Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1830 / 2012    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία .
Περίληψη:
Απόφαση ερήμην. Αναπομπή. Ανίαρεση Απόφαση Εφετείου που εκδόθηκε ερήμην του εφεσιβλήτου δεν μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναιρέσεως ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακόλουθης ερημοδικίας. Η προθεσμία αυτή αρχιζει από την επίδοση της απόφασης. Αν επομένως, ασκηθεί αναίρεση κατά ερήμην απόφασης πριν από την επίδοση της απόφασης, η αναίρεση απορρίπ[τεται ως απαράδεκτη, και αυτεπαγγελτως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά της Εφ. Αθ. 4203/2009.
Αριθμός 1830/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Ευφημία Λαμπροπούλου και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Aπριλίου 2012, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείoυσας: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Θ. Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ", η οποία εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διευθύνοντα Σύμβουλό της Ε. Π., κάτοικο ... . Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεράσιμο Απέργη.
Των αναιρεσιβλήτων: 1. Α. Ζ., κατοίκου ... και 2. P. R., κατοίκου ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 29-11-2004 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 375/2008 του ίδιου Δικαστηρίου και 4203/2009 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητά η αναιρεσείουσα με την από 24-5-2010 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκε μόνο η αναιρεσείουσα, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 31-3-2011 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης.
Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη των αντιδίκων της στη δικαστική δαπάνη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Στο άρθρο 553 του ΚΠολΔ ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι αναίρεση επιτρέπεται μόνο κατά των οριστικών αποφάσεων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση, στο άρθρο 502 ότι δικαίωμα ανακοπής ερημοδικίας έχει και ο εφεσίβλητος, εφόσον δικάστηκε ερήμην, στο δε άρθρο 503 του ίδιου ΚΠολΔ ότι η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας είναι δεκαπέντε ημέρες αν ο διάδικος που δικάστηκε ερήμην διαμένει στην Ελλάδα και εξήντα ημέρες αν είναι άγνωστης διαμονής ή διαμένει στο εξωτερικό, και αρχίζει σε όλες τις περιπτώσεις, από την επίδοση της απόφασης (με ειδικότερη αναφορά της δημοσίευσης, κατά το άρθρο 135 παρ.1, της περίληψης της εκθέσεως επιδόσεως για τα πρόσωπα άγνωστης διαμονής). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αν ο εφεσίβλητος, ενάγων ή εναγόμενος, δικάστηκε ερήμην, δικαιούμενος έτσι να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης του Εφετείου, η απόφαση αυτή δεν μπορεί να προσβληθεί με αίτηση αναιρέσεως ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας, η οποία και δεν αρχίζει πριν από την επίδοση της απόφασης, ερημοδικία δε του εφεσιβλήτου υπάρχει και όταν ο διάδικος αυτός, που απουσιάζει, δικάζεται σαν να ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 524 παρ.4 του ΚΠολΔ (ΑΠ 162/1997, Ολομ.ΑΠ 15/2001).
ΙΙ. Με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε δεκτή η έφεση της αναιρεσείουσας εταιρείας κατά της πρωτόδικης υπ' αριθμ. 375/2008 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί κατ' ουσίαν η ένδικη αγωγή της ιδίας (αναιρεσείουσας) κατά των αναιρεσιβλήτων για αποζημίωση από αδικοπραξία, εξαφανίστηκε η πρωτόδικη αυτή απόφαση και απορρίφθηκε η ίδια αγωγή ως απαράδεκτη, για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης των αναιρεσιβλήτων στην άσκηση της αγωγής. Όπως προκύπτει από την ίδια (προσβαλλόμενη) απόφαση, κατά τη συζήτηση της εφέσεως οι αναιρεσίβλητοι, τότε εφεσίβλητοι - εναγόμενοι, απουσίαζαν και δικάστηκαν ερήμην, η συζήτηση όμως προχώρησε σαν να ήταν και αυτοί παρόντες (άρθρ. 524 παρ.4 του Κ.Πολ.Δ.), ορίστηκε δε και το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση που θα ασκούσαν ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε (δημοσιεύθηκε) την 9-7-2009. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την οικεία επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα στο δικόγραφο της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, η αίτηση αυτή ασκήθηκε την 15-10-2010, με κατάθεση, κατά την ημέρα αυτή, του δικογράφου της στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, όπως δε και η ίδια η αναιρεσείουσα αναφέρει στις ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου προτάσεις της και προκύπτει από τις εκθέσεις επιδόσεως που προσκομίζει και επικαλείται, η αναιρεσείουσα επέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση στον μεν πρώτο αναιρεσίβλητο την 25-11-2011, στον δε δεύτερο, κάτοικο εξωτερικού, την 14-11-2011, ήτοι σε χρόνο κατά πολύ μεταγενέστερο εκείνου της ασκήσεως της αναιρέσεως (15-10-2010). Ενόψει τούτων και σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε κατά αποφάσεως η οποία μπορούσε, κατά το χρόνο της ασκήσεως της αιτήσεως, να προσβληθεί με ανακοπή ερημοδικίας, της οποίας η προθεσμία δεν είχε αρχίσει λόγω μη επιδόσεως της αποφάσεως και, παρεπομένως, δεν είχε συμπληρωθεί, είναι απαράδεκτη και απορριπτέα, και κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα (άρθρ. 577 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ), ακόμη και αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως είχε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας (πράγμα πάντως το οποίο στην εξεταζόμενη περίπτωση δεν προκύπτει, αφού δεν προκύπτει ότι οι αναιρεσίβλητοι δεν άσκησαν ανακοπή ερημοδικίας κατά της αναιρεσιβαλλομένης μετά την ως ανωτέρω επίδοση προς αυτούς της απόφασης). Οι αναιρεσίβλητοι, που απουσιάζουν, έχουν κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες από την αναιρεσείουσα εκθέσεις επιδόσεως, λόγω δε της απουσίας τους αυτής δεν τίθεται ζήτημα δικαστικής τους δαπάνης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 24-5-2010 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Θ. Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ" για αναίρεση της υπ' αριθμ. 4203/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή