Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 285 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Αίτηση αναίρεσης που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκηση της (465 παρ. 1 ΚΠΔ) ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Απαράδεκτη η αίτηση κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ (ΑΠ 478/2009). Απορρίπτει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 285/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 79/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
Το Πενταμελές Εφετείο Ιωαννίνων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Σεπτεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1415/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου με αριθμό 401/14.12.09, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 513 παρ. 1 Κ.Π.Δ. την από 28-9-2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ, κάτοικου ..., οδός ..., κατά της υπ' αριθ. 79/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και εκθέτω τα εξής:
I. Το Πενταμελές Εφετείο Ιωαννίνων με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 79/2009 απόφασή του, που καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο στις 11-9-2009, καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε φυλάκιση πέντε (5) ετών και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για την αξιόποινη πράξη της κατοχής ναρκωτικών (ηρωίνης και κοκαΐνης). Κατά την εκδίκαση της πράξεως αυτής ο αναιρεσείων παρέστη μετά του διορισθέντος από το δικαστήριο δικηγόρου Ιωαννίνων Βασιλείου Χριστοφορίδη.
II. Στις 28-9-2009 επιδόθηκε νομοτύπως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η από 28-9-2009 αίτηση-δήλωση αναιρέσεως του αναιρεσείοντος η οποία υπογράφεται από τον δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Χαρ. Αναγνωστόπουλο, χωρίς από τα στοιχεία της δικογραφίας να προκύπτει η ύπαρξη πληρεξουσίου ή άλλης γραπτής εξουσιοδότησης του αναιρεσείοντος, με το οποίο να δίδεται εντολή στον παραπάνω δικηγόρο, να ασκήσει αναίρεση ως αυτοπρόσωπός του. Ακόμη ο δικηγόρος αυτός (Αθαν. Αναγνωστόπουλος) δεν είναι ο παραστάς δικηγόρος του αναιρεσείοντος στην εκδίκαση της πιο πάνω υποθέσεως εφής εξεδόθη η προσβαλλόμενη απόφαση. Είναι λοιπόν προφανές, ότι η παραπάνω αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται από το νόμο (άρθρο 465 παρ. 1 και 2 Ζ, σε συνδ. με το άρθρο 96 παρ. 1 Κ.Π.Δ.) και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω:
Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 28-9-2009 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ κατά της υπ' αριθ. 79/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 2-12-2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 του ΚΠοινΔ ορίζεται ότι το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί αυτοπροσώπως ή και μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 και το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση, σαφώς προκύπτει ότι η εντολή του κατηγορουμένου προς τον αντιπρόσωπο, πρέπει να υπάρχει κατά τη στιγμή που αυτός υπογράφει τη σχετική έκθεση αναιρέσεως, η έλλειψή της δε, κατά τον χρόνο αυτό, δεν αναπληρώνεται με τη μεταγενέστερη χορήγησή της. Απλώς το πληρεξούσιο, που όμως ήδη υπάρχει κατά την άσκηση του ένδικου μέσου, μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκησή του. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, πλην άλλων περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα να το ασκήσει ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη από 23-9-2009 αίτηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 28-9-2009, προσβάλλεται η με αριθ. 79/2009 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Κατά τη συζήτηση στο Εφετείο, όπως προκύπτει από τα επισκοπούμενα παραδεκτά πρακτικά της προσβαλλομένης απόφασης, ο παρών αναιρεσείων, είχε ως συνήγορο υπερασπίσεως τον δικηγόρο Ιωαννίνων Βασίλειο Χριστοφορίδη που διορίσθηκε αυτεπαγγέλτως. Με την προσβαλλομένη απόφαση καταδικάσθηκε για κατοχή ναρκωτικών, ως τοξικομανής, σε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) ετών. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 26-5-2009 και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 11-9-2009. Τη συγκεκριμένη αίτηση αναιρέσεως, άσκησε εμπροθέσμως στις 28-9-2009, για λογαριασμό του παραπάνω καταδικασθέντος, ο δικηγόρος Αθηνών Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, χωρίς όμως, όπως λέχθηκε να έχει την ιδιότητα του παραστάντος συνηγόρου ενώπιον του εκδόντος την καταδικαστική απόφαση Δικαστηρίου. Για την ασκηθείσα, κατά τον ανωτέρω τρόπο, αίτηση αναίρεσης ο παραπάνω δικηγόρος, δεν επικαλέσθηκε, ούτε προσκόμισε για να προσαρτηθεί στην δήλωση αναιρέσεως, πληρεξούσιο έγγραφο ή έγγραφη εξουσιοδότηση του αναιρεσείοντος, με την οποίαν να παρέχεται σε αυτόν εντολή για την άσκηση του κρινόμενου ενδίκου μέσου, ενώ δεν προσκομίσθηκε τέτοιο, έστω μεταγενέστερα και δη εντός 20 ημερών.
Συνεπώς το ένδικο τούτο μέσο ασκήθηκε απαραδέκτως. Συνακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 465, 476 παρ. 1 ΚΠΔ, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Σημειώνεται ότι, για την απόρριψη της αιτήσεως αυτής ως απαράδεκτης, κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο παρόν Δικαστήριο, που συνεδριάζει σε Συμβούλιο, ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος (άρθρο 476 παρ.1 εδαφ. τελευταίο ΚΠοινΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου Γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 23- 9 - 2009 αίτηση (δήλωση) του Χ για αναίρεση της με αριθμ. 79/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Φεβρουαρίου 2010.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή