Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1438 / 2017    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Αναιρέσεως απόρριψη, Δικαστικά έξοδα.
Περίληψη:
Αναίρεση κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε επί αντιρρήσεων ως προς την εκτέλεση
ποινής. Οι λόγοι αναιρέσεως αναφέρονται επιγραμματικά και είναι όλοι αόριστοι με
συνέπεια να είναι απαράδεκτη η αναίρεση. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει στον
αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.

Αριθμός 1438/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Προεδρεύων Αεροπαγίτη, (σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 136-Α/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή και Ιωάννη Μπαλιτσάρη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Οκτωβρίου 2016, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θεοδώρου, (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αιτούντος Σ. Π. του Α., κάτοικο ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον διορισθέντα δικηγόρο Ανδρέα Τζίμα με την υπ’ αριθμ. 21/2016 πράξη προέδρου του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 3606, 3607/2015 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Ιουλίου 2015 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...2015.
Αφού άκουσε
Τον διορισθέντα δικηγόρο του αιτούντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ.2, 476 παρ.1, 509 παρ. 1 και 510 του Κ.Ποιν.Δ. προκύπτει ότι για το κύρος και κατ’ ακολουθία το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, πρέπει στη δήλωση ασκήσεως της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Ειδικότερα, για το ορισμένο του από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ’ του Κ.Ποιν.Δ. λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, πρέπει να προσδιορίζεται με την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες αυτής ή ποια αποδεικτικά μέσα δεν λήφθηκαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας και για το ορισμένο του από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η’ του Κ.Ποιν.Δ. λόγου αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας, είτε υπό την θετική είτε υπό την αρνητική μορφή υπέρβασης, πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο σε ποια περίπτωση υπάγεται ο λόγος, ώστε το Δικαστήριο να δύναται να προβεί σε έρευνα του λόγου αυτού. Αν δεν περιέχεται στην αναίρεση ένας τουλάχιστον ορισμένος και παραδεκτός λόγος αναιρέσεως από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 του Κ.Ποιν.Δ., αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 513 του ίδιου Κώδικα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη χωρίς άλλη έρευνα. Η ανυπαρξία ή η αοριστία των λόγων αναιρέσεως δεν μπορεί να συμπληρωθεί με άλλα, έξω από την έκθεση αναιρέσεως, έγγραφα ή με την άσκηση πρόσθετων λόγων αναιρέσεως, οι οποίοι προϋποθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 509 παρ. 2 του Κ.Ποιν.Δ., την ύπαρξη παραδεκτής αιτήσεως αναιρέσεως. Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει το λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί. Εξάλλου, δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση αόριστου λόγου αναίρεσης με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή με άσκηση προσθέτων λόγων αναίρεσης, οι οποίοι προϋποθέτουν, κατά το άρθρο 509 παρ. 2 του Κ.Ποιν.Δ., την άσκηση παραδεκτής αίτησης αναίρεσης. Παραδεκτή συμπλήρωση με παραπομπή σε λόγους αναίρεσης που περιέχονται σε άλλο έγγραφο, υπάρχει μόνο όταν η έκθεση αναίρεσης περιέχει ρητή αναφορά στο σχετικό έγγραφο, που είναι προσαρτημένο σ’ αυτή και φέρει την υπογραφή του αναιρεσείοντος ή του πληρεξουσίου συνηγόρου του και του αρμόδιου υπαλλήλου, οπότε αυτό συναποτελεί με την έκθεση αναίρεσης αναπόσπαστο και ενιαίο ολικό κείμενο αναιρετικών λόγων κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Η τυχόν έλλειψη υπογραφής του αρμόδιου υπαλλήλου στο προσαρτημένο έγγραφο μπορεί να αναπληρώνεται από άλλο στοιχείο, που πιστοποιεί τη διαδικαστική σύνδεση και ενοποίηση του με την έκθεση αναίρεσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα της παρούσας δίκης, στην κρινόμενη με αριθμ. εκθ. ...-7-2015 αίτηση αναιρέσεως του καταδικασθέντος αναιρεσείοντος Σ. Π. του Α. κατά της με αριθμ. ΒΤ 3607/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς που απέρριψε αντιρρήσεις του αναιρεσείοντος για τη μη εκτέλεση της 178/2013 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας, η οποία αναίρεση συντάχθηκε νόμιμα ενώπιον της αναπληρούσας τον Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Τ. Κ., όπου κρατείται ο αναιρεσείων, αναφέρεται επί λέξει ότι ο αναιρεσείων ζητεί την αναίρεση της ως άνω αποφάσεως, "για τους παρακάτω λόγους που αναφέρει 1) Της υπέρβασης εξουσίας. 2) Της μη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ως σχετικής συνημμένης αναιρέσεως", δηλαδή αναφέρει επιγραμματικά και τελείως αόριστα τους ως άνω δύο λόγους αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν τις επικαλούμενες πλημμέλειες, η δε συνημμένη στην ως άνω έκθεση από 21-7-2015 χειρόγραφη αναίρεση, εκτός του ότι δεν φέρει και την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού ή κάποιο άλλο στοιχείο που να πιστοποιεί τη διαδικαστική σύνδεση και ενοποίηση της χειρόγραφης αυτής αναιρέσεως με την έκθεση αναιρέσεως που υπογράφεται και από την αρμόδια αναπληρώτρια του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, δεν περιέχει και αυτή σαφείς και ορισμένους λόγους αναιρέσεως, αλλά αναφέρει και αυτή επιγραμματικά και τελείως αόριστα τους ως άνω δύο λόγους αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν τις επικαλούμενες πλημμέλειες, παραπέμποντας μάλιστα σε σχετικά έγγραφα που αναφέρει και που δεν επισυνάπτονται στην έκθεση αναιρέσεως. Όμως, έτσι όπως διατυπώθηκαν οι λόγοι αναιρέσεως είναι εντελώς αόριστοι, ασαφείς και ακατάληπτοι και ως εκ τούτου ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτιμήσεως και πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι. Κατ’ ακολουθία όλων των ανωτέρω και αφού δεν περιέχεται στην κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως κάποιος ορισμένος και παραδεκτός λόγος αναιρέσεως από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 510 του Κ.Ποιν.Δ., πρέπει αυτή να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθ. 583 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 22 Ιουλίου 2015 αίτηση αναιρέσεως του Σ. Π. του Α., που ασκήθηκε με τη σύνταξη της ...-7-2015 εκθέσεως αναιρέσεως ενώπιον της αναπληρώτριας του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Τ. Κ., για αναίρεση της ΒΤ 3607/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.
Και
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Νοεμβρίου 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 7 Σεπτεμβρίου 2017.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή