Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1202 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένου.
Περίληψη:
Παράβαση του Α.Ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που απαιτούνται για την αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης και για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και βάσιμος για έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται η υπόθεση για νέα συζήτηση.
Αριθμός 1202/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοϊνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Θεμιστοκλή Μαυροκέφαλο, περί αναιρέσεως της 9293/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Οκτωβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1523/2009.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την παραγ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή αθροιστικώς ποινές, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της συμβάσεως ή της σχέσεως εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας, είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε από αποφάσεις διαιτησίας, είτε από το νόμο ή έθιμο, είτε, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, εξ αιτίας της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση στερείται της επιβαλλόμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' Κ.Ποιν.Δ λόγο αναιρέσεως, όταν δεν εκτίθενται σ1 αυτήν, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Ειδικότερα, η καταδικαστική απόφαση για παράβαση της ως άνω διατάξεως του α.ν. 690/1945, στερείται της άνω αιτιολογίας, όταν δεν εκτίθενται σ'αυτήν με πληρότητα και σαφήνεια, πλην των προανα-φερομένων, η ιδιότητα του κατηγορουμένου (εργοδότης, διευθυντής κλπ), ο χρόνος κατά τον οποίο διήρκεσε η σύμβαση εργασίας, οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες, το σύνολο αυτών, το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόμενο έναντι αυτών, ώστε με την αφαίρεση αυτού από το σύνολο των δικαιουμένων, να προκύπτει το οφειλόμενο υπόλοιπο, ο χρόνος που έπρεπε να καταβληθούν οι οφειλόμενες από τον κατηγορούμενο αποδοχές στον εργαζόμενο και αν το ύψος των αποδοχών και ο χρόνος καταβολής τους είχε ορισθεί από ατομική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση ή από το νόμο ή από το έθιμο. Περαιτέρω κατά το άρθρο 321 παρ. 1 και 4 του ΚΠΔ, το κλητήριο θέσπισμα που επιδίδεται στον κατηγορούμενο πρέπει, να περιέχει, εκτός των άλλων και το ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία αυτής κατηγορείται και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει, η μη τήρηση δε της ανωτέρω διατάξεως επάγεται ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία, αν δεν καλυφθεί κατά τα άρθρα 173 και 174 του ΚΠΔ, ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. β του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος για παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του Α.Ν. 690/1945, αρκεί να αναφέρεται το οφειλόμενο στον εργαζόμενο ποσό και δεν απαιτείται η αναφορά και των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, αφού τα στοιχεία αυτά ανάγονται στην αποδεικτική διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο και με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 9293/2009 απόφασή του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα για παράβαση του ΑΝ 690/1945, δέχτηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα που κατ' είδος αναφέρει αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Ο κατηγορούμενος τυγχάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", εκδότριας της εφημερίδας "ΑΠΟΦΑΣΗ", που εδρεύει στην οδό .... Από την παραπάνω εταιρεία παραιτήθηκε με το από 20-7-2005 πρακτικό του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, που καταχωρήθηκε την 4-8-2004 στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας και δημοσιεύθηκε στις 5-8-2005 στο υπ' αριθμ. 8714/2005 ΦΕΚ, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος με την παραπάνω ιδιότητά του αν και προσέλαβε και απασχόλησε στην επιχείρηση αυτή τους παρακάτω εργαζόμενους ως δημοσιογράφους δεν τους κατέβαλε τα αντίστοιχα ποσά, που αφορούσαν αποδοχές τους για τα κατωτέρω εκτιθέμενα χρονικά διαστήματα, τις οποίες τους όφειλε συνεπεία της σύμβασης και της σχέσης εργασίας ως αποδοχές της προαναφερθείσας κατηγορίας. Συγκεκριμένα αν και απασχόλησε τους εργαζόμενους: 1) Β1 δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 5.150 ευρώ, που αφορούσε αποδοχές Ιουνίου, Ιουλίου 2005, Κυριακών τριών μηνών, επίδομα αδείας και αναδρομικά, 2)Β2, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 16.210,34 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές Ιουνίου, Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας, διαφορές από εργασία Κυριακών και αργιών, 3) Β3, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 3.303,36 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2005 και για εργασία Κυριακών, 4) Β4, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 11.949,16 ευρώ, που αφορούσε αποδοχές Ιουνίου, Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών, αναδρομικά 2003, 2004 και επίδομα αδείας, 5) Β5, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 4.287,15 ευρώ, που αφορούσε εργασία Κυριακών, επίδομα γάμου και διαφορές αργιών, 6)Β6 ι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 8.060 ευρώ, που αφορούσε αποδοχές, εργασία Κυριακών, δώρο Πάσχα επιδόματα, 7) Β7, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 6.604 ευρώ για αποδοχές Μαρτίου και Ιουνίου και Ιουλίου 2005, επίδομα Πάσχα, αναδρομικά Κυριακών, 8) Β8, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 5.676,07 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα για Ιούνιο και Ιούλιο 2005, αναδρομικά 2003-2004, εργασία Κυριακών και αργιών, 9) Β9, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 3.061,70 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα για Ιούνιο και Ιούλιο 2005, εργασία Κυριακών και επίδομα αδείας, 10)Β10, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 3.950 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου και Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας και αναδρομικά 2004 και 2005, 11) Β11, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 12.690 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2005, επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και διαφορές από 10/2004 μέχρι Ιούλιο 2005, 12) Β12, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 8.904,76 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές Ιουνίου Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών, επίδομα αδείας και αναδρομικά, 13) Β13, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 7.630 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2005 και αναδρομικά ετών 2003-2004, 14) Β14, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 22-7-2005 το συνολικό ποσό των 6.316 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα για Ιούνιο και Ιούλιο 2005, εργασία Κυριακών και επίδομα αδείας, 15)Β15, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 4.753 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου και Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών Μαΐου, επίδομα αδείας 2005 και αναδρομικών ετών 2003-2004, 16) Β16, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 5.506,69 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου και Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών και αργιών και δώρο Χριστουγέννων 2004, 17) Β17, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 1.134 ευρώ, που αφορούσε εργασία Κυριακών για Ιούνιο και Ιούλιο 2005, 18) Β18, δεν κατέβαλε σ' αυτήν το συνολικό ποσό των 7.055 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές Ιουνίου-Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών, αναδρομικά και επίδομα θέσης, 19) Β19, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 9.429,31 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου- Ιουλίου 2005, επίδομα γάμου, επίδομα αδείας και εργασία Κυριακών, 20) Β20, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 13.310 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας, αναδρομικά, εργασία Κυριακών και μισθούς Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2003, 21) Β21, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 4.300 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές Ιουνίου-Ιουλίου 2005, διαφορές Μαρτίου- Ιουλίου, επίδομα σύνταξης, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας, 22) Β22, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 7.035,50 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Οκτωβρίου 2003-Οκτωβρίου 2004, Ιουνίου- Ιουλίου 2005, για εργασία Κυριακών και αργιών και επίδομα αδείας, 23) Β23, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 5.100 ευρώ, που αφορούσε για δεδουλευμένα Ιουνίου-Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών, επίδομα αδείας, ρεπορτάζ, δώρο Χριστουγέννων και αναδρομικά 2003-2004, 24)Β24, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 29-7-2005 το συνολικό ποσό των 1.651,68 ευρώ, που αφορούσε για δεδουλευμένα Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2005, 25) Β25, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 29-7-2005 το συνολικό ποσό των 4.665,16 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα γάμου, εργασία Κυριακών, επίδομα αδείας και αναδρομικά, 26) Β26, δεν κατέβαλε σ'αυτήν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 5.512,72 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου-Ιουλίου 2005, αναδρομικά, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας, εργασία Κυριακών και αργιών, 27) Β27, δεν κατέβαλε σ' αυτόν το συνολικό ποσό των 5.162 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Μάιου-Ιουνίου και Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας και αναδρομικά, 28) Β28, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 2.871,18 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών και επίδομα αδείας 2005, 29) Β29, δεν κατέβαλε σ' αυτήν το συνολικό ποσό των 4.261 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου- Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών και επίδομα αδείας, 30) Β30, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 2-8-2005 το συνολικό ποσό των 11.545,38 ευρώ, που αφορούσε αποζημίωση μαθητείας, διαφορές εσωτερικού-εξωτερικού συντάκτη και επίδομα συντάκτη ύλης, 31) Β31, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 5.327,76 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας, εργασία Κυριακών και αργιών, 32) Β32, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 4.551 ευρώ, που αφορούσε για δεδουλευμένα Μάιου, Ιουνίου και Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών και επίδομα αδείας 2005, 33) Β33, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 2-8-2005 το συνολικό ποσό των 6.496 ευρώ, που αφορούσε για δεδουλευμένες αποδοχές Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας, δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων, εργασία Κυριακών 2004, μισθούς Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και επίδομα θέσης, 34) Β34, δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 5.971 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα Απριλίου 2003 μέχρι Δεκεμβρίου 2004, Μαρτίου-Απριλίου-Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα τέκνων και γάμου, αδείας και εργασία Κυριακών, 35) Β35, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 28-7-2005 το συνολικό ποσό των 1.200 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένα και το ποσό των 1.685 ευρώ για αναδρομικά 2004, 36) Β36, δεν κατέβαλε σ αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το συνολικό ποσό των 1-.500 ευρώ, που αφορούσε αποδοχές Ιουλίου 2005 και εργασία Κυριακών και 37) Β37, δεν κατέβαλε σ' αυτήν μέχρι την 2-8-2005 το συνολικό ποσό των 3.200 ευρώ, που αφορούσε δεδουλευμένες αποδοχές Ιουνίου-Ιουλίου 2005, εργασία Κυριακών και επίδομα αδείας. Ο κατηγορούμενος απολογούμενος δεν αρνήθηκε ειδικότερα το ύψος των ως άνω οφειλομένων στους εγκαλούντες ποσών. Ενόψει των προεκτεθέντων εφόσον αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε τις παραπάνω πράξεις, για τις οποίες κατηγορείται, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αυτών με ελαφρυντικά των μη ταπεινών αιτίων (αρθρ. 84 παρ. 2β του Π.Κ.), όπως και πρωτοδίκως, αφού κρίθηκε ότι ωθήθηκε στην τέλεση αυτών από αίτια μη ταπεινά". Ακολούθως στο διατακτικό της η προσβαλλόμενη απόφαση όρισε τα εξής:
Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι στην Αθήνα στις 5-8-2005 υπό την ιδιότητά των υπευθύνων εργοδοτών της επιχείρησης "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Τ ΑΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ "ΑΝΑΠΑΥΣΗ" αν και απασχόλησε στην επιχείρηση αυτή τον Π1 δεν κατέβαλε σ' αυτόν μέχρι την 27-7-2005 το χρηματικό ποσό των 5.150 ευρώ για αποδοχές Ιουνίου, Ιουλίου 2005, Κυριακάτικα τριών μηνών, επίδομα αδείας και αναδρομικά, στον Β2 δεν κατέβαλε μέχρι την 28-7-2005 ευρώ 16.210,34 για δεδουλευμένα Ιουνίου-Ιουλίου 2005 επίδομα αδείας, διαφορές, Κυριακάτικα και αργίες, τον Π2 ποσόν 3.303,36 ευρώ μέχρι την 28-7-2005 για δεδουλευμένα Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2005 και Κυριακάτικα, στον Β4 ευρώ 11.949,16 μέχρι την 27-7-2005 για αποδοχές Ιουνίου-Ιουλίου 2005, Κυριακάτικα και αναδρομικά 2003, 2004 και επίδομα αδείας, τον Β5 μέχρι την 28-7-2005 ποσόν 4.287,15 για δεδουλευμένα, Κυριακάτικα, επίδομα γάμου, διαφορές αργιών, τον Β6 μέχρι την 27-7-2005 ποσόν 8.060 ευρώ για αποδοχές, Κυριακάτικα, δώρο Πάσχα, επιδόματα, τον Β7 δεν κατέβαλε μέχρι την 27-7-2005 ποσόν 6.604 ευρώ για Μάρτιο 2005, επίδομα Πάσχα, Ιούνιο 2005, αναδρομικά Κυριακών και Ιούλιο 2005, την Β8 δεν κατέβαλαν μέχρι 28-7-2005 ποσόν 5.676,07 ευρώ για αναδρομικά 2003-2004, για Ιούνιο-Ιούλιο 2005 Κυριακάτικα, αργίες, τον Β9 δεν κατέβαλαν μέχρι την 27-7-2005 ποσόν 3.061,70 ευρώ για Ιούνιο 2005, Κυριακάτικα Ιούλιο 2005, επίδομα αδείας, τον Β10 δεν κατέβαλαν μέχρι την 27-7-2005 ποσόν 3.950 για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας, αναδρομικά 2004-2005, τον Β11 στον οποίο δεν κατέβαλαν μέχρι την 27-7-2005 το ποσόν των 12.690 ευρώ, για Ιούνιο-Ιούλιο 2005, Απρίλιο-Μαϊο 2005, επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, και διαφορές ετών 10-2004 έως Ιούλιο 2005, την Β12 δεν κατέβαλαν μέχρι την 27-7-2005 το ποσόν 8.904,76 ευρώ για Κυριακάτικα, μισθούς Ιουνίου, Ιουλίου, επίδομα αδείας και αναδρομικά, τον Β13 δεν κατέβαλαν σ' αυτόν ποσόν 7.630 ευρώ για μισθούς Μαίου Ιουνίου-Ιουλίου 2005 και αναδρομικά ετών 3.300, την Β14 στην οποία δεν κατέβαλαν μέχρι την 22-7-2005 ποσόν 6.316 για Ιούνιο 2005, Κυριακές, Ιούλιο 2005, επίδομα αδείας, τον Β15 στον οποίο δεν κατέβαλε ποσό 4.753 ευρώ για Ιούνιο-Ιούλιο 2005, Κυριακές Μαΐου, επίδομα αδείας 2005 και αναδρομικά ετών 2003-2004, την Β16 στην οποία δεν κατέβαλε ποσό 5.500,69 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, Κυριακάτικα, δώρα Χριστουγέννων 2004 και αργιών, τον Β17 στον οποίο δεν κατέβαλε ποσόν 1.134 ευρώ για Κυριακές Ιουνίου-Ιουλίου 2005, στην Β18 στην οποία δεν κατέβαλλε ποσόν 7.055 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, Κυριακές, αναδρομικά και επίδομα θέσης, τον Β19 στον οποίο δεν κατέβαλαν ποσό 9.429,31 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα γάμου, επίδομα αδείας, Κυριακάτικη απασχόληση, τον Β20 στον οποίο δεν κατέβαλαν ποσόν 13.310 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας, αναδρομικά, Κυριακές, μισθούς Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2003, τον Β21 στον οποίο δεν κατέβαλαν ευρώ 4.300 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου, διαφορές Μαρτίου-Ιουλίου, αποδοχές Μαίου, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας, τον ... στον οποίο δεν κατέβαλαν ποσό 7.035,50 ευρώ για μισθούς Οκτωβρίου 2003-Οκτωβρίου 2004, Ιουνίου-Ιουλίου 2005, Κυριακές, αργίες και επίδομα αδείας, την ... στην οποία δεν κατέβαλαν μέχρι 28-7-2005 ποσόν 5.100 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, Κυριακές και επίδομα αδείας, ρεπορτάζ, άδεια, δώρο Χριστουγέννων, αναδρομικά 2003-2004, τον ... δεν κατέβαλαν μέχρι την 29-7-2005 ποσόν 1.651,68 ευρώ για μισθούς Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου 2005, τον Β25 στον οποίον δεν κατέβαλαν μέχρι 29-7-2005 ποσόν 4.665,16 ευρώ για Ιούνιο-Ιούλιο 2005, επίδομα γάμου, Κυριακές, επίδομα αδείας αναδρομικά, την Β26 στην οποία δεν κατέβαλαν μέχρι την 28-7-2005 ποσό 5.512,72 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, αναδρομικά, δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας, Κυριακάτικα, αργίες, στον Β27 στον οποίο δεν κατέβαλαν ποσό 5.162 ευρώ για μισθούς Ιουνίου-Μαΐου-Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας και αναδρομικά, την Β28 στην οποία δεν κατέβαλε μέχρι την 27-7-2005 ποσού 2.871,18 ευρώ για Ιούλιο 2005, Κυριακές και επίδομα αδείας 2005, την Β29 στην οποία δεν κατέβαλε ποσό 4.261 ευρώ για αποδοχές Ιουνίου-Ιουλίου 2005, Κυριακές, επίδομα αδείας, τον Β30 στον οποίο δεν κατέβαλαν μέχρι την 2-8-2005 ποσόν 11.545,38 ευρώ για αναδρομικό μισθό της 9-12-2003, μισθούς 16-12-2004 έως 30-5-2004, για μισθούς 1-6-2004 έως 30-9-2004, για 1-10-2004, 31-12-2004 μισθούς και επίδομα συντάκτη, τη Β31 στην οποία δεν κατέβαλε μέχρι την 28-7-2005 ποσόν 5.323,76 ευρώ για Ιούνιο-Ιούλιο 2005, επίδομα αδείας, Κυριακάτικα, αργίες, στον Β32 δεν κατέβαλαν μέχρι την 27-7-2005 ποσό 4.551 ευρώ για Μάιο- Ιούνιο-Ιούλιο 2005, Κυριακές και επίδομα αδείας 2005, τον Β33, στον οποίο δεν κατέβαλαν μέχρι 2-8-2005 ποσό 6.496 για μισθούς Ιουνίου-Ιουλίου 2005, επίδομα αδείας, δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων, Κυριακάτικα 2004 μισθούς Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και επίδομα θέσεως, τον Β34 στον οποίο δεν κατέβαλε μέχρι 28-7-2005 ποσόν 5.971 για μισθούς Απριλίου 2003 έως και Δεκεμβρίου 2004 αναδρομικά Απριλίου-Ιουνίου-Ιουλίου 2005 επίδομα τέκνων και γάμου, αδείας, Κυριακάτικα, την Β35 στην οποία δεν κατέβαλε ποσόν 1.200 ευρώ μέχρι 28-7-2005 και 1.685 ευρώ για διαφορά αναδρομικών 2004, τον Β36 στον οποίο δεν κατέβαλε μέχρι 27-7-2005 ποσόν 1.500 ευρώ για Ιούνιο-Ιούλιο 2005 για Κυριακάτικα, την Β37 την οποία δεν κατέβαλε μέχρι 2-8-2005 ποσό 3.200 ευρώ για μισθούς Ιουνίου- Ιουλίου 2005, Κυριακάτικα και άδειες, αν και τους τα όφειλαν συνεπεία της σύμβασης και της σχέσης εργασίας ως αποδοχές της προαναφερθείσας κατηγορίας".
Με αυτές τις παραδοχές, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης δεν είναι η εκ των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος και του ΚΠΔ επιβαλλόμενη. Συγκεκριμένα δεν προσδιορίζεται στην απόφαση: α) η ιδιότητα του κατηγορουμένου η οποία τον καθιστά ποινικώς υπεύθυνο, αφού αναφέρεται μόνο ότι αυτός ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εργοδότριας Ανώνυμης Εταιρίας, η οποία κατά νόμον (άρθρο 18 του Ν. 2190/1920) εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο που ενεργεί συλλογικώς και δεν διευκρινίζεται αν αυτός, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας ή με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, είχε εξουσία εκπροσωπήσεώς της, β) ο δικαιούμενος μηνιαίος μισθός και η πηγή καθορισμού του (ατομική σύμβαση, συλλογική σύμβαση εργασίας κλπ), γ)οι καταβληθείσες αποδοχές κάθε επιμέρους διάστημα, ώστε με τον κατάλληλο μαθηματικό υπολογισμό, να προκύπτει το οφειλόμενο υπόλοιπο, δ) οι οφειλόμενες αποδοχές ξεχωριστά κατά το είδος τους (μισθός, εργασίας Κυριακών, επίδομα αδείας, αναδρομικά) και ο τρόπος υπολογισμού τους, και ε) ο χρόνος κατά τον οποίο τα μερικότερα κονδύλια έπρεπε να καταβληθούν και η πηγή καθορισμού του χρόνου καταβολής τους. Επομένως ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ είναι βάσιμος. Περαιτέρω, όμως προκύπτει από το κλητήριο θέσπισμα, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και περιεχόμενο του προαναφερθέντος διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι κατά τα άνω αναγκαία για την εγκυρότητά του και ειδικότερα περιέχει ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος, καθώς και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει. Επομένως ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β του ΚΠΔ, που αφορά σε σχετική ακυρότητα που συνέβη στη διαδικασία στο ακροατήριο λόγω ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, είναι αβάσιμος. Μέσα από αυτά και ενώ παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, δεδομένου ότι είναι δυνατή η συγκρότησή του από δικαστές άλλους, από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθ. 519 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθ. 9293/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από δικαστές άλλους, από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2010. Και
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 8 Ιουνίου 2010 .

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή