αυτή απόφαση και ακολούθως, έκανε εν μέρει δεκτή κατ` ουσίαν την από 30.6.2009 αγωγή των αναιρεσιβλήτων. Η αίτηση ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα πριν από την επίδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως, αφού η τελευταία, επιδόθηκε στο αναιρεσείον, με επιμέλεια των αναιρεσιβλήτων, την 4.7.2014, όπως προκύπτει από την 8974Β'/ 4.7.2014 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας των Πρωτοδικών Αθηνών Δ. Ε. και η αίτηση αναίρεσης κατατέθηκε στο γραμματέα του δικαστηρίου, που την εξέδωσε την 21.12.2012. Είναι συνεπώς παραδεκτή (άρθρα 552, 553, 556, 558, 564, 566§1 577§1 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο του λόγου της (άρθρ. 577§3 ΚΠολΔ). Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι το Σύνταγμα θεσπίζει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι των πολιτών, υπό την έννοια ότι ο νομοθέτης δεσμεύεται όταν ρυθμίζει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να μην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια (ολ. ΑΠ 3/2006, 23/2004, 11/2003, AΠ 701/2014, 23/2014). Η δέσμευση αυτή, όμως, δεν ισχύει, σε περίπτωση που οι διακρίσεις ή η διαφορετική μεταχείριση επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος. Η συνδρομή των λόγων αυτών, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο. Αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων, αλλά, ρητώς ή σιωπηρώς, αποκλεισθεί από αυτήν, κατά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, μια άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που επέβαλε την ειδική μεταχείριση, επέρχεται παραβίαση της αρχής της ισότητας. Όταν η ειδική ρύθμιση αφορά σε μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς υπάλληλο ή, γενικά, μισθωτό του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ και διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια, για την αποκατάσταση της ισότητας, που εν προκειμένω εκδηλώνεται με την ειδικότερη αρχή της εκ μέρους του αυτού εργοδότη καταβολής της ίδιας αμοιβής για την προσφορά εργασίας ίσης αξίας (άρθρο 22 παρ.1 εδ. β' του Συντάγματος, ΑΠ 257/2014, 903/2013, 1227/2012), είναι υποχρεωμένα να επιδικάσουν την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρέθηκαν, με διεύρυνση της εφαρμογής του νόμου που περιέχει την ευμενέστερη ρύθμιση (ολ ΑΠ 12/1992, AΠ 257/2014). Τέτοια διεύρυνση, όμως, δεν μπορεί να γίνει, όταν διαπιστώνεται ότι η διάκριση είναι δικαιολογημένη (ΑΠ 257/2014, 2122/2013, 1578/2008). Περαιτέρω με τo π.δ. 71/2002 (Α'53), συστήθηκε Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκροτείται από οργανικές μονάδες (Τμήματα και Γραφεία), προΐσταται αυτών και συντονίζει το έργο τους, που συνίσταται στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2910/2001, στην εξέταση θεμάτων κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1 του ν. 2790/2000), στη διαπίστωση της κτήσης ή μη της ελληνικής ιθαγένειας, στην υλοποίηση των προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες κάθε επί μέρους οργανικής μονάδας περιλαμβάνονται: α) Στα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια των αντίστοιχων νομών: Η χορήγηση ή ανανέωση και ανάκληση των αδειών παραμονής αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2910/2001, η χορήγηση άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 2910/2001, η χορήγηση θεώρησης εισόδου για την οικογενειακή συνένωση των αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2910/2001, η τήρηση Μητρώου Αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 2910/2001, η έρευνα της συνδρομής των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 περ. α' και 2 περ. α' του άρθρου 58 του ν. 2910/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ίδιου νόμου, η απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του ν. 2910/2001, όπως αυτός ισχύει, η συμπλήρωση και περαιτέρω εξέταση του φακέλου επί αιτήματος πολιτογράφησης προκειμένου αυτός να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την τελική κρίση, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 2910/2001, η ορκωμοσία ατόμων των οποίων έχει γίνει δεκτό το αίτημα πολιτογράφησης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 2910/2001, θέματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2790/2000, όπως αυτός ισχύει, η διαπίστωση της κτήσης ή μη της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69, παρ. 3 του ν. 2910/2001, καθώς και η έρευνα δικαιολογητικών και στοιχείων ατόμων που ζητούν να καθοριστεί η ιθαγένειά τους, βάσει του αρ. 1, παρ. 1, εδ. Α', περ. 1 του ν. 2647/1998. Στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ροδόπης περιλαμβάνεται επί πλέον και η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μετανάστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2910/2001. β) Στο Τμήμα Ελέγχου με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Η εξέταση των προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 2910/2001, η προσωρινή αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων απέλασης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 2910/2001, η χορήγηση άδειας προσωρινής παραμονής αλλοδαπού στη χώρα εφόσον δεν είναι εφικτή η άμεση απέλασή του και η επιβολή σε αυτόν περιοριστικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 2910/2001, η διενέργεια ελέγχων, η βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας για την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και η επιβολή κυρώσεων και χρηματικών προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001. γ) Στο Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης με τοπική αρμοδιότητα τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: H εξειδίκευση των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, η ίδρυση και λειτουργία χώρων κράτησης αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 2910/2001. δ) Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη της Διευθύνσεως και των τριών τμημάτων που έχουν έδρα την Κομοτηνή, δηλαδή του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ροδόπης, του Τμήματος Ελέγχου και του Τμήματος Κοινωνικής Ένταξης: Η διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής και εμπιστευτικής (πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) της Διεύθυνσης, η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τη Διεύθυνση πολίτες, η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης, η παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η διάθεση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων. ε) Στα Γραφεία Γραμματειακής Υποστήριξης Τμημάτων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δράμας, Έβρου, Καβάλας και Ξάνθης με έδρες αντίστοιχα τη Δράμα, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, και την Ξάνθη, και αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη των αντίστοιχων τμημάτων: Η διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής και εμπιστευτικής (πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) των τμημάτων, η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τα τμήματα πολίτες, η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου των τμημάτων, η παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας των τμημάτων και τη διάθεση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων. Στη συνέχεια με το π.δ. 234/2007 (ΦΕΚ Α' 272) συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης αρμόδια για τη συμμετοχή, με την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων, στο σχεδιασμό, το συντονισμό, την εφαρμογή καθώς και την παρακολούθηση της πολιτικής στα θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης μεταναστών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία. Η ως άνω Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις Διευθύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος (234/2007) η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως γενική αρμοδιότητα τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, μέσω της εισήγησης και της υποβολής προτάσεων στον Υπουργό, και την εποπτεία εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας, τον συντονισμό και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τη χορήγηση αδειών διαμονής αρμοδιότητας Υπουργού Εσωτερικών, καθώς και τη συμμετοχή στην εκπροσώπηση της Χώρας για τα θέματα αρμοδιότητάς της ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών. Αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής. β) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου. γ) Α' Τμήμα Αδειών Διαμονής. δ) Β' Τμήμα Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών. ε) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι: 1. Η συμμετοχή, μέσω της υποβολής εισηγήσεων και προτάσεων, στο σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής στα θέματα εισόδου και διαμονής αλλοδαπών στη Χώρα, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων που αφορούν τα θέματα αυτά. 2. Η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στη Χώρα, καθώς και η εισήγηση μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων. 3. Η προετοιμασία, ο σχεδιασμός, η συμμετοχή και η συμβολή στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΟΗΕ, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών, σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου, καθώς και η προώθηση και εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 4. Ο συντονισμός της λειτουργίας, η οργάνωση και η εν γένει διοικητική μέριμνα για τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας των λαθρομεταναστών και των αιτούντων άσυλο, καθώς και για τους ειδικούς χώρους παραμονής αλλοδαπών. 5. Ο καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου α) των αδειών διαμονής, β) των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής, γ) των σχετικών βεβαιώσεων και δ) του μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών και η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ιδίως όσον αφορά τη διερεύνηση των θεσμικών, τεχνικών και οργανωτικών παραμέτρων για τη δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και στους ανωτέρω τομείς. Oι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου είναι: 1. Η προετοιμασία, η εισήγηση στον Υπουργό και η συμμετοχή στην κατάρτιση και επεξεργασία νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που αναφέρονται στην είσοδο και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, καθώς και εκείνων που αφορούν την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το κοινοτικό δίκαιο. 2. Η προετοιμασία, η εισήγηση στον Υπουργό και η συμμετοχή στην επεξεργασία διακρατικών συμβάσεων και διακρατικών συμφωνιών για θέματα μετανάστευσης στο πλαίσιο των κοινοτικών οργάνων και λοιπών διεθνών οργανισμών και η αντίστοιχη υποστήριξη και ενίσχυση της εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνές επίπεδο. 3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την είσοδο και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα. 4. Η συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς προς την κατεύθυνση του συντονισμού των ενεργειών τους σε θέματα εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα. 5. Ο συντονισμός και εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 6. Η διενέργεια ελέγχων και η βεβαίωση παραβάσεων της νομοθεσίας για τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, σε σχέση με τις περιπτώσεις που, κατά το ν. 3386/2005 και τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας διαμονής ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. 7. Η μέριμνα για την τροφοδότηση του δικτυακού τόπου της Διεύθυνσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με πληροφορίες, εγκυκλίους και υλικό εν γένει σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, καθώς και για τη διαμόρφωση και ταξινόμηση του υλικού αυτού. Οι αρμοδιότητες του Α' Τμήματος Χορήγησης Αδειών Διαμονής είναι: 1. Η εξέταση των αιτήσεων και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής: α) για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, β) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, γ) σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και δ) σε μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών. 2. Η επιμέλεια της συγκρότησης και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 89 παρ. 1 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι αρμοδιότητες του Β' Τμήματος Χορήγησης Αδειών Διαμονής Στελεχών Εταιρειών είναι: 1. Η εξέταση των αιτήσεων καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Εσωτερικών για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής σε στελέχη εταιρειών και τα μέλη της οικογένειάς τους. 2. Η εισήγηση στον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης χορήγησης άδειας διαμονής για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, προκειμένου να χορηγηθεί σχετική ειδική θεώρηση εισόδου καθώς και τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο που προβλέπει ο νόμος και των μελών των οικογενειών τους. 3. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την τήρηση μητρώου των παραπάνω εταιρειών. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών είναι αρμόδιο για την υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης στα κατωτέρω θέματα: 1. Στη διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής, εμπιστευτικής και απόρρητης (πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση). 2. Στην επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους. 3. Στην οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου. 4. Στην παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης και στην εποπτεία έκδοσης, διακίνησης πάσης φύσεως ενημερωτικών φυλλαδίων, εγκυκλίων, οδηγιών και εντύπων καθώς και στη διανομή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους πολίτες. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου π.δ. 234/2007, η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει ως γενική αρμοδιότητα τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, μέσω της εισήγησης και της υποβολής προτάσεων στον Υπουργό, της πολιτικής σε θέματα κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής της Χώρας. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Σχεδιασμού, β) Τμήμα Εφαρμογής, γ) Τμήμα Ένταξης Ομογενών και λοιπών Ευπαθών Ομάδων. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού είναι: 1. Η συμμετοχή, μέσω της υποβολής εισηγήσεων στον Υπουργό Εσωτερικών, στον σχεδιασμό της πολιτικής σε θέματα κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών. 2. Η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων και των πληροφοριών που αφορούν σε θέματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. 3. Η προετοιμασία, η εισήγηση στον Υπουργό και η συμμετοχή στην κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 4. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. και οργανισμούς, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώσεις και λοιπούς κοινωνικούς φορείς, για την εκπόνηση μελετών και την κατάρτιση και τον συντονισμό σχετικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης μεταναστών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Χώρας. 5. Η υποστήριξη της εκπροσώπησης της Χώρας για θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η συμμετοχή στην προετοιμασία της επεξεργασίας συναφών με τα θέματα αυτά διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών. 6. Η προετοιμασία, η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, η υποστήριξη και η σύμπραξη στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων σχετικών με θέματα κοινωνικής ένταξης. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εφαρμογής είναι: 1. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών για την αποτελεσματική προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη Χώρα. 2. Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής και των αναγκών χρηματοδότησης προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης μεταναστών. 3. Η προετοιμασία, η προώθηση και η εποπτεία ενημερωτικών εκστρατειών, συνεδρίων ημερίδων, συναντήσεων εργασίας και λοιπών δράσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα, εντός της Χώρας, σχετικά με την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών και την προβολή της σχετικής με τα θέματα αυτά εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και πολιτικής. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ένταξης Ομογενών και λοιπών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων είναι: 1. Η συμμετοχή, μέσω της υποβολής εισηγήσεων και προτάσεων, στον σχεδιασμό της πολιτικής σε θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 2. Η συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων και των πληροφοριών που αφορούν θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 3. Η προετοιμασία, η εισήγηση στον Υπουργό και η συμμετοχή στην επεξεργασία σχεδίων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται σε θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 4. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών για την προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των ομογενών. 5. Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., καθώς και οργανισμούς, οργανώσεις, ενώσεις και λοιπούς φορείς εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών, για την εκπόνηση μελετών και την κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης ομογενών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας. 6. Η υποστήριξη και ενίσχυση της εκπροσώπησης της χώρας για θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προετοιμασία, εισήγηση και συμβολή στην επεξεργασία σχετικών με τα θέματα αυτά διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών. 7. Η προετοιμασία, η συμμετοχή στο σχεδιασμό, η υποστήριξη και η σύμπραξη στην υποβολή και υλοποίηση ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων σχετικών με θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 8. Η προπαρασκευή, η προώθηση και η εποπτεία ενημερωτικών εκστρατειών, συνεδρίων, ημερίδων και συναντήσεων εργασίας, αναφορικά με την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα κοινωνικής ένταξης ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων καθώς και την παρουσίαση και αξιοποίηση της σχετικής με τα θέματα αυτά εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και πολιτικής. Eν τω μεταξύ με την παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 ορίσθηκε ότι: "Στους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις ή είναι αποσπασμένοι στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζονται ετησίως με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών". Σε εκτέλεση της ως άνω νομοθετικής διατάξεως εκδόθηκαν οι υπ' αριθ. 2/68733/0022/3.1.2006 (ΦΕΚ Β' 38/18.1.2006) για το έτος 2006 και 2/69717/0022/1.12.2006 (ΦΕΚ Β' 1859/22.12.2006) για το έτος 2007 κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες το ύψος του ειδικού επιδόματος ορίσθηκε ανάλογα με την κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου από 220,76 έως 408,14 ευρώ, λαμβανομένου υπ' όψη του γεγονότος ότι η καταβολή του εν λόγω ειδικού επιδόματος συνδεόταν με τα καθήκοντα των υπηρετούντων στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, λόγω της σοβαρότητας και της ποικιλομορφίας που παρουσίαζαν τα σχετικά θέματα, ενόψει και του νέου θεσμικού πλαισίου για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, το ύψος του ειδικού επιδόματος ορίσθηκε α) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ με 0-10 χρόνια υπηρεσίας στο ποσό των 349,45 ευρώ, 329,45 ευρώ, 270,10 ευρώ και 220,76 ευρώ αντίστοιχα β) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ με 10-20 χρόνια υπηρεσίας στο ποσό των 378,80 ευρώ, 358,80 ευρώ, 299,45 ευρώ και 250,10 ευρώ αντίστοιχα και γ) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ με 20 χρόνια υπηρεσίας και άνω στο ποσό των 408,14 ευρώ, 388,14 ευρώ, 328,80 ευρώ και 279,45 ευρώ αντίστοιχα. Με τις ίδιες κοινές υπουργικές αποφάσεις ορίζεται ότι το εν λόγω επίδομα συμψηφίζεται με τα ποσά που είχαν διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά στο πλαίσιο της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α' 297). Στην τελευταία αυτή διάταξη οριζόταν ότι: "Ειδικότερα, ποσά που καταβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110) ως ειδική παροχή και του άρθρου 49 του ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3050/2002 (ΦΕΚ Α' 214), διατηρούνται ως προσωπική διαφορά μειούμενη από οποιαδήποτε μελλοντική χορήγηση νέου επιδόματος, παροχής ή αποζημίωσης ή από αύξηση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου". Σύμφωνα δε με την προϊσχύσασα υπ` αριθ. 2/41289/0022/25.7.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί χορηγήσεως ειδικής παροχής στους υπαλλήλους των Περιφερειών, κατόπιν της Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειών (Π.Ο.Σ.Υ.Π.) (ΦΕΚ Β' 1278/ 1.10.2002), το ύψος της ως άνω ειδικής παροχής οριζόταν ανάλογα με την κατηγορία και τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου ως ακολούθως: α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ με 0 έως 10 χρόνια υπηρεσίας στο ποσό των 249,45 ευρώ, 220,10 ευρώ και 190,76 ευρώ αντίστοιχα, β) για τους υπαλλήλους με 10-20 χρόνια υπηρεσίας στο ποσό των 278,80 ευρώ, 249,45 ευρώ και 220,10 ευρώ αντίστοιχα και γ) για τους υπαλλήλους με 20 χρόνια υπηρεσίας και άνω στο ποσό των 308,14 ευρώ, 278,80 ευρώ και 249,45 ευρώ αντίστοιχα. Ακολούθως, με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α' 42) η ως άνω παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 αντικαταστάθηκε ως εξής: "Στους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις ή είναι αποσπασμένοι στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, καθώς και στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών". Σε εκτέλεση της ανωτέρω διατάξεως εκδόθηκε αρχικά η υπ` αριθ. 2/32268/0022/ 21.5.2007 (ΦΕΚ Β' 890/5.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορούσε τους υπαλλήλους του Υπουργείου, για το έτος 2007, με την οποία το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ορίσθηκε ανάλογα με την κατηγορία των υπαλλήλων ως εξής: ΠΕ 300 ευρώ, ΤΕ 270 ευρώ, ΔΕ 240 ευρώ και ΥΕ 200 ευρώ. Περαιτέρω, εκδόθηκαν, για το έτος 2008, τόσο η υπ` αριθ. 2/66303/0022/ 13.2.2008 (ΦΕΚ Β' 258/19.2.2008) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορούσε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και η υπ` αριθ. 2/12074/0022/13.2.2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 258/19.2.2008), που αφορούσε τους υπαλλήλους των Περιφερειών, που υπηρετούν στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης αυτών. Με την ως άνω κ.υ.α., που αφορούσε τους υπαλλήλους του Υπουργείου, το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ορίσθηκε, ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, όπως και με την προαναφερθείσα αντίστοιχη απόφαση του έτους 2007, ως εξής: ΠΕ 300 ευρώ, ΤΕ 270 ευρώ, ΔΕ 240 ευρώ και ΥΕ 200 ευρώ. Με την κ.υ.α., που αφορούσε τους υπαλλήλους των Περιφερειών, το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ορίσθηκε, ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, ως εξής: ΠΕ 150 ευρώ, ΤΕ 120 ευρώ, ΔΕ 75 ευρώ και ΥΕ 50 ευρώ. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αρ. 1 του ΚΠολΔ "κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση μόνο αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ' αυτούς. Ο λόγος αυτός αναίρεσης δεν μπορεί να προβληθεί σε μικροδιαφορές". O κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν αυτός δεν εφαρμόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, ή αν εφαρμόστηκε, ενώ δεν έπρεπε καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή (Ολ. ΑΠ 36/1988, Ολ. ΑΠ 7/2006, Ολ. ΑΠ 2/2013, ΑΠ 129/2014, 1632/2013). Με το λόγο αυτό αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ (παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται και τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη (ΑΠ 220/2012, 181/2011). Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ` ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης, αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση (ΑΠ 625/2008, ΑΠ 38/2008). Στην προκείμενη, ένδικη αγωγή τους οι αναιρεσίβλητοι ιστορούν ότι απασχολήθηκαν στη Διεύθυνση και στα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε αυτήν, με τις αναφερόμενες για καθέναν από αυτούς ειδικότητες και κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, υπαγόμενοι μισθολογικά στο καθεστώς των νόμων 2470/1997 και 3205/2003, περί μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ότι, κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 92 παρ. 5 του Ν. 3386/2005, εκδόθηκαν οι αναφερόμενες στην αγωγή Κ.Υ.Α., δυνάμει των οποίων λαμβάνουν αυτοί το ειδικό επίδομα που προβλέφθηκε για τους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις ή είναι αποσπασμένοι στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, το ύψος του οποίου καθορίστηκε ανάλογα με την κατηγορία και τα χρόνια υπηρεσίας κάθε υπαλλήλου στα διαλαμβανόμενα στην αγωγή ποσά, τα οποία, κατά νομοθετική πρόβλεψη, συμψηφίζονται με τα ποσά που διατηρήθηκαν ως προσωπική διαφορά στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3205/2003. Ότι, επίσης κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν.3536/2007, εκδόθηκε η αναφερόμενη στην αγωγή Κ.Υ.Α., δυνάμει της οποίας η εν λόγω πρόσθετη μισθολογική παροχή, υψηλότερου όμως ποσού για κάθε αντίστοιχη κατηγορία υπαλλήλου, μη συμψηφιστέα με άλλο επίδομα ή αποζημίωση ή προσωπική διαφορά και μη εξαρτώμενη από το χρόνο προϋπηρεσίας του δικαιούχου, χορηγήθηκε για το έτος 2007 αποκλειστικά στους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α υπαλλήλους, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας αυτών. Ότι, ακολούθως, επίσης κατ' εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν.3536/2007, εκδόθηκαν οι αναφερόμενες στην αγωγή Κ.Υ.Α., δυνάμει των οποίων η χορήγηση της εν λόγω πρόσθετης μη συμψηφιστέας μισθολογικής παροχής συμπεριέλαβε για τα έτη 2008 και 2009 και τους ενάγοντες, πλην όμως το ύψος αυτής για τους τελευταίους ορίστηκε στο ήμισυ της αντίστοιχης μισθολογικής παροχής που προβλέφθηκε για τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α υπαλλήλους. Ότι η μη χορήγηση σε αυτούς της ανωτέρω υπέρτερης μισθολογικής παροχής κατά τα έτη 2007 και 2008, αν και τελούν υπό όμοιες συνθήκες εργασίας με τους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, συνιστά παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητούν να υποχρεωθεί το εναγόμενο να τους καταβάλει ως διαφορά μεταξύ της πρόσθετης μισθολογικής παροχής που χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, και της μειωμένης που αυτοί έλαβαν για τα έτη 2007 και 2008, τα αναφερόμενα ποσά στον καθένα. Το Μονομελές Πρωτοδικείου Ροδόπης που δίκασε την έφεση του αναιρεσείοντος κατά της 69/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, που είχε κάνει δεκτή την αγωγή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε τα ακόλουθα: "Οι εφεσίβλητοι ενάγοντες (ήδη αναιρεσίβλητοι) απασχολήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της διετίας 2007 - 2008, οι σαράντα πέντε εξ αυτών ολόκληρο το ως άνω χρονικό διάστημα και οι υπόλοιποι πέντε κατά μικρότερο χρόνο του ίδιου διαστήματος, στη Διεύθυνση και στα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε αυτήν, υπαγόμενοι μισθολογικά στο καθεστώς του νόμου 3205/2003, περί μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, η 1η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο 2ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ οδηγών, η 3η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, η 4η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 5η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού, η 6η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ο 7ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ λοιπών ειδικοτήτων, η 8η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 9η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η 10η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΤΕ Νηπιαγωγών, ο 11ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Συντηρητή Κτιριακών Εγκαταστάσεων, ο 12ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 13η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 14η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η 15η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 16η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 17η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ο 18ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, η 19η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η 20η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο 21ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 22η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 23η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο 24ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η 25η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο 26ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο 27ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, η 28η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών, ο 29ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο 30ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 31η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ο 32ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ο 33ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η 34η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο 35ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 36η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 37η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ο 38ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, η 39η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, η 40η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 41η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο 42ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο 43ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 44η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ο 45ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, η 46η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΥΕ Επιμελητών, ο 47ος σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, η 48η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, η 49η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και η 50η σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού. Ότι δυνάμει της υπ' αριθ. 2/32268/0022/ΦΕΚ Β' 890/5.6.2007 Κ.Υ.Α. και της υπ' αριθ. 2/66303/0022/ΦΕΚ Β' 258/19.2.2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών, χορηγήθηκε στους υπαλλήλους που εργάζονται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, πρόσθετη μισθολογική παροχή το ύψος της οποίας ορίστηκε για τα έτη 2007 και 2008, αντίστοιχα, για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ στο ποσό των 300 ευρώ, για υπαλλήλους ΤΕ στο ποσό των 270 ευρώ, για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ στο ποσό των 240 ευρώ και για υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ στο ποσό των 200 ευρώ. Αντιστοίχως, δυνάμει της υπ' αριθ. 2/69717/0022/ΦΕΚ Β' 1859/22.12.2006 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Οικονομίας και Οικονομικών, χορηγήθηκε στους υπαλλήλους που εργάζονται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας πρόσθετη μισθολογική παροχή το ύψος της οποίας ορίστηκε για το έτος 2007 ανάλογα με την κατηγορία και τα χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου, ως ακολούθως: i) Για αυτούς που έχουν 0-10 χρόνια υπηρεσίας 349,45 ευρώ, αν είναι ΠΕ, 329,45 ευρώ αν είναι ΤΕ, 270,10 ευρώ αν είναι ΔΕ και 220,76 ευρώ αν είναι ΥΕ, ii) για αυτούς που έχουν 10-20 χρόνια υπηρεσίας 378,80 ευρώ αν είναι ΠΕ, 358,80 ευρώ αν είναι ΤΕ, 299,45 ευρώ αν είναι ΔΕ και 250,10 ευρώ αν είναι ΥΕ, iii) για αυτούς που έχουν 20+ χρόνια υπηρεσίας 408,14 ευρώ αν είναι ΠΕ, 388,14 ευρώ αν είναι ΤΕ, 328,80 ευρώ αν είναι ΔΕ και 279,45 ευρώ αν είναι ΥΕ. Η εν λόγω παροχή, ορίστηκε νομοθετικά ότι συμψηφίζεται με τα ποσά που διατηρήθηκαν ως προσωπική διαφορά, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.3205/2005. Επίσης, δυνάμει της υπ' αριθ. 2/12074/0022/ΦΕΚ Β' 258/19.2.2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Οικονομίας και Οικονομικών, χορηγήθηκε στους υπαλλήλους που εργάζονται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας πρόσθετη μισθολογική παροχή το ύψος της οποίας, για το έτος 2008, δεν εξαρτήθηκε, σε αντίθεση με εκείνη του έτους 2007, από τα χρόνια υπηρεσίας του δικαιούχου υπαλλήλου, αλλά όπως και εκείνη που χορηγήθηκε στους προαναφερόμενους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και, ειδικότερα, για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ στο ποσό των 150 ευρώ, για υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ στο ποσό των 120 ευρώ, για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ στο ποσό των 75 ευρώ και για υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ στο ποσό των 50 ευρώ. Ωστόσο, η μισθολογική παροχή του έτους 2008, όπως και εκείνη των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και των δύο ετών (2007 και 2008) δεν ορίστηκε συμψηφιστέα με άλλη παροχή, αποζημίωση ή επίδομα. Το προαναφερόμενο, αντίστοιχο για κάθε υπηρεσία και έτος, επίδομα, χορηγήθηκε ρητά αφενός στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και αφετέρου στους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ως άνω αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, "λόγω της σοβαρότητας και της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν τα σχετικά θέματα", που καλούνται αυτοί να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια της εργασίας τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Π.Δ. 234/2007 "Περί σύστασης Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης", η εν λόγω υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., είναι αρμόδια για τη συμμετοχή, με την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό, στο σχεδιασμό, το συντονισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πολιτικής στα θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης μεταναστών, ομογενών και λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην ελληνική κοινωνία, το συντονισμό και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τη χορήγηση αδειών διαμονής, περιλαμβάνει δε επιμέρους Διευθύνσεις, το προσωπικό καθεμιάς εκ των οποίων, με επιμερισμένες τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εργάζεται προς την επίτευξη της παροχής των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 71/2002 "Περί σύστασης Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης", η συγκεκριμένη υπηρεσία της Περιφέρειας είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2910/2001, την εξέταση θεμάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την ισχύουσα νομοθεσία από τους ομογενείς, θεμάτων πολιτογράφησης αλλοδαπών, την υλοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ομογενών και αλλογενών αλλοδαπών, τη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση αδειών παραμονής, τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για την οικογενειακή συνένωση των αλλοδαπών, τη διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων σχετικών με την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια. Από την αντιπαραβολή των καθηκόντων του προσωπικού των προαναφερόμενων υπηρεσιών ευχερώς διαπιστώνεται ότι τούτα είναι συναφή και παρεμφερή κατά περιεχόμενο αλλά και αντίστοιχης σοβαρότητας και ποικιλομορφίας. Για το λόγο αυτό άλλωστε η δικαιολογητική βάση χορήγησης της κρίσιμης μισθολογικής παροχής κατά το έτος 2008 στις αντίστοιχα εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις, που άπασες εκδόθηκαν κατά ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 92 παρ. 5 του Ν.3386/2005, το οποίο, σημειωτέον, δεν έθετε καμία διάκριση ως προς το ύψος του επιδοματικού ποσού μεταξύ των εργαζομένων αφενός στις Περιφέρειες και αφετέρου στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ήταν όμοιος. Εντούτοις, το επίδομα που χορηγήθηκε κατά τα ανωτέρω στους υπαλλήλους των Περιφερειών για το έτος 2007, σε αντίθεση μ' εκείνο που χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ορίστηκε συμψηφιστέο με τα ποσά που διατηρήθηκαν ως προσωπική διαφορά, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.3205/2005 αλλά και μεταβαλλόμενο ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας και την κατηγορία που υπάγεται ο δικαιούχος με αποτέλεσμα κατά την καταβολή του στους εν λόγω υπαλλήλους, μετ' αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού προσωπικής διαφοράς, να υπολείπεται, χωρίς τούτο να υπαγορεύεται από ειδικό δικαιολογητικό λόγο γενικότερου κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, εκείνου που χορηγήθηκε στους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., που όπως προαναφέρθηκε είχαν ουσιαστικά όμοια καθήκοντα με αυτούς και τελούσαν υπό τις ίδιες κατά είδος και εύρος συνθήκες εργασίας. Με τον τρόπο όμως αυτό παραβιάστηκαν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, ειδικότερη μορφή των οποίων αποτελεί η μισθολογική ισότητα δημοσίου λειτουργού ή υπαλλήλου, η οποία δημιουργεί και αντίστοιχο δικαίωμα για ίση μισθολογική μεταχείριση. Επομένως, η ως άνω επιδοματικού χαρακτήρα ρύθμιση εισάγει δυσμενή και αντικείμενη στο Σύνταγμα μισθολογική διάκριση σε βάρος του προσωπικού των Περιφερειών, όπου εντάσσονται οι ενάγοντες. Ότι με τον ανωτέρω προσδιορισμό του επιδόματος για τους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α αφενός και για τους εφεσιβλήτους ενάγοντες αφετέρου, με τις προαναφερόμενες κανονιστικές πράξεις (ΚΥΑ) και επί πλέον τον προσδιορισμό του δικού τους επιδόματος του έτους 2007 ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας αλλά και τον συμψηφισμό με τα ποσά που διατηρήθηκαν ως προσωπική διαφορά, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.3205/2005, ο καθένας από τους τελευταίους, έλαβε κατά μήνα μικρότερο ποσό έναντι των πρώτων και ειδικότερα: Α) Για το έτος 2007: Η 1η (κατηγορίας Δ Ε) έλαβε το ποσό των 79,35 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 160,65 ευρώ μηνιαίως, ο 2ος (κατηγορίας Δ Ε) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 3η (κατηγορίας Π Ε) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 4η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 5η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 6η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 129,35 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 170,65 ευρώ μηνιαίως, ο 7ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 8η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 9η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 10η (κατηγορίας ΤΕ) έλαβε το ποσό των 80,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 11ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 12ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 13η (κατηγορίας ΔΕ) το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 14η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 15η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 16η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 17η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 170,00 ευρώ μηνιαίως, ο 18ος (κατηγορίας ΤΕ) έλαβε το ποσό των 80,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 19η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 20η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 21ος (κατηγορίας ΔΕ) δεν έλαβε για το έτος αυτό το επίδομα καθόσον ήταν αποσπασμένος σε άλλη υπηρεσία, η 22η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 23η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, ο 24ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 25η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, ο 26ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 129,35 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 170,65 ευρώ μηνιαίως, ο 27ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 28η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, ο 29ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 30ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 31η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 170,00 ευρώ μηνιαίως, ο 32ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 33ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 34η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 35ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 36η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 37η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, ο 38ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι και 28-2-2007, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως και το ποσό των 129,35 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1-3-2007 μέχρι και 31-12-2007, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 170,65 ευρώ μηνιαίως, η 39η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 170,00 ευρώ μηνιαίως, η 40η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 41η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 42ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 43ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 44η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, ο 45ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως, η 46η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 59,35 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 140,65 ευρώ μηνιαίως, ο 47ος (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 30,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 170,00 ευρώ μηνιαίως, η 48η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 200,00 ευρώ μηνιαίως, η 49η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 190,00 ευρώ μηνιαίως και η 50η (κατηγορίας ΠΕ) δεν έλαβε το ειδικό επίδομα καθώς δεν αποδείχθηκε ότι το δικαιούνταν. Β) Για το έτος 2008: Η 1η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 2ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 3η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 4η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 5η (κατηγορίας Π Ε) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 6η (κατηγορίας ΠΕ) το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 7ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 8η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 9η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 10η (κατηγορίας ΤΕ) έλαβε το ποσό των 120,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 11ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 12ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 13η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 14η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 15η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 16η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 17η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 18ος (κατηγορίας ΤΕ) έλαβε το ποσό των 120,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 19η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 20η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 21ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 22η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 23η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 24ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 25η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 26ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 27ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 28η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 29ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 30ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 31η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 32ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 33ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 34η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 35ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 36η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 37η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 38ος (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 39η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 40η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 41η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 42ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 43ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 44η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, ο 45ος (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως, η 46η (κατηγορίας ΥΕ) έλαβε το ποσό των 50,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, ο 47ος (κατηγορίας ΥΕ) δεν έλαβε το ειδικό επίδομα καθώς δεν αποδείχθηκε ότι το δικαιούνταν, η 48η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως, η 49η (κατηγορίας ΔΕ) έλαβε το ποσό των 75,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 165,00 ευρώ μηνιαίως και η 50η (κατηγορίας ΠΕ) έλαβε το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι ποσό που υπολείπεται εκείνου του αντίστοιχου επιδόματος που έλαβαν οι υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κατά 150,00 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από όλα τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα και ιδίως από την υπ' αριθ. 1336Β/6-7-2009 έκθεση επίδοσης της Δ. Ε., Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, η κρινόμενη αγωγή επιδόθηκε στο εναγόμενο στις 6-7-2009 και, επομένως, οι αντίστοιχες αξιώσεις των εναγόντων, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως και 5-7-2007 έχουν υποπέσει στη διετή παραγραφή, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α.Ε.Δ. 1/2012 δημ. ΝΟΜΟΣ)". Με βάση τις παραδοχές αυτές, αφού έκανε δεκτή την έφεση για κακή εκτίμηση των αποδείξεων ως προς το επιδικασθέν σε κάθε εφεσίβλητο -ενάγοντα ποσό , δίκασε ακολούθως την αγωγή, έκρινε αυτή νόμιμη και εν μέρει βάσιμη κατ' ουσίαν και υποχρέωσε το εναγόμενο να καταβάλει στην 1η ενάγουσα το ποσό των 2.917,00 ευρώ, στον 2° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 3η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στην 4η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 5η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στην 6η ενάγουσα το ποσό των 2.795,25 ευρώ, στον 7° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 8η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 9η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στη 10η ενάγουσα το ποσό των 2.908,25 ευρώ, στον 11° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στο 12° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στη 13η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στη 14η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στη 15η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στη 16η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στη 17η ενάγουσα το ποσό των 2.791,50 ευρώ, στο 18° ενάγοντα το ποσό των 2.908,25 ευρώ, στη 19η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στην 20η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στον 21° ενάγοντα το ποσό των 1.980,00 ευρώ, στην 22η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 23η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στον 24° ενάγοντα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στην 25η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στον 26° ενάγοντα το ποσό των 2.795,25 ευρώ, στον 27° ενάγοντα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στην 28η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στον 29° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στον 30° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 31η ενάγουσα το ποσό των 2.791,50 ευρώ, στον 32° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στον 33° ενάγοντα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στην 34η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στον 35° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 36η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 37η ενάγουσα το ποσό των 2.966,50 ευρώ, στον 38° ενάγοντα το ποσό των 2.795,25 ευρώ, στην 39η ενάγουσα το ποσό των 2.791,50 ευρώ, στην 40η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 41η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στον 42° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στον 43° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 44η ενάγουσα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στον 45° ενάγοντα το ποσό των 3.088,25 ευρώ, στην 46η ενάγουσα το ποσό των 2.620,25 ευρώ, στον 47° ενάγοντα το ποσό των 991,50 ευρώ, στην 48η ενάγουσα το ποσό των 1.565,00 ευρώ, στην 49η ενάγουσα το ποσό των 2.648,25 ευρώ και στην 50η ενάγουσα το ποσό των 1.035,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, ήτοι από τις 7-7- 2009 και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με την κρίση του αυτή το ως Εφετείο δικάσαν Μονομελές Πρωτοδικείο παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος, καθώς και αυτές των προαναφερομένων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων υπ' αριθ. 2/32268/0022/ΦΕΚ Β' 890/5.6.2007 και υπ' αριθ. 2/66303/0022/ΦΕΚ Β' 258/19.2.2008 των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών, που δεν μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην ένδικη περίπτωση, στην οποία ήταν εφαρμοστέες οι υπ' αριθ. 2/69717/0022/ΦΕΚ Β' 1859/22.12.2006 και 2/12074/0022/ΦΕΚ Β' 258/19.2.2008 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α., Οικονομίας και Οικονομικών, διότι ενόψει των ανωτέρω ρυθμίσεων, που αφορούν τις αρμοδιότητες αφενός μεν των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών αφετέρου δε των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, η διαφοροποίηση του ύψους της πρόσθετης αμοιβής, ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, μεταξύ αυτών του Υπουργείου Εσωτερικών και των Περιφερειών δικαιολογείται και δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, δεδομένης της διαφορετικής φύσεως, της μείζονος σημασίας και του ευρύτερου, συντονιστικού και κατευθυντήριου χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Υπουργείου σε σχέση με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων των Περιφερειών. Άλλωστε, η προκειμένη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 92 παρ. 5 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3536/2007, δεν απαγορεύει τη διαφοροποίηση του ύψους της πρόσθετης αμοιβής για διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων, ανάλογα με τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συνθήκες, αλλά και τη μορφή και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Επομένως, ο μοναδικός από το άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγος του αναιρετηρίου, όπως συμπληρώθηκε ως προς τις ελλιπώς παρατιθέμενες στο αναιρετήριο ουσιαστικές παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης και τις παραβιαζόμενες διατάξεις με την έκθεση του Εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 562 § 4 ΚΠολΔ, αφού πρόκειται για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση (άρθρο 562 § 2β ίδιου Κώδικα), είναι βάσιμος. Πρέπει λοιπόν, να γίνει αυτός δεκτός και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 580 παρ.3 εδ.α` ΚΠολΔ, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 65 παρ.1 του ν. 4139/2013, "Αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να κρατήσει την υπόθεση και να τη δικάσει, αν κατά την κρίση του δεν χρειάζεται άλλη διευκρίνιση".
Εν προκειμένω, μετά την αναίρεση αναβιώνει η εκκρεμοδικία επί της εφέσεως. Στο δικάσαν ως εφετείο Μονομελές Πρωτοδικείο, κατόπιν εφέσεως του εναγομένου, εκεί εκκαλούντος και ήδη αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου, είχε μεταβιβασθεί η υπόθεση στο σύνολό της, διότι η αγωγή είχε γίνει δεκτή από το Ειρηνοδικείο και το εκκαλούν επιδίωκε την απόρριψή της. Από τις αιτιολογίες, που αναφέρθηκαν κατά την έρευνα του λόγου αναιρέσεως, που ευδοκίμησε, προκύπτει ότι η αγωγή είναι μη νόμιμη. Επομένως, δεν απαιτείται περαιτέρω έρευνα και, μετά την αναίρεση της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρέπει να κρατηθεί η υπόθεση από τον Άρειο Πάγο, να γίνει δεκτή η έφεση κατά παραδοχή του πρώτου λόγου της, που αναφέρεται στη νομική βασιμότητα της αγωγής, να εξαφανισθεί η απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και να απορριφθεί η αγωγή. Τέλος, πρέπει να καταδικασθούν οι αναιρεσίβλητοι στα εν γένει δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, κατά το νόμιμο και βάσιμο αίτημα αυτού (ΚΠολΔ 176, 183 και 191 παρ. 2), μειωμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 22§§1 και 3 ν. 3693/1957, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρ. 52§18 ΕισΝ ΚΠολΔ, σε συνδυασμό και με τα άρθρ. 5§12 ν.1738/1987 και 2 της υπ` αριθ. 134423/1992 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΙΡΕΙ την 7/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.
ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ την από 2.4.2012 έφεση κατά της υπ` αριθ. 69/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ' ουσίαν την έφεση.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την ως άνω εκκαλουμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 30.6.2009 και με αριθ. εκθέσεως καταθέσεως 237/1.7.2009 αγωγή. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους αναιρεσιβλήτους στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος τα οποία ορίζει σε τριακόσια (300) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 9 Δεκεμβρίου 2014.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 13 Ιανουαρίου 2015.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή