Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1094 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, Νόμος επιεικέστερος, Ανέγκλητη πράξη.
Περίληψη:
Παραβίαση άρθρ. 1 Α.Ν. 86/1967- Εισφορές ΤΕΒΕ. Ο παρών αναιρεσείων κατηγορούμενος, κατά το άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού η αίτηση αναιρέσεως αυτού είναι παραδεκτή, κηρύσσεται αθώος, μετ' αναίρεση της αποφάσεως, διότι κατά το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 15.9.2009, που κυρώθηκε στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010, ορίζεται ότι "Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του αν. 86/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), να υπερβαίνει συνολικώς τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ" και επομένως η πράξη, μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης αποφάσεως κατέστη λόγω ποσού ανέγκλητη.
Αριθμός 1094/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Μαρτίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Κυριακή Ιωαννίδου, περί αναιρέσεως της 9475/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Οκτωβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1512/09.
Αφού άκουσε Την πληρεξούσια δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης και να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 86/67, "όποιος υπέχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών αυτόν ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών), ασχέτως ποσού, προς τους εις το Υπουργείο Εργασίας υπαγομένους πάσης φύσεως Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή ειδικούς Λογαριασμούς και δεν καταβάλλει αυτές εντός μηνός, αφότου κατέστησαν απαιτητές, προς τους ως άνω οργανισμούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10 χιλιάδων δραχμών". Ο νέος νόμος 3346/2005 για την "Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων", με το άρθρο 33 ορίζει ότι "Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον υπόχρεο [εργοδοτικών], καθώς και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων να υπερβαίνει συνολικώς τα δύο χιλιάδες [2000] ευρώ". Περαιτέρω, κατά το ίδιο άρθρο 33 του ν. 3346/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 16.9.2009 (ΦΕΚ -Α' 181/16.9.2009), που κυρώθηκε στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010 (Α' 3/12.1.2010)., ορίζεται ότι "Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών) καθώς και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, να υπερβαίνει συνολικώς τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ". Από την νεώτερη διάταξη αυτή, συνάγεται ότι: α) το όριο των πέντε χιλιάδων ευρώ αναφέρεται στο σύνολο των κατά περίπτωση της εργατικών ή εργοδοτικών εισφορών, αφού πρόκειται για δύο διαφορετικές πράξεις, β) αν το συνολικώς οφειλόμενο ποσόν εισφορών, εργοδοτικών ή εργατικών, είναι μικρότερο, δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη και γ) η νέα ρύθμιση είναι επιεικέστερη από την προηγούμενη, αφού δεν αρκεί η μη καταβολή ή η παρακράτηση των άνω εισφορών, αλλά απαιτείται προσθέτως η οφειλή να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και επομένως, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠΚ, εφαρμόζεται και στις πράξεις που τελέστηκαν πριν από την 16-9-2009, όταν άρχισε η ισχύς της άνω κυρωθείσας με νόμο ΠΝΠ, και δ) όταν πρόκειται για οφειλές περισσότερες του ενός μηνός, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών, κατά το άρθρο 98 παρ. 2 του ΠΚ, δηλαδή απαιτείται το συνολικό ποσό των οφειλομένων εισφορών (εργατικών ή εργοδοτικών) και όχι το κατά μήνα οφειλόμενο ποσό, να μην υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 511 εδ. τελ. του ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι στην περίπτωση που η αξιόποινη πράξη κατέστη ανέγκλητη μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως που προσβάλλεται, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπάγγελτα, κατ'άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, τον επιεικέστερο νόμο, αν η αναίρεση είναι παραδεκτή και αφού προχωρήσει στην εκδίκαση της υποθέσεως, κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο.

Στην προκείμενη περίπτωση, με την 9475/-5-2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, ο αναιρεσείων καταδικάστηκε για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών στο ΤΕΒΕ και συγκεκριμένα για το ότι στη ... κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2003 έως και τον Δεκέμβριο του 2004, ως διατηρών επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φυλάξεως, δεν κατέβαλε, όπως είχε υποχρέωση, τις βαρύνουσες τον ίδιο μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες ήταν απαιτητές εντός μηνός, ανερχόμενες συνολικά, στο ποσό των 4.415,52 ευρώ. Σύμφωνα όμως με όσα προεκτέθηκαν, εφόσον κατά το χρόνο που δημοσιεύθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στις 22-5-2009 ίσχυε ο νόμος 3346/2005, που καθιέρωνε το αξιόποινο της πράξεως αυτής για μη καταβολή προς το ΤΕΒΕ καθυστερουμένων εισφορών ποσού υπερβαίνοντος τα 2.000 ευρώ, ενώ ήδη από 16-9-2009 με την προαναφερθείσα ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3814/12-1-2010, αυξήθηκε το όριο αξιοποίνου στο ποσό των 5.000 ευρώ, έπεται ότι η πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΕΒΕ ποσού 4.415,52 ευρώ, μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης αποφάσεως, κατέστη λόγω ποσού ανέγκλητη και επομένως, αφού η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι παραδεκτή ασκηθείσα εμπρόθεσμα και περιέχουσα νόμιμους λόγους, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να κηρυχθεί ο αναιρεσείων κατηγορούμενος αθώος της πράξεως αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 9475/22-5-2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Κηρύσσει τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο Χ αθώο του ότι: Στη ... το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2003 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2004, διατηρών ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών φυλάξεως στη ..., κατά τα χρονικά διαστήματα από 1-9-2003 έως και 01-2-2005, κατά τα οποία και είχε νόμιμη υποχρέωση καταβολής, εντός μηνός των βαρυνουσών αυτόν τον ίδιο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), με πρόθεση δεν κατέβαλε αυτές τις εισφορές, εντός μηνός, από τότε που έγιναν απαιτητές, ανερχόμενες κατά το ρηθέν διάστημα στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών. (4.415,52).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Μαΐου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή