Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2205 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πληρεξούσιος Δικηγόρος, Αναιρέσεως ανυποστήρικτο.
Περίληψη:
Για τη νόμιμη εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση αναιρέσεως απαιτείται ο εκπροσωπών αυτόν συνήγορος να έχει εξουσιοδοτηθεί και για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αιτήσεως και δεν αρκεί εξουσιοδότηση για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση της αιτήσεως, αφού ο εκπροσωπήσας αυτόν συνήγορος δεν είχε ούτε προσκόμισε μέχρι τη διάσκεψη της υποθέσεως σχετικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση στην συζήτηση της αιτήσεως.
Αριθμός 2205/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εμφανίστηκε στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος Νικόλαος Παϊπέτης και δήλωσε ότι τον εκπροσωπεί, περί αναιρέσεως της 813/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 490/2009.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των άρθρων 96, 42 παρ. 2, 474 παρ. 1, 465, 513 παρ. 1 και 3 και 514 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως με συνήγορο, ο οποίος μπορεί να διοριστεί και με απλή έγγραφη δήλωση του διαδίκου, του οποίου η υπογραφή βεβαιώνεται και από δικηγόρο. Ο κατά τα άνω διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, θεωρείται μη εμφανιζόμενος και η αίτησή του απορρίπτεται, εφόσον βεβαίως αυτός κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως.
Στην προκειμένη περίπτωση ο δικηγόρος Αθηνών Ευστάθιος Τσιτσιπής, ως πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος άσκησε ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών την από 20-3-2009 αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 813/30-1-2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Για την αίτηση αυτή συντάχθηκε η υπ' αριθ. 111/2009 έκθεση του ανωτέρω Γραμματέα, στην οποία επισυνάφθηκε το από 19-3-2009 πληρεξούσιο θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από δικηγόρο. Με το πληρεξούσιο αυτό ο αναιρεσείων εξουσιοδοτούσε τους δικηγόρους Αθηνών Νικόλαο Παϊπέτη και Ευστάθιο Τσιτσιπή για να ασκήσουν για λογαριασμό του την ως άνω αίτηση αναιρέσεως, χωρίς να παρέχει σ'αυτούς την εξουσία να τον εκπροσωπήσουν και κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Περαιτέρω από τα υπό χρονολογία 15-4-2009 και 4-5-2009 αποδεικτικά επιδόσεως της επιμελήτριας δικαστηρίων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., προκύπτει ότι ο αναιρεσείων κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως με επίδοση στον ίδιο με θυροκόλληση και με επίδοση με τον ίδιο τρόπο στον νομίμως διορισμένο αντίκλητο δικηγόρο Νικόλαο Παϊπέτη για να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Κατά τη συζήτηση αυτή ο αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από τον ως άνω δικηγόρο Νικόλαο Παϊπέτη, ο οποίος όμως δεν είχε διοριστεί με το προαναφερθέν πληρεξούσιο για να εκπροσωπήσει τον αναιρεσείοντα και κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, ούτε προσκόμισε μέχρι τη διάσκεψη της υποθέσεως σχετικό πληρεξούσιο, αν και ειδοποιήθηκε προς τούτο από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και γιαυτό πρέπει αυτή να απορριφθεί και να καταδικαστεί αυτός στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20-3-2009 αίτηση του ..., για αναίρεση της υπ' αριθ. 813/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 18 Νοεμβρίου 2009.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή