Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2104 / 2017    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Έξοδα.
Περίληψη:
Παράσταση μετά ή διά συνηγόρου στον Άρειο Πάγο. Δεν χωρεί
αυτοπρόσωπη παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου
λόγω μη προσήκουσας εμφανίσεως του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει
στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και τον καταδικάζεΓσπν
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.

Αριθμός 2104/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Μαρία Γκανιάτσου και Μαρία Παπασωτηρίου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Δεκεμβρίου 2017, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ελένης Μετσοβίτου - Φλουρή, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ. Τ. του Α., κατοίκου ..., που παρέστη αυτοπροσώπως χωρίς να είναι δικηγόρος, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 3626/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Mε πολιτικώς ενάγοντα τον Γ. Χ. του Ι., κάτοικο ..., που παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Αυγούστου 2017 και με αριθ. Πρωτ. .../7.9.2017 αίτησή του αναιρέσεως, καθώς και οι από 2 Νοεμβρίου 2017 πρόσθετοι λόγοι (που κατατέθηκαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 10 Νοεμβρίου 2017), η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό .../2017.
Αφού άκουσε
Τον πολιτικώς ενάγοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η από 30 Αυγούστου 2017 και με αριθ. Πρωτ. .../7.9.2017 αίτηση αναίρεσης, καθώς και οι από 2 Νοεμβρίου 2017 πρόσθετοι λόγοι (που κατατέθηκαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 10 Νοεμβρίου 2017), όπως επίσης και η ενσωματωμένη στο δικόγραφο των πρόσθετων λόγων από 5 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση διορθώσεως και συμπληρώσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως (που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 και παραπέφθηκε στο Δικαστήριο τούτο με την υπ’ αριθμ. 5833/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών).

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ’ του Κ. Ποιν. Δ., που αναφέρεται στη διαδικασία συζητήσεως στον Άρειο Πάγο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, ενώ, κατά την παρ. 3 εδ. α’ του ίδιου άρθρου, οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Δηλαδή, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος παρίσταται στη συζήτηση με συνήγορο, ο οποίος διορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 86 περ. α’ του ίδιου Κώδικα, με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως ή εκπροσωπείται από συνήγορο, που έχει διοριστεί με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β’ και γ’ του Κ.Ποιν.Δ. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνον από τις πράξεις αυτές. Τέλος, όπως προκύπτει από το άρθρο 514 εδ. α’ του Κ.Ποιν.Δ., αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο, νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, ή αν παρασταθεί αυτοπροσώπως, χωρίς ο ίδιος να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, γραμμένου σε οιοδήποτε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας ή άλλης χώρας της Ε.Ε. θεωρείται μη προσήκουσα η παράστασή του και ως μη εμφανιζόμενος και, εφόσον αυτός κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως η αίτησή του απορρίπτεται λόγω μη εμφανίσεώς του κατά τη συζήτησή της. Εξάλλου, αυτεπάγγελτος ή κατόπιν αιτήσεως διορισμός συνηγόρου στον αναιρεσείοντα που εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου και αν ακόμη αφορά η υπόθεση κακούργημα, για οιοδήποτε λόγο, όπως λόγω οικονομικής αδυναμίας του αναιρεσείοντος να διορίσει δικηγόρο της αρεσκείας του, δεν προβλέπεται στην ακυρωτική διαδικασία στον Άρειο Πάγο, ούτε παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ. 3 της ΕΣΔΑ ή το άρθρο 20 Συντάγματος εκ του μη αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου και εκ του ότι δεν επιτρέπεται αυτοπρόσωπη εμφάνιση και παράσταση από αναιρεσείοντα κατηγορούμενο μη δικηγόρο, διότι στον Άρειο Πάγο εξετάζονται μόνο νομικά ζητήματα και όχι η ουσία των υποθέσεων. Άλλωστε, έχει θεσμοθετηθεί από την Ελληνική πολιτεία, στο πλαίσιο των αρχών της ΕΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6 και 7 του Ν. 3226/2004, διαδικασία διορισμού συνηγόρου και στον Άρειο Πάγο, προ της δικασίμου και όχι επί της έδρας, από κατάσταση του Δικηγορικού Συλλόγου, κατόπιν απλής, χωρίς τη μεσολάβηση δικηγόρου, αιτήσεως του ενδιαφερομένου αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, απευθυνόμενης προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, για πολίτες χαμηλού εισοδήματος, που δεν διαθέτουν τα μέσα να πληρώσουν συνήγορο για να παραστούν στον Άρειο Πάγο, υποβαλλόμενη 15 ημέρες προ της δίκης, αν έχουν καταδικασθεί με ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον 12 μηνών. Έτσι, η ως άνω επιβαλλόμενη από τον νομοθέτη υποχρέωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου να παρίσταται στον Άρειο Πάγο μετά η δια πληρεξουσίου δικηγόρου δεν είναι υπέρμετρη, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης στο ανώτατο αυτό επίπεδο αναιρετικού ελέγχου των αποφάσεων και δεν παρεμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση του κατηγορουμένου στον Άρειο Πάγο (βλ. και Ολ. Α.Π. 2/2008) και ως εκ τούτου δεν αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), οι οποίες εξασφαλίζουν σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας, η δε τελευταία και το συνακόλουθο δικαίωμα να δικάζεται τούτο δίκαια, δημόσια και αμερόληπτα, αφού από τις τελευταίες υπερνομοθετικές διατάξεις δεν κωλύεται ο κοινός νομοθέτης να θέτει όρους και περιορισμούς υπό τους οποίους ασκείται το υπό των διατάξεων αυτών κατοχυρούμενο δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας, αρκεί οι περιορισμοί αυτοί να μην περιστέλλουν την δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, με τέτοιο τρόπο ή σε τέτοιο βαθμό, ώστε το άνω δικαίωμα να προσβάλλεται στον ίδιο τον πυρήνα του.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2017 αποδεικτικό επιδόσεως προς τον αναιρεσείοντα του επιμελητή δικαστηρίων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Λ. Χ. και από το υπό ημερομηνία 1 Νοεμβρίου 2017 αποδεικτικό επιδόσεως της επιμελήτριας δικαστηρίων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Α. Σ. προς τον αντίκλητο δικηγόρο του αναιρεσείοντος Ν. Π., (λόγω επιδόσεως στον πρώτο τούτων με θυροκόλληση), ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθ. .../9.10.2017 κλήση της, νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατά τα άρθρα 155 παρ. 2 εδ. β’ και δ’ και 166 του Κ.Ποιν.Δ., για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής κατά τη συζήτηση της κατωτέρω αναφερόμενης αιτήσεώς του, πλην όμως αυτός δεν εμφανίστηκε προσηκόντως μετά δικηγόρου κατ’ αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά συνέπεια, αφού ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μετά ή διά συνηγόρου και ο ίδιος δεν έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, η υπό κρίση από 30-8-2017 αίτησή του περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 3626/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, καθώς και οι συνεκδικαζόμενοι από 2.11.2017 πρόσθετοι λόγοι της μετά της ενσωματωμένης σ’ αυτούς από 5.9.2017 αιτήσεως διορθώσεως και συμπληρώσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως, η οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την υπ’ αριθμ. 5833/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (που κήρυξε εαυτό αναρμόδιο προς εκδίκασή τους), πρέπει να απορριφθούν, λόγω μη προσήκουσας παραστάσεως του και μη εμφανίσεως του κατά τη συζήτηση τους, να επιβληθούν σ’ αυτόν τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοιν.Δ) και να καταδικασθεί ο ίδιος στη δικαστική δαπάνη του πολιτικώς ενάγοντος που παραστάθηκε (άρθρ. 176 και 183 Κ.Πολ.Δ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 30.8.2017 δήλωση - αίτηση του Χ. Τ. του Α. και της Α., κατοίκου ..., που επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 7.9.2017, καθώς και τους από 2.11.2017 πρόσθετους λόγους, που κατατέθηκαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 10.11.2017, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 3626/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, καθώς και την ενσωματωμένη στο δικόγραφο των πρόσθετων λόγων από 5.9.2017 αίτηση διορθώσεως και συμπληρώσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως, κατατεθείσα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στις 8.9.2017 και παραπεμφθείσα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με την υπ’ αριθμ. 5833/2017 απόφασή του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος, Γ. Χ. του Ι., την οποία ορίζει σε πεντακόσια (500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2017.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Δεκεμβρίου 2017.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή