Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 804 / 2015    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Αποδεικτικά μέσα.
Περίληψη:
Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης καταδικαστικής μετά από αναβολή της αρχικής συζήτησης με αίτημα του αναίρεσείοντος σε νέα ρητή δικάσιμο, κατά την οποία αυτός όφειλε να εμφανιστεί χωρίς νέα κλήτευση. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, αφού ερημοδικεί ο αναιρεσείων, καίτοι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα για την αρχική δικάσιμο. Απουσία πολιτικώς ενάγουσας, η οποία είχε επίσης κληθεί νόμιμα κατά την αναβλητική συζήτηση.
Αριθμός 804/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Βιολέττα Κυτέα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Iωάννη Γιαννακόπουλο (κωλυομένης της Αρεοπαγίτου Αικατερίνης Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά), Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αριστείδη Πελεκάνο - Εισηγητή και Δημήτριο Χονδρογιάννη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Μαΐου 2015, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Δημήτριου Δασούλα (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Σ. Ζ. του Β., κατίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 2886/2013 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ε. Θ., κάτοικο ..., που δεν παρέστη.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Σεπτεμβρίου 2013 αίτησή του που επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 7 Οκτωβρίου 2013 και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 455/2014.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 ΚΠΔ, ενώ, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Επίσης, κατά το άρθρο 514 ΚΠΔ, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση, η αίτησή του απορρίπτεται. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν ο αναιρεσείων δεν εμφανιστεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από νόμιμα διορισμένο συνήγορο κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, καίτοι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται και ο αναιρεσείων καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ (Ολ.ΑΠ 4/1996). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 515 παρ. 1 ΚΠΔ, κατά την δίκη στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου επιτρέπεται, μετά από αίτημα διαδίκου ή του εισαγγελέα, να αναβληθεί η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις μία μόνο φορά και σε ρητή δικάσιμο, κατά την οποία όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανιστούν χωρίς νέα κλήτευση, έστω και αν αυτοί δεν ήταν παρόντες κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής απόφασης.
Στην προκείμενη περίπτωση με την απόφαση 2886/2013 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών ο κατηγορούμενος, Σ. Ζ. του Β., κηρύχτηκε ένοχος με το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε' ΚΠΔ για κακουργηματική απάτη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική. Κατά της απόφασης αυτής άσκησε την από 24/9/2013 αναίρεση με δήλωση, που επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 7-10-2013. Όπως προκύπτει από τα από 14-8-2014 και από 1-9-2014 αποδεικτικά επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, Λ. Χ., που υπάρχουν στον φάκελο της δικογραφίας, ο αναιρεσείων είχε κλητευθεί, με επίδοση, κατά το άρθρο 155 παρ. 2 εδ. β', γ' και δ' ΚΠΔ, προς τον ίδιο και προς τον δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Νινόπουλο, ως νόμιμα διορισμένο αντίκλητο του, αντίστοιχα, της υπ'αριθμ. 455/5-6-2014 κλήση της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νομότυπα και εμπρόθεσμα για να παραστεί με συνήγορο για την αρχική δικάσιμο της 12/12/2014, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο της 8/5/2015, με την απόφαση 1316/2014 του παρόντος δικαστηρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου του αναιρεσείοντος, το οποίο κρίθηκε ότι συνιστά εξαιρετική περίπτωση για τη χορήγηση αναβολής. Κατά την παρούσα μετ' αναβολή συζήτηση και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε με συνήγορο, ούτε εκπροσωπήθηκε από νόμιμα διορισμένο συνήγορο. Επομένως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης, αφού ερημοδικεί ο αναιρεσείων, παρότι αυτός είχε κλητευθεί νόμιμα κατά την αναβλητική συζήτηση και όφειλε να εμφανιστεί και να παραστεί στη μετ' αναβολή συζήτηση χωρίς νέα κλήτευση. Επίσης πρέπει να καταδικαστεί ο αναιρεσείον στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ). Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την αναβλητική συζήτηση είχε κληθεί νόμιμα και η πολιτικώς ενάγουσα, Ε. Θ., (στην οποία επιδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση χρηματική ικανοποίηση ποσού 44 ευρώ) και η οποία δεν παρέστη κατά τη μετ' αναβολή συζήτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 24-9-2013 αίτηση - δήλωση του Σ. Ζ. του Β., που επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 7-10-2013, για αναίρεση της απόφασης 2886/2013 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ..
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαΐου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22 Ιουλίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή