Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 606 / 2014    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Εργατικό ατύχημα, Απαράδεκτη συζήτηση.
Περίληψη:
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
Αριθμός 606/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο, Δημήτριο Κόμη και Στυλιανή Γιαννούκου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 18 Φεβρουαρίου 2014, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "…", που εδρεύει στην …και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Α. Α. του Γ., κατοίκου ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Παναγιώτη Βασιλακόπουλο.
Των αναιρεσιβλήτων: 1) Ε. χας Δ. Μ., το γένος Η. Σ., ενεργούσης ατομικώς και ως ασκούσης τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων της Χ. Μ. και Ν. Μ., 2) Ι. Μ. του Ν., 3) Γ. Μ. του Ν., 4) Μ. συζ. Α. Π., το γένος Ν. Μ. και 5) Χ. χας Ν. Μ., κατοίκων ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 5-12-2005 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 33/2008 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 7/2013 του Εφετείου Καλαμάτας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 26-3-2013 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκαν μόνο οι αναιρεσείοντες όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ανδρέας Δουλγεράκης διάβασε την από 7-2-2014 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 1 και 576 παρ. 1 και 3 KΠολΔ. συνάγεται, ότι, σε περίπτωση ερημοδικίας στην αναιρετική δίκη, ερευνάται αυτεπάγγελτα, αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους (Ολ.ΑΠ 36/ 1997). Στην προκείμενη περίπτωση, υπόκειται προς κρίση η, από 26-3-2013, αίτηση αναίρεσης της 7/2013 απόφασης του Εφετείου Καλαμάτας. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η συζήτηση της ένδικης αίτησης προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (18-2-2014). Από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά προκύπτει ότι οι αναιρεσίβλητοι δεν εμφανίσθηκαν, κατά την ως άνω δικάσιμο, που η υπόθεση εκφωνήθηκε, προσηκόντως, από το πινάκιο, ούτε κατέθεσαν έγγραφη δήλωση εκπροσώπησης δια πληρεξούσιου Δικηγόρου, ενώ η αναιρεσείουσα εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο και κατέθεσε προτάσεις, με τις οποίες η αναιρεσείουσα συνομολογεί ότι η επίσπευση της συζήτησης της υπόθεσης έγινε από την ίδια και ότι δεν κλήτευσε τους αναιρεσίβλητους. Επομένως, εφόσον η παραστάσα αναιρεσείουσα δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει εκθέσεις επίδοσης στους αναιρεσίβλητους της αίτησης αναίρεσης και της κλήσης για τη συζήτηση κατά την παραπάνω δικάσιμο, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της, από 26-3-2013, αίτησης αναίρεσης.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2014. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Μαρτίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή