Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2517 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Απόλυση υφ' όρο.
Περίληψη:
Βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του καταδίκου κατά βουλεύματος που απέρριψε αίτησή του για χορήγηση υφ' όρον απολύσεως κατά τα άρθρα 105 επ. ΠΚ, δεν υπόκειται σε αναίρεση και η ασκηθείσα αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2517/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο και Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Δεκεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ... και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 86/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας.

Το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Ιουλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1204/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη με αριθμό 353/23.10.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Συμβούλιό σας την με αριθμό 43/10.7.09 αίτηση αναίρεσης του ... κρατουμένου στη κλειστή φυλακή ..., κατά του υπ'αριθμ. 86/2009 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαράδεκτο, πλην άλλων, και όταν ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως η παραγ. 1 έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 1 του Νόμου 3160/2003, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του Βουλεύματος όταν α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα. Σε εγκλήματα που συρρέουν ή είναι συναφή, ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση για όλα, έστω και αν το ένδικο αυτό μέσο επιτρέπεται μόνο για ένα από αυτά και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του.
Από τη διάταξη αυτή, που περιοριστικά απαριθμεί τις περιπτώσεις ασκήσεως αναιρέσεως κατά του Βουλεύματος από τον κατηγορούμενο προκύπτει, ότι αυτός δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του Βουλεύματος, με το οποίο απορρίφθηκε κατ'ουσίαν έφεση του κατά του πρωτοδίκου Βουλεύματος, που απέρριψε την αίτησή του για απόλυσή του υπό όρο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 105, 106 ΠΚ και άρθρου 17 Νόμου 1968/91, εφόσον με τις διατάξεις αυτές ή με άλλες ειδικές διατάξεις δεν επιτρέπεται, κατ'εξαίρεση, η προσβολή με αναίρεση τέτοιου Βουλεύματος. (ΑΠ 535/95) Συνεπώς, η ένδικη αίτηση αναίρεσης του καταδίκου ... κατά του υπ'αριθμ. 86/2009 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, με το οποίο απορρίφθηκε κατ'ουσία η έφεσή του, κατά του υπ'αριθμ. 55/2009 Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, που είχε απορρίψει αίτηση αυτού (αναιρεσείοντος) για απόλυση του υπό όρο, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: 1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η με αριθμό 43/10-7-2009 αίτηση αναίρεσης του ...κρατουμένου στη κλειστή φυλακή ..., κατά του υπ'αριθμ. 86/2009 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας και 2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 15.10.2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Παναγιώτης Ψάνης

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 482 του ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν αυτό α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα και συρρέον ή συναφές πλημ/μα και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Από τη διάταξη αυτή, που περιοριστικά απαριθμεί τις περιπτώσεις ασκήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος από τον κατηγορούμενο, προκύπτει ότι αυτός δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, με το οποίο απορρίφθηκε κατ' ουσίαν έφεσή του κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος που απέρριψε αίτησή του για απόλυσή του υπό όρο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΠΚ, καθόσον ούτε από τις διατάξεις αυτές ούτε από άλλες ειδικές διατάξεις επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η προσβολή με αναίρεση τέτοιου βουλεύματος. Εξάλλου, από το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ προκύπτει ότι, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε κατά αποφάσεως ή βουλεύματος, για το οποίο δεν προβλέπεται, το Δικαστήριο (ως Συμβούλιο) ή το Δικαστικό Συμβούλιο, που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και καταδικάζει στα έξοδα εκείνον που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του καταδίκου ...στρέφεται κατά του υπ' αριθμ. 86/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, με το οποίο απορρίφθηκε κατ' ουσίαν έφεσή του κατά του πρωτοδίκου υπ' αριθμ. 55/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, που απέρριψε αίτησή του για απόλυση υφ' όρον κατά τα άρθρα 105 και επ. του ΠΚ. Κατ` ακολουθίαν, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη και ενόψει της διατάξεως του άρθρου 17 του ν. 1968/1991, που επιτρέπει στον κατάδικο την άσκηση μόνο του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών, που κρίνει την αίτηση αυτού για χορήγηση υφ' όρον απολύσεως κατά τα άρθρα 105 και επ. του ΠΚ, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, στρεφόμενη κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων (ο οποίος κλήθηκε νομότυπα για να παραστεί στη σημερινή δικάσιμο και να εκθέσει τις απόψεις του - βλ. από ... αποδεικτικό του, αρμοδίου κατ` άρθρο 155§3 ΚΠΔ, Γραμματέα του Κ. Κ. ... -, αλλά δεν εμφανίσθηκε) στα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 10 Ιουλίου 2009 αίτηση του..., για αναίρεση του υπ' αριθ. 86/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή