Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2607 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αγορανομικός Κώδικας.
Περίληψη:
Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα. Δεν εκτίθεται στην απόφαση ότι η καταδικασθείσα κατηγορουμένη είχε την ιδιότητα του κυρίου της επιχειρήσεως ή του διευθυντή ή του επόπτη του καταστήματος ως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 του ΝΔ 136/1946. Παραπέμπει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2607/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Πλάτωνα Νιάδη, περί αναιρέσεως της 2345/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Μαρτίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 927/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα (ΝΔ. 136/1946) με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή και τις δύο από τις ποινές αυτές τιμωρούνται οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τις κατά τον παρόντα νόμο εκδιδόμενες αγορανομικές διατάξεις και άλλες αστυνομικές διατάξεις που ρυθμίζουν αγορανομικά αντικείμενα... Περαιτέρω, μετά την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Αγορανομικού Κώδικος (Ν.Δ. 136/1946, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 11 του ν. 802/1978), με το άρθρο 11 του Ν. 802/1978), με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1401/1983, η οποία καθιέρωνε την ποινική ευθύνη των συμβατικώς οριζομένων ως αγορανομικώς υπευθύνων των επιχειρήσεων, ισχύει η παράγραφος 1 του άνω άρθρου 36 που ορίζει ότι για κάθε αγορανομική παράβαση τελουμένη στα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή καταστήματα, εργοστάσια και εργαστήρια, καθώς και στα δημόσια κέντρα, τιμωρούνται ως αυτουργοί "ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης του καταστήματος, εργοστασίων κ.λ.π.". Εξ άλλου η απαιτουμένη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚποιμΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ υπάρχει όταν, προκειμένου περί καταδικαστικής αποφάσεως, περιέχονται σ' αυτήν με πληρότητα και σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στήριξαν την κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που απεδείχθησαν, στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Η καταδικαστική απόφαση για την άνω αγορανομική παράβαση στερείται αιτιολογίας, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτή ότι ο κατηγορούμενος είχε, κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως, μία από τις τρεις ως άνω ιδιότητες, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν και προσδίδουν σ' αυτόν μία από τις ιδιότητες αυτές. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, με τον υπ' αριθμ. 2345/2007 απόφασή το δέχθηκε στο σκεπτικό του ότι από τα κατ' είδος αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα επόμενα " ...η κατηγορουμένη στην ..., την 12-2-2004, τυγχάνουσα υπεύθυνη της επιχείρησης "JUMBO A.E." που εδρεύει στη ..., από πρόθεση εισήγαγε και διέθεσε στην κατανάλωση το προϊόν με την ονομασία ...... δείγμα του οποίου ελήφθη από το ομώνυμο κατάστημα της εν λόγω εταιρίας "JUMBO A.E." που βρίσκεται στην ... και αφού εξετάστηκε αρμοδίως από το Γ.Κ.Χ. (Χημική Υπηρεσία Καβάλας) βρέθηκε μη κανονικό, διότι, ενώ περιέχει εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο φέρει την εμπορική ονομασία ..., γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υποτίμηση των κινδύνων που παρουσιάζει το παρασκεύασμα και για το λόγο αυτό επί της συσκευασίας του πρέπει να φέρει την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΕΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΑΕΡΙΟ". Με τις παραδοχές αυτές στο διατακτικό της αποφάσεώς του το δικαστήριο κήρυξε ένοχη την κατηγορουμένη του ότι ως υπεύθυνη της αναφερόμενης επιχειρήσεως "JUMBO A.E." και εν σχέσει προς τα αναφερόμενα στο σκεπτικό περιστατικά, από πρόθεση παραβίασε την υπ' αριθμ. ΥΑ 265/2002 Αγορανομική Διάταξη. Όμως από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό δεν αναφέρεται εάν η αναιρεσείουσα κατά τον χρόνο παράβασης της αγορανομικής διατάξεως για την οποία κηρύχθηκε ένοχη είχε μία από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, δηλαδή του κυρίου της επιχειρήσεως ή του διευθυντού ή του επόπτη αυτής, της ελλείψεως αυτής μη δυναμένης να αναπληρωθεί από την μνεία της "υπεύθυνης της επιχειρήσεως". Κατά ταύτα είναι ελλειπής η αιτιολογία και στερείται η απόφαση νομίμου βάσεως, καθιστώσα, έτσι, ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο περί της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου. Επομένως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νομίμου βάσεως και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, παραπεμφθεί δε η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 2.345/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 5 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή