Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1561 / 2012    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Δικαιοδοσία.
Περίληψη:
Παρεμπίπτων έλεγχος του κύρους και της νομιμότητας των πράξεων της διοικήσεως. Πότε. ¨Οχι έλεγχος της ουσαστικής κρίσης των οργάντων της ως προς τη συνδρομή ή όχι των απαιτούμενων πραγματικών προϋποθέσεων (Επικυρώνει Εφ. Αθ. 1414/2009).
Αριθμός 1561/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Ευφημία Λαμπροπούλου και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Μαρτίου 2012, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειουσών: 1. Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ODEON AE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ", με διακριτικό τίτλο "ΟDEON AE", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ODEON CINEPLEX Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Παραγωγής Ψηφιακών Δίσκων" και με διακριτικό τίτλο "ODEON CINEPLEX AE" που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, και 3. Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "Μ. Σ. και Σια ΟΕ" που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ναούμ Τζίφρα.
Των αναιρεσιβλήτων: 1.Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Village Roadshow Greece AE", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Χ. Α., ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "VILLAGE ROAD SHOW GREECE AE", που εδρεύει στο ..., κατοίκου ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αντώνιο Αλεξανδρή.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με τις από 2-2-2007 και 11-5-2007 αγωγές των ήδη αναιρεσειουσών, που κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συνεκδικάσθηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 670/2008 του ίδιου Δικαστηρίου και 1414/2009 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείουσες με την από 28-12-2009 αίτησή τους και τους από 24-7-2010 πρόσθετους λόγους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 24-2-2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης ως προς του λόγους του αναιρετηρίου και του από 24-7-2010 δικογράφου των προσθέτων λόγων.
Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειουσών ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και των προσθέτων λόγων, ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων την απόρριψη τους, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου του μέρους στη δικαστική του δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. ...571/7467/17-12-1991 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία καταργήθηκε το μέχρι τότε ισχύον καθεστώς των ελεύθερων χρήσεων γης για τις περιοχές που καταλαμβάνει το ρυθμιστικό σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η χρήση αμιγούς κατοικίας σε όλο το εύρος του ρυμοτομικού σχεδίου του ανωτέρω Δήμου, επομένως και στο Ο.Τ. 517 του ενδιαφέρει εδώ, όπου και απαγορεύεται έκτοτε η λειτουργία κινηματογράφων (άρθρ.2 π.δ. 23-2/6-3-1987, 231 π.δ. (κωδ.) 14/1999), με την μεταβατική δε διάταξη του άρθρου 7 παρ.4γ'της υπ' αριθμ. 31174/Π-873/1993 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία τροποποιήθηκε το ως άνω Πολεοδομικό σχέδιο του ίδιου Δήμου Αμαρουσίου, ορίστηκε: "Άδειες οικοδομών ή αναθεωρήσεις ισχυουσών αδειών ειδικών κτηρίων μπορούν να εκδίδονται και για χρήση ίδια με την αρχική άδεια εφόσον αφορούν προσθήκη ή τροποποιήσεις υφισταμένων ή ανεγειρομένων κτηρίων και στις οποίες να έχει υλοποιηθεί σε κτίσμα (ο φέρων οργανισμός) τουλάχιστον το 50% του ισχύοντος συντελεστού δόμησης της περιοχής. Η παραπάνω διάταξη ισχύει μόνο για την περιοχή αμιγούς κατοικίας". Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 του π.δ. 14-9/20-9-1995: "Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης για χρήσεις που απαγορεύονται με το παρόν Δ/γμα εφόσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση της χρήσης διατάξεις και κατά την ημερομηνία γνωμοδότησης του κεντρικού Συμβουλίου χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος -ΚΣΧΟΠ (30-6-1994) είχε διαμορφωθεί ο χώρος για τη συγκεκριμένη χρήση με άδεια της πολεοδομικής υπηρεσίας". Εξάλλου, η άδεια λειτουργίας ενός χώρου (καταστήματος) συνδέεται αμέσως με την οικοδομική άδεια ανέγερσης του οικείου κτηρίου, η οποία (οικοδομική άδεια) διασφαλίζει και τη νομιμότητα της χρήσης του κτηρίου για το οποίο χορηγήθηκε. Εφόσον δηλαδή υπάρχει νόμιμη άδεια ανέγερσης καταστήματος, ο χώρος (ως χώρος καταστήματος) κατοχυρώνεται με την άδεια οικοδομής και επομένως νόμιμα εκδίδεται μετά ταύτα η άδεια λειτουργίας του καταστήματος, μόνο δε αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε χρόνο μεταγενέστερο της χορηγήσεως της άδειας αυτής ή αν διαπιστωθεί ότι η διοίκηση παραπλανήθηκε κατά τη χορήγησή της, η τελευταία (διοίκηση) μπορεί νομίμως να ανακαλέσει την άδεια (βλ. ΣΕ 2205/1999). Τέλος, από τα άρθρα 1 και 2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι τα πολιτικά δικαστήρια όταν κρίνουν σχετικά με τις υπαγόμενες σ'αυτά ιδιωτικού δικαίου διαφορές μπορούν, εφόσον δεν το αποκλείει ο νόμος, να εξετάσουν παρεμπιπτόντως το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων της διοίκησης, ο έλεγχος όμως αυτός περιορίζεται στην έρευνα αν τα όργανα της διοίκησης ενήργησαν κατά τους καθορισμένους από τον νόμο όρους και τύπους και μέσα στα όρια της εξουσίας που τους ανήκει, χωρίς να μπορούν να ελέγχουν και την ουσιαστική κρίση τους ως προς τη συνδρομή ή όχι των απαιτούμενων πραγματικών προϋποθέσεων (ΑΠ 1257/2000).
ΙΙ.- Όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Εφετείο που την εξέδωσε δέχθηκε τα ακόλουθα. "Η πρώτη εφεσίβλητη (ήδη πρώτη αναιρεσίβλητη) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "VILLAGE ROADSHOW CREECE A.E.", που εδρεύει στο ..., δραστηριοποιείται στην κινηματογραφική αγορά μέσω ενός ιδιόκτητου συγκροτήματος δέκα κινηματογραφικών αιθουσών (πολυκινηματογράφου), ευρισκομένου στην συμβολή των οδών ... και ... του Δήμου Αμαρουσίου, με τον διακριτικό τίτλο-σήμα Φήμης "VILLAGE CINEMAS". Για την ανέγερση του οικοδομήματος αυτού εκδόθηκε από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία Αμαρουσίου της Νομαρχίας Αττικής η υπ' αριθμ. .../31-5-1989 άδεια οικοδομής, τριετούς διάρκειας, επ' ονόματι της αρχικής ιδιοκτήτριας του ευρισκομένου στο Ο.Τ. 517 οικοπέδου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας", με την οποία επετράπη η ανέγερση ενός "ειδικού κτιρίου" έξι ορόφων και συνολικής επιφάνειας 4117 τ.μ., με χρήση "Γραφεία και πρότυπο κέντρο αναψυχής". Ενόψει του ότι κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω αδείας ίσχυε στην επίδικη περιοχή 517 Ο.Τ. του Δήμου Αμαρουσίου το Β.Δ. της 31-1/13-2-1970 "περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών", το οποίο δεν έθετε περιορισμούς στις από το Π.Δ. 23-2/6.3.87 προβλεπόμενες 27 ειδικότερες χρήσεις γης, οι οποίες εντάσσονται σε 9 κατηγορίες γενικοτέρων χρήσεων (αμιγής κατοικία, γενική κατοικία, οχλούσα βιομηχανία-βιοτεχνία, τουρισμός-αναψυχή, ελεύθερος χώρος-αστικό πράσινο, κοινωφελούς εξυπηρέτησης κλπ), η εκδοθείσα ως άνω άδεια ανέγερσης κτιρίου με την χρήση "γραφεία και πρότυπο κέντρο αναψυχής" είναι σύννομη. Στη συνέχεια η παραπάνω άδεια αναθεωρήθηκε με την .../28-2-1994 σχετική πράξη της πολεοδομικής υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου και παρατάθηκε μέχρι την 31-5-1996, διατηρουμένων των όρων της αρχικής χορήγησής της, δηλαδή του προορισμού (χρήσης) του υπό ανέγερση κτιρίου. Η αναθεώρηση είχε ως αντικείμενο τη μερική τροποποίηση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, την παράταση ισχύος της μέχρι την 31.5.96 και την αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού. Αν και η ως άνω αναθεώρηση έλαβε χώρα μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 103571/7467/17.12.91 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία καταργήθηκε το μέχρι τότε ισχύον καθεστώς των ελεύθερων χρήσεων γης για τις περιοχές που καταλαμβάνει το ρυθμιστικό σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου και θεσπίζεται για πρώτη φορά, δυνάμει του άρθρου 3 της παραπάνω απόφασης, η χρήση αμιγούς κατοικίας σε όλο το εύρος του ρυμοτομικού σχεδίου του Δ. Αμαρουσίου και επομένως και στο Ο.Τ. 517, η εν λόγω αναθεώρηση δεν πάσχει ακυρότητα, όντας νόμιμη, ως σύμφωνη με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ.4γ της 31174/Π-873/93 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε το ως άνω πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου και ορίστηκε ότι "άδειες οικοδομών ή αναθεωρήσεις ισχυουσών αδειών ειδικών κτιρίων μπορούν να εκδίδονται και για χρήση ίδια με την αρχική άδεια εφόσον αφορούν προσθήκη ή τροποποιήσεις υφισταμένων ή ανεγειρομένων κτιρίων και στις οποίες να έχει υλοποιηθεί (ο φέρων οργανισμός) τουλάχιστον το 50% του ισχύοντος συντελεστού δόμησης της περιοχής. Η παραπάνω διάταξη ισχύει μόνο για την περιοχή αμιγούς κατοικίας", οι προϋποθέσεις εφαρμογής της οποίας (διάταξης) συντρέχουν στην κατά τα άνω αναθεώρηση, αφού αυτή αφορά: α) σε αναθεώρηση της ισχύουσας υπ' αριθ. .../31.5.89 οικοδομικής αδείας, ο χρόνος ισχύος της οποίας είχε παραταθεί δυνάμει της 8158/1992 πράξης, για μία τριετία, ήτοι μέχρι το έτος 1995, β) σε ειδικό κτίριο που έχει αναγερθεί σε ακίνητο του Ο.Τ. 517 του Δήμου Αμαρουσίου για το οποίο έχει καθοριστεί ως χρήση γης η αμιγής κατοικία και γ) σε μερική τροποποίηση των εσωτερικών χώρων του ανεγειρομένου κτιρίου του οποίου ο φέρων οργανισμός είχε υλοποιηθεί τουλάχιστον στο 50% του συντελεστή δόμησης της περιοχής, όπως αυτό διαπιστώθηκε από την εγκρίνασα την αναθεώρηση αρμόδια πολεοδομική αρχή. Ο πρωτοδίκως από τις εκκαλούσες (αναιρεσείουσες) προβληθείς και με την εκκαλουμένη απόφαση απορριφθείς ισχυρισμός αυτών, που επαναφέρεται ως κύριος και πρόσθετος λόγος της ένδικης έφεσης, κατά τον οποίο η κατά τα άνω αναθεώρηση πάσχει ακυρότητα ως εκ του ότι κατά τον χρόνο της αναθεώρησης δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 εδαφ. γ της ως άνω απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής προϋποθέσεις και ειδικότερα αυτή που αναφέρεται στην υλοποίηση του φέροντος οργανισμού του ανεγειρόμενου κτιρίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, ενόψει του ότι οι εργασίες ανέγερσης αυτού δεν είχαν καν αρχίσει κατά τον κρίσιμο ως άνω χρόνο, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στη σχετική μείζονα σκέψη, ο από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια παρεμπίπτων έλεγχος του κύρους και της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης περιορίζεται στην έρευνα του αν τα όργανα της διοίκησης ενήργησαν κατά τους καθορισμένους από το νόμο όρους και τύπους και εντός της ανήκουσας σ' αυτά εξουσίας χωρίς να δύνανται να ελέγχουν και την ουσιαστική αυτών κρίση ως προς την ύπαρξη ή μη των απαιτουμένων πραγματικών προϋποθέσεων και ειδικότερα, στην ένδικη περίπτωση, αυτής που αναφέρεται στην υλοποίηση και κατά ποιο ποσοστό σε κτίσμα του φέροντος οργανισμού του ανεγειρομένου κτιρίου. Ο περαιτέρω ισχυρισμός των εκκαλουσών, κατά τον οποίο η γενομένη αναθεώρηση πάσχει ακυρότητα και ως εκ του ότι δεν συνέτρεχε για την αιτούμενη έγκριση αυτής η από την ως άνω μεταβατική διάταξη προβλεπομένη προϋπόθεση της μη μεταβολής με την πράξη της αναθεώρησης της χρήσης που προβλέπεται στην αρχική άδεια ενόψει του ότι η προβλεπομένη στην τελευταία χρήση "Γραφεία και πρότυπο κέντρο αναψυχής" μεταβάλλεται σε χρήση κινηματογράφου, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του παραπάνω κτιρίου σε αίθουσες κινηματογράφου δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της προβλεπομένης στην αρχική (.../89) οικοδομική άδεια χρήσης ως "προτύπου κέντρου αναψυχής", αφού είναι προφανές ότι στην τελευταία περιλαμβάνονται και οι αίθουσες κινηματογράφου. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της ως άνω αρχικής (.../89) οικοδομικής άδειας και πριν από την αιτηθείσα αναθεώρηση είχε εκδοθεί η 10371/7867/17.12.91 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία καταργήθηκε το καθεστώς των ελευθέρων χρήσεων και θεσπίστηκε η χρήση της αμιγούς κατοικίας σ' όλο το εύρος του ρυμοτομικού σχεδίου του Δ. Αμαρουσίου, το οποίο απαγορεύει την εγκατάσταση επιχειρήσεων κινηματογράφου, δεν αίρει τη νομιμότητα της αναθεώρησης ενόψει του γενομένου νομολογιακά δεκτού ότι στην περίπτωση κατά την οποία εγκρινόμενο Γ.Π.Σ. ή πολεοδομική μελέτη θεσπίζει νέες χρήσεις γης για τα ακίνητα της περιοχής, διαφορετικές από τις μέχρι τότε ισχύουσες, χωρίς, όμως να περιέχει ειδική πρόβλεψη, με τη θέσπιση μεταβατικής διατάξεως , για την τύχη ακινήτων, στα οποία υπάρχουν νομίμως διαφορετικές χρήσεις, με βάση το προηγούμενο κανονιστικό καθεστώς οι προϋφιστάμενες αυτές χρήσεις δεν επηρεάζονται από το νεότερο καθεστώς αλλά συνεχίζονται είτε απεριορίστως είτε για όσο χρόνο προέβλεπε, τυχόν, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ή η ατομική διοικητική πράξη που τις είχε επιτρέψει, δεδομένου και ότι με τη συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου, για την οποία χορηγείται η σχετική οικοδομική άδεια, συνδέονται οι εφαρμοστέες κατά νόμο κατασκευαστικές προδιαγραφές και η διαμόρφωση των χώρων του ..." (ΣτΕ 2172/2006, ΣτΕ 2390/2005) και επομένως, εφόσον η συνέχιση της εφαρμογής παλαιότερων χρήσεων γης που προβλέπονταν σε οικοδομική άδεια είναι νόμιμη, ακόμα και όταν το νεώτερο καθεστώς χρήσεων γης δεν θεσπίζει μεταβατική-διάταξη που να επιτρέπει ρητά τη συνέχιση της εφαρμογής τους, a fortiori είναι νόμιμη η συνέχιση παλαιότερων χρήσεων γης όταν μεταβατική διάταξη του νεώτερου νομοθετικού καθεστώτος ρητώς το επιτρέπει, όπως ακριβώς συμβαίνει στην ένδικη περίπτωση κατά την οποία η ως άνω μεταβατική διάταξη επιτρέπει την παλαιά χρήση γης που προβλεπόταν στην αρχική οικοδομική άδεια (δηλαδή του προτύπου κέντρου αναψυχής στο οποίο κατά τα προαναφερθέντα περιλαμβάνεται και η επιχείρηση κινηματογράφου) υπό τον όρο ο φέρων οργανισμός του ανεγειρομένου κτιρίου να έχει υλοποιηθεί σε κτίσμα σε ποσοστό 50% του συντελεστή δόμησης, ο οποίος (όρος), κατά την ανέλεγκτη στα πλαίσια της παρούσας δίκης κρίση της διοίκησης, συνέτρεχε κατά τον κρίσιμο της αναθεώρησης χρόνο. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι την 31.7.1996 το παραπάνω ακίνητο μεταβιβάστηκε, λόγω πωλήσεως, από την αρχική ιδιοκτήτρια (Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ) στην πρώτη εφεσίβλητη (ΑΕ VILLAGE ROADSHOW GREECE), αφού στο μεταξύ είχε αναθεωρηθεί για δεύτερη φορά η αρχική .../89 οικοδομική άδεια με την .../26.1.96 πράξη της αρμόδιας Πολεοδομίας Αμαρουσίου. Μετά την κατά τα ως άνω μεταβίβαση ο δεύτερος εφεσίβλητος ,υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης, υπέβαλε στις 8.11.96 στο Δήμο Αμαρουσίου αίτηση συνοδευομένη από όλα τα απαιτούμενα από το νόμο (ΑΝ 445/1937) δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης χειμερινού κινηματογράφου, η οποία, κατόπιν της από 25.11.1996 θετικής γνώμης (πρακτικού) του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσεως Θεάτρων και Κινηματογράφων, διαβιβάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο, αφού προέβη σε θετικό προέλεγχο της αίτησης, εξετάζοντας το πολεοδομικό καθεστώς του οικοδομικού Ο.Τ. 517 και επομένως τις χρήσεις γης, εξέδωσε τη 46/1997 απόφασή του, εγκρίνοντας το αίτημα. Σε συνέχεια της 46/1997 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αμαρουσίου εκδόθηκε η 130/1996 άδεια εγκατάστασης και με βάση αυτή η .../9.2.97 άδεια λειτουργίας δέκα κινηματογραφικών αιθουσών στο εν λόγω ακίνητο. Η έκδοση των εν λόγω αδειών (εγκατάστασης και λειτουργίας) εχώρησε συννόμως, η μεν πρώτη σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ.4γ της 31174/π-873/1993 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, η δε δεύτερη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 4 παρ. 3 του ΠΔ 14-9/20.9.95 με την οποία ορίζεται ότι "επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης για χρήσεις που απαγορεύονται με το παρόν Δ/γμα εφόσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση της χρήσης διατάξεις και κατά την ημερομηνία γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) (30.6.1994) είχε διαμορφωθεί ο χώρος για τη συγκεκριμένη χρήση, με άδεια της πολεοδομικής υπηρεσίας", οι προϋποθέσεις εφαρμογής των οποίων κρίθηκαν ότι συντρέχουν από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης, η νομιμότητα της κρίσης των οποίων αναφορικά τόσο με την υλοποίηση του κτίσματος τουλάχιστον στο 50% του συντελεστή δόμησης της περιοχής όσο και της διαμόρφωσης του χώρου του κτίσματος πριν από την 30.6.1994, που αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη σύννομη αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του εκ μέρους των πολιτικών δικαστηρίων παρεμπίπτοντος ελέγχου της νομιμότητας των σχετικών πράξεων, όταν το εξ αυτών παράνομο δεν προκύπτει από το κείμενο των εν λόγω πράξεων (ΑΠ 547/69, ΑΠ 477/74, 9475/57 ΝοΒ 1975.216), πράγμα το οποίο δεν επικαλούνται ούτε οι εκκαλούσες. Κατ' ακολουθίαν όλων των προαναφερθέντων, εφόσον στα πλαίσια του, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 ΚΠολΔ γενομένου, ελέγχου της νομιμότητας των παραπάνω πράξεων της διοίκησης (έκδοση .../89 οικοδομικής άδειας, .../94 και .../96 πράξεις αναθεώρησης αυτής, 130/96 και .../97 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας) αφενός δεν αποδείχθηκε η από τις ενάγουσες- εκκαλούσες επικαλούμενη παράνομη έκδοση αυτών εκ μέρους των αρμοδίων διοικητικών οργάνων, τα οποία, όπως αποδείχθηκε, ενήργησαν κατά τους καθορισμένους από τον νόμο όρους και τύπους και εντός της ανήκουσας σε αυτά εξουσίας, και αφετέρου δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της ουσιαστικής κρίσης αυτών ως προς την ύπαρξη ή μη των απαιτουμένων για τη σύννομη έκδοση των ως άνω πράξεων πραγματικών προϋποθέσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελεγχθεί ούτε η επικαλούμενη από τους εκκαλούντες έλλειψη των προβλεπόμενων από τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 7 εδ. γ της 31174/π-873/93 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και 4 παρ. 3 του ΠΔ /14-9-95 ουσιαστικών προϋποθέσεων και συνακόλουθα η συνδρομή ή όχι της αποδιδόμενης στους εφεσίβλητους παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς των τελευταίων στην έκδοση των εν λόγω πράξεων, δεν μπορεί να γίνει λόγος για αδικοπρακτική, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 914 και 919 ΑΚ αλλά και αυτής του άρθρου 1 Ν 146/1914, συμπεριφορά στην οποία επιχειρείται η θεμελίωση των ένδικων αγωγών, οι οποίες, για τον λόγο αυτό, κρίνονται απορριπτέες ως ουσιαστικά αβάσιμες". Και βάσει των παραδοχών αυτών το Εφετείο απέρριψε πράγματι τις συνεκδικασθείσες δύο αγωγές για παράλειψη (του αθέμιτου ανταγωνισμού) και αποζημίωση των αναιρεσειουσών, τις οποίες οι αναιρεσείουσες επιχειρούσαν να θεμελιώσουν στις διατάξεις των άρθρων 914 και 919 του ΑΚ και 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού, ισχυριζόμενες ότι η υφιστάμενη άδεια λειτουργίας πολυκινηματογράφου της πρώτης αναιρεσίβλητης, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο δεύτερος αναιρεσίβλητος, δεν είναι νόμιμη, επειδή το ΟΤ 517 του Δήμου Αμαρουσίου, όπου λειτουργεί ο κινηματογράφος, προορίζεται κατά νόμον (π.δ. 14-9-1995, υπ' αριθμ. 31174/Π-873/4-10-1993 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής) για αμιγή κατοικία (χρήση γης "αμιγούς κατοικίας"), απαγορευομένης της λειτουργίας κινηματογράφου, και ότι οι εναγόμενοι (αναιρεσίβλητοι), αν και γνώριζαν τα ανωτέρω, ενήργησαν και έλαβαν από τη διοίκηση άδεια λειτουργίας κινηματογράφου στην ειρημένη περιοχή με σκοπό να ανταγωνιστούν αθεμίτως τις αναιρεσείουσες, ομοίου αντικειμένου, εταιρείες, και εξακολουθούν έκτοτε τον αθέμιτο αυτόν ανταγωνισμό, με τη λειτουργία του πολυκινηματογράφου εν γνώσει τους ότι κατέχουν προς τούτο παράνομη άδεια. Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε τις προπαρατεθείσες νομικές διατάξεις, τις οποίες και δεν παραβίασε ευθέως, αλλ'ούτε και εκ πλαγίου, διαλαμβάνοντας στην απόφασή του πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής εφαρμογής τους. Επομένως τα αντίθετα που οι αναιρεσείουσες υποστηρίζουν με τους πρώτον, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λόγους του αναιρετηρίου και τους αντίστοιχους και συμπληρωματικούς πρώτον, δεύτερο και τρίτο πρόσθετους λόγους, κατά το νοηματικό περιεχόμενο των λόγων αυτών, από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, είναι αβάσιμα, τούτο δε και καθόσον μέρος με τους δεύτερο κύριο και τον αντίστοιχο δεύτερο πρόσθετο λόγο πλήττεται η παραδοχή του Εφετείου περί του ανελέγκτου (από τα πολιτικά δικαστήρια) της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την έκδοση της ένδικης άδειας που δέχθηκε η διοίκηση. Το Εφετείο, περαιτέρω, έκρινε βάσει των προταθέντων ουσιωδών πραγματικών γεγονότων και των αποδεικτικών μέσων που είχαν προσκομίσει και επικαλεσθεί τα διάδικα μέρη, και δεν υπέπεσε στην αναιρετική πλημμέλεια των αριθμών 8 και (ή) 10 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, τους οποίους οι αναιρεσείουσες μνημονεύουν στους εκ των ανωτέρω, αντίστοιχα, τρίτο και τέταρτο λόγους του αναιρετηρίου, ενώ, τέλος, η παραδοχή του Εφετείου ότι στην ειρημένη (αρχική) υπ' αριθμ. .../1989 άδεια για την ανέγερση κτηρίου γραφείων και "πρότυπου κέντρου αναψυχής" περιλαμβάνονται, στην τελευταία αυτή χρήση (πρότυπο κέντρο αναψυχής), προφανώς και οι αίθουσες κινηματογράφου, συνιστά (η παραδοχή) αυτή εκτίμηση του περιεχομένου της άδειας αυτής, ως εγγράφου, η οποία και δεν ελέγχεται αναιρετικώς ( άρθρ. 561 παρ.1 του ΚΠολΔ), όχι δε παραμόρφωση του περιεχομένου του υπ' όψη εγγράφου, όπως αβάσιμα, υπό την επίκληση του αριθμού 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, υποστηρίζουν οι αναιρεσείουσες με τον τέταρτο πρόσθετο λόγο της αιτήσεώς τους.
ΙΙΙ. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει ν' απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, όπως διαμορφώθηκε με τους πρόσθετους λόγους της, και να καταδικασθούν οι αναιρεσείουσες στην αναφερόμενη στο διατακτικό δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων, κατά το νόμιμο αίτημα των τελευταίων (άρθρ. 176, 183, 191 παρ.2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 28-12-2009 αίτηση των ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ODEON AE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" κ.λ.π. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1414/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τις αναιρεσείουσες στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων, την οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 2 Νοεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή