Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 561 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Μαστροπεία.
Περίληψη:
Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία. Πότε ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι δεν αναφέρεται εάν η παρασυρόμενη σε πορνεία γυναίκα δεν ήταν προηγουμένως πόρνη.

Αριθμός 561/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή-Εισηγητή, Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Φώτιο Μήτση, για αναίρεση της 9444/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Μαρτίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 521/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι.Κατά τις διατάξεις των άρθρων 168 παρ.1, 473 παρ.1 και 3, 476 παρ. 1 και 507 παρ.1 του ΚΠΔ, η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης κατ'αποφάσεως, με δήλωση στο Γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, είναι δεκαήμερη και αρχίζει από την επομένη της καταχωρίσεως της τελεσίδικης αποφάσεως καθαρογραμμένης στο κατ'αρ. 473 παρ.3 του ΚΠΔ ειδικό βιβλίο, αν ο δικαικούμενος στην άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου ήταν παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη... και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της αποφάσεως. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο δικαιούμενος στην άσκηση του ενδίκου μέσου στης αναίρεσης είναι παρών, οσάκις είναι πραγματικώς παρών, παρίσταται δηλαδή αυτοπροσώπως ή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ.2 και 501 παρ.1 ΚΠΔ, εκπροσωπείται από συνήγορο, διότι τότε λαμβάνει ο ίδιος ή ο συνήγορός του γνώση της αποφάσεως και του περιεχομένου της και ως εκ τούτου μπορεί να ασκήσει κατ'αυτής το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Δεν είναι δε τέτοιος αυτός που δικάστηκε "ωσεί παρών", οπότε, στην περίπτωση αυτή, απαιτείται επίδοση της αποφάσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία επιτρεπτώς εξετάζει ο 'Αρειος Πάγος για να διακριβώσει το παραδεκτό της αναιρέσεως, με την προσβαλλόμενη υπ'αρ. 9444/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, δικάσθηκε "ωσεί παρών" και καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως είκοσι (20) μηνών, μετατραπείσα σε χρηματική προς 4,40 Ευρώ ημερησίως και χρηματική ποινή χιλίων (1000) Ευρώ, για την πράξη της μαστροπείας κατ'επάγγελμα και από κερδοσκοπία. Με τα δεδομένα αυτά, ενόψει δηλαδή του ότι ο αναιρεσείων δικάσθηκε "ωσεί παρών" και δεν εκπροσωπήθηκε από συνήγορο, για να αρχίσει να τρέχει η προαναφερθείσα δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, έπρεπε η ως άνω τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση να επιδοθεί στον κατηγορούμενο, κάτι που δεν συνέβη εν προκειμένω, το δε γεγονός ότι η προσβαλλόμενη καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο την 9-1-2007, είναι χωρίς έννομη επιρροή, συνεπεία της μη επίδοσης αυτής στον κατηγορούμενο.
Συνεπώς, η από 22-3-07 ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης, με τις εκ του άρθρου 474 ΚΠΔ επιβαλλόμενες διατυπώσεις, είναι τυπικά δεκτή, ως εμπροθέσμως ασκηθείσα.

ΙΙ. Κατά τη διάταξη του αρ. 349 παρ.3 (εδ. 1) του ΠΚ, "όποιος κατ'επάγγελμα ή από κερδοσκοπία, προάγει στην πορνεία γυναίκες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δέκα οκτώ μηνών και μη χρηματική ποινή". Η αναφερόμενη διάταξη δεν έχει θιγεί με το αρ. 7 του Ν. 3064/2002 και απλώς προστέθηκε εδ. 2, που προβλέπει την τέλεση της πράξεως από υπάλληλο, ως επιβαρυντική περίσταση. Προαγωγεία στην πορνεία νοείται η καθοιονδήποτε τρόπο (παροτρύνσεις, πιέσεις, συστάσεις κλπ) και με οποιαδήποτε μέσα (παροχή καταλύματος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων, άσκηση ψυχολογικής βίας κλπ), παρακίνηση της γυναίκας, που δεν είναι ακόμη πόρνη, να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν ειλημμένης και μη πραγματοποιηθείσας ακόμη απόφασης αυτής να πράξει τούτο. Δράστης μπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, θύμα όμως μόνο γυναίκα, αδιακρίτως ηλικίας, ανήλικη δηλαδή ή ενήλικη. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες θύματα (ούτε εκ της χρήσεως του όρου "γυναίκες" προκύπτει το αντίθετο), ούτε επίσης η γυναίκα να είναι "αμέμπτων" ηθών Είναι όμως αναγκαίο, να μην είναι αυτή ήδη πόρνη, υπό την έννοια που αναφέρεται παρακάτω. Η άποψη ότι αρκεί και η παρακίνηση της ήδη εταιριζόμενης γυναίκας, να συνεχίσει τη δραστηριότητά της αυτή, δεν έχει επικρατήσει. Στοιχείο επομένως του εγκλήματος της μαστροπείας είναι, η προαγωγεία στην πορνεία να αφορά γυναίκα που δεν είναι ήδη πόρνη. Πορνεία είναι η παράδοση του ιδίου σώματος, σε περισσότερα πρόσωπα άνευ εκλογής, έναντι χρηματικής ή άλλης υλικής αμοιβής. Η προαγωγεία στην πορνεία, πρέπει επίσης να γίνεται κατ'επάγγελμα ή από κερδοσκοπεία ή και από τα δύο αυτά. Κατ'επάγγελμα άσκηση της μαστροπείας υπάρχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, προκύπτει σκοπός αυτού για τον πορισμό εισοδήματος, ενώ από κερδοσκοπία άσκηση υπάρχει όταν ο δράστης ενεργεί με κίνητρο και σκοπό τον προσπορισμό αθεμίτου περιουσιακού ωφελήματος ή ενός αθέμιτου κέρδους, θετικού ή αποθετικού, αποτιμητού όμως σε χρήμα, ανεξάρτητα από την επίτευξή του ....Η αιτιολογία της αποφάσεως, παραδεκτά συμπληρώνεται από το διατακτικό της, μαζί με το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο. Περαιτέρω εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη, καθώς και όταν η παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τα περιστατικά εκείνα που προέκυψαν και είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποινικής διατάξεως ή ακόμη στην απόφαση υπάρχει έλλειψη κάποιου από τα αναγκαία περιστατικά ή αντίφαση μεταξύ τους, τρόπο ώστε να καθίσταται ανέφικτος από τον 'Αρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή όχι υπαγωγής αυτών στο νόμο και να στερείται έτσι η απόφαση νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ'άρ. 9444/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, καταδικάστηκε ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό, για την πράξη της μαστροπείας κατ'επάγγελμα και από κερδοσκοπία, σε ποινή φυλακίσεως είκοσι (20) μηνών, μετατραπείσα σε χρηματική προς 4,40 ευρώ ημερησίως και χρηματική ποινή χιλίων (1000) ευρώ. Στην αιτιολογία της αποφάσεως, προκύπτουσα από την αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού και του διατακτικού της, αναφέρεται ότι, από τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά και την όλη διαδικασία, αποδείχθηκε ότι: "Ο κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη που του αποδίδεται και ειδικότερα ότι αυτός, την 25-9-2003, προήγαγε στην πορνεία γυναίκες και συγκεκριμένα με υπόσχεση χρηματικών ωφελημάτων και παρέχοντας διευκολύνσεις μετακινήσεων και εξεύρεσης πελατών τις παρακινούσε να εκδίδονται. Ειδικότερα, όπως αποδείχθηκε από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού, την άνω ημερομηνία κατελήφθη να οδηγεί το .........ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ....., με το οποίο λίγο νωρίτερα είχε μεταφέρει την αλλοδαπή ..... στο ξενοδοχείο ...... που βρίσκεται στην οδό ........, σε ερωτικό ραντεβού που είχε κλείσει τηλεφωνικώς αστυνομικός, εμφανισθείς ως πελάτης, ανταποκρινόμενος σε δήλωση αγγελίας που ο κατηγορούμενος είχε καταχωρίσει στην εφημερίδα ...... και διαφήμιζε ότι "βουλγάρα 20χρονη ξανθιά και πρασινομάτα με υπέροχα σαρκώδη χείλη έρχεται στο χώρο σου για να σε αναστατώσει αισθησιακά".Από το ποσό που θα εισέπραττε από την συνεύρεση της άνω αλλοδαπής με τον άγνωστο πελάτη 60 ευρώ θα κρατούσε αυτός ως αντάλλαγμα για την εξεύρεση του πελάτη και την μεταφορά της και το υπόλοιπο των 2ο ευρώ θα παρέδιδε στην άνω αλλοδαπή γυναίκα μετά το τέλος της "βάρδιας" της και την ολοκλήρωση των άνω ερωτικών συναντήσεων. Τις άνω πράξεις ο κατηγορούμενος τελούσε κατ'επάγγελμα αφού μόνο τις τελευταίες 30 ημέρες από το συμβάν μετέφερε την άνω αλλοδαπή σε δύο τουλάχιστον ερωτικά ραντεβού ημερησίως τα οποία είχε αυτός ρυθμίσει, με την δημοσίευση αγγελιών σε διάφορες εφημερίδες και μεταφέροντάς την στους χώρους όπου είχε κανονίσει να συνευρεθεί με τους άγνωστους πελάτες ενώ πάντα τα ανωτέρω έπραττε με σκοπό την αποκόμιση κέδρους, ενώ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις". Με τις παραδοχές του αυτές, το Δικαστήριο της ουσίας, δεν διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του, την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκθέτει, ούτε στο σκεπτικό, αλλά ούτε και στο διατακτικό, αν η αναφερόμενη αλλοδαπή, την οποία ο κατηγορούμενος προήγαγε στην πορνεία, δεν ήταν και προηγουμένως πόρνη, με την έννοια που προαναφέρθηκε, πράγμα που συνιστά, όπως επίσης αναφέρθηκε αρχικά, στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του αρ. 349 παρ.3 εδ.α' ΠΚ. Επίσης το Δικαστήριο στέρησε την απόφασή του, με την ελλιπή κατά τούτο αιτιολογία, νόμιμης βάσης, αφού δεν αναφέρθηκε καθόλου στο περιστατικό, του προηγούμενου μη εταιρισμού της παθούσης, στο αν δηλαδή αυτή δεν ασκούσε και προηγουμένως την πορνεία, πράγμα που αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Η πλημμέλεια αυτή της αποφάσεως του Εφετείου, προβάλλεται με τους συναφείς, από το αρ. 510 παρ.1 περ.Δ' και Ε' του ΚΠΔ, πρώτο και δεύτερο λόγο αναιρέσεως, για ελλιπή αιτιολογία της απόφασης και έλλειψη νόμιμης βάσης αυτής, οι οποίοι είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί, όπως και η κρινόμενη αίτηση αίρεσης.
Μετά από αυτά, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου είναι δυνατή η σύνθεση από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως (αρ.519 του ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς

Αναιρεί την υπ'αρ.9444/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2008.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή