Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1605 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Κλοπή.
Περίληψη:
Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για διακεκριμένες κλοπές, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 211Α ΚΠΔ). Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από το γεγονός ότι δικαστήριο στήριξε την κρίση περί ενοχής, όχι μόνο στην κατάθεση συγκατηγορουμένου, αλλά συνδυαστικά και με άλλα αποδεικτικά μέσα. Ούτε επάγεται ακυρότητα για την παράσταση της πολιτικής αγωγής εταιριών που εκπροσωπήθηκαν από πρόσωπα που είχαν ειδική εντολή, χωρίς να είναι αναγκαία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των εξουσιοδοτούντων αυτά προσώπων. Απορρίπτει αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1605/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αναστάσιο Λιανό (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου), Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο και Παναγιώτη Ρουμπή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Μαρτίου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. Χ1, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Χρήστο Ροκόφυλλο και Διονυσία Μουζάκη και 2. Χ2, κατοίκου ... και ήδη κρατούμενου στις Δικαστικές Φυλακές ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Αγγελάκο, περί αναιρέσεως της 1100/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενους τους: 1. Χ3, 2. Χ4 και 3. Χ5. Με πολιτικώς ενάγουσες τις: 1. Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS", που εδρεύει στον ... και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Δήμα και 2. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών" και τον διακριτικό τίτλο "Diageo Hellas S.A.", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Πορφύρη.

Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Ιουλίου 2008 δύο χωριστές αιτήσεις αναιρέσεως, καθώς και στους από 20 Νοεμβρίου 2008 πρόσθετους λόγους του πρώτου αναιρεσείοντος που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1422/2008.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, οι υπό κρίση από 11 Ιουλίου 2008 και 14 Ιουλίου 2008, αιτήσεις αναιρέσεως των: 1) Χ1 και 2) Χ2, κατά της υπ' αριθμό 1100/14-4-2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, είναι παραδεκτές και ταυτόσημοι, πρέπει, λόγω τη πρόδηλης συνάφειας τους, να συνεκδικαστούν.
Επειδή, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.Δ, λόγο αναιρέσεως, αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη δε ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι μόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης με αριθμό 1100/2008 αποφάσεως του, τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται, το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων, και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης, που εξετάστηκαν ενόρκως στο δικαστήριο τούτο, και οι οποίοι αναφέρονται στα με αριθμούς 266/2008 και ταυτάριθμα 1100/2008 πρακτικά, από την απόφαση 3772/2006 και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, τις απολογίες των κατηγορουμένων και όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία, ότι αποδείχθηκαν κατά πιστή μεταφορά, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Ο 1ος κατ/νος Ινδός, κάτοικος ..., με το ψευδώνυμο "μπαμπάς", που γνωριζόταν αρκετό καιρό με τον 5° κατ/νο Χ2, κάτοικο ..., έμπορο αυτοκινήτων και με πρωτοβουλία αυτών και του 4ου κατ/νου, που διέθετεν αγρόκτημα με εγκατελειμένα θερμοκήπια, σπίτι και αποθήκες στην περιοχή ..., ομού με άλλους, γνωστούς τους, αποκαλυφθέντες και μη όπως κατωτέρω, συναποφάσισαν και οργάνωσαν καλά με επισκέψεις του χώρου, συλλογή πληροφοριών, πρόσληψη συνεργών και ανεύρεση και χρήση διαρρηκτικών εργαλείων και φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά των κλοπιμαίων κιβωτίων ποτών και μηχανημάτων κλαρκ για τη φόρτωση των φορτηγών, την από κοινού κλοπή μεγάλων ποσοτήτων φιαλών οινοπνευματωδών ποτών, που ανήκαν στην κυριότητα της πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας "DIAGEO HELLAS S.A." και φυλλάσσονταν, κατόπιν σύμβασης μεταξύ τους φύλαξης και διανομής, στις αποθήκες της πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.", στη βιομηχανική περιοχή ... . Έτσι αφού κατόπτευσαν επανειλημμένα το χώρο, την περιοχή και ανθρώπους, αφού συνέλεξαν χρήσιμες πληροφορίες από εργαζομένους στις εταιρείες αυτές αλλοδαπούς και Έλληνες εργάτες, ιδία δε ότι στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, έγινε στις 1-7-2005 απογραφή και το Σαββατοκύριακο 2 και 3/7/2005, θα έκλεινε η εταιρεία και θα έλλειπε το προσωπικό, από κοινού αποφάσισαν, οργάνωσαν και έδρασαν με σύστημα και εκπληκτική επιτυχία το διήμερο αυτό, νυχτερινές ώρες. Συγκεκριμένα βρήκαν τον 3° κατ/νο ινδό Χ4, που εργαζόταν στο εργοστάσιο της εταιρείας ΝΕΟΧΡΗΜ του μάρτυρα ΑΑ, του εξήγησαν και προφανώς με πληρωμή αυτός ανέλαβε και αφαίρεσε λάθρα τα κλειδιά του ... ΙΧΦ αυτοκινήτου της ΝΕΟΧΡΗΜ και τα παρέδωσε στον 1° κατ/νο και αυτός τα παρέδωσε στον συγκατ/νο καταδικασθέντα στον πρώτο βαθμό ΩΩ, ο οποίος και αφαίρεσε το άνω φορτηγό αυτοκίνητο για να χρησιμοποιηθεί στη φόρτωση και μεταφορά μέρους των κλοπιμαίων, όπως και έγινε, στις αποθήκες του αγροκτήματος - φάρμας του 4ου κατ/νου, δύο δρομολόγια ολονυχτίς, με οδηγό τον 2° αλλοδαπό κατ/νο και μετά επιστράφηκε το φορτηγό στη θέση που ήταν παρκαρισμένο στην αυλή της εταιρείας. Έτσι οι κατ/νοι 1ος, 4ος και 5ος από κοινού, με την άμεση συνδρομή των κατ/νων 2ου και 3ου, ως άνω, μαζί με τους καταδικασθέντες στον Α' βαθμό, απορριφθείσας της εφέσεως τους ως ανυποστήρικτης, ΩΩ, ΦΦ και ΥΥ, ως εργάτες και άλλους 5 εργάτες που προσέλαβαν και δεν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα τους, με τη χρήση ΙΧΕ αυτοκινήτων και του άνω φορτηγού αυτοκινήτου της εταιρείας ΝΕΟΧΡΗΜ, πήγαν όλοι μαζί, στο χώρο της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Α.Ε., στην τοποθεσία "..." Βιομηχανικής περιοχής ..., στις 2-3-2005, περί ώρα 22.30, άνοιξαν με τροχό μία μεγάλη τρύπα, 1 x 1 μ. στον τοίχο μίας μεταλλικής αποθήκης και με τη χρήση των κλαρκ της εταιρείας αυτής, χωρίς να κτυπήσει ο υπάρχων συναγερμός, άρπαξαν και φόρτωσαν στο φορτηγό πολλά κιβώτια ποτών, για παράνομη ιδιοποίηση και κάνοντας τη νύκτα αυτή δύο δρομολόγια, με οδηγό τον 2° κατ/νο, με την παρουσία και την καθοδήγηση όλων, τα ποτά αυτά μεταφέρθηκαν και εναποθηκεύθηκαν την ίδια νύκτα σε αποθήκες του αγροκτήματος ιδιοκτησίας του 4ου κατ/νου, όπου και κλειδώθηκαν, αφού τοποθετήθηκε και έξω από την πόρτα, από τον 4° κατ/νο, ένας άγριος σκύλος του. Ο 4ος κατ/νος, μάλιστα οδηγούσε το δικό του τζιπ χρώματος λευκού και πήγαινε μπροστά από το φορτηγό, δεικνύοντας το δρόμο και πίσω από το φορτηγό, πήγαινε με άλλο ΙΧΕ, ένα πράσινο HUNDAI αυτοκίνητο, ο 1ος κατ/νος (βλ. καταθέσεις αστυνομικών μαρτύρων και απολογίες 1ου, 2ου και 3ου κατ/νου). Αφού είδαν ότι πήγε καλά η άνω επιχείρηση και δεν τους αντιλήφθηκε κανείς, την επόμενη νύκτα, περί ώρα 20.30 της 3-7-2005, ο 5ος κατ/νος, όπως είχαν σχεδιάσει όλοι από κοινού, μαζί με κάποιο άγνωστο συνεταίρο του, τους συγκατ/νους και δέκα ακόμη αγνώστους συνεργούς τους εργάτες και οδηγούς, έφεραν από την ... τρία μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα ήταν νταλίκα, και όλοι από κοινού ενεργώντας, σε διάφορους ρόλους, αφαίρεσαν με τον ίδιο υποδειγματικό τρόπο και άλλα κιβώτια ποτών, φόρτωσαν με τον ίδιο τρόπο τα τρία φορτηγά και τα μετέφεραν σε αποθήκες τους σε άγνωστη περιοχή των ..., μη εισέτι αποκαλυφθείσες, τα οποία και ιδιοποιήθηκαν παράνομα. Τα ποτά που συνολικά αφαίρεσαν από τις αποθήκες της κατόχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Α.Ε, ανήκοντα όμως στην κυριότητα της εταιρείας "DIAGEO HELLAS SA", είναι 5.742 φιάλες ουίσκυ μάρκας DIMPLE, 15.344 φιάλες ουίσκυ μάρκας JOHNNY WALKER RED LABEL, 14.688 φιάλες ουίσκυ μάρκας CARDHU, 2.160 φιάλες τεκίλα μάρκας JOSE GUERNO, 720 φιάλες λικέρ μάρκας BAILEYS και 145 φιάλες αεριούχων ποτών βότκας μάρκας SMIRNOFF, συνολικής αξίας 448.246 ευρώ. Η αποκάλυψη των δραστών έγινε από το γεγονός ότι είχε θραυσθεί κατά την εν λόγω επιχείρηση κλοπής της πρώτης νύχτας το φλας του άνω χρησιμοποιηθέντος ΙΧΦ αυτοκινήτου του ΑΑ, που είχεν μάλιστα λάσπες στις ρόδες του και έτσι μάθανε, από ένα Ινδό εργαζόμενο στο εργοστάσιο της εταιρείας ΝΕΟΧΡΗΜ του μάρτυρος ΑΑ πώς και ποιος Ινδός (ο Χ5- 1ος κατ/νος) πήρε τα κλειδιά, σε ποιόν τα παρέδωσε και μετά ποιος το οδήγησε και πού ξεφόρτωσε μέρος των κλοπιμαίων ποτών, όπως προεκτέθηκαν αναλυτικά, και μετ' ολίγες ημέρες η Ασφάλεια Α.Τ. ..., προέβη στις πρώτες προσαγωγές και συλλήψεις των Ινδών κατ/νων οι οποίοι και αποκάλυψαν με λεπτομέρειες, τις δύο συνεχόμενες κλοπές, όλους τους συμμέτοχους κατ/νους και τον τόπο εναποθήκευσης των ποτών στο αγρόκτημα του 4ου κατ/νου Χ1 (βλ. καταθέσεις αστυνομικών ..., ... και ..., οι οποίοι, χωρίς να ασκούν προανακριτικά καθήκοντα, απλώς άκουσαν στο Αστυνομικό Τμήμα, τους 1° και 2° κατ/νους να ομολογούν πλήρως με λεπτομέρειες τις δύο συνεχόμενες κλοπές των ποτών και να κατονομάζουν τους συμμέτοχους τους 3°, 4° και 5° κατ/νο, ενώ τίποτα δεν άκουσαν για συμμετοχή των 6ου και 7ου των κατ/νων. Στη συνέχεια, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Πλημ/κών Θηβών στις 9-7-2005, περί ώραν 11.00, έγινε επίσκεψη και έρευνα στη φάρμα του 4ου κατ/νου Χ1 και εκεί οι Αστυνομικές Αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν, σε αποθήκη κλειδωμένη, που απέξω φυλούσε άγριος σκύλος ιδιοκτησίας του 4ου κατ/νου, από τα ως άνω κλοπιμαία ποτά, 860 κιβώτια με 6 φιάλες ουίσκυ έκαστο, μάρκας CARDHU, 229 κιβώτια των 6 φιαλών έκαστο με ουίσκυ μάρκας JOSE GUERNO και 476 κιβώτια με 12 φιάλες έκαστο με ουίσκυ μάρκας DIMPLE. Σε παρακείμενη μέσα στη φάρμα κατοικία του ιδιοκτήτη 4ου κατ/νου, εν απουσία αυτού, αλλά με την παρουσία του άνω εισαγγελικού λειτουργού και της μάρτυρος, αρχικά συγκατηγορουμένης φίλης αυτού ΒΒ, με την οποία και συζούσε εκεί ο 4ος κατ/νος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του 4ου κατ/νου, στο υπνοδωμάτιό του, μία χάρτινη συσκευασία με ακατέργαστη ινδική κάνναβη βάρους, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 11 εκατ., ένας σιγαστήρας πιστολιού, ένα αεροβόλο πιστόλι, 25 φυσίγγια κυνηγίου και 10 φυσίγγια με ελαστικά σκάγια, ένα κουτί άδειο καφέ που περιείχε κρυμμένη ακατέργαστη κάνναβη βάρους 28,6 γραμ., 2 δισκία χαπιών STEDON 10MG, σε συρτάρι του γραφείου του 6 αποξηραμένα δενδρύλλια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, ύψους 40-50 εκατ. και στο γραφείο του επίσης μία ξιφολόγχη, που όλα κατείχε παράνομα, τα όπλα και πυρομαχικά χωρίς σχετική άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, ενώ τα ναρκωτικά κατείχεν, για δική του αποκλειστική χρήση, ως χρήστης, χωρίς να είναι τοξικομανής, ήτοι χωρίς να έχει την έξη χρήσης ναρκωτικών μη δυνάμενος να την αποβάλει με δικές του δυνάμεις. Όλοι οι κατ/νοι, αποδείχθηκε περαιτέρω ότι τέλεσαν την πράξη της διακεκριμένης κλοπής αυτής, οι 1ος, 4ος και 5ος, ενωμένοι προς διάπραξη κλοπών αξίας άνω των 73.000 ευρώ, ως συναυτουργοί και οι 2ος και 3ος ως άμεσοι συνεργοί, όπως κρίθηκε και στον πρώτο βαθμό, κατ' επάγγελμα, διότι έδρασαν, όχι ευκαιριακά, αλλά βάσει οργανωμένου σχεδίου, με μεγάλη μελέτη και προετοιμασία, έχοντες διαμορφώσει υποδομή, με ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία, με εξεύρεση φορτηγών και οδηγών και αλλοδαπών εργατών με καλή αμοιβή για τη μεταφορά των κλοπιμαίων, κλαρκ και οδηγούς ειδικούς για τη γρήγορη φόρτωση τόσων ποσοτήτων κιβωτίων ποτών, με χρήση ΙΧΕ αυτοκινήτων και αποθηκών για αποθήκευση των κλοπιμαίων ποτών, από τα οποία και προκύπτει πρόθεση επανάληψης, έγινε ήδη δύο συνεχόμενες νύχτες, κατ' εξακολούθηση, χωρίς να τους αντιληφθούν και προκύπτει σκοπός αυτών προς πορισμό μεγάλου και εύκολου εισοδήματος, αφού ήδη μέχρι σήμερα δεν αποκαλύφθηκε το μέρος που απέκρυψαν στην ... και προφανώς επώλησαν τις υπόλοιπες μεγάλες ποσότητες των κλαπέντων ποτών, που κουβάλησαν με μία νταλίκα και δύο άγνωστα φορτηγά σε άγνωστο μέρος των ... . Ο ισχυρισμός του 4ου κατ/νου ότι δήθεν είχεν εκμισθώσει την αποθήκη του που βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων στον πρώτο κατ/νο Ινδό, δε γίνεται πιστευτός και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, αφού δεν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό, έξω από την κλειδωμένη αποθήκη του βρέθηκε δεμένος ένας άγριος σκύλος (λυκόσκυλο) που φυλούσε τα ποτά της ιδιοκτησίας αυτού, του 4ου κατ/νου και όπως προεκτέθηκε αυτός ήταν παρών στη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης των δύο φορτίων ποτών στη δική του αποθήκη, συνοδεύον τη νύχτα των κλοπών το φορτηγό με το δικό του τζιπ, υποδεικνύοντας στον οδηγό το δρόμο προς τη φάρμα του, διαψεύδει δε κάθε τέτοια εκδοχή και ο 1ος κατ/νος στην απολογία του, ενώ και οι κατ/νοι 2ος και 3ος στις απολογίες τους καταθέτουν κατηγορηματικά για την ενεργό συμμετοχή του 4ου στην άνω κλοπή, ο 3ος μάλιστα αναφέρει ότι μένει δίπλα στη φάρμα Χ1 και αυτός τον προσέλαβε με έναν άλλο ακόμα αλλοδαπό για το ξεφόρτωμα του φορτηγού στη φάρμα του, χαρακτηριστικά ο 3ος καταθέτει "πήγαινε ο Χ1 μαζί με το φορτηγό, δύο φορές με το άσπρο τζιπ και ξαναγύρισε" (βλ. και καταθέσεις μαρτύρων αστυνομικών). Ο 5ος κατ/νος Χ2, διατηρεί έκθεση αυτοκινήτων και μάνδρα στη Λεωφ. ... στο ... και προβάλλει ως άλλοθι το αναγνωσθέν Διαβατήριο του, που πράγματι φέρει σφραγίσεις θεωρήσεις του Αλβανικού όμως Συνοριακού Σταθμού ..., με είσοδο οδικώς στην Αλβανία 1-7-2005 και με έξοδο από Αλβανία στις 4-7-2005 και προσκομίζει επίσης την αναγνωσθείσα βεβαίωση του ξενοδοχείου των ... της Αλβανίας ..., από την οποία προκύπτει ότι κάποιος Χ2 διέμεινε εκεί από 1-7-2005 έως 4-7-2005. Όμως το άλλοθι αυτό δε γίνεται αποδεκτό από το δικαστήριο, διότι εκτιμώντας ελεύθερα τα άνω έγγραφα, δε συνάγει ουδεμία βεβαιότητα, ότι μετέβη πράγματι ο ίδιος ο κατ/νος στην Αλβανία, προφανώς δε ο κατ/νος ζήτησε και εκδόθηκαν τα παραπάνω γνήσια μεν τυπικά έγγραφα με παράνομο τρόπο, ενδεχομένως και εκ των υστέρων, μέσω κάποιου γνωστού και έμπιστου αυτού Αλβανού υπηκόου και αυτά τα έγγραφα, μη γνήσια ως προς το βεβαιούμενο δι αυτών γεγονός παρουσίας του κατ/νου στην Αλβανία το άνω κρίσιμο τριήμερο, δε μπορούν να αναιρέσουν τις προαναφερθείσες αποδείξεις για την παρουσία του κατ/νου στο χώρο της κλοπής και τις δύο ημέρες 2-7-2005 και 3-7-2005. Μάλιστα ο 1ος κατ/νος στο ακροατήριο, ανεπιτυχώς προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο, αναιρώντας όλα αυτά που είχε πει με σαφήνεια σε βάρος του 4ου αυτού κατ/νου για την ενεργό παρουσία και συμμετοχή του στις κλοπές, και στην απολογία του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ότι δήθεν πρόκειται για κάποιον άλλο ..., με τον οποίο όμως όλως συμπτωματικά είχε ραντεβού έξω από το κατάστημα του 4ου κατ/νου στην οδό ..., που αυτός όμως ο δήθεν άλλος ... του υπέδειξε ότι αυτό είναι το μαγαζί του, (το κατάστημα του 5ου κατ/νου Χ2), ότι πήγε να του δώσει κάποια χρήματα που του χρωστούσε, γιατί τον είχε φέρει παράνομα από το εξωτερικό στην Ελλάδα και ότι ο Χ2 έφερνε παράνομα λαθρομετανάστες αλλοδαπούς από το εξωτερικό, όπως είχε φέρει παλαιότερα και αυτόν. Ο μάρτυρας υπεράσπισης του 5ου κατ/νου ΓΓ, που στην κατάθεση του θέλησε να ενισχύσει το άνω άλλοθι απουσίας στην Αλβανία για δουλειές τους με μία Αλβανική εταιρεία πετρελαίου, στο τέλος της κατάθεσης του, είπεν, "τις ημερομηνίες που κατηγορείται ήταν έξω, στην Αλβανία ήταν μόνος του, απλά συνεργασθήκαμε, δεν αποκλείω τίποτα, το αποκλείω, 2/7/08 έπρεπε να είναι στα ..., σήμερα δεν αποκλείω τίποτα ...". Και η ως μάρτυρας υπεράσπισης του 4ου κατ/νου εξετασθείσα ΓΓ, που συζούσε με αυτόν στη φάρμα, κατέθεσε ότι τη νύχτα της 2-7-2005 είδε το φορτηγό που οδηγούσε ο 2ος κατ/νος που ήρθε 2 φορές στη φάρμα τους και ξεφόρτωσαν πολλά κιβώτια ποτών, επί 1,5-2 ώρες, με την παρουσία του φίλου της 4ης κατ/νου, που τους υπέδειξε την αποθήκη που τα έβαλαν, ισχυρισθείσα και αυτή ότι ο 1ος κατ/νος είχε δήθεν μισθώσει την αποθήκη λέγοντας ότι θα έφερνε ποτά από την Ινδία, πράγμα που κρίνει ως αναληθή ισχυρισμό το δικαστήριο. Ο ισχυρισμός του 3ου κατ/νου ότι δήθεν τελούσε σε πλάνη και δεν γνώριζε ότι τελείτο κλοπή και θεωρούσε ότι έκανε νυχτερινή εργασία φόρτωσης και εκφόρτωσης των ποτών για μεροκάματο, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, αφού αυτός αφαίρεσε τα κλειδιά του φορτηγού αυτοκινήτου της εταιρείας ΝΕΟΧΡΗΜ και τα παρέδωσε στον 1° κατ/νο και μετά συμμετείχε ενεργά, όπως περιγράφηκε παραπάνω στην όλη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, βλέποντας την τρύπα που άνοιξαν και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι βοηθά άμεσα στην πραγμάτωση της κλοπής αυτής, η δε συνεργεία αυτού είναι άμεση υλική συνδρομή κατά τη διάρκεια της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης, η συνδρομή του δε αυτή αυτού και του 2ου κατ/νου Αλβανού οδηγού του πρώτου φορτηγού αυτοκινήτου, ήταν αναγκαία και παρασχέθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ως παραπάνω και τις δύο νύχτες, ώστε, χωρίς τη βοήθεια αυτού και του 2ου κατ/νου οδηγού, να μην ήταν δυνατή η διάπραξη της κλοπής αυτής των μεγάλων ποσοτήτων κιβωτίων φιαλών ποτών και όχι απλή, όπως αβάσιμα υποστηρίζουν οι εν λόγω κατ/νοι στους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους. Το δικαστήριο, κατέληξε στην παραπάνω περί ενοχής κρίση του, στηριχθέν όχι μόνο στις απολογίες των συγκατ/νων τους, κατά παραβίαση του άρθρου 211Α Κ.Π.Δ., όπως αβάσιμα υποστήριξε ο 5ος κατ/νος, αλλά και στις καταθέσεις των εξετασθέντων στο ακροατήριο αστυνομικών μαρτύρων, τα έγγραφα και την αναγνωσθείσα από 8-7-2005 προανακριτική κατάθεση του Ινδού μάρτυρος ΔΔ, λαθρομετανάστη, ο οποίος συγκατοικούσε με τον 3° κατ/νο και εργαζόταν πριν στις αποθήκες της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Α.Ε. και τελευταία στο άνω εργοστάσιο της εταιρείας ΝΕΟΧΡΗΜ και γνώριζε τους κατ/νους συμπατριώτες του και για την κλοπή των ποτών.
Κατά τη γνώμη όμως του μέλους του δικαστηρίου τούτου Κων/νου Γαζετά, εφέτη, ο 5ος κατ/νος, έπρεπε να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών ως προς τη συμμετοχή του, ενόψει και του υποστηριχθέντος άλλοθι απουσίας αυτού στην Αλβανία κατά το χρόνο διάπραξης των κλοπών αυτών.
Όσον αφορά την πράξη της οδήγησης του άνω φορτηγού αυτοκινήτου εκ μέρους του 2ου κατ/νου χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, πρέπει να αθωωθεί, διότι προέκυψεν ότι αυτός κατείχε την επιδειχθείσα και αναγνωσθείσα νόμιμη άδεια οδήγησης του Αλβανικού κράτους και δικαιολογημένα πίστευε ότι δικαιούται με αυτό να οδηγεί στην Ελλάδα, χωρίς κάποια επικύρωση, η πλάνη του δε αυτή κρίνεται συγγνωστή, εν γένει περιστάσεων και των γνώσεων του. Ο έκτος κατ/νος ΤΤ, που εργαζόταν στην εταιρεία "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.", ως οδηγός κλαρκ και φέρεται ότι έδωσε πληροφορίες στους συγκατ/νους του και βοήθησε, σαν άμεσος συνεργός, στη διάπραξη των δύο αυτών κλοπών των ποτών, πρέπει να κηρυχθεί αθώος, κατά πλειοψηφίαν (4-1), λόγω αμφιβολιών, γιατί από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψεν η ως άνω συνδρομή αυτού, ούτε από την απολογία του 1ου κατ/νου, που πρώτος κατέδωσεν στην Αστυνομία όλους τους συμμετόχους στη μεγάλη αυτή κλοπή των ποτών.
Κατά τη γνώμη όμως του μέλους εφέτη, Κων/νου Γαζετά, έπρεπε ο εν λόγω κατ/νος να κηρυχθεί ένοχος άμεσης συνδρομής, διότι αποδείχθηκε πλήρως η γνωριμία του με τους Ινδούς κατ/νους και η συμμετοχή του στις κλοπές, όπως καταδικάστηκε και στον Α βαθμό. Ο 7ος κατ/νος ΣΣ, που καταδικάστηκε στον πρώτο βαθμό, για άμεση συνδρομή στην άνω κλοπή των ποτών, με το να φέρει απλώς σε επαφή τον 1° και τον 5° κατ/νο με τον 4°, γνωστό του ως πελάτη στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρεί στην περιοχή, για να τους παραχωρήσει ο 4ος την αποθήκη φάρμας του για απόκρυψη μέρους των κλοπιμαίων ποτών, ενθαρρύνοντας μάλιστα ψυχικά αυτούς στη διάπραξη της εν λόγω κλοπής, ομόφωνα πρέπει να κηρυχθεί αθώος, λόγω αμφιβολιών, διότι από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι αυτός γνώριζε ότι είχε σχεδιασθεί και θα ενεργείτο η ως άνω κλοπή.
Κατ' ακολουθίαν, πρέπει, απορριπτόμενων των αυτοτελών ισχυρισμών των κατ/νων, να κηρυχθούν ένοχοι διακεκριμένης κακουργηματικής κλοπής κατ' εξακολούθηση, ομόφωνα, οι 1ος, 4ος κατ/νοι και κατά πλεοψηφίαν ο 5ος (μειοψηφούντος του εφέτη Κων/νου Γαζετά), ένοχοι ομόφωνα άμεσης συνδρομής στις άνω κλοπές οι 2ος και 3ος κατ/νοι, αναγνωριζομένου στους 2ο και 3ο, του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ.2α του Π.Κ., λόγω λευκού ποινικού μητρώου και προτέρου εντίμου ατομικού και οικογενειακού βίου αυτών, ένοχος ομόφωνα ο 4ος κατ/νος κατοχής των άνω ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστικά δική του χρήση, χωρίς να είναι τοξικομανής και παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών, όπως στο διατακτικό. Τα αιτούμενα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ. 2 δ και ε του Π.Κ., δε θα αναγνωρισθούν στους κατ/νους 1ο, 2ο, 3° και 5°, διότι δεν αποδείχθηκε ειλικρινής μετάνοια ή μεταμέλεια αυτών ούτε ότι για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα μετά τις άνω πράξεις τους, συμπεριφέρθηκαν καλά.
Στον 4ο κατ/νο, δεν θα αναγνωρισθεί το αιτούμενο αόριστα ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2α Π.Κ. διότι, ανεξάρτητα της αοριστίας του, δεν αποδείχθηκε ότι προ της άνω, πράξης του, διήγεν έντιμο ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και εν γένει κοινωνικό βίο".
Στη συνέχεια το δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφαση του, κήρυξε τους αναιρεσείοντες-κατηγορούμενους ενόχους και ειδικότερα τον μεν κατηγορούμενο Χ1, ομόφωνα ένοχο των πράξεων α) της κακουργηματικής κλοπής (άρθρα 372 παρ.1 και 374 παρ. δ και ε' του Π.Κ, β) της κατοχής για δική του αποκλειστική χρήση μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και γ) παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών, και του επέβαλε συνολική ποινή καθείρξεως (6) ετών, τον δε Χ2, κατά πλειοψηφία, ένοχο της πράξεως των διακεκριμένων κλοπών από κοινού, που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, και του επέβαλε ποινή καθείρξεως (6) ετών. Με αυτά που δέχθηκε, το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, διέλαβε στην απόφαση του, σε σχέση πάντοτε και μόνο για την πράξη της κακουργηματικής κλοπής, που προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, από μέρους του αναιρεσείοντος Χ1, καθώς και από τον έτερο αναιρεσείοντα Χ2, την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα αποδειχθέντα από την ακροαματική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, οι αποδείξεις από τις οποίες αυτά προέκυψαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με βάση τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 14, 26 παρ.1, 27 παρ.1 εδ. α και 2, 45, 94 παρ.1, 98 παρ.1, 372 παρ.1 και 374 περ. δ και ε' του Π.Κ. Ειδικότερα, αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση τα πραγματικά περιστατικά, που θεμελιώνουν την κρίση του δικαστηρίου, για την πράξη για την οποία αυτοί καταδικάσθηκαν και συγκεκριμένα, ότι οι αναιρεσείοντες από κοινού ενεργούντες και μετά από κοινή απόφαση τους, με πρόθεση αφαίρεσαν από την κατοχή άλλων ξένα στο σύνολο τους κινητά πράγματα, αφού προηγουμένως είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές, καθώς και ότι από την επανειλημμένη τέλεση τους, προκύπτει σκοπός τους, για πορισμό εισοδήματος. Συγκεκριμένα, αιτιολογούνται οι παραδοχές εκείνες, σύμφωνα με τις οποίες οι κατηγορούμενοι, από τις αποθήκες της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ", που βρίσκονταν στην περιοχή ... της ..., στη θέση "...", και η οποία δυνάμει συμβάσεως είχε αναλάβει τη φύλαξη πραγμάτων κυριότητας της εταιρείας "DAGEO HELLAS S.A.", και αφού παραβίασαν με διαρρηκτικά εργαλεία την κλειδωμένη πόρτα της αποθήκης, αφαίρεσαν διάφορες ποσότητες αλκοολούχων και αεριούχων ποτών, κυριότητας της εν λόγω εταιρείας, συνολικής αξίας 448.246,20 ευρώ, που φυλάσσονταν σε αποθήκες της". Αιτιολογείται επίσης, η παραδοχή ότι οι ως άνω κατηγορούμενοι με άλλους, μη διαδίκους, στην παρούσα δίκη, συγκατηγορούμενούς τους, ενώθηκαν προκειμένου να διαπράττουν κλοπές. Ακόμη, αιτιολογείται η παραδοχή σύμφωνα με την οποία τις κλοπές αυτές διαπράττουν κατ' επάγγελμα, αφού από την επανειλημμένη τέλεση τους, σε συνδυασμό με την υποδομή που αυτοί είχαν διαμορφώσει, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος. Πράγματι οι κατηγορούμενοι δρούσαν όχι ευκαιριακά, αλλά με βάση οργανωμένο σχέδιο, με τη λήψη προφυλακτικών μέτρων, με μεθοδικότητα αφού φρόντισαν με την εξεύρεση φορτηγών και με τη συνδρομή αλλοδαπών οδηγών, προκειμένου να δυσχερανθεί η ανεύρεση και ανακάλυψη των δραστών, να επιτύχουν το σκοπό τους. Επιπρόσθετα στο αιτιολογικό της απόφασης, γίνεται ρητή μνεία και αναφορά στο γεγονός ότι το δικαστήριο προκειμένου να στηρίξει την κρίση του περί της ενοχής των κατηγορουμένων, έλαβε υπόψη του και τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων και αυτές των μαρτύρων ΒΒ, ΕΕ και ΣΤ, καθώς και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων χωρίς να κάνει οποιαδήποτε επιλεκτική χρήση αυτών.
Συνεπώς, οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του Κ.Π.Δ, λόγοι αναιρέσεως, πρώτος και δεύτερος του κυρίου δικογράφου, καθώς και ο αντίστοιχος τρίτος λόγος του δικογράφου των πρόσθετων αναιρέσεως του Χ1 και ο αντίστοιχος δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Χ2, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 211Α του ΚΠΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 2 § 8 του ν. 2408/1996, "μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου". Από τη διάταξη αυτή, η παραβίαση της οποίας επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το άρθρο 171 § 1 εδάφ. δ του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι εισάγεται απαγόρευση της αποδεικτικής αξιοποιήσεως για την καταδίκη του κατηγορουμένου της μαρτυρικής καταθέσεως ή της απολογίας συγκατηγορουμένου, καθώς και των μαρτυρικών καταθέσεων άλλων προσώπων, τα οποία ως μοναδική πηγή της πληροφόρησης τους έχουν τον συγκατηγορούμενο. Δεν παραβιάζεται, όμως, η ανωτέρω διάταξη, όταν το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσεως του για την ενοχή του κατηγορουμένου δεν στηρίζεται αποκλειστικώς στη μαρτυρική κατάθεση ή στην ομολογία του συγκατηγορουμένου, αλλά συνδυαστικά, τόσο στη μαρτυρική κατάθεση ή στην απολογία του συγκατηγορουμένου, όσο και σε καταθέσεις των μαρτύρων και τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Στην προκειμένη περίπτωση, το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, με την προσβαλλόμενη απόφαση του, κήρυξε τους κατηγορούμενους και ήδη αναιρεσείοντες ενόχους, και δη τον μεν πρώτο ομόφωνα, το δε δεύτερο κατά πλειοψηφία, της πράξεων της κακουργηματικής κλοπής και επέβαλε στον καθένα απ' αυτούς ποινή καθείρξεως (6) ετών. Από την παραδεκτή δε επισκόπηση των πρακτικών της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, προκύπτει ότι την κρίση του περί της ενοχής αυτών, το δικαστήριο δεν την στήριξε αποκλειστικά και μόνο σε όσα κατέθεσαν οι συγκατηγορούμενοί τους, Χ5 και Χ4, αλλά στο σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και ειδικότερα στις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης που εξετάστηκαν στο Δικαστήριο τούτο, στην ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και στα έγγραφα που αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης αυτής.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α του Κ.Π.Δ., τρίτος λόγος του κυρίου δικογράφου της αναιρέσεως, και ο αντίστοιχος δεύτερος λόγος του δικογράφου των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως του Χ1, όπως και ο αντίστοιχος τρίτος λόγος του κυρίου δικογράφου αναιρέσεως του Χ2, για απόλυτη ακυρότητα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Κατά το άρθρο 171 παρ. 2 του Κ.Π.Δ, απόλυτη ακυρότητα επιφέρει η παρά τον νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου, η οποία υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο αυτού οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής αγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο ασκήσεως και υποβολής αυτής κατά το άρθρο 68 του αυτού Κώδικα. Περαιτέρω κατά το άρθρο 63 του ΚΠΔ, η πολιτική αγωγή με την οποία επιδιώκεται η αποκατάσταση ηθικής βλάβης, μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, μόνον από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του Α.Κ. Η νομιμοποίηση δε του πολιτικώς ενάγοντος εξαρτάται από το περιεχόμενο της σχετικής δηλώσεως του, στην οποία, σύμφωνα με το άρθρο 84 ΚΠΔ, πρέπει να διαλαμβάνεται και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της αξιόποινης πράξης και της ηθικής βλάβης, εκτός αν από τη φύση της πράξεως η βλάβη είναι αυτονόητη. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 372 παρ. 1 του Π.Κ., η οποία ορίζει ότι τιμωρείται με τις αναφερόμενες ποινές όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, προκύπτει ότι από το έγκλημα της κλοπής παθών δηλαδή φορέας του εννόμου αγαθού κατά του οποίου στρέφεται η πράξη της κλοπής είναι τόσο ο κύριος όσο και ο κάτοχος του παρανόμως αφαιρεθέντος κινητού πράγματος, κάτοχος δε είναι και εκείνος που κατέχει το πράγμα ως εντολοδόχος ή θεματοφύλακας από σύμβαση εντολής ή παρακαταθήκης (άρθρα 997, 713 και 822 Α.Κ).
Στην προκειμένη περίπτωση από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται από τον Άρειο Πάγο, για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την έναρξη της διαδικασίας, ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, η με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ανώνυμη εταιρεία που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Δήμα, δήλωσε ότι παρίσταται, ως πολιτικώς ενάγουσα στην κατά των κατηγορουμένων κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής και ζήτησε την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως από 40 ευρώ,ποσό που της επιδικάσθηκε. Επίσης, η εταιρεία με την επωνυμία "DIAGEO HELLAS AE", που την εκπροσώπησε ο εξουσιοδοτηθείς με το από 17-1-2008 πρακτικό του Δ.Σ. αυτής, πληρεξούσιος δικηγόρος Αθηνών Παναγιώτης Πορφυρής, την ως άνω χρονική στιγμή δήλωσε ότι η ως άνω εταιρείαπαρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα στην κατά των κατηγορουμένων κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής και ζήτησε την επιδίκαση υπέρ της εταιρείας αυτής, χρηματικής ικανοποιήσεως ποσού 50 ευρώ, που της επιδικάσθηκε. Τη δήλωση αυτή επανέλαβαν οι εκπρόσωποι των ως άνω εταιρειών και ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο εκ νέου επιδίκασε υπέρ αυτών το ποσό των 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα, απορρίπτοντας στη συνέχεια την σχετική περί αποβολής ένσταση των κατηγορουμένων, με την παρακάτω αιτιολογία "Στην προκείμενη περίπτωση, από τις δηλωθείσες παραστάσεις πολιτικής αγωγής των δυο ανωνύμων εταιρειών, τις απαγγελθείσες κατηγορίες, τα πρακτικά από 17-1-2008 των Δ.Σ. των πολιτικώς εναγουσών εταιρειών και την εκκαλουμένη 3772/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, προκύπτουν τα παρακάτω: Οι κατηγορούμενοι διώχθηκαν και καταδικάστηκαν στον πρώτο βαθμό για διακεκριμένες κλοπές από κοινού, κατά συρροή και κατ' επάγγελμα και άμεση συνεργεία αντίστοιχα σε διακεκριμένη κλοπή στις 2 και 3-7-2007 από τις αποθήκες της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕ" στα ... εκατοντάδες φιάλες ποτών, συνολικής αξίας 448.246,2 ευρώ, ιδιοκτησίας της εταιρείας "DIAGEO HELLAS AE", η οποία και με σύμβαση τα είχε τοποθετήσει στις άνω αποθήκες για φύλαξη και μόνο, ενώ η εταιρεία "ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ", είχε αναλάβει την φύλαξη αυτών, έχουσα την κατοχή και ευθύνη φύλαξης και απόδοσης των ποτών στην αντισυμβαλλομένη εταιρεία, που είχε και την κυριότητα. Οι ως άνω όμως δύο εταιρείες παρέστησαν ως άνω και στον Α' βαθμό και χωρίς προβολή κάποιας ένστασης κατ' αυτών επιδικάστηκε χρηματική ικανοποίηση 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα σε αυτές. Στις εκθέσεις εφέσεως των κατηγορουμένων, δεν υπάρχει ειδικός λόγος έφεσης για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Ήδη δε προβάλλεται σχετική ένσταση αποβολής της πολιτικής αγωγής για έλλειψη νομιμοποίησης. Η ως άνω πολιτική αγωγή τυπικά παραδεκτή είναι και νόμιμη κατ' άρθρο 932 του ΑΚ, γιατί με τις ως άνω πράξεις κλοπής, πλήττεται η εμπορική πίστη και η φήμη, άρα υφίσταται ηθική βλάβη, τόσο η έχουσα την κυριότητα των πραγμάτων εταιρεία "DIAGEO HELLAS ΑΕ", όσον και η με σύμβαση έχουσα την ευθύνη φύλαξης και την κατοχή στις αποθήκες της, των φερομένων ως κλαπέντων ποσοτήτων ποτών και επομένως, πρέπει ν' απορριφθεί η ένσταση των κατηγορουμένων περί αποβολής της πολιτικής αγωγής".
Συνεπώς, ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, σύμφωνα με τον οποίο παρανόμως παρέστησαν, ως πολιτικώς ενάγουσες, οι ως άνω εταιρείες οι οποίες δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, Γεωργίου Δήμα και Παναγιώτη Πορφυρή, αντίστοιχα με την ιδιότητα των νομίμων εκπροσώπων των εταιρειών αυτών, εμφανίστηκαν και δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο, γιατί από τα με χρονολογία 17-1-2008 πρακτικά των Δ.Σ. των εταιρειών αυτών, προκύπτει ότι παρασχέθηκε στα ως αν πρόσωπα η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστούν για λογαριασμό των εταιρειών που αυτοί εκπροσωπούσαν, κατά την εκδίκαση της κατηγορίας της κλοπής, κατά των ως άνω κατηγορουμένων και να δηλώσουν για λογαριασμό των εταιρειών τους, παράσταση πολιτικής αγωγής, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των εξουσιοδοτούντων προσώπων, ήτοι του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ των εταιρειών αυτών. Ως εκ τούτου ο προβαλλόμενος από τους αναιρεσείοντες, κατ' εκτίμηση, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του Κ.Π.Δ., σχετικός περί απολύτου ακυρότητας, πρώτος λόγος του δικογράφου των πρόσθετων λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως του Χ1, καθώς και ο αντίστοιχος πρώτος λόγος του κυρίου δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως του Χ2, είναι απορριπτέος. Μετά από αυτά, και εφόσον δεν υπάρχει προς έρευνα άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις αναιρέσεως καθώς και, οι επί της αιτήσεως αναιρέσεως του Χ1, από 20-11-2008 πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, τα οποία θα πρέπει να επιβληθούν χωριστά για τον καθένα από αυτούς (583 Κ.Π.Δ), καθώς και στη δικαστική δαπάνη των πολιτικώς εναγουσών εταιρειών που παρέστησαν και τα οποία θα επιβληθούν χωριστά για την καθεμία από αυτές (άρθρα 176, 183 Κ.Πολ.Δικ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 11 Ιουλίου 2008 αίτηση του Χ1, κατοίκου ... και τους επ' αυτής από 20-11-2008 πρόσθετους λόγους, καθώς και την από 14 Ιουλίου 2008 αίτηση του Χ2, κρατουμένου των δικαστικών Φυλακών ..., για αναίρεση της υπ' αριθμό 1100/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, για τον καθένα από αυτούς και στη δικαστική δαπάνη των πολιτικώς εναγουσών από πεντακόσια (500) ευρώ για την καθεμία από αυτές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Ιουλίου 2009.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή