Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 234 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Απορρίπτονται οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για λαθρεμπορία από κοινού κατ' εξακολούθηση και άμεση συνέργεια από κοινού σε αυτήν κατ' εξακολούθηση από την οποία απεστερήθει το δημόσιο σε δασμούς, φόρους κλπ επιβαρύνσεις ποσό πλέον των 30.000 ευρώ διότι δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος που είχε κηρυχθεί ένοχος ως αυτουργός κατά την μετ' αναβολή συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του αν και είχε κλητευθεί νομίμως και εμπροθέσμως κατά την αρχική οι δε λοιποί των αναιρεσειόντων εκπροσωπήθηκαν κατά την μετ' αναβολή συζήτηση των αιτήσεων αναιρέσεως των δια του δηλώσαντος ότι τους εκπροσωπούσε συνηγόρου των δικηγόρου Αθηνών παρά το ότι οι εξουσιοδοτήσεις που προσκόμισε αφορούσαν μια εξουσιοδότηση που δόθηκε από άλλον κατηγορούμενο για να παραστεί και υποστηρίξει αίτηση αναιρέσεως κατά της ίδιας καταδικαστικής απόφασης και όχι από τους αναιρεσείοντες και η έτερη εξουσιοδότηση που δόθηκε από την τρίτη αναιρεσείουσα αφορούσε εντολή διορισμού από τον εξουσιοδοτούμενο δικηγόρο σε δικαστήριο στην Πορτογαλία για παραλαβή ψευτοαντιγράφων από φάκελο υποθέσεως σε εκκρεμή υπόθεση αστικής φύσεως μεταξύ αναφερομένων εκεί διαδίκων και εφόσον είχαν κλητευθεί επίσης νομίμως οι δύο έτεροι αναιρεσείοντες να παραστούν κατά την αρχική δικάσιμο θεωρούνται μη εμφανισθέντες κατά την αρχική δικάσιμο κατ' την οποία όλοι οι αναιρεσείοντες έπρεπε να εμφανισθούν κατ' άρθρο 514 παρ. 1 ΚΠΔ άνευ κλητεύσεως με συνέπεια να είναι απορριπτέες οι αιτήσεις των δια αναίρεση της προσβαλλόμενης καταδικαστικής απόφασης και να επιβληθούν σ' αυτούς τα δικαστικά έξοδα και η δικαστική δαπάνη του πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου μειωμένη κατά την αμοιβή του πληρεξουσίου του.
Αριθμός 234/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) Χ1, κατοίκου ..., που δεν παρέστη, 2) Χ2 και 3) Χ3, κατοίκων ..., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Μπαλέρμπα, περί αναιρέσεως της 5121/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από την πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δέσποινα Γάκη.
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 10 Ιουνίου 2009, 9 Μαρτίου 2009 και 9 Μαρτίου 2009, αντίστοιχα, αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποία καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1035/2009.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους των δευτέρου και τρίτου των αναιρεσειόντων καθώς και του πολιτικώς ενάγοντος που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναίρεσης του πρώτου αναιρεσείοντος καθώς να απορριφθούν και οι αιτήσεις των δεύτερου και τρίτου των αναιρεσειόντων.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι από ... και ... αιτήσεις για αναίρεση της 5121/2008 αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης πρέπει να συνεκδικασθούν και ερευνηθούν στη συνέχεια.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 96, 42 παρ. 2, 474 παρ. 1, 465, 513 παρ. 1 και 3 Κ.Ποιν.Δ. προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως με συνήγορο, ο οποίος μπορεί να διορισθεί και σε απλή έγγραφη δήλωση του διαδίκου, του οποίου η υπογραφή βεβαιώνεται και από δικηγόρο. Ο κατά τα άνω διορισμός παρέχει στον συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση εκτός εάν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Αν κατά τη συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο θεωρείται μη εμφανιζόμενος και κατά το άρθρο 514 εδ. α' Κ.Ποιν.Δ. η αίτησή του απορρίπτεται εφόσον αυτός κλητεύθηκε εμπροθέσμως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (που κλητεύει και τους λοιπούς διαδίκους) στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου με κλήση που επιδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 155 - 161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 Κ.Ποιν.Δ..
Στην προκειμένη περίπτωση εισάγονται προς εκδίκαση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης η από 10-6-2009 αίτηση του αναιρεσείοντος Χ1, η από 9-3-2009 αίτηση του αναιρεσείοντος Χ2 και η από 9-3-2009 αίτηση της αναιρεσείουσας Χ3 με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο για αναίρεση της 5121/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, μετ' αναβολή από τη δικάσιμο της 11-11-2009 κατόπιν σχετικού αιτήματος για δύο απολειπόμενους από τους ανωτέρω αναιρεσείοντες, που έγινε δεκτό κατά το άρθρο 515 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ. με την 2142/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατά τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως όταν έγινε η εκφώνηση της υποθέσεως από την οικεία σειρά δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων Χ1 ούτε παρέστη δια συνηγόρου εξουσιοδοτημένου να τον εκπροσωπήσει, ενώ ο εμφανισθείς δικηγόρος Δημήτριος Μπαλέρμπας, δήλωσε ότι εκπροσωπεί τους αναιρεσείοντες Χ2 και Χ3. Από τα έγγραφα των εξουσιοδοτήσεων, που είναι στο φάκελο της δικογραφίας και προσκομίστηκαν από τον άνω εμφανισθέντα ως συνήγορο των αναιρεσειόντων Χ3 και Χ2 ώστε να δυνηθεί να παραστεί ο εν λόγω δικηγόρος κατά τη συζήτηση ων ενδίκων αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου και να αντιπροσωπεύσει αυτούς, προκύπτουν τα εξής : Στην πρώτη εξουσιοδότηση, συνταχθείσα στη βουλγαρική γλώσσα με επισυναπτόμενη μετάφραση από την βουλγαρική στην ελληνική, τον δικηγόρο Δημήτριο Μπαλέρμπα ΑΜ 8737 ΔΣΑ εξουσιοδοτεί να παραστεί αντ' αυτού και για λογαριασμό του ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την δικάσιμο της 20-1-2010 και να υποστηρίξει δήλωση περί αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 5121/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ο υπογράφων την άνω εξουσιοδότηση Χ2 και της ..., το γνήσιο της υπογραφής του οποίου βεβαιώνει με την υπ' αριθμό πρωτ. ... πράξη η Συμβολαιογράφος στην περιοχή του Πρωτοδικείου ..., Βαλέρια Τοντοροβα. Στην δεύτερη εξουσιοδότηση, συνταχθεία στη βουλγαρική γλώσσα με επισυναπτόμενη μετάφραση από την βουλγαρική στην ελληνική από την υπογράφουσα ως εξουσιοδοτούσα Χ3 και με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της από την βοηθό συμβολαιογράφο ... με την υπ' αριθμό πρωτ. ... πράξη της εξουσιοδοτείται ο δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Μπαλέρμπας να διορίζει δικηγόρους στην Πορτογαλία στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Αλκάδας, με σκοπό να παραλάβει φωτοαντίγραφα από το φάκελο επί της 585/94-Β υποθέσεως του 3ου Τμήματος Αστικών Υποθέσεων με διάδικο την εμπορική εταιρεία ... εναντίον του .... Δεν προσκομίσθηκαν άλλα πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις για την παράσταση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου από τον εμφανισθέντα δικηγόρο προκειμένου να εκπροσωπήσει τους αναιρεσείοντες αυτούς κατά την συζήτηση των από 9-3-2009 αιτήσεών τους κατά της 5121/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι εκτός από τους αναιρεσείοντες είχαν καταδικασθεί και άλλοι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και ο Χ2 που αναφέρεται στην πρώτη από τις άνω εξουσιοδοτήσεις ότι εξουσιοδοτεί τον άνω δικηγόρο να παραστεί αντ' αυτού στον 'Αρειο Πάγο στη σημερινή δικάσιμο προς υποστήριξη δηλώσεώς του για αναίρεσή της. Κατ' ακολουθίαν αυτών, ο αναιρεσείων Χ1 που κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα όπως προκύπτει από το από ... αποδεικτικό επιδόσεως της επιμελήτριας δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ... προκειμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεώς του στη συνεδρίαση της 11-11-2009, ο αναιρεσείων Χ2 που κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με επίδοση με θυροκόλληση της κλήσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου στον αντίκλητο δικηγόρο του, όπως προκύπτει από το από 10-8-2009 αποδεικτικό επιδόσεως της Επιμελήτριας Δικαστηρίων Εισαγγελίας Αρείου Πάγου Σκορδάκη Ανδριάνας και η αναιρεσείουσα και την από 9-3-2009 αίτηση της Χ3, που κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με επίδοση με θυροκόλληση της κλήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον ορισθέντα αντίκλητο δικηγόρο της όπως προκύπτει από το από 10-8-2009 αποδεικτικό επιδόσεως της Επιμελήτριας Δικαστηρίων Αρείου Πάγου Σκορδάκη Ανδριάνας, προκειμένου να παραστούν κατά τη συζήτηση των άνω αιτήσεων των αναιρέσεως στη συνεδρίαση της 11-11-2009 και όφειλαν κατά την μετ' αναβολή δικάσιμο της 20-1-2010 να εμφανισθούν χωρίς νέα κλήτευση (άρθρο 515 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.), θεωρούνται άπαντες ότι δεν εμφανίσθηκαν κατά την συνεδρίασή του αυτήν. Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθούν οι υπό κρίση αιτήσεις αναιρέσεως και να καταδικασθούν καθένας των αναιρεσειόντων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.) όπως και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος ως πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου (άρθρα 176, 183 Κ.Πολ.Δικ. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του ν. 3693/1957 και το άρθρο 2 της 134423/1992 κοινής υπουργικής αποφάσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 10-6-2009 αίτηση του Χ1, την από 9-3-2009 αίτηση του Χ2 και την από 9-3-2009 αίτηση της Χ3 για αναίρεση της υπ' αριθμ. 5121/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει καθένα των αναιρεσειόντων στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, που ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 3 Φεβρουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 4 Φεβρουαρίου 2010.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή