Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2262 / 2013    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Αριθμός 2262/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2 Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Μουστάκα, Χριστόφορο Κοσμίδη, Νικόλαο Τρούσα και Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 26η Νοεμβρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέως Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΟΣ: Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ", όπως εκπροσωπείται νομίμως, που εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Θεόδωρου Πέππα, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις.
ΤΟΥ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΟΥ: Χ. Α. του Α., κατοίκου ..., που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Ελένης Ξένου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 20-3-2009 (ημερομηνία κατάθεσης) αγωγή του ήδη αναιρεσίβλητου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί της αγωγής εκδόθηκε η 2161/2010 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, η 4776/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας ζητεί το αναιρεσείον με την από 25-1-2013 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης, που εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώθηκε.
Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης, Χριστόφορος Κοσμίδης, ανέγνωσε την από 15-11-2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης για αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, η πληρεξούσια του αναιρεσίβλητου την απόρριψη, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στα δικαστικά έξοδα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.
Από τις διατάξεις των άρθρων 564 παρ.1 και 664 επ. ΚΠολΔ συνάγεται ότι η προθεσμία της αναιρέσεως για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, αν ο αναιρεσείων διαμένει στην Ελλάδα, είναι τριάντα (30) ημερών και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την επομένη της επιδόσεως της προβαλλόμενης απόφασης, διότι με αυτές καθορίζεται απλώς η διάρκεια της προθεσμίας και το γεγονός που την κινεί, ενώ ο τρόπος υπολογισμού της ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 144 παρ.1 ΚΠολΔ, κατά την οποία οι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο αρχίζουν από την ημέρα που ακολουθεί την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 577 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ, το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως και, αν αυτή δεν ασκήθηκε νόμιμα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι το εμπρόθεσμο της αιτήσεως αναιρέσεως, που αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της, εξετάζεται από τον Άρειο Πάγο όχι μόνο κατ' ένσταση, αλλά και αυτεπαγγέλτως, με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία (ΟλΑΠ 412/1981).
2.
Στην προκείμενη περίπτωση η επίσπευση της συζήτησης της υπό κρίση, από 25-1-2013 αιτήσεως αναιρέσεως γίνεται από τον αναιρεσίβλητο (βλ. την από 7-3-2013 ειδική εξουσιοδότηση προς τη δικηγόρο Ελένη Ξένου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του), ο οποίος προσκομίζει την .../28-11-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, …Από την έκθεση αυτή προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη 4776/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επιδόθηκε νομίμως προς το αναιρεσείον την 28-11-2012, με παράδοση επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στα χέρια της διευθύντριας των γραφείων του αναιρεσείοντος, Α. Χ., που βρέθηκε να εργάζεται στην έδρα του (ΚΠολΔ 122 παρ.1, 123, 126 παρ.1 περ.δ', 127 παρ.1, 129 παρ.1). Το δικόγραφο, όμως, της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, σε πρωτότυπο, όπως προκύπτει από την έκθεση που υπάρχει στο τέλος αυτού, κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου, που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, την 25-1-2013, ήτοι μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επομένη της ως άνω επιδόσεως, χωρίς με αυτό να γίνεται επίκληση λόγου, ο οποίος θα μπορούσε νομίμως να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε εκπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτη.
3.
Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση και να καταδικασθεί το αναιρεσείον στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσίβλητου, που κατέθεσε προτάσεις, κατά το νόμιμο και βάσιμο αίτημα του τελευταίου (ΚΠολΔ 176, 183 και 191 παρ.2).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 25-1-2013 αίτηση περί αναιρέσεως της 4776/2012 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. -Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το αναιρεσείον στην πληρωμή χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, για τα δικαστικά έξοδα του αναιρεσίβλητου.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 13η Δεκεμβρίου 2013. -Και
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 30η Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή