Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 520 / 2015    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποδοχές μισθωτού, Επίδομα εορτών.
Περίληψη:
Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες και κατά τη νύκτα. Στοιχεία αγωγής κατά το άρθρο 216 παρ 1 ΚΠολΔ. Αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας και τις Κυριακές ή αργίες, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς χρονολογίες, αφού οι ημέρες αυτές(δηλαδή οι Κυριακές ή αργίες) προκύπτουν από το ημερολόγιο. Επίσης, για την νυκτερινή εργασία, αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ο αριθμός των ωρών νυκτερινής εργασίας που παρέσχε ο εργαζόμενος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρονται οι συγκεκριμένες ημέρες, κατά τις οποίες παρασχέθηκε η εργασία αυτή και ο αριθμός αυτών.(Αναιρεί την 4973/2013απόφαση του Μ.Εφ. Αθ.)
Αριθμός 520/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χριστόφορο Κοσμίδη, Δημήτριο Κόμη, Απόστολο Παπαγεωργίου και Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 13η Ιανουαρίου 2015, με την παρουσία και της γραμματέως Σπυριδούλας Τζαβίδη, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1. Κ. Δ. του Κ., 2. Π. Σ. του Κ., 3. Π. Μ. του Ν., 4. Τ. Α. του Π., 5. Β. Π. του Β., 6. Λ. Δ. του Θ., 7. Κ. Ι. του Α., κατοίκων ..., 8. Γ. Β. του Κ., 9. Α. Ε. του Κ., κατοίκων ..., 10. Σ. Κ. του ʼ., κατοίκου ..., 11. Π. Β. του Γ., κατοίκου ..., 12. Κ. Χ. του Κ., κατοίκου ..., 13. Ε. Ε. του Α., κατοίκου ... 14. Α. Α. του Ν., 15. Κ.-Σ. Α. του Θ. κατοίκων ..., οι οποίοι άπαντες παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημητρίου Βερβεσού και δεν κατέθεσαν προτάσεις.
Του αναιρεσίβλητου: ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Δήμος Νέας Ιωνίας" που εδρεύει στη Ν Ιωνία και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημητρίου Κουράντη και κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 15-11-2007 αγωγή των αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 741/2010 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 4973/2013 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 24-1-2014 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Κατσιρούμπας διάβασε την από 2-1-2015 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η από 24-1-2014 με αριθμ εκθέσεως καταθέσεως 74/29-1-2014 αίτηση αναιρέσεως του Δ. Κ. κλπ. κατά του δήμου Ν Ιωνίας, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ 4973/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά παραδοχή του μοναδικού λόγου αυτής.
Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσίβλητου ζήτησε την απόρριψη της αίτησης, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18310|1946 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, "στους πάσης φύσεως μισθωτούς των επιχειρήσεων και εργασιών γενικά, συνεχούς ή μη λειτουργίας, εάν απασχολούνται κατά τις νυχτερινές ώρες - ήτοι από την 10η βραδινή μέχρι την 6η πρωινή - καταβάλλονται οι εκάστοτε κανονικές αποδοχές, αυξημένες κατά 25%". Η προσαύξηση αυτή καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους κατά τις νυχτερινές ώρες, άσχετα αν η εργασία τους παρέχεται καθ' όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα της νύχτας ή μόνο σε μέρος αυτού, υπολογίζεται δε επί του νομίμου μισθού, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους επιδόματα. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8900/1946 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, του άρθρου 2 του ΝΔ 3755/1957 και ΒΔ 748/1966, "στο προσωπικό γενικά όλων των εργασιών και επιχειρήσεων της χώρας, το οποίο, λόγω της φύσεως της εργασίας του απασχολείται κατά τις Κυριακές και τις καθιερωμένες από το νόμο σαν εξαιρέσιμες εορτές, καταβάλλεται για τις ημέρες αυτές το κανονισμένο εκάστοτε ημερομίσθιο, αυξημένο κατά 75%". Περαιτέρω, για την κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ. νομική πληρότητα του δικογράφου της αγωγής, που έχει ως αίτημα, πλην άλλων και την καταβολή αμοιβής για εργασία που παρασχέθηκε κατά Κυριακές ή αργίες, αρκεί ν' αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας και τις Κυριακές ή αργίες, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς χρονολογίες, αφού οι ημέρες αυτές (δηλαδή οι Κυριακές ή αργίες) προκύπτουν από το ημερολόγιο. Επίσης, για να είναι ορισμένη η αγωγή, με την οποία διώκεται η ικανοποίηση αξιώσεων από νυκτερινή εργασία, πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ο αριθμός των ωρών νυκτερινής εργασίας που παρέσχε ο εργαζόμενος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρονται οι συγκεκριμένες ημέρες, κατά τις οποίες παρασχέθηκε η εργασία αυτή και ο αριθμός αυτών. Τέλος, κατά το άρθρο 559, αριθ. 14 του ΚΠολΔ, η απόφαση είναι αναιρετέα, "αν το δικαστήριο, παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο". Με τον λόγο αυτό ελέγχεται αναιρετικά η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας και ως προς το εάν ορθά έκρινε την αγωγή ως ορισμένη ή αόριστη. Στην προκειμένη περίπτωση, στην αγωγή τους, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, οι αναιρεσείοντες, ιστορούν μεταξύ άλλων, ότι, στα πλαίσια προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απασχόλησης ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, κατάρτισαν με τον αναιρεσίβλητο δήμο διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, δυνάμει των οποίων εργάστηκαν, σε εναλλασσόμενες οκτάωρες βάρδιες του εικοσιτετραώρου ως σχολικοί φύλακες, κατά τη διάρκεια των ετών 2004, 2005 και 2006, σε σχολικές μονάδες εντός των διοικητικών ορίων του, ότι κατά τη διάρκεια της πιο πάνω απασχόλησής τους, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πρόσφεραν και εργασία κατά τη νύκτα καθώς και κατά Κυριακές και αργίες, εργασία για την οποία ο αναιρεσίβλητος δεν τους έχει καταβάλει αμοιβή. Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησαν από το δικαστήριο της ουσίας να υποχρεωθεί ο αναιρεσίβλητος δήμος να τους καταβάλει, πλην άλλων και την αμοιβή τους για την εργασία τους αυτή κατά τη νύκτα και τις Κυριακές και αργίες. Ειδικότερα εκθέτουν στην αγωγή, αφού προσδιορίζουν το νόμιμο μισθό τους για κάθε περίοδο, ότι ο καθένας τους εργάσθηκε τις ακόλουθες ώρες κατά τη νύκτα και τις προσδιοριζόμενες αριθμητικά ανά περίοδο Κυριακές και αργίες, επί οκτάωρο, κάθε Κυριακή ή αργία. Συγκεκριμένα εκθέτουν ότι: 1) Ο πρώτος: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 748,46 ευρώ, πραγματοποίησε 465 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 22 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 767,17 ευρώ, πραγματοποίησε 208 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 12 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 784,05 ευρώ, πραγματοποίησε 308 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 17 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 811,49 ευρώ, πραγματοποίησε 173 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 18 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 835,83 ευρώ, πραγματοποίησε 242 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 16 Κυριακές και αργίες. 2) Η δεύτερη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 748,46 ευρώ, πραγματοποίησε 269 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 767,17 ευρώ, πραγματοποίησε 149 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 15 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 784,05 ευρώ, πραγματοποίησε 218 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 18 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 811,49 ευρώ πραγματοποίησε 163 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 19 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 835,83 ευρώ, πραγματοποίησε 219 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 29 Κυριακές και αργίες. 3) Η τρίτη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 845 ευρώ, πραγματοποίησε 451 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 304 ώρες κατά τις Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 872 ευρώ, πραγματοποίησε 307 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 344 ώρες κατά τις Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 31.12.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 895 ευρώ, πραγματοποίησε 175 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 176 ώρες κατά τις Κυριακές και αργίες. 4) Η τέταρτη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 748,46 ευρώ, πραγματοποίησε 178 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 22 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 767,17 ευρώ, πραγματοποίησε 140 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 12 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 784,05 ευρώ, πραγματοποίησε 196 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 18 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 811,49 ευρώ, πραγματοποίησε 94 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 19 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 835,83 ευρώ, πραγματοποίησε 66 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 29 Κυριακές και αργίες. 5) Ο πέμπτος: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 823,31 ευρώ πραγματοποίησε 285 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 16 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 843,89 ευρώ, πραγματοποίησε 152 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 10 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 862,46 ευρώ, πραγματοποίησε 207 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 14 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 892,64 ευρώ, πραγματοποίησε 147 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 15 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 919,41 ευρώ, πραγματοποίησε 175 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 19 Κυριακές και αργίες. 6) Η έκτη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 823,31 ευρώ, πραγματοποίησε 233 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 843,89 ευρώ, πραγματοποίησε 114 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 15 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 862,46 ευρώ, πραγματοποίησε 144 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 21 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 892,64 ευρώ, πραγματοποίησε 112 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 21 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 919,41 ευρώ, πραγματοποίησε 138 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 25 Κυριακές και αργίες. 7) Ο έβδομος: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 823,31 ευρώ, πραγματοποίησε 367 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 32 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 843,89 ευρώ, πραγματοποίησε 168 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 16 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 862,46 ευρώ, πραγματοποίησε 308 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 892,64 ευρώ, πραγματοποίησε 208 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 25 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 919,41 ευρώ, πραγματοποίησε 316 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 30 Κυριακές και αργίες. 8) Η όγδοη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 860,73 ευρώ, πραγματοποίησε 260 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 23 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 882,25 ευρώ, πραγματοποίησε 237 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 13 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 901,66 ευρώ, πραγματοποίησε 333 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 17 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 933,21 ευρώ, πραγματοποίησε 158 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 17 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 961,20 ευρώ, πραγματοποίησε 246 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 15 Κυριακές και αργίες. 9) Ο ένατος: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 860,73 ευρώ, πραγματοποίησε 287 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 882,25 ευρώ, πραγματοποίησε 111 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 16 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 901,66 ευρώ, πραγματοποίησε 162 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 23 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 933,21 ευρώ, πραγματοποίησε 136 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 961,20 ευρώ, πραγματοποίησε 152 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. 10) Ο δέκατος: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 898,15 ευρώ, πραγματοποίησε 291 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 25 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 920,61 ευρώ, πραγματοποίησε 200 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 17 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 940,86 ευρώ, πραγματοποίησε 391 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 19 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 973,78 ευρώ, πραγματοποίησε 225 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 20 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.002,99 ευρώ, πραγματοποίησε 239 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 26 Κυριακές και αργίες. 11) Η ενδέκατη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 898,15 ευρώ, πραγματοποίησε 198 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 14 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 920,61 ευρώ, πραγματοποίησε 146 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 8 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 940,86 ευρώ, πραγματοποίησε 182 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 14 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 973,78 ευρώ, πραγματοποίησε 148 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 14 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.002,99 ευρώ, πραγματοποίησε 155 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 20 Κυριακές και αργίες. 12) Η δωδέκατη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 898,15 ευρώ, πραγματοποίησε 328 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 21 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 920,61 ευρώ, πραγματοποίησε 155 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 12 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 940,86 ευρώ, πραγματοποίησε 185 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 19 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 973,78 ευρώ, πραγματοποίησε 125 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 20 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.002,99 ευρώ, πραγματοποίησε 159 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 29 Κυριακές και αργίες. 13) Η δέκατη τρίτη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 935,57 ευρώ, πραγματοποίησε 188 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 21 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 958,97 ευρώ, πραγματοποίησε 188 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 12 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 980,06 ευρώ, πραγματοποίησε 235 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 20 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.014,35 ευρώ, πραγματοποίησε 164 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 20 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.044,78 ευρώ, πραγματοποίησε 164 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 32 Κυριακές και αργίες. 14) Η δέκατη τέταρτη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 935,57 ευρώ, πραγματοποίησε 253 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 25 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 958,97 ευρώ, πραγματοποίησε 110 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 17 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 980,06 ευρώ, πραγματοποίησε 180 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.014,35 ευρώ, πραγματοποίησε 130 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 24 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.044,78 ευρώ, πραγματοποίησε 154 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 25 Κυριακές και αργίες. 15) Η δέκατη πέμπτη: α) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2004 έως 31.8.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 935,57 ευρώ, πραγματοποίησε 209 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 35 Κυριακές και αργίες. β) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.2004 έως 31.12.2004, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 958,97 ευρώ, πραγματοποίησε 143 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 18 Κυριακές και αργίες. γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 980,06 ευρώ, πραγματοποίησε 196 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 17 Κυριακές και αργίες. δ) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 31.12.2005, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.014,35 ευρώ, πραγματοποίησε 93 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 18 Κυριακές και αργίες. ε) Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 30.6.2006, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 1.044,78 ευρώ, πραγματοποίησε 95 ώρες νυκτερινής εργασίας και εργάσθηκε 18 Κυριακές και αργίες. Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησαν ως αμοιβή για τις αιτίες αυτές και για τα αντίστοιχα διαστήματα: 1) Ο πρώτος: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 522,05 και 493,98 ευρώ αντίστοιχα. β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 239,36 και 276,18 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 362,23 και 399,87 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, με νόμιμο μηνιαίο μισθό 811,49 ευρώ, 210,58 και 438,20 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 303,41 και 401,20 ευρώ αντίστοιχα. 2) Η δεύτερη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 302 και 538,89 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 171,46 και 345,23 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 256,38 και 423,39 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 198,41 και 462,55 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 274,57 και 727,17 ευρώ αντίστοιχα. 3) Η τρίτη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 253,35 και 341,54 ευρώ αντίστοιχα. β) Για το από 1.1.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 178,67 και 400,42 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2006 έως 31.12.2006 χρονικό διάστημα, 104,87 και 210,94 ευρώ αντίστοιχα. 4) Η τέταρτη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 302 και 538,89 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 171,46 και 345,23 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 256,38 και 423,39 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 198,41 και 462,55 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 274,57 και 727,17 ευρώ αντίστοιχα. 5) Ο πέμπτος: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 351,97 και 395,19 ευρώ αντίστοιχα. β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 192,41 και 253,17 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 267,79 και 362,23 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 196,83 και 401,69 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 241,35 και 524,06 ευρώ αντίστοιχα. 6) Η έκτη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 287,75 και 592,78 ευρώ αντίστοιχα. β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 144,31 και 379,75 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 186,29 και 543,35 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 149,96 και 562,36 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 190,32 και 689,56 ευρώ αντίστοιχα. 7) Ο έβδομος: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 453,23 και 790,38 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 212,66 και 405,07 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 398,46 και 620,97 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 278,50 και 669,48 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 435,80 και 827,47 ευρώ αντίστοιχα. 8) Η όγδοη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 335,68 και 593,90 ευρώ αντίστοιχα. β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 313,64 και 344,08 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 450,38 και 459,85 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 221,17 και 475,94 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 354,68 και 432,54 ευρώ αντίστοιχα. 9) Ο ένατος: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 370,54 και 619,73 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 146,89 και 423,48 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 219,10 και 622,15 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 190,37 και 671,91 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 219,15 και 692.06 ευρώ αντίστοιχα. 10) Ο δέκατος: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 392,04 και 673,61 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 276,18 και 469,51 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 551,81 και 536,29 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 328,65 και 584,27 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 359,57 και 782,33 ευρώ αντίστοιχα. 11) Η ενδέκατη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 266,75 και 377,22 ευρώ αντίστοιχα. β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 201,61 και 220,95 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 256,85 και 395,16 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 216,18 και 408,99 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 233,20 και 601,79 ευρώ αντίστοιχα. 12) Η δωδέκατη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 441,89 και 565,83 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 214,04 και 331,42 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 261,09 και 536,29 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 182,58 και 584,27 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 239,21 και 872,60 ευρώ αντίστοιχα. 13) Η δεκάτη τρίτη α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 263,83 και 589,41 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 270,43 και 345,23 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 345,47 και 588,04 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 249,53 και 608,61 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 257,02 και 1.002,99 ευρώ αντίστοιχα. 14) Η δεκάτη τετάρτη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 355,05 και 701,68 ευρώ αντίστοιχα . β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 158,23 και 489,07 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 264,62 και 705,64 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 197,80 και 730,33 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 241,34 και 783,59 ευρώ αντίστοιχα. 15) Η δεκάτη πέμπτη: α) Για το από 1.1.2004 έως 31.8.2004 χρονικό διάστημα, 293,30 και 982,35 ευρώ αντίστοιχα. β) Για το από 1.9.2004 έως 31.12.2004 χρονικό διάστημα, 205,70 και 517,84 ευρώ αντίστοιχα. γ) Για το από 1.1.2005 έως 30.6.2005 χρονικό διάστημα, 288,14 και 499,83 ευρώ αντίστοιχα. δ) Για το από 1.7.2005 έως 31.12.2005 χρονικό διάστημα, 141,50 και 547,75 ευρώ αντίστοιχα. ε) Για το από 1.1.2006 έως 30.6.2006 χρονικό διάστημα, 148,88 και 564,18 ευρώ αντίστοιχα. Το εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή του, απέρριψε ως αόριστη την αγωγή ως προς τα κεφάλαιά της αυτά. Ειδικότερα ως προς μεν την αιτούμενη από τους αναιρεσείοντες αμοιβή για νυκτερινή εργασία, απέρριψε την αγωγή, "...διότι δεν προσδιορίζουν τη νυκτερινή εργασία ημερησίως ή εβδομαδιαίως ή κατά μηνιαίο μέσο όρο αλλά, την προσδιορίζουν σε συνολικές ώρες ανά εξάμηνο, σε τρόπο ώστε δεν παρέχεται στον εναγόμενο η ευχέρεια άμυνας, και στο δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου του βασίμου, κατά νόμο, και κατ' ουσία της αγωγής ...", ως προς δε τις αιτούμενες προσαυξήσεις για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, απέρριψε την αγωγή, "... διότι οι ενάγοντες, εργαζόμενοι σε βάρδιες, δεν προσδιορίζουν πόσες Κυριακές ή αργίες εργάστηκαν επί 8ωρο, 7ωρο ή 1 ώρα αντιστοίχως, αλλά αθροίζουν συνολικά τον αριθμό των Κυριακών ανά εξάμηνο και ζητούν προσαύξηση 75% συνολικά επί του συνολικού αριθμού των ανά εξάμηνο αναφερόμενων στην αγωγή Κυριακών, χωρίς ωστόσο να καθίσταται σαφές ποιες από τις προσδιοριζόμενες συνολικά στην αγωγή ανά εξάμηνο Κυριακές εργάστηκαν επί 8ωρο, ποιες επί 7ωρο και ποιες επί μία μόνο ώρα, ούτε (να καθίσταται σαφές) εάν ο ανά εξάμηνο αριθμός των Κυριακών αφορά πλασματικό αριθμό αθροισθέντων 8ωρων (αποτελούμενων από επί μέρους 8ωρη βάρδια κατά Κυριακή, 7ωρη βάρδια κατά Κυριακή, και 1 ώρα βάρδιας κατά Κυριακή). Έτσι όμως δεν παρέχεται στον εναγόμενο η ευχέρεια άμυνας, ούτε στο δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου του βασίμου, κατά νόμο, και κατ' ουσία της αγωγής, σε σχέση με τα κονδύλια αυτά, εν όψει και του ότι από τις διατάξεις των υπ' αριθ. 8900/1946 και 25825/1946 κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όπως ερμηνεύθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υπ' αριθ. ΥΑ 25825/1951, όμοια και το άρθρο 2 του Ν. 435/1976, προκύπτει ότι στους εργαζομένους κατά τις Κυριακές και τις μη εργάσιμες εορτές καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του κύρους για την απασχόληση, προσαύξηση του ημερομισθίου κατά ποσοστό 75% του 1/25 του μηνιαίου μισθού του ή 75% του ημερομισθίου, η οποία υπολογίζεται επί νομίμου μισθού του ή του νομίμου ημερομισθίου, εφόσον η εργασία εξαντλήσει το κανονισμένο ημερήσιο ωράριο, εάν όμως υπολείπεται του νομίμου ωραρίου μειώνεται ανάλογα και εάν υπερβαίνει αυτό αυξάνεται ανάλογα ...". Με την κρίση του αυτή το Εφετείο έσφαλε, όσον μεν αφορά την εργασία κατά τη νύκτα, διότι δεν ήταν αναγκαίο, για το ορισμένο της αγωγής, να αναφέρεται ο αριθμός των ωρών εργασίας κατ' αυτή (νύκτα) ημερησίως ή εβδομαδιαίως ή κατά μηνιαίο μέσο όρο, αφού και ο κατά εξάμηνο προσδιορισμός του ύψους αυτών παρείχε την ευχέρεια στο δικαστήριο να ερευνήσει την υπόθεση ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, ενόψει μάλιστα, του γεγονότος ότι οι ενάγοντες αμείβονταν με μηνιαίο μισθό, όσον δε αφορά την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, διότι από τον περιεχόμενο στην αγωγή πίνακα "2", όπου προσδιορίζεται η εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες σε ώρες ετησίως, πέραν του προσδιορισμού της εργασίας κατ' αυτές (Κυριακές και αργίες) στον επίσης περιεχόμενο στην αγωγή πίνακα "1", με βάση τον αριθμό αυτών (Κυριακών και αργιών) που εργάσθηκε κατά τα προσδιοριζόμενα, κατά τα ανωτέρω, στην αγωγή χρονικά διαστήματα, είναι πρόδηλο ότι ζητείται αμοιβή για εργασία κατά τις προσδιοριζόμενες Κυριακές και αργίες σε πλήρες οκτάωρο για την κάθε μια και συνεπώς δεν απαιτείτο επιπλέον ο προσδιορισμός των καθ' εκάστη Κυριακή ή αργία ωρών απασχόλησης. Επομένως ο μοναδικός, από τον αριθμό 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να αναιρεθεί στο σύνολό της η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, προς περαιτέρω εκδίκασή της, στο ίδιο Μονομελές Εφετείο (Αθηνών), το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, εκτός εκείνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 4139/2013. Τα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ηττηθέντος αναιρεσιβλήτου μειωμένα, σύμφωνα με τα άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ και 281 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΙΡΕΙ την 4973/2013 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ως άνω δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλο δικαστή. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσίβλητο στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων, τα οποία ορίζει σε επτακόσια πενήντα (750) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 24 Μαρτίου 2015.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 28 Απριλίου 2015.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή