Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 101 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπεξαίρεση στην υπηρεσία.
Περίληψη:
Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Στοιχεία εγκλήματος. Εκμετάλλευση εμπιστευμένων. Στοιχεία εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογίας, Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Η διάταξη του άρθρου 379 και ήδη 384 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί του εγκλήματος της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 101/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέα Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ. Κ. του Σ., κατοίκου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Κοντό, περί αναιρέσεως της 393/2010 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Μαρτίου 2012 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 545/12.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 258 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 5 β' του Ν. 2721/1999, υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητας του και αν ακόμα δεν ήταν αρμόδιος γι' αυτό, τιμωρείται α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ... Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του υπ' αυτής προβλεπομένου εγκλήματος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που περιλαμβάνει την αντικειμενική υπόσταση της, κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ, υπεξαιρέσεως με επαύξηση της ποινής, απαιτείται όπως το παρανόμως ιδιοποιούμενο πράγμα (χρήματα ή άλλο κινητό) είναι ξένο (ολικά ή εν μέρει), τέτοιο δε θεωρείται αυτό που βρίσκεται σε ξένη σε σχέση με το δράστη κυριότητα, με την έννοια που εκλαμβάνεται αυτή στο αστικό δίκαιο, το οποίο ο υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263α του ΠΚ, έλαβε ή κατέχει υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, έστω και αν είναι αναρμόδιος γι' αυτό, ιδιοποίηση δε αποτελεί κάθε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέληση αυτού να εξουσιάζει και να διαθέτει το πράγμα σαν να είναι κύριος. Υποκειμενικά απαιτείται η ύπαρξη δόλου, που ενέχει τη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο (ολικά ή εν μέρει) και ότι το έλαβε ή το κατέχει ο δράστης υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, ως και τη θέληση να ιδιοποιηθεί τούτο παράνομα, χωρίς τη συγκατάθεση του κυρίου η χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται σ' αυτόν από το νόμο. Κατά δε το άρθρο 257 του ιδίου Κώδικα, υπάλληλος που χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας τοκίζει ή μεταχειρίζεται κατ' άλλον τρόπο για δικό του όφελος ή παραχωρεί σε άλλον για να χρησιμοποιηθούν χρήματα ή πράγματα που του είναι εμπιστευμένα λόγω της υπηρεσίας του τιμωρείται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Κατά τη διάταξη αυτή στοιχεία του εγκλήματος είναι: α) η ιδιότητα υπαλλήλου υπό την έννοια του άρθρου 13α και 263α στον οποίο είναι εμπιστευμένα λόγω της υπηρεσίας του χρήματα ή πράγματα ή έχει αυτός τη διαχείριση ή τη φύλαξη τους, β) τοκισμός ή κατ' άλλον τρόπο μεταχείριση των εμπιστευμένων σε αυτόν χρημάτων ή πραγμάτων για δικό του όφελος, όπως λ.χ. η χρησιμοποίηση αυτών για τις ανάγκες του κλπ και γ) δόλος συνιστάμενος στη γνώση ότι πρόκειται περί χρημάτων ή πραγμάτων διαπιστευμένων σε αυτόν λόγω της υπηρεσίας του χωρίς να υπάρχει πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας. Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ, εσφαλμένη εφαρμογή αυτής συντρέχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε, ότι αποδείχτηκαν, στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε, η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 393/2010 απόφασης, το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο, από τα αποδεικτικά μέσα, που κατ' είδος προσδιορίζονται σε αυτήν, δέχθηκε ανελέγκτως ότι: Με τις υπ' αριθμ. 25/02, 22/04 και 14/05 Ημερήσιες Διαταγές του Λιμενάρχη Υ/Χ Ιτέας, τότε Υποπλοιάρχου ΛΣ Ρ. Ι. (δευτέρου κατηγορουμένου), ο πρώτος κατηγορούμενος, Σημαιοφόρος ΛΣ ε.α Κ. Χ. ορίστηκε Προϊστάμενος Γραφείου Ναυτολογίας, Πλοηγικής υπηρεσίας, υπόλογος NAT και υπεύθυνος είσπραξης και απόδοσης Λιμενικών Δικαιωμάτων με βοηθό την Επικελευστή ΛΣ Π. Ε.. Στα πλαίσια των καθηκόντων του αυτών όφειλε να εισπράττει πλοηγικά δικαιώματα και να τα αποδίδει στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ καταθέτοντάς τα στο λογαριασμό και στην Τράπεζα της Ελλάδος εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας ή αμέσως άμα τη συμπληρώσει του ποσού των 1.500 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. Μ. 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γ. Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής. Επίσης, να βεβαιώνει, εισπράττει και αποδίδει λιμενικά τέλη (δικαιώματα πρόσδεσης, παραμονής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού από κάθε είδους πλοία) στο οικείο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας καθώς και τον αντιστοιχούντα Φ.Π.Α. (που, εν συνεχεία, το ΛΤ αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο ως δικαιούχο) καταθέτοντας τα στο λογαριασμό του ΛΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών έργων του YEN.
Εν τούτοις, ο πρώτος κατηγορούμενος εμπλακείς σε χρηματιστηριακές διαδικασίες, από τις οποίες απώλεσε σημαντικά χρηματικά ποσά, ανέπτυξε παράνομη δραστηριότητα, ιδιοποιούμενος παράνομα τα παρακάτω ποσά, που αφορούσαν σε πλοηγικά δικαιώματα του δικαιούχου ΝΑΤ/ΚΠΥ, τα οποία δεν κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό του ΝΑΤ/ΚΠΥ στην Τράπεζα της Ελλάδας κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, ελαττώνοντας αντίστοιχα την περιουσία του ΝΑΤ/ΚΠΥ, γεγονός που διαπιστώθηκε κατά τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου περί τα τέλη μηνός Οκτωβρίου 2005 στο Γραφείο Διαχείρισης από τον τότε Λιμενάρχη Πλωτάρχη Ροδόπουλο (δεύτερο κατηγορούμενο και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:
1.Την 4-7-05 δεν απέδωσε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 774,40 ευρώ, που είχε εισπράξει την 1-7-05. 2. Την 11-7-05 δεν απέδωσε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 453,31 ευρώ, που είχε εισπράξει την 5-7-05. 3. Την 18-7-05 δεν απέδωσε πλοηγικά δικαιώματα συνολικού ποσού 498, 58 ευρώ, που είχε εισπράξει την 11-7-05 και την 12-7-05. 4. Την 22-7-05 δεν απέδωσε πλοηγικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2439,53 ευρώ, που είχε εισπράξει την 18-7-05, την 19-7-05 και την 21-7-05. 5. Την 25-7-05 δεν απέδωσε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 746,10 ευρώ, που είχε εισπράξει την 23-7-05. 6. Την 1-8-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1051,12 ευρώ, που είχε εισπράξει την 25-7-05, την 27-7-05, την 28-7-05 και την 29-7-05. 7. Την 8-8-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 798,85 ευρώ, που είχε εισπράξει την 2-8-05 και την 5-8-05. 8. Την 22-8-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1737,93 ευρώ, που είχε εισπράξει την 18-8-05, την 19-8-05 και την 20-8-05. 9. Την 29-8-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1425,64 ευρώ, που είχε εισπράξει την 22-8-05, την 26-8-05 και την 27-8-05. 10. Την 5-9-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 605,90 ευρώ, που είχε εισπράξει την 29-8-05 και την 2-9-05. 11. Την 12-9-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1426,74 ευρώ, που είχε εισπράξει την 7-9-05 και .την 8-9-05. 12. Την 19-9-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1220,78 ευρώ, που είχε εισπράξει την 13-9-05, την 14-9-05 και την 15-9-05. 13. Την 26-9-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 829,6 ευρώ, που είχε εισπράξει την 21-9-05, την 22-9-05 και την 23-9-05. 14. Την 3-10-05 δεν απέδωσε συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1675,86 ευρώ, που είχε εισπράξει την 26-9-05 και την 27-9-05.
Ήτοι, δεν απέδωσε συνολικώς ποσό 15.684,38 ευρώ, το οποίο όφειλε να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται (κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας), αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα τα χρήματα αυτά (υπεξαίρεση). Το ως άνω ποσό κατεβλήθη, τελικώς, την 26-10-2005 από τους τότε Λιμενάρχη Πλωτάρχη ΛΣ Ρ. Ι. και τον τότε Υπολιμενάρχη Ανθυποπλοίαρχο Ζ. Κ., λόγω της οικονομικής αδυναμίας του εν λόγω κατηγορουμένου να καταβάλει τα χρήματα (βλ. σχετικώς υπ' αριθ. 32.2Α/34/05/4-11 -05 έγγραφο YEN/ΔΟΛΕΛ). Την τέλεση των πιο πάνω πράξεων ομολόγησε και ο κατηγορούμενος αποδίδοντας τη στο γεγονός της απώλειας ποσού άνω των τριάντα εκατομμυρίων δραχμών στο χρηματιστήριο. Χαρακτηριστικά εν προκειμένω πρέπει να σημειωθεί ότι καίτοι το μήνα Μάρτιο του 2005 κατόπιν της αποστολής από το YEN/ΔΟΛΕΛ προς το Υ/Χ Ιτέας, του υπ' αριθμ. πρωτ. 8332.2Α/07/2005/29-3-2005, έγγραφο με το οποίο γινόταν επισήμανση της καθυστερημένης απόδοσης των πλοηγικών δικαιωμάτων μηνών Οκτ, Νοε, Δεκ, 2004 και Ιαν 2005 και την εν συνεχεία αυστηρή σύσταση του Λιμενάρχη του, δευτέρου κατηγορουμένου (Ρ. Κ.), δεν συμμορφώθηκε αλλά αντιθέτως συνέχισε την έκνομη δραστηριότητα του υπεξαιρώντας ποσά που αφορούσαν πλοηγικά δικαιώματα των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2005. Κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο άποψη αναφορικά με την πράξη της απιστίας κατ' εξακολούθηση (μερικότερες πράξεις 14) , για την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος αυτού, απαιτείται ο δράστης, να προβαίνει στην ελάττωση που σημαίνει στην πρόκληση ζημίας του Δημοσίου, δηλαδή την μη αύξηση των δημοσίων εσόδων. Έχουμε δηλαδή, χαρακτήρα παράλειψης εγκληματικής συμπεριφοράς. Η παράλειψη είναι παρούσα όταν ο δράστης είτε δεν εισπράττει τους οφειλόμενους δασμούς, είτε εισπράττει ένα μικρό μέρος αυτών με διακανονισμό, ή με παράλειψη του υπολοίπου της οφειλής. Θα πρέπει δηλαδή η προκληθείσα ελάττωση της περιουσίας, να αντιβαίνει στους κανόνες που διέπουν την είσπραξη.
Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος (Κ. Χ.), δεν προέκυψε ότι με τη συμπεριφορά του διέπραξε την πράξη της απιστίας, κατά τα αντικειμενικά στοιχεία αυτής, αφού δεν παρέλειψε την είσπραξη των εσόδων, ούτε προέβη σε διακανονισμό αυτών και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά την κρατήσασα άποψη των μελών του Δικαστηρίου, να κηρυχθεί αθώος ελλείψει των αντικειμενικών στοιχείων της πράξης.
Ο Πρόεδρος όμως του Δικαστηρίου και το μέλος αυτού Στρατιωτικός Δικαστής Α' Ζ. Δ., είχαν την άποψη ότι οι πράξεις της απιστίας κατ' εξακολούθηση στοιχειοθετούνται κατά τα αντικειμενικά τους στοιχεία εφόσον κατά τη διαχείριση των τελών από τον κατηγορούμενο επήλθε ελάττωση της δημόσιας περιουσίας πλην όμως απορροφώνται από το έγκλημα της υπεξαίρεσης στην Υπηρεσία κατ' εξακολούθηση στο πλαίσιο φαινόμενης μεταξύ τους συρροής και βάσει της αρχής της επικουρικότητας, κατά την οποία το έγκλημα της απιστίας απωθείται ως συντιμωρητή προηγούμενη πράξη. Την κρίση της αυτή η μειοψηφούσα πλευρά στηρίζει στο ότι, επειδή τα δύο εγκλήματα προστατεύουν το ίδιο έννομο αγαθό σε διαφορετικά στάδια προσβολής τους (η απιστία στην υπηρεσία είναι έγκλημα περιουσιακής βλάβης ενώ η υπεξαίρεση στην υπηρεσία έγκλημα περιουσιακής μετάθεσης), το περιουσιακό αντικείμενο είναι το ίδιο όταν το ποσό της ζημιάς (βλάβης) που προκαλεί ο υπάλληλος στο Δημόσιο το ιδιοποιείται στη συνέχεια (βλ. Μπιτζιλέκη, Τα Υπηρεσιακά εγκλήματα, σελ. 476 κ.ε). Στην προκειμένη περίπτωση τα ίδια χρηματικά ποσά που ο κατηγορούμενος δεν κατέθεσε στο λογαριασμό του ΝΑΤ/ΚΠΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαχειριζόμενος τα λιμενικά κλπ τέλη, ελαττώνοντας την περιουσία του ιδιοποιήθηκε στη συνέχεια.
Συνεπώς πρόκειται για το ίδιο περιουσιακό αντικείμενο και η συμπεριφορά του αυτή αξιολογήθηκε διπλά ποινικά, δηλαδή και ως απιστία σχετική με την υπηρεσία και ως υπεξαίρεση σχετική με την υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, της πράξεως της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία φαινομενικώς μόνο συρρέουσας. Κατόπιν των ανωτέρω για την πράξη της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση το Δικαστήριο παμψηφεί κρίνει ότι πρέπει ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος, ενώ για την πράξη της απιστίας κατ' εξακολούθηση, να κηρυχθεί αθώος καθόσον κατά την κρατήσασα άποψη η πράξη δεν στοιχειοθετείται κατά τα αντικειμενικά και υποκειμενικά της στοιχεία ενώ κατά τη μειοψηφούσα συρρέει φαινομενικά με την πράξη της υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση.
Επίσης κατά την κρατήσασα άποψη ο πρώτος κατηγορούμενος εντός του χρονικού διαστήματος από το μήνα 0κτώβριο του 2004 έως το μήνα Δεκέμβριο του 2005, ενώ λόγω της υπηρεσίας του ως υπευθύνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων (τελών) και προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, είχε εισπράξει εγκαίρως: α) λιμενικά δικαιώματα συνολικά 20,442,24 ευρώ, β) ΦΠΑ συνολικά Ϊ429,51 ευρώ και γ) πλοηγικά δικαιώματα συνολικά 17.702,75 ευρώ, εν τούτοις λόγω των οικονομικών προβλημάτων που, ως προαναφέρθηκε, αντιμετώπιζε συνεπεία απώλειας σημαντικών χρηματικών ποσών από την εμπλοκή του σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, θέλοντας πρόσκαιρα να καλύψει οικονομικές του ανάγκες και υποχρεώσεις, μεταχειρίστηκε εξακολουθητικά προς ίδιο όφελος του, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος τα πιο πάνω ποσά καθυστερώντας την απόδοση αυτών στους φορείς που ανήκουν από ένα έως επτά μήνες χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας αφού στη συνέχεια τα απέδιδε.
Ειδικότερα, αναφορικά με την καθυστερημένη απόδοση λιμενικών τελών, η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διενέργεια Γενικής Επιθεωρητής στο Υ/Χ ,στο χρονικό διάστημα από 8-5-2006 έως 12-5-2006 από τον Πλοίαρχο ΛΣ Αναγνώστου Ν., προέκυψε ότι κατά παράβαση των οριζομένων στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων (και υπ' αριθμ. πρωτ. 8122.1/07/25-2-04 έγγραφο Γενικής Γρ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής/Δνση Λιμενικής Πολιτικής):
1) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2004 μέχρι την 30-12-2004, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.445,43 ευρώ, βάσει τριπλοτύπων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2004 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 659,88 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2004 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.105,31 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 5-11-2004 όπως είχε υποχρέωση αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 30-12-2004.
2) Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 30-12-2004, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.030,59 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 186,71 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.217,30 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 6-12-2004 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 30-12-2004.
3) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-1-2005 μέχρι την 19-4-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 905,87 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2004 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.060,49 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2004 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.966,36 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 5-1-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 19-4-2005.
4) Κατά το χρονικό διάστημα από 7-2-2005 μέχρι την 8-7-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 641,11 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Ιανουάριο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 540,03 ευρώ,, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Ιανουάριο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.181,14 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 7-2-2005, ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 8-7-2005.
5) Κατά το χρονικό διάστημα από 7-3-2005 μέχρι την 8-7-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 988,43 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 54,21 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.042,44 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 7-3-2005, ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 8-7-2005.
6) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-4-2005 μέχρι την 3-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 870,54 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Μάρτιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 146,01 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Μάρτιο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.016,55 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-4-2005, ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 3-11-2005.
7) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-5-2005 μέχρι την 3-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 943,59 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 312,33 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.255,92 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-5-2005, ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 3-11-2005.
8) Κατά το χρονικό διάστημα από 6-6-2005 μέχρι την 3-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.465,67 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Μάιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 467,19 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Μάιο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.932,86 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 6-6-2005, ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 3-11-2005.
9) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-7-2005 μέχρι την 18-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.278,29 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Ιούνιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 887,48 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Ιούνιο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.165,77 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 5-7-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 18-11-2005.
10) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-8-2005 μέχρι την 18-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1,225,62 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Ιούλιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 855,44 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Ιούλιο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.081,06 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 5-8-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 18-11-2005.
11) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2005 μέχρι την 18-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.116,31 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Αύγουστο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.059,34 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Αύγουστο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.175,65 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 5-9-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 18-11-2005.
12) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-10-2005 μέχρι την 18-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 382,50, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2005 και που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-10-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 18-11-2005.
13) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-10-2005 μέχρι την 9-5-2006, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 854,73 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2005 και που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 5-10-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά, καθυστερημένα καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας την 9-5-2006.
14) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2005 μέχρι την 1-12-2005, χωρίς, πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 855,39 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 64,65 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2005 ήτοι λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 920,04 ευρώ που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν.Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 5-11-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 1-12-2005, ήτοι στο χρονικό διάστημα από 5-11-2004 έως 1-12-2005 απέδωσε καθυστερημένα λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 20.442,24 ευρώ, η κατάθεση των οποίων έπρεπε να γίνει ανά μήνα.
Αναφορικά με την καθυστερημένη απόδοση ποσοστού Φ.Π.Α, που είχε εισπράξει από τα πλοία, που προσέγγιζαν στο λιμάνι και η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διενέργεια Γενικής Επιθεώρησης στο Υ/Χ στο χρονικό διάστημα από 8-5-06 έως 12-5-06 από τον Πλοίαρχο ΑΣ Α. Ν., προέκυψε ότι κατά παράβαση των οριζομένων στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας:
1) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2004 μέχρι την 30-12-2004, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ. Π .Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 136,53 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Οκτώβριο του έτους 2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του , το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-11-2004, ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 30-12-2004.
2) Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 30-12-2004 χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 38,63 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 6-12-2004 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 30-12-2004.
3) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-1-2005 μέχρι την 19-4-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 219,41 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-1-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 19-4-2005.
4) Κατά το χρονικό διάστημα από 7-2-2005 μέχρι την 8-7-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 111,73 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Ιανουάριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου. Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 7-2-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα , καταθέτοντας το την 8-7-2005.
5) Κατά το χρονικό διάστημα από 7-3-2005 μέχρι την 8-7-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 11,22 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι την 7-3-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 8-7-2005.
6) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-4-2005 μέχρι την 3-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 30,21 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Μάρτιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-4-2005 ως είχε υποχρέωση αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 3-11-2005.
7) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-5-2005 μέχρι την 3-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 68,21 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-5-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 3-11-2005.
8) Κατά το χρονικό διάστημα από 6-6-2005 μέχρι την 3-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης-ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 102,03 ευρώ, που είχε εισπράξει, το μήνα Μάιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε, στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 6-6-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 3-11-2005.
9) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-7-2005 μέχρι την 18-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 193,82 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Ιούνιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-7-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 18-11-2005.
10) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-8-2005 μέχρι την 18-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 186,82 ευρώ, που είχε -εισπράξει το μήνα Ιούλιο του έτους 2005 και συνεπώς που του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-8-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 18-11-2005.
11) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2005 μέχρι την 18-11-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 231,35 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Αύγουστο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-9-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα καταθέτοντας το την 18-11-2005.
12) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-10-2005 μέχρι την 18-11-2005,χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 85,43 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-10-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 18-11-2005.
13) Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2005 μέχρι την 1-12-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 14,12 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Οκτώβριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένο λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, το οποίο δεν απέδωσε στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-11-2005 ως είχε υποχρέωση, αλλά καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 1-12-2003, ήτοι στο χρονικό από 5-11-04 έως 1-12-05 απέδωσε καθυστερημένα ΦΠΑ συνολικού ποσού 1429.51 ευρώ.
Αναφορικά με την καθυστερημένη απόδοση πλοηγικών δικαιωμάτων, η οποία διαπιστώθηκε κατόπιν του υπ' αριθμ. 8332.2Α/07/05/29-3-05 εγγράφου του ΥΕΝ/ΔΟΛΕΛ προς το Υ/Χ Ιτέας, προέκυψε ότι κατά παράβαση των οριζομένων στην υπ' αριθμ. πρωτ. 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής :
1) Κατά το χρονικό διάστημα από 4-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσών 156,68 ευρώ, 367,93 ευρώ και 251,40 ευρώ και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 776,01 ευρώ που είχε εισπράξει την 1-10-2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 4-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 28-2-2005.
2) Κατά το χρονικό διάστημα από 11-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 184,45 ευρώ, που είχε εισπράξει την 4-10-2004 και 581,07 ευρώ, που είχε εισπράξει την 9-10-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 765,52 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 11-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 28-2-2005.
3) Χρονικό διάστημα από 18-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ και 242,24 ευρώ, που είχε εισπράξει την 11-10-2004, ποσού 545,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 13-10-2004, ποσού 215,83 ευρώ και 87,61 ευρώ, που είχε εισπράξει την 14-10-2004, ποσού 274,99 ευρώ, που είχε εισπράξει την 15-10-2004, ποσού 310,56 ευρώ που είχε εισπράξει την 16-10-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.892,55 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό .στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα , καταθέτοντας το την 28-2-2005.
4) Κατά το χρονικό διάστημα από 22-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 18-10-2004, 675,69 ευρώ, που είχε εισπράξει την 19-10-2004, ποσού 285,92 ευρώ, που είχε εισπράξει την 20-10-2004, ποσού 640,36 ευρώ, που είχε εισπράξει την 21-10-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.817,80 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 22-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα την 28-2-2005.
5) Κατά το χρονικό διάστημα από 25-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 22-10-2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 25-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 28-2-2005.
6) Κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 26-10-2004, ποσού 392,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 26-10-2004, ποσού 242,24 ευρώ, που είχε εισπράξει την 29-10-2004, ποσού 545,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 30-10-2004, ποσού 505,56 ευρώ, που είχε εισπράξει την 31-10-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.901,61 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 1-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 28-2-2005.
7) Κατά το χρονικό διάστημα από 8-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 610,42 ευρώ και 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 5-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.136,81 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 8-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα, καταθέτοντας το την 28-2-2005.
8) Κατά το χρονικό διάστημα από 15-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 356,91 ευρώ, που είχε εισπράξει την 8-11-2004, ποσού 215,83 ευρώ και 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 9-11-2004, ποσού 545,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 12-11-2004, ποσού 156,68 ευρώ και 242,24 ευρώ, που είχε εισπράξει την 13-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.732,98 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 15-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 28-2-2005.
9) Κατά το χρονικό διάστημα από 22-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 15-11-2004, ποσού 647,48 ευρώ, που είχε εισπράξει την 17-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 863,31 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 22-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα την 28-2-2005.
10) Κατά το χρονικό διάστημα από 29-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 249,46 ευρώ, που είχε εισπράξει την 22-11-2004, ποσού 156,66 ευρώ, που είχε εισπράξει την 25-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 406,12 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας την 29-11-2004 πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα την 28-2-2005.
11) Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 28-2-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 29-11-2004, ποσού 310,56, που είχε εισπράξει την 30-11-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 526,39 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 6-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 28-2-2005.
12) Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 17-3-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 628,39 ευρώ, που είχε εισπράξει την 2-12-2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 6-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005.
13) Κατά το χρονικό διάστημα από 13-12-2004 μέχρι την 17-3-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 342,75 ευρώ και 164,51 ευρώ, που είχε εισπράξει την 7-12-2004 και ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 8-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 733,89 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 13-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005.
14) Κατά το χρονικό διάστημα από 20-12-2004 μέχρι την 17-3-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 187,40 ευρώ, που είχε εισπράξει την 13-12-2004, ποσού 268,21 ευρώ, που είχε εισπράξει την 14-12-2004 και ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 15-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 682,24 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσά αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας την 20-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση αλλά το απέδωσε το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005.
15) Κατά το χρονικό, διάστημα από 27-12-2004 μέχρι την 17-3-2005 χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 164,51 ευρώ, που είχε εισπράξει την 21-12-2004, ποσού 201,59 ευρώ και 175,70 ευρώ, που είχε εισπράξει την 22-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 541,80 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα του λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 27-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005.
16) Κατά το χρονικό διάστημα από 3-1-2005 μέχρι την 17-3-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 715,67 ευρώ και ποσού 164,51 ευρώ, που είχε εισπράξει την 29-12-2004, ποσού 326,09 ευρώ, που είχε εισπράξει την 30-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.206,20 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 3-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το καθυστερημένα την 17-3-2005.
17) Κατά το χρονικό διάστημα από 10-1-2005 μέχρι την 17-3-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 3-1-2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 10-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005.
18) Κατά το χρονικό διάστημα από 17-1-2005 μέχρι την 17-3-2005 χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 472,13 ευρώ, που είχε εισπράξει την 10-1-2005, ποσού 299,29 ευρώ, που είχε εισπράξει την 14-1-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 771,42 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005.
19) Κατά το χρονικό διάστημα από 24-1-2005 μέχρι την 17-3-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 18-1-2005, ποσού 412,12 ευρώ, που είχε εισπράξει την 20-1-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 638,75 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 24-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005.
20) Κατά το χρονικό διάστημα από 2-2-2005 μέχρι την 17-3-2005, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 238,50 ευρώ, που είχε εισπράξει την 31-1-2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 2-2-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας είχε υποχρέωση, αλλά το απέδωσε καθυστερημένα καταθέτοντας το την 17-3-2005, ήτοι στο χρονικό διάστημα από 4-10-04 έως 17-3-05 απέδωσε καθυστερημένα στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ πλοηγικά δικαιώματα συνολικού ποσού. 17702.75ευρώ.
Κατά συνέπεια το Δικαστήριο κατά πλειοψηφία (ψήφοι τρεις έναντι δύο), κρίνει ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος των πράξεων της εκμετάλλευσης εμπιστευμένων κατά συρροή (πράξεις τρεις), εκ των οποίων η κάθε μία κατ' εξακολούθηση: η πρώτη μερικότερες πράξεις 14, η δεύτερη μερικότερες πράξεις 13 και η τρίτη μερικότερες πράξεις 20 καθόσον αυτές καταφάσκονται κατά τα αντικειμενικά και υποκειμενικά τους στοιχεία.
Δύο όμως μέλη του Δικαστηρίου και συγκεκριμένα οι Αναθεωρητές Γ' Α. Π. και Δ. Κ., μειοψήφησαν έχοντας την άποψη ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί αθώος εκμετάλλευσης εμπιστευμένων, ελλείψει των αντικειμενικών στοιχείων της πράξης, καθόσον από κανένα στοιχείο της αποδεικτικής διαδικασίας δεν προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβη στον τοκισμό των χρημάτων τα οποία υπεξαίρεσε ή ότι τα μεταχειρίστηκε αυτά κατά άλλο τρόπο για δικό του όφελος ή παραχώρησε αυτά σε άλλο πρόσωπο. Το γεγονός ότι μέρος ή σύνολο των χρημάτων που υπεξαίρεσε ο κατηγορούμενος, απέδωσε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, για κάλυψη αναγκών του σε χρεολύσια, λόγω των δραστηριοτήτων του σε χρηματιστηριακές ή άλλες συναλλαγές δεν αποδείχθηκε ότι του προσπόρισαν όφελος, αφού εν συνεχεία αναγκάστηκε σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του να εκποιήσει το σύνολο της περιουσίας του. Ακολούθως, το άνω Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα των αξιοποίνων πράξεων της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση και εκμετάλλευσης εμπιστευμένων κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή με το ακόλουθο διατακτικό Ι.
Κηρύσσει τον πρώτο κατηγορούμενο (Κ. Χ.) παμψηφεί ένοχο υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση (μερικότερες πράξεις 14), που τελέσθηκαν στην Ιτέα, τις κάτωθι ημερομηνίες: 4-7-2005, 11-7-2005, 18-7-2005, 22-7-2005, 25-7-2005, 1-8-2005, 8-8-2005, 22-8-2005, 29-8-2005, 5-9-2005, 12-9-2005, 19-9-2005, 26-9-2005 και 3-10-2005, και ειδικότερα ένοχο του ότι: ενώ ήταν Στρατιωτικός, δηλαδή Σημαιοφόρος ΛΣ και υπηρετούσε στο Υπολιμεναρχείο Ιτέας, στην Ιτέα Φωκίδος κατά το από 4-7-2005 έως 3-10-2005 χρονικό διάστημα με πολλές πράξεις που συνιστούσαν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος, με την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' ΠΚ, ιδιοποιήθηκε παράνομα χρήματα που τα έλαβε και τα κατείχε λόγω της ιδιότητας του. Συγκεκριμένα:
1. Την 4-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 1-7-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 774,40 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
2. Την 11-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 5-7-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 453,31 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
3. Την 18-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 11-7-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 249,29 ευρώ και την 12-7-2005 πλοηγικό δικαίωμα επίσης ποσού 249,29 ευρώ, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 498,58 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας χο στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
4. Την 22-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 18-7-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 906,17 ευρώ, την 19-7-2005 πλοηγικά δικαιώματα ποσών 295,01 και 206,13 ευρώ, και την 21-7-2005 πλοηγικά δικαιώματα ποσών 426,32, 180,96 και 424,94 ευρώ, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 2.439,53 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, συμπλήρωσης ποσού 1.500 ευρώ, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
5. Την 25-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 23-7-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 746,10 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
6. Την 1-8-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 25-7-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 180,96 ευρώ, την 27-7-2005 πλοηγικά δικαιώματα ποσών 219,95 και 219,95 ευρώ, την 28-7-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 249,30 ευρώ, και την 29-7-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 180,96 ευρώ, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.051,12 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
7. Την 8-8-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα του Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του, Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η είσπραξη των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 2-8-2005 εισέπραξε πλοηγικά δικαιώματα ποσών 109,97 και 263,94 ευρώ και την 5-8-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 424,94 ευρώ, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 798,85 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
8. Την 22-8-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 18-8-2005 εισέπραξε πλοηγικά δικαιώματα ποσών 746,10 και 424,94 ευρώ, την 19-8-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 249,29 ευρώ, και την, 20-8-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 317,60 ευρώ και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.737,93 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
9. Την 29-8-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 22-8-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 180,96 ευρώ, την 26-8-2005 πλοηγικά δικαιώματα ποσών 746,10 και 249,29 ευρώ, και την 27-8-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 249,29 ευρώ και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.425,64 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
10. Την 5-9-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 29-8-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 180,96 ευρώ, την 2-9-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 424,94 ευρώ, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 605,90 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
11. Την 12-9-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 7-9-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 837,81 ευρώ και την 8-9-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 588,93 ευρώ, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.426,74 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
12. Την 19-9-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 13-9-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 317,60 ευρώ, την 14-9-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 478,24 ευρώ, και την 15-9-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 424,94 ευρώ και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσό 1.220,78 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
13. Την 26-9-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 21-9-2005 εισέπραξε πλοηγικό δικαίωμα ποσού 180,96 ευρώ, την 22-9-2005 πλοηγικό δικαίωμα ποσού 249,29 ευρώ, και την 23-9-2005 πλοηγικά δικαιώματα ποσών 104,35 και 295,04 ευρώ και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 829,64 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
14. Την 3-10-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, παρότι την 26-10-2005 εισέπραξε πλοηγικά δικαιώματα ποσών 604,95 και 262,35 ευρώ και την 27-9-2005 εισέπραξε πλοηγικά δικαιώματα ποσών 249,29 και 559,27 ευρώ και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.675,86 ευρώ, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά ιδιοποιήθηκε το ως άνω χρηματικό ποσό παράνομα.
Κηρύσσει επίσης, τον κατηγορούμενο (Κ. Χ.), δια ψήφων τριών έναντι δύο (3-2) ένοχο εκμετάλλευσης εμπιστευμένων κατά συρροή (πράξεις 3) και κατ' εξακολούθηση, εκ των οποίων την 1η συρρέουσα πράξη συνιστούν μερικότερες πράξεις 14, την 2η συρρέουσα πράξη συνιστούν μερικότερες πράξεις 13, την 3η συρρέουσα πράξη συνιστούν μερικότερες πράξεις 20, πράξεις που τελέστηκαν στην Ιτέα σε μη επακριβώς προσδιορισθείσες ημερομηνίες κείμενες πάντως, η πρώτη εντός του από 5-11-2004 έως 9-5-2006 χρονικού διαστήματος, η δεύτερη εντός του από 5-11-2004 έως 1-12-200,5 χρονικού διαστήματος και η τρίτη εντός του από 4-10-2004 έως 17-3-2005 χρονικού διαστήματος και ειδικότερα: ένοχο του ότι, ενώ ήταν Στρατιωτικός, δηλαδή Σημαιοφόρος ΛΣ και υπηρετούσε στο Υπολιμεναρχείο Ιτέας, στην Ιτέα Φωκίδος εντός των προαναφερθέντων χρονικών διαστημάτων, με πολλές πράξεις τέλεσε πολλά εγκλήματα συρρέοντα μεταξύ τους:
Α) Εντός του από 5-11-2004 έως 9-5-2006 χρονικού διαστήματος με πολλές πράξεις που συνιστούσαν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 στ. α' ΠΚ, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος δικό του χρήματα που του ήταν εμπιστευμένα λόγω της υπηρεσίας του και ειδικότερα:
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2004 μέχρι την 30-12-2004, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικό δικαιώματα συνολικού ποσού 1.445,43 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2004 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 659,88 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2004 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.105,31 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-11-2004,ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Τράπεζα της Ελλάδας,
2. Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 30-12-2004, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.030,59 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 186,71 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.217,30 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 6-12-2004, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 30-12-2004.
3. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-1-2005 μέχρι την 19-4-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 905,87 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2004 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.060,49 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2004 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.966,36 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-1-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 19-4-2005.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 7-2-2005 μέχρι την 8-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 641,11 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Ιανουάριο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 540,03 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Ιανουάριο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.181,14 ευρώ και συνεπώς του είχαν, εμπιστευτεί λόγω της παραπάνω υπηρεσίας σου, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 7-2-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 8-7-2005.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από 7-3-2005 μέχρι την 8-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 988,43 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 54,21 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.042,44 ευρώ και συνεπώς του είχαν εμπιστευτεί λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 7-3-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 8-7-2005.
6. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-4-2005 μέχρι την 3-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 870,54 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Μάρτιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 146,01 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Μάρτιο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.016,55 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-4-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 3-11-2005.
7. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-5-2005 μέχρι την 3-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 943,59 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 312,33 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.255,92 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-5-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
8. Κατά το χρονικό διάστημα από 6-6-005 μέχρι την 3-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.465,67 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Μάιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 467,19 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Μάιο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.932,86 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 6-6-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 3-11-2005.
9. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-7-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.278,29 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Ιούνιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 887,48 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Μάιο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.165,77 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-7-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
10. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-8-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.225,62 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Ιούλιο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.081,06 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Ιούλιο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.081,06 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-8-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
11. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.116,31 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Αύγουστο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 1.059,34 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Αύγουστο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 2.175,65 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-9-2005, ως είχες υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
12. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-10-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 382,50 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-10-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
13. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-10-2005 μέχρι την 9-5-2006, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 854,73 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-10-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας την 9-5-2006.
14. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2005 μέχρι την 1-12-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 855,39 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τριπλοτύπων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2005 και λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 64,65 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει τιμολογίων το μήνα Οκτώβριο του έτους 2005 και συνολικά λιμενικά δικαιώματα συνολικού ποσού 920,04 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-11-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 1-12-2005.
Β) Εντός του από 5-11-2004 έως 1-12-2005 χρονικού διαστήματος με πολλές πράξεις που συνιστούσαν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 στ.α' ΠΚ, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος δικό του χρήματα που του ήταν εμπιστευμένα λόγω της υπηρεσίας του και ειδικότερα:
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2004 μέχρι την 30-12-2004, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος συνολικού ποσού 136,53 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Οκτώβριο του έτους 2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-11-2004, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε, καταθέτοντάς το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 30-12-2004.
2. Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 30-12-2004, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 38,63 ευρώ, που είχε εισπράξει βάσει το μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσία του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας, στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 6-12-2004, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 30-12-2004.
3. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-1-2005 μέχρι την 19-4-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπευθύνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 219,41 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-1-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ, πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 19-4-2005.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 7-2-2005 μέχρι την 8-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 111,73 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Ιανουάριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 7-2-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 8-7-2005.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από 7-3-2005 μέχρι την 8-7-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 11,22 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 7-3-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 8-7-2005.
6. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-4-2005 μέχρι την 3-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπευθύνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α. επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 30,21 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Μάρτιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου ο δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι την 5-4-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδος στην Τράπεζα της Ελλάδος, την 3-11-2005.
7. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-5-2005 μέχρι την 3-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπευθύνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α. επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 68,21 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου ο δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι την 5-5-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδος στην Τράπεζα της Ελλάδος, την 3-11-2005.
8. Κατά το χρονικό διάστημα από 6-6-2005 μέχρι την 3-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπευθύνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α. επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 102,03 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου ο δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι την 6-6-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδος στην Τράπεζα της Ελλάδος, την 3-11-2005.
9. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-7-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 193,82 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Ιούνιο του έτους 2005 και συνεπώς είχε την κατοχή του λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα Ελλάδας, μέχρι την 5-7-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
10. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-8-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα του Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 186,82 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Ιούλιο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος, ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-8-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
11. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α, επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 231,35 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Αύγουστο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-9-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
12. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-10-2005 μέχρι την 18-11-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α. επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 85,43 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-10-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-11-2005.
13. Κατά το χρονικό διάστημα από 5-11-2005 μέχρι την 1-12-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Υπεύθυνου είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των λιμενικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του Φ.Π.Α. επί λιμενικών δικαιωμάτων συνολικού ποσού 14,12 ευρώ, που είχε εισπράξει το μήνα Οκτώβριο του έτους 2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του, δεν απέδωσε δεν απέδωσε το ποσό αυτό, του οποίου δικαιούχος ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι την 5-11-2005, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.πρωτ. 3422.26/01/98 απόφαση της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά το απέδωσε στον ανωτέρω δικαιούχο, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείο Ν. Φωκίδας στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 1-12-2005.
Γ) Εντός του από 4-10-2004 έως 17-3-2005 χρονικού διαστήματος με πολλές πράξεις που συνιστούσαν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος ενώ ήταν υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 στ α' ΠΚ, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος δικό του χρήματα που του ήταν εμπιστευμένα λόγω της υπηρεσίας του και ειδικότερα:
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 4-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσών 156,68 ευρώ, 367,93 ευρώ και 251,40 ευρώ κατ: συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 776,01 ευρώ που είχε εισπράξει 1 την 1-10-2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 4-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
2. Κατά το χρονικό διάστημα από 11-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 184,45 ευρώ, που είχε εισπράξει την 4-10-2004 και 581,07 ευρώ, που είχε εισπράξει την 9-10-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 765,52 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 11-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
3. Κατά το χρονικό διάστημα από 18-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ και 242,24 ευρώ, που είχε εισπράξει την 11-10-2004, ποσού 545,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 13-10-2004, ποσού 215,83 ευρώ και 87,61 ευρώ, που είχε εισπράξει την 14-10-2004, ποσού 274,99 ευρώ, που είχε εισπράξει την 15-10-2004, ποσού 310,56 ευρώ, που είχε εισπράξει την 16-10-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.892,55 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 18-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 22-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε, καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 18-10-2004, 675,69 ευρώ, που είχε εισπράξει την 19-10-2004, ποσού 285,92 ευρώ, που είχε εισπράξει την 20-10-2004, ποσού 640,36 ευρώ, που είχε εισπράξει την 21-10-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.817,80 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 22-10-2004. πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
5. Κατά το χρονικό διάστημα από 25-10-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 22-10-2004 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο NAT/ ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 25-10-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
6. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 26-10-2004, ποσού 392,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 26-10-2004, ποσού 242,24 ευρώ, που είχε εισπράξει την 29-10-2004, ποσού 545,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 30-10-2004, ποσού 505,56 ευρώ, που είχε εισπράξει την 31-10-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.901,61 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 1-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
7. Κατά το χρονικό διάστημα από 8-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 610,42 ευρώ και 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 5-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.136,81 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 8-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
8. Κατά το χρονικό διάστημα από 15-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 356,91 ευρώ, που είχε εισπράξει την 8-11-2004, ποσού 215,83 ευρώ και 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 9-11-2004, ποσού 545,49 ευρώ, που είχε εισπράξει την 12-11-2004, ποσού 156,68 ευρώ και 242,24 ευρώ, που είχε εισπράξει την 13-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.732,98 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 15-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
9. Κατά το χρονικό διάστημα από 22-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 15-11-2004, ποσού 647,48 ευρώ, που είχε εισπράξει την 17-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 863,31 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 22-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
10. Κατά το χρονικό διάστημα από 29-11-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 249,46 ευρώ, που είχε εισπράξει την 22-11-2004, ποσού 156,66 ευρώ, που είχε εισπράξει την 25-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 406,12 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 29-11-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
11. Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 28-2-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 215,83 ευρώ, που είχε εισπράξει την 29-11-2004, ποσού 310,56 ευρώ, που είχε εισπράξει την 30-11-2004, και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 526,39 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 6-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 28-2-2005.
12. Κατά το χρονικό διάστημα από 6-12-2004 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 628,39 ευρώ, που είχε εισπράξει την 2-12-2004, και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 6-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
13. Κατά το χρονικό διάστημα από 13-12-2004 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 342,75 ευρώ και 164,51 ευρώ, που είχε εισπράξει την 7-12-2004, και ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 8-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 733,89 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 13-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
14. Κατά το χρονικό διάστημα από 20-12-2004 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 187,40 ευρώ, που είχε εισπράξει την 13-12-2004, ποσού 268,21 ευρώ, που είχε εισπράξει την 14-12-2004, και ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 15-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 682,24 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 20-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντάς το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
15. Κατά το χρονικό διάστημα από 27-12-2004 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 164,51 ευρώ, που είχε εισπράξει την 21-12-2004, ποσού 201,59 ευρώ και 175,70 ευρώ, που είχε εισπράξει την 22-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 541,80 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 27-12-2004, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
16. Κατά το χρονικό διάστημα από 3-1-2005 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 715,67 ευρώ και ποσού 164,51 ευρώ, που είχε εισπράξει την 29-12-2004, ποσού 326,09 ευρώ, που είχε εισπράξει την 30-12-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 1.206,20 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 3-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
17. Κατά το χρονικό διάστημα από 10-1-2005 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκες κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 3-1-2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 10-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε-στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
18. Κατά το χρονικό διάστημα από 17-1-2005 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα του Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 472,13 ευρώ, που είχε εισπράξει την 10-1-2005, ποσού 299,29 ευρώ, που είχε εισπράξει την 14-1-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 771,42 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
19. Κατά το χρονικό διάστημα από 24-1-2005 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος σου πλοηγικά δικαιώματα ποσού 226,63 ευρώ, που είχε εισπράξει την 18-1-2005, ποσού 412,12 ευρώ, που είχε εισπράξει την 20-1-2004 και συνολικά πλοηγικά δικαιώματα ποσού 638,75 ευρώ και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 24-1-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005.
20. Κατά το χρονικό διάστημα από 2-2-2005 μέχρι την 17-3-2005, ενώ του είχαν νομίμως ανατεθεί και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υ/Χ Ιτέας, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόδοση των πλοηγικών δικαιωμάτων, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατά άλλο τρόπο προς όφελος του πλοηγικά δικαιώματα ποσού 238,50 ευρώ, που είχε εισπράξει την 31-1-2005 και συνεπώς του ήταν εμπιστευμένα λόγω της παραπάνω υπηρεσίας του και δεν απέδωσε το ποσό αυτό στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντας το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 2-2-2005, πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. Μ 8413.2/03/03 απόφαση της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, αλλά το απέδωσε στο δικαιούχο ΝΑΤ/ΚΠΥ, καταθέτοντάς το στο λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδας, την 17-3-2005. Στη συνέχεια του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών (3) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία. Με τις παραδοχές αυτές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του, την, κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σε αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων αυτών και ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε τις άνω διατάξεις, τις οποίες δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου. Ειδικότερα, όσον αφορά την πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, αναφέρεται στο αιτιολογικό ως και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης ότι ο αναιρεσείων ενήργησε με την ιδιότητα του σημαιοφόρου του λιμενικού σώματος, ήτοι ως υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13α ΠΚ και ως υπεύθυνος είσπραξης και απόδοσης των πλοηγικών δικαιωμάτων στο δικαιούχο NAT/ ΚΠΥ την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας ή αμέσως άμα τη συμπληρώσει του ποσού των 1.500 ευρώ, παρανόμως ιδιοποιήθηκε κατ' εξακολούθηση τα αναφερόμενα ποσά που ήταν ξένα ως προς αυτόν. Και βεβαίως, κατά τις παραδοχές το υπεξαιρεθέν από αυτόν ποσό των 15.684, 38 ευρώ τελικώς κατεβλήθη την 26-10-2005 από τους τότε λιμενάρχη ΛΣ Ρ. Ι. και τότε υπολιμενάρχη Ζ. Κ. λόγω της οικονομικής αδυναμίας του κατηγορουμένου (ήδη αναιρεσείοντος) να καταβάλει τα χρήματα, πλην η εκ των υστέρων καταβολή δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή στο αξιόποινο, αφού η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ και ήδη 384 του ιδίου Κώδικα δεν εφαρμόζεται επί του εγκλήματος της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. To ότι εξάλλου κατά τις παραδοχές ο κατηγορούμενος παρανόμως ιδιοποιήθηκε εξακολουθητικώς το άνω συνολικό ποσόν, το έγκλημα αυτό τελέστηκε με την εξωτερίκευση της παράνομης ιδιοποίησης κατά τους αναφερόμενους χρόνους, η δε εκ των υστέρων καταβολή δεν αναιρεί την ήδη συντελεσθείσα παράνομη ιδιοποίηση. Όθεν, οι περί του αντιθέτου αιτιάσεις είναι αβάσιμες όπως και η αιτίαση ότι λόγω της επιγενόμενης καταβολής δεν επήλθε ζημία στην περιουσία του NAT/ ΚΠΥ, αφού η ζημία επί υπεξαιρέσεως ανεξαρτήτως του ότι αυτή επέρχεται, δε συνιστά στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος τούτου, η αναφορά δε στο σκεπτικό ότι ενήργησε έτσι "ελαττώνοντας αντίστοιχα την περιουσία του NAT/ ΚΠΥ" δεν ήταν αναγκαία ούτε συνιστά παραδοχή που υποστηρίζει το πόρισμα (διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης). Περαιτέρω και όσον αφορά το έγκλημα της εκμετάλλευσης διαπιστευμένων και για το οποίο καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, αναφέρεται ότι αυτός με την άνω ιδιότητα του, χωρίς πρόθεση υπεξαίρεσης ή απιστίας μεταχειρίστηκε κατ' άλλο τρόπο και δη θέλοντας πρόσκαιρα να καλύψει οικονομικές του ανάγκες τα εισπραχθέντα λιμενικά δικαιώματα εξ 20.442, 24 ευρώ, τον ΦΠΑ εκ 1.429, 51 ευρώ ως και τα πλοηγικά δικαιώματα εκ 17.792, 75 ευρώ και τα οποία απεδόθησαν καθυστερημένα στους δικαιούχους φορείς, ήτοι αντίστοιχα στο λιμενικό ταμείο Ν. Φωκίδας, στο Ελληνικό Δημόσιο και στο NAT/ ΚΠΥ. Υπό τις άνω παραδοχές, το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε και για το έγκλημα τούτο ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία χωρίς αντιφάσεις και ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε τις άνω ποινικές διατάξεις των άρθρων 257 και 98 ΠΚ, τις οποίες δεν παρεβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου. Όθεν, οι δια της αιτήσεως προβαλλόμενοι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης είναι αβάσιμοι συνακολούθως και η αίτηση αναίρεσης στο σύνολο της. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την 2/ 26-3-2012 αίτηση του Χ. Κ. του Σ., κατοίκου ..., για αναίρεση της 393/ 2010 απόφασης του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Και
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή