Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1743 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Αποδεικτικά μέσα, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Απόφαση αθωωτική.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα για έλλειψη αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως συνιστάμενη σε ασαφή αναφορά των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο. Απορρίπτεται η αίτηση γιατί δεν υπάρχει η επικαλούμενη ασάφεια.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1743/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της ΒΤ3455/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά. Με κατηγορούμενους τους: 1. Χ1, κάτοικο ..., 2. Χ2, κάτοικο ..., 3. Χ3, κάτοικο ..., 4. Χ4, κάτοικο ..., 5. Χ5, κάτοικο ... και 6. Χ6, κάτοικο ... που δεν παραστάθηκαν. Με πολιτικώς ενάγουσα την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΕ", που εδρεύει στον ..., και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Γιατράκο.

Το Τριμελές Πλημ/κείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 58/20.11.08 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1833/2008.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης μέσα στην προθεσμία του άρθρου 479 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση της απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠΔ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά οποιασδήποτε απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου, καταδικαστικής ή αθωωτικής, έστω και αν αυτή δεν απαγγέλθηκε ανέκκλητα, για όλους τους όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ. 1 του ΚΠΔ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ειδικά δε προκειμένου για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκμηρίου της αθωότητας που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (Ν.Δ. 53/1974) και δεδομένου ότι αντικείμενο απόδειξης στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου, τέτοια έλλειψη αιτιολογίας υπάρχει όταν δεν διαλαμβάνονται σ' αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχτηκαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την ανυπαρξία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε σε απαλλακτική για τον κατηγορούμενο κρίση. Επομένως η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της υπ' αριθ. ΒΤ3455/2008 αθωωτικής για τους κατηγορουμένους απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, που ασκήθηκε με δήλωση στο Γραμματέα του Αρείου Πάγου την 20-11-2008, ενώ η απόφαση καταχωρίστηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο την 21-10-2008 και με την οποία προβάλλεται ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, είναι παραδεκτή, κλητεύθηκαν δε νομίμως και εμπροθέσμως οι κατηγορούμενοι για να παρασταθούν στη συζήτηση (βλ. τις από 9-1-2009, 9-1-2009, 12-1-2009, 12-1-2009, 29-1-2009, 6-2-2009 και 6-2-2009 εκθέσεις επιδόσεως της επιμελήτριας δικαστηρίων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., τις από 28-1-2009, 5-2-2009, 10-2-2009 και 10-2-2009 εκθέσεις επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., τις από 12-2-2009 και 12-2-2009 εκθέσεις επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων του Ειρηνοδικείου Κρωπίας ... και τις από 23-4-2009 και 23-4-2009 εκθέσεις επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά ...). Στην κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, επειδή η αναφορά αυτής στα αποδεικτικά μέσα που φέρονται να λήφθηκαν υπόψη είναι ασαφής και συγκεκριμένα αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης ότι εξετάστηκε ανωμοτί η μηνύτρια πολιτικώς ενάγουσα, ενώ από τα πρακτικά της απόφασης που επιτρεπτώς επισκοπούνται, προκύπτει ότι η πολιτικώς ενάγουσα δεν παρέστη αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του Ιωάννη Γιατράκου και Ηλία Δραγκουλόγκωνα και συνεπώς δεν εξετάστηκε. Όμως από τα πρακτικά της απόφασης προκύπτει ότι δεν εξετάστηκε η μηνύτρια πολιτικώς ενάγουσα, αλλά ο μηνυτής πολιτικώς ενάγων, από δε την από 29-1-2004 μήνυση η οποία παραδεκτώς επισκοπείται, προκύπτει ότι την υπέβαλε ο Ψ, ο οποίος δήλωσε σ' αυτήν και παράσταση πολιτικής αγωγής. Επομένως η απόφαση αναφέρει ως μηνυτή και πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, ο οποίος και εξετάστηκε στο ακροατήριο και έτσι δεν υπάρχει στην προσβαλλόμενη απόφαση η επικαλούμενη ασάφεια που φέρεται να συνιστά έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Συνεπώς ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ είναι αβάσιμος και γι' αυτό η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 20-11-2008 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της υπ' αριθ. ΒΤ3455/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 28 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή