Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 108 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δέχεται τις δηλώσεις αποχής του Αντιπροέδρου ΑΠ και του Αντεισαγγελέα ΑΠ. Αποφαίνεται οι ανωτέρω να μη συμμετάσχουν στη σύνθεση του Ε’ Ποινικού τμήματος στη δικάσιμο κατά την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΑΡΙΘΜΟΣ 108/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά - Εισηγήτρια και Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 8 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για τις δηλώσεις αποχής του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη, που αφορούν τη μη συμμετοχή τους στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 4ης Δεκεμβρίου 2009 η από 20 Ιουλίου 2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ κατά της 1751/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 402/15.12.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ι)Οι Κων/νος Κούκλης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, και Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, υπέβαλαν στον Πρόεδρο και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, αντίστοιχα, τις από 11-12-2009 και 16-10-2009 δήλωσης αποχής από της εκτελέσεως των καθηκόντων τους σε σχέση με την από 20-7-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά της υπ' αριθμ. 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, η εκδίκαση της οποίας έχει οριστεί για τη δικάσιμο της 22-1-2010 στο Ε' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, και στις οποίες [δηλώσεις αποχής] αναφέρουν ότι:
Ο μεν πρώτος ότι ο αναιρεσείων Χ έχει υποβάλλει κατ' αυτού αγωγή κακοδικίας από το δικόγραφο της οποίας όμως έχει παραιτηθεί, και μήνυση για τέλεση αξιοποίνων πράξεων, ο δε δεύτερος ότι ο αυτός αναιρεσείων έχει υποβάλλει κατ' αυτού μήνυση για παράβαση καθήκοντος, ζητούν δε αμφότεροι να απόσχουν από την άνω εκτέλεση των καθηκόντων τους για σοβαρούς λόγους ευπρέπειας.
ΙΙ)Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 23§3 Κ.Π.Δ. τα δικαστικά πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι που υπάγονται στα άρθρα 14 και 15 του αυτού κώδικα, ήτοι όταν συντρέχουν λόγοι ευπρέπειας που θέτουν σε αμφιβολία κατ' αντικειμενική κρίση, την ελεύθερη κρίση του ή το αποκατάληπτον αυτής [βλ. ΑΠ 2651/2008, ΑΠ 1919/2008, ΑΠ 1568/2002 κ.α, Μπουρόπουλο Ερμ. Κ.Π.Δ. τομ. Α σελ. 39], πράγμα που συμβαίνει και όταν ο διάδικος έχει υποβάλλει μήνυση κατά του δικαστικού λειτουργού για άλλη υπόθεση, χωρίς να ενδιαφέρει εδώ η τύχη της.
Και ναι μεν η υποβολή μήνυσης καταδικαστικού λειτουργού αυτή καθ' εαυτή δεν συνιστά λόγον εξαίρεσης, αφού ο κάθε διάδικος ανεξαρτήτως των συνεπειών μιας αβάσιμης μήνυσης, θα μπορούσε να δημιουργεί ο ίδιος λόγον εξαίρεσης και συνεπώς επιλογή δικαστικού λειτουργού, πλην όμως εδώ αυτός ούτος οι δικαστικοί λειτουργοί υπέβαλαν τις δηλώσεις αποχής προς αποφυγήν δημιουργίας σε βάρος τους, και κατ' επέκταση της δικαστικής λειτουργίας, δυσμενών σχολίων σε σχέση με την αμεροληψία τους.
Έτσι το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής αποτελεί και τον γνώμονα για την σχετική κρίση επ' αυτών δηλώσεων αποχής].
Καθίσταται συνεπώς φανερόν ότι πρέπει να γίνουν δεκτές οι παραπάνω δηλώσεις, αφού δεν υπάρχουν αντίθετα στοιχεία που να αμφισβητούν το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω να γίνουν δεκτές οι από 11-12-2009 και 16-10-2009 δηλώσεις αποχής της εκτελέσεως των καθηκόντων τους και δη από την εκδίκαση της από 20-7-2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Χ κατά της υπ' αριθμ. 1751/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, των Κων/νου Κούκλη - Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου - και Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη - Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Αθήνα 14-12-2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ.Κονταξής
Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι από 11/12/2009 και 16/10/2009 δηλώσεις αποχής από της εκτελέσεως των καθηκόντων τους των: 1) Κων/νου Κούκλη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, και 2) Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη, Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, οι οποίες απευθύνθηκαν στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντίστοιχα, και φρονούν ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας τους επιβάλουν να απόσχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την εκδίκαση της από 20/7/2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Χ, Δικηγόρου Αθηνών, κατά της υπ' αριθμ. 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως Συμβούλιο, κατά το άρθρο 23 παρ.4 του ΚΠΔ, και πρέπει να εξετασθεί από ουσιαστική άποψη.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3 του ΚΠΔ, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 14 του ίδιου κώδικα λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτό, δεν δύναται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, ως και του αναφερομένου στο άρθρο 15 εδ. α' του ΚΠΔ λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής σοβαρός λόγος αποχής συντρέχει, οσάκις τίθενται σε αμφιβολία, κατ' αντικειμενική κρίση, η ελεύθερη κρίση του δικαστή ή το απροκατάληπτο αυτού, πράγμα που συμβαίνει και όταν ο διάδικος έχει υποβάλλει μήνυση κατά του δικαστικού λειτουργού για άλλη υπόθεση.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Κατά τη συζήτηση της από 20/7/2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Χ κατά της υπ' αριθμ. 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών ενώπιον του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, στο οποίο συμμετείχε, ως Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Κων/νος Κούκλης, της δικασίμου 4/12/2009, και αμέσως μετά την εκφώνηση της υποθέσεως, ο αναιρεσείων δικηγόρος δήλωσε ότι εναντίον του έχει ασκήσει αγωγή κακοδικίας, από το δικόγραφο της οποίας έχει μεν παραιτηθεί, αλλά έχει υποβάλλει επιπροσθέτως και μήνυση εναντίον του (βλ. δήλωση του αναιρεσείοντα, καταχωρηθείσα στα πρακτικά αναβολής του δικαστηρίου με αριθμό ... και δικόγραφο αγωγής κακοδικίας), και ζήτησε να απέχει από την εκδίκαση της υπόθεσης. Επίσης ο Αντεισαγγελέας της έδρας Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης, λαβών τον λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι σοβαρός λόγος ευπρέπειας, επιβάλλει την αποχή του από της εκτέλεση των καθηκόντων του, διότι ο αναιρεσείων έχει υποβάλλει εναντίον του την με αριθμό ΑΒΜΔ...μήνυση για παράβαση καθήκοντος, η οποία εκκρεμεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 21/9/2009 πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, που υπάρχει στη δικογραφία, ο ίδιος δε έχει υποβάλλει ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την από 16/10/2009 δήλωση αποχής. Το δικαστήριο (με Αντεισαγγελέα τον Παναγιώτη Ψάνη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου), με την υπ' αριθμ. 2343/4/12/2009 απόφαση του, ανέβαλε την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως για την 22/1/2010, προκειμένου να ελεγχθεί, εάν συντρέχει λόγος αποχής των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών. Αμέσως δε μετά την δημοσίευση της παραπάνω αναβλητικής αποφάσεως, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Κων/νος Κούκλης υπέβαλε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την από 11/12/2009 δήλωση αποχής στην οποία αναφέρει ότι υφίστανται στο πρόσωπο του σοβαροί λόγοι ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή του από την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Εν όψει των ανωτέρω, το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής, επιβάλλει την αποχή των δηλούντων δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού, αντίστοιχα, για σοβαρό λόγο ευπρέπειας, από την ενάσκηση των καθηκόντων τους στην προαναφερόμενη ποινική υπόθεση. Κατ' ακολουθίαν τούτων, πρέπει να γίνουν δεκτές οι υπό κρίση δηλώσεις αποχής, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τις από 11/12/2009 και 16/10/2009 δηλώσεις αποχής των Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κων/νου Κούκλη και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη.

Αποφαίνεται ότι οι ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί δεν θα συμμετάσχουν στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, στη δικάσιμο της 22/1/2010, κατά την εκδίκαση της από 27/7/2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Χ κατά της υπ' αριθμ. 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή