Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 652 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Τοκογλυφία.
Περίληψη:
Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 251/2010, ΑΠ 2436/2008). Μπορεί να τελεσθεί και με δάνειο προς κάλυψη του οποίου το θύμα εκδίδει σε διαταγή του δράστη μεταχρονολογημένη επιταγή στο ποσό της οποίας ενσωματώνονται και οι τοκογλυφικοί τόκοι. Επίσης με την ανανέωση αξιόγραφων που δεν πληρώθηκαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε. Αιτιολογία βουλεύματος, ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει. Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Έννοια (ΑΠ 251/2010, ΑΠ 2311/2008). Δάνεια προς την παθούσα εταιρία με τόκο υψηλότερο του νομίμου, κατ' εξακολούθηση. Ενσωμάτωση των τόκων στο ποσό των μεταχρονολογημένων επιταγών που εξέδιδε η εταιρία σε διαταγή του δράστη ή τρίτων προσώπων οι οποίες μεταβιβάζονταν περαιτέρω στον δράστη. Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως από 484 παρ. 1 β, δ ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 652/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού και Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 1233/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την εταιρεία με την επωνυμία "EMMA GAS & OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22.7.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1176/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος - Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού με αριθμό 371/6.11.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 22-7-2009 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κατά του υπ'αριθμ. 1233/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, νομοτύπως, εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκηθείσα, εκθέτω τα εξής:
Διά του ως άνω προσβαλλομένου βουλεύματος απερρίφθη κατ' ουσίαν η έφεση του αναιρεσείοντος κατά του υπ'αριθμ. 3030/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και επεκυρώθη τούτο, διά του οποίου αυτός παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Κακουργημάτων), διά να δικασθή διά τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ' εξακολούθηση. Προβάλλει δε αυτός, ως λόγους αναιρέσεως, την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 404 παρ. 2 ΠΚ, τοκογλυφία διαπράττει και όποιος, κατά την παροχή ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής, κατά την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το κατά νόμο θεμιτό ποσοστό του τόκου. Κατά δε την παράγρ. 3 του ιδίου άρθρου, ως αντικ. δι' άρθρ. 14 παρ. 8β του ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια τοκογλυφικές πράξεις του είδους των παρ. 1 και 2 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή.
Εξ άλλου, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτουμένη από τα άρθρα 93 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον υπό του άρθρ. 484 § 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ. προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως, όταν σ'αυτό εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση, εν σχέσει προς τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, διά το οποίο έχει ασκηθή ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά μέσα που θεμελιώνουν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και εκρίθη ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, ικανές να στηρίξουν την κατηγορία και την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Η αιτιολογία αυτή υπάρχει στο παραπεμπτικό βούλευμα και όταν αυτό δεν έχει δικές του σκέψεις, αλλά αναφέρεται, ακόμη και εξ ολοκλήρου, στις σκέψεις της ενσωματωμένης στο βούλευμα εισαγγελικής προτάσεως, εφ'όσον βέβαια αυτή πληροί τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ιδίου βουλεύματος (ΑΠ 66/2007). Ως προς τα αποδεικτικά μέσα τα οποία ελήφθησαν υπ'όψη από το συμβούλιο, για την παραπεμπτική κρίση του, αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να εκτίθεται τί προέκυψε από το καθένα από αυτά, το δε γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπ'όψη τα άλλα (ΑΠ 1239/2005, ΑΠ 1946/2005). Και δεν ιδρύουν λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ή η ενδεικτική αναφορά μερικών από αυτές, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως εκάστου αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, αφού στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 23/2007, ΑΠ 425/2008). Εσφαλμένη δε εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όχι μόνον όταν το δικαστικό συμβούλιο δεν υπάγει ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχει δεχθή, στην εφαρμοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παρεβιάσθη εκ πλαγίου, εκ του λόγου ότι στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα στερείται νομίμου βάσεως (ΑΠ 114/2004, AΠ 259/2006).
Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, εδέχθη, κατά την ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του, με επιτρεπτή αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, ότι από την εκτίμηση των κατ'είδος αναφερομένων αποδεικτικών μέσων προέκυψαν τα εξής πραγματικά περιστατικά:
Η εταιρεία με την επωνυμία EMMA GAS & OIL-Μονοπρόσωπη Ε. Π. Ε με έδρα το ..., η οποία εκπροσωπείται από την Ψ, είχε ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία αυτοκινήτων και καυσίμων, διατηρώντας πρατήριο πωλήσεως υγρών καυσίμων στην ... στην οδό ... 1° χ/ο. Ουσιαστικός διαχειριστής και υπεύθυνος για την δραστηριότητα της εταιρίας ήταν ο ΑΑ, πατέρας της ανωτέρω Ψ. Αρχές του έτους 2002 προέκυψε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην εταιρία και υπήρξε δυσκολία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εταιριών - προμηθευτριών πετρελαίου. Με δεδομένο ότι οι τράπεζες δεν τους χρηματοδοτούσαν πέραν ενός μικρού ορίου, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στον δανεισμό από ιδιώτη. Έτσι, απευθύνθηκαν στον κατηγορούμενο, ο οποίος δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στην περιοχή, διατηρώντας επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων. Μετά από σχετικές συζητήσεις τον Μάρτιο του έτους 2002 μεταξύ του κατηγορουμένου και του ΑΑ, ενεργούντος για λογαριασμό της εγκαλούσας εταιρίας, επήλθε συμφωνία, η οποία προέβλεπε την λήψη δανείου από την εγκαλούσα με δανειοδότη τον κατηγορούμενο και ειδικότερα συμφωνήθηκε η εγκαλούσα να παραδίδει στον κατηγορούμενο επιταγές έκδοσης της και εκείνος να τους δίνει μετρητά, αφού προηγουμένως είχε αφαιρέσει τον προεξοφλητικό τόκο από το ποσό, που κάθε φορά χορηγούσε και ο οποίος τόκος ήταν πέραν του νομίμου, ανερχόμενος σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως. Στα πλαίσια της ως άνω συμφωνίας παραδόθηκαν στον κατηγορούμενο οι ακόλουθες επιταγές:
1) Στις 28-6-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 28-8-2002 ποσού 17.000 € πληρωτέα από την Τράπεζα Ελληνική και ο κατηγορούμενος της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 14.960 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.040 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.020 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 131 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
2) Στις 30-6-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-8-2002 ποσού 15.000 € πληρωτέα από την Τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 13.200 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 115,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
3) Στις 30-7-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως τη εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-9-2002 ποσού 18.000 € πληρωτέα από την Τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 15.800 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.100 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
4) Στις 19-8-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 16-10-2002 ποσού 14.500 € ευρώ πληρωτέα από την Τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 12.700€ ευρώ, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € ευρώ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 €ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 112€ ευρώ τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
5) Στις 26-8-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 26-10-2002 ποσού 14.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 12.700€, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσόν των 112 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
6) Στις 5-9-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 5-11-2002 ποσού 17.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Πειραιώς και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 14.9006, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.100 € ευρώ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.050 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 131 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
7) Στις 30-9-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-10-2002 ποσού 18.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 16.900€, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.100 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
8) Στις 15-10-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-12-2002 ποσού 17.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 15.400 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.100 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.050 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσόν των 135 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,77% τον μήνα ή 9,25% τον χρόνο.
9) Στις 16-12-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-1-2003 ποσού 17.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 16.450 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.050 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 126 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
10) Στις 16-12-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 20-1-2003 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 21.900 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.600 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6,8% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 169 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
11) Στις 31-12-2002 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-1-2003 ποσού 17.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 15.900 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.100 € ευρώ και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 122 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
12) Στις 10-1-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-2-2003 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.000 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.500 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 169 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
13) Στις 15-1-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-2-2003 ποσού 23.478 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.000 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.478 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6,3% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 169 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
14) Στις 20-1-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 20-2-2003 ποσού 17.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 15.900 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.100 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 122 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
15) Στις 20-1-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 14-3-2003 ποσού 9.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Πειραιώς και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.000 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου 5,6% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 65 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
16) Στις 3-2-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της με ημερομηνία εκδόσεως 3-4-2003 ποσού 24.000 € πληρωτέα από τράπεζα Ελληνική της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 21.000 € παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000€ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου 6,25% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 173 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
17) Στις 14-2-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-4-2003 ποσού 22.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 19.700 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.700 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.350 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 161 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
18) Στις 27-2-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 27-4-2003 ποσού 24.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 21.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου 6,1% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 176,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,72% τον μήνα ή 8,75% τον χρόνο.
19) Στις 12-3-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 12-5-2003 ποσού 24.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 21.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000€ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 171,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,70% τον μήνα ή 8,50% τον χρόνο.
20) Στις 14-3-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-5-03 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου 6,25% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 169 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,70% τον μήνα ή 8,50% τον χρόνο.
21) Στις 4-4-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 4-6-2003 ποσού 19.400.€ πληρωτέα από, την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.0006 ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400.€ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου 6,2% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 136 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,70% τον μήνα ή 8,50% τον χρόνο.
22) Στις 15-4-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-6-2003 ποσού 8.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 7.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου 5,9% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 59,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,70% τον μήνα ή 8,50% τον χρόνο.
23) Στις 15-4-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-6-03 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.900 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.450 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 164,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,70% τον μήνα ή 8,50%.
24) Στις 30-4-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-6-2003 ποσού 15.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 13.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 105 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,70% τον μήνα ή 8,50% τον χρόνο.
25) Στις 6-6-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 7-7-2003 ποσού 3.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 3.200 € ευρώ, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 300 € και χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 8,5% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 23 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
26) Στις 6-6-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 8-7-2003 ποσού 9.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.400 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 600 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6.7% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 60 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
27) Στις 16-6-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-7-2003 ποσού 15.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 14.000 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.000 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6.6% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 99 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
28) Στις 17-6-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 17-7-2003 ποσού 22.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Γενική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.400 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου 6,4% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 145 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου, 0,66% τον μήνα η 8% τον χρόνο.
29) Στις 17-6-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως τη εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 1-8-2003 ποσού 25.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Πανελλήνια και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.750 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.250 € και για χρονικό διάστημα ενάμιση μήνα, ήτοι 1.500 € τον μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 165 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
30) Στις 17-6-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία εκδόσεως 17-8-2003 ποσού 22.000 € πληρωτέα από χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1350 ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 145 ευρώ την τράπεζα Γενική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 19.300 ευρώ, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.700 ευρώ και για τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
31) Στις 23-6-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 23-8-2003 ποσού 22.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 19.800 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.700 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.350 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 148,5 € τον μήνα. Ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
32) Στις 25-6-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 25-8-2003 ποσού 22.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 19.800 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.700 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.350 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 148,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
33) Στις 25-6-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 25-8-2003 ποσού 17.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 14.900 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.100 € και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 1.050 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου 6,2% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 112 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
34) Στις 30-6-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-8-2003 ποσού 21.200 ευρώ πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.600 ευρώ, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.600 ευρώ και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 1.300 ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσόν των 140 ευρώ το μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
35) Στις 4-7-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 5-9-2003 ποσού 25.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.400 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.100 € και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 1.510 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 168 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
36) Στις 15-7-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-9-2003 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.680 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.820 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.410 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακράτησες το ποσό των 155 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
37) Στις 25-7-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 25-9-2003 ποσού 22.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 19.800 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2700 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.350 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 148,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
38) Στις 28-7-2003 τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας ημερομηνία εκδόσεως 28-9-2003 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.600 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.900 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.450 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 155 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
39) Στις 30-7-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-9-2003 ποσού 10.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.800 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 600 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 66 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
40) Στις 1-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 2-10-2003 ποσού 18.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 15.800 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό 2.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.100 ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 119 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή8% τον χρόνο.
41) Στις 4-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 3-10-2003 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.600 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.900 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.450 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 155 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
42) Στις 4-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 7-10-2003 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.500 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 155 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
43) Στις 11-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-10-2003 ποσού 20.200 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.700 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 133 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
44) Στις 11-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-10-03 ποσού 10.000 € πληρωτέα από Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.800 €, παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.200 € και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 600 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 66 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
45) Στις 19-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 19-10-2003 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
46) Στις 20-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 20-10-2003 ποσού 11.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 9.600 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 700 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 73 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
47) Στις 29-8-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 31-10-2003 ποσού 20.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.950 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.550 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.275 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 135 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
48) Στις 4-9-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 4-11-2003 ποσού 11.500 € πληρωτέα από την τράπεζα ALPHA BANK και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 10.000 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 750 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 76 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
49) Στις 8-9-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία εκδόσεως 7-11-2003 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
50) Στις 19-9-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 19-11-2003 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
51) Στις 19-9-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 20-11-2003 ποσού 15.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 13.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 99 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
52) Στις 8-10-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 8-12-2003 ποσού 29.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 25.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.500 € και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 1.700 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 191,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
53) Στις 20-10-2003 αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 20-12-2003 ποσού 15.000 € ευρώ πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 13.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 99 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
54) Στις 20-11-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία εκδόσεως 20-1-2004 ποσού 15.000 € πληρωτέα από τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 13.200 € παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 99 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
55) Στις 25-11-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 25-1-2004 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
56) Στις 25-11-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 25-1-2004 ποσού 35.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 30.800€ ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 4.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.100 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 231€ τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
57) Στις 15-12-2003 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 16-2-2004 ποσού 25.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.000 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000 € και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 1.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 165 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο τοις εκατό.
58) Στις 30-12-2003 τραπεζική επιταγή εκδοθείσα από την εγκαλούσα με ημερομηνία εκδόσεως 29-2-2004 ποσού 40.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 35.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 4.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 264 € μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
59) Στις 15-1-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία εκδόσεως 16-3-2004, ποσού 25.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.000 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 165 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
60) Στις 30-1-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-3-2004 ποσού 26.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.880 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.120 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.560 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 172 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
61) Στις 5-3-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 6-5-2004 ποσού 21.200 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσόν των 18.650 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.550 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.275 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 140 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
62) Στις 19-3-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 19-5-2004 ποσού 21.300 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δάνειο το ποσό των 18.700 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.600 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.300 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 140,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
63) Στις 5-4-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 4-6-2004 ποσού 5.780 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 5.000 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 780 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 390 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 38 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
64) Στις 5-4-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 5-6-2004 ποσού 25.000 ευρώ πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.000 ευρώ ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.000 ευρώ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 165 ευρώ τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
65) Στις 5-4-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 7-6-2004 ποσού 21.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
66) Στις 19-4-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 18-6-2004 ποσού 7.800 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 6.800 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.000€ και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 51,5 €.
67) Στις 30-4-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-6-2004 ποσού 56.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 49.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 6.800€ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 3.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 372 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
68) Στις 30-4-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-6-2004 ποσού 40.000 € πληρωτέα από την Τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 35.000 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 5.000€ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να το ποσό των 264 € μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
69) Στις 30-4-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 2-7-2004 ποσού 40.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 35.000 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 5.000 € και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 2.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 264 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
70) Στις 7-5-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεωςτης εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 8-7-2004 ποσού 21.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
71) Στις 7-5-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-7-2004 ποσού 10.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.800 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 600 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 66 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
72) Στις 14-5-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 16-7-2004 ποσού 10.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.800 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 600 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 66 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
73) Στις 31-5-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία εκδόσεως 30-7-2004 ποσού 56.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 49.600 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 6.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 3.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 372 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
74) Στις 31-5-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-7-2004 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
75) Στις 31-5-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-7-2004 ποσού 20.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.900 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 135 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
76) Στις 4-6-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 6-8-2004 ποσού 20.350 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.900 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.450 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.225 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 134 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
77) Στις 21-6-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 22-8-2004 ποσού 10.600 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 9.300€ ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.300 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 650 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 70 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
78) Στις 24-6-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 24-8-2004 ποσού 20.650 € πληρωτέα από τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.000 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.650 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.325 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 136 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
79) Στις 20-7-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 21-9-2004 ποσού 21.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
80) Στις 23-7-04 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 25-9-2004 ποσού 23.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.900 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.450 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 155 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
81) Στις 30-7-04 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-9-2004 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε, λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
82) Στις 30-7-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-9-2004 ποσού 56.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 49.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 6.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 3.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%), ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 372 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
83) Στις 30-7-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 1-10-04 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
84) Στις 25-8-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 24-10-2004 ποσού 21.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
85) Στις 30-6-2004 τραπεζική επιταγή εκδοθείσα από την εγκαλούσα με ημερομηνία εκδόσεως 30-10-2004 ποσού 56.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 49.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 6.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 3.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 372 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
86) Στις 30-8-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-10-2004 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι. τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
87) Στις 10-9-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 8-11-2004 ποσού 18.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 15.800 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.100 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 119 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
88) Στις 20-9-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 21-11-2004 ποσού 21.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
89) Στις 20-9-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 22-11-2004 ποσού 41.200 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 36.000 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 5.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 272 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
90) Στις 7-10-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 7-12-2004 ποσού 41.200 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 36.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 5.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 272 € τον μήνα,, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
91) Στις 11-10-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-12-2004 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δυο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
92) Στις 10-11-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία εκδόσεως 10-1-2005 ποσού 15.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 13.200 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 99 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
93) Στις 15-11-2004 η με αριθ. ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-1-2005 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
94) Στις 22-11-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως-20-1-2005 ποσού, 50.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δάνειου το ποσό των 44.000 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 6.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 3.000 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 330 € τον μήνα ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
95) Στις 30-11-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-1-2005 ποσού 12.800 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 11.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.600 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 800 € το μήνα και ποσό στο επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 84,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
96) Στις 10-12-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 11-2-2005 ποσού 7.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 6.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 900 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 450 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 49,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
97) Στις 22-12-2004 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 22-2-2005 ποσού 52.500 € πληρωτέα την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 46.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο το ποσό των 6.300 ευρω και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 3.150 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 346,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
98) Στις 17-1-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 17-3-2005 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
99) Στις 20-1-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 22-3-2005 ποσού 28.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ωμέγα και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 24.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.700 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 185 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
100) Στις 20-1-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 22-3-2005 ποσού 40.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 35.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 5.000 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.500 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 267 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
101) Στις 31-1-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-3-2005 ποσού 10.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Λαϊκή και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.800 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 600 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 66 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
102) Στις 31-1-05 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-3-2005 ποσού 21.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 18.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 139 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
103) Στις 31-1-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-3-2005 ποσού 15.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 13.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 900 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 99 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
104) Στις 4-2-05 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 6-4-2005 ποσού 10.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.800 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 600 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 66 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
105) Στις 7-2-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 7-4-2005 ποσού 28.000 € πληρωτέα την τράπεζα Ωμέγα και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 24.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.700 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 185 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
106) Στις 10-2-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 12-4-2005 ποσού 26.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 22.800 € τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.600 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 172 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
107) Στις 28-2-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-4-2005 ποσού 28.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 24.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.700 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 185 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
108) Στις 4-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 6-5-2005 ποσού 23.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.900 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.450 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 155 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% ν χρόνο.
109) Στις 7-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 7-5-2005 ποσού 28.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ωμέγα και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 24.600 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.700 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 185 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
110) Στις 14-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 12-5-2005 ποσού 23.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.800€ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 152 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
111) Στις 14-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-5-2005 ποσού 20.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 € την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.600 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.400 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.200 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατόν (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 132 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
112) Στις 14-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 15-5-2005 ποσού 90.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 79.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 10.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 5.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 594 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
113) Στις 21-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 20-5-2005 ποσού 32.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 28.100 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.900 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.950 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 211 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
114) Στις 25-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 24-5-2005 ποσού 12.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 10.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 750 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 80 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
115) Στις 28-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 27-5-2005 ποσού 4.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 3.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 26,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
116) Στις 28-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 28-5-2005 ποσού 8.850 € πληρωτέα από την τράπεζα Ωμέγα και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 7.700 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.150 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 575 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 58,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
117) Στις 30-3-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-5-2005 ποσού 90.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 79.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 10.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 5.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 594 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
118) Στις 5-4-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 5-6-2005 ποσού 10.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 8.800 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 600 ευρώ το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 66 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
119) Στις 11-4-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-6-2005 ποσού 20.400 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 17.900 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.500 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.250 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 135 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
120) Στις 11-4-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-6-2005 ποσού 16.500 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε το ποσό των 14.500 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.000 € και για χρονικό δύο μηνών, ήτοι 1.000 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 109 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
121) Στις 11-4-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 10-6-2005 ποσού 90.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 79.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 10.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 5.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 594 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
122) Στις 12-4-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 12-6-2005 ποσού 23.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 20.200 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 152 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
123) Στις 29-4-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 26-6-2005 ποσού 30.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 26.400 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.600 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.800 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 198 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
124) Στις 29-4-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 30-6-2005 ποσού 90.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 79.200 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 10.800 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 5.400 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 594 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
125) Στις 4-5-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 5-7-2005 ποσού 38.000€ πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 33.400 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 4.600 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.300 € το μήνα, και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 251 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
126) Στις 12-5-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 27-5-2005 ποσού 55.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 53.350 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 1.650 € και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών, ήτοι 3.300 € το μήνα ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 363 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
127) Στις 19-5-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 26-7-2005 ποσού 37.750 € ευρώ πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε λόγω δανείου το ποσό των 32.300 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 5.450 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.725 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 250 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
128) Στις 19-5-2005 η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 26-8-2005 ποσού 37.750 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε το ποσό των 30.955 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 6.795 € και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ήτοι 3397,5 € το μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 250 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
129) Στις 30-5-2005 τραπεζική επιταγή εκδοθείσα από την εγκαλούσα με ημερομηνία εκδόσεως 30-6-2005 ποσού 59.000 € πληρωτέα από την τράπεζα Ελληνική και της κατέβαλε το ποσό των 55.460 € ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 3.540 € και για χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 389,5 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο.
130) Στις 27-4-2005 οι α) με αριθμό ... και β) με αριθμό ... τραπεζικές επιταγές της Ελληνικής και ΑΣΠΙΣ αντίστοιχα με ημερομηνίες εκδόσεως 5-10-2005 και 5-11-2005, αντίστοιχα και ποσού η κάθε μια 135.000 €, συνομολόγησε δε και έλαβε τοις μετρητοίς τόκους ποσοστού 6% μηνιαίως για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι ποσό 48.660 € για την πρώτη και 56.700 € για την δεύτερη των ως άνω επιταγών, αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα το νόμιμο επιτόκιο ποσοστού 0,66% μηνιαίως έπρεπε να λάβει το ποσό των 5.346 € για την επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 5-10-2005 και το ποσό των 6.237 €, ήτοι έλαβε πέραν του νομίμου τόκου το ποσό των 43.254 €, για αμφότερες τις ανωτέρω επιταγές.
Περαιτέρω ατις 18 Ιουνίου 2005 ο κατηγορούμενος είχε εις χείρας του τις κάτωθι μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως τρίτων και των εκπροσώπων της εγκαλούσης, ως και συναλλαγματικές με την εγγύηση τους, τις οποίες είχαν παραδώσει στον κατηγορούμενο, δηλαδή: 1) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως της εταιρίας "ΑΦΟΙ ... ΟΕ" με ημερομηνία έκδοσης 5-5-2005 ποσού 34.000 € πληρωτέα υπό της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
2) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως τους την 10-6-2005 ποσού 16.500 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
3) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως τους την 10-6-2005 ποσό 90.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
4) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως τους την 26-6-2005 ποσού 30.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
5) συν/κές συνολικού ποσού 40.000 € λήξεως 27-6-2005 εκδόσεως του κατηγορουμένου αποδοχής ..., τριτεγγυήσεως των εγκαλούντων.
6) Την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως ... την 10-6-2005 ποσού 44.000 € οπισθογραφήσεως των εγκαλούντων, πληρωτέα υπό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
7) Την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως των εγκαλούντων την 5-7-2005 ποσού 38.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
8) Την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως των εγκαλούντων την 30-6-2005 ποσού 90.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
9) Την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως των εγκαλούντων επίσης, την 30-6-2005 ποσού 59.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Επειδή, όμως, δεν κατέστη δυνατόν να εξοφλήσουν οι ανωτέρω εκπρόσωποι της εγκαλούσης εταιρείας τα εν λόγω αξιόγραφα (επιταγές και συν/κες) συνολικού ποσού 397.500 €, εζήτησαν από τον κατηγορούμενο να αντικαταστήσουν αυτές με άλλες επιταγές εκδόσεως τους, ανανεώνοντας έτσι την οφειλή τους. Ο κατηγορούμενος εδέχθη να αντικαταστήσει τις ως άνω επιταγές με άλλες των εγκαλούντων, επιβαρύνοντας τους με επιπλέον τοκογλυφικούς τόκους. Έτσι στις 18 Ιουνίου 2005 εξέδωσαν και παρέδωσαν στον κατηγορούμενο τις κατωτέρω μεταχρονολογημένες επιταγές σε αντικατάσταση των ανωτέρω. Δηλαδή: 1) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 5-8-2005 ποσού 40.300 ευρώ πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
2) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 18-7-2005 ποσού 40.520 €, πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
3) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 15-7-2005 ποσού 95.400 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
4) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 30-7-2005 ποσού 95.400 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
5) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 30-7-2005 ποσού 62.540 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
6) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 28-7-2005 ποσού 67.960 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
7) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 22-7-2005 ποσού 67.960 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
8) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 10-8-2005 ποσού 36.500 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και 9) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία 26-7-2005, ποσού 37.750 € πληρωτέα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Δηλαδή ο κατηγορούμενος έλαβε συνολικό ποσό 544.330 €, για ποσό δανείου 397.500 € και ειδικότερα έλαβε για τόκους ποσό 146.830 €, ήτοι ποσοστό επιτοκίου περίπου 22% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να λάβει ποσό 5.443,29 € για 45 μέρες, ήτοι ποσοστό νομίμου τόκου 0,66% το μήνα ή 8% το χρόνο. Επομένως έλαβε πέραν του νομίμου τόκου το ποσό των (146.830-5.443,29)=141.386,71€, υπερβαίνοντας έτσι το κατά το νόμο θεμιτό τόκο.
Τις ως άνω επιταγές, οι οποίες περιείχαν τοκογλυφικούς τόκους, ο κατηγορούμενος επιδίωξε να τις εισπράξει, καταθέτοντας σχετική αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα τη καταβολή του συνολικού ποσού 544.330€ σε βάρος των εκεί εναγομένων Ψ, ΑΑ, κλπ.
Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτουν από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων Ψ, ΑΑ, ΒΒ, ΓΓ και ΔΔ. Η πρώτη τυγχάνει νόμιμος εκπρόσωπος της εγκαλούσης εταιρείας, ο δε δεύτερος (πατέρας της), εν τοις πράγμασι εκπρόσωπος αυτής, με τον οποίον συναλλασσόταν ο κατηγορούμενος. Ο ανωτέρω μάρτυς διευκρινίζει ότι το ποσό που έχει καταβάλλει στον κατηγορούμενο, χωρίς να λάβει αποδείξεις, σύμφωνα με το ιδιόγραφο σημείωμα που προσκομίζει, ανέρχεται στο ποσό των 189.500 €, επισημαίνει δε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είναι γνωστός για την τοκογλυφική του δραστηριότητα στην περιοχή ... .
Η δεύτερη, ΒΒ, εκθέτει ότι εργαζόταν στην εγκαλούσα εταιρεία από τον Απρίλιο του έτους 2002 μέχρι τέλη Ιουνίου 2005 κι ότι τις επιταγές, που αναφέρονται στη μήνυση, της είχε συγκεντρώσει η ίδια και γνωρίζει τις συναλλαγές ... ότι στις επιταγές που εκδίδονταν αφαιρείτο σταθερά ο τόκος 6% μηνιαίως κι ότι "ο Χ (κατηγορούμενος) είναι γνωστός στην περιοχή ... ως τοκογλύφος".
Ο τρίτος μάρτυς, ΓΓ, αναφέρεται στον τρόπο ενεργείας του κατηγορουμένου, εκθέτοντας κατά τρόπο απλό και παραστατικό ότι "... η είσπραξη των δανείων γίνεται με μεταχρονολογημένες επιταγές των δανειοδοτουμένων στις οποίες ενσωματώνεται, εκτός από το δανειζόμενο, και το ποσό των τοκογλυφικών τόκων, το οποίο, φυσικά, προεισπράττεται ... δηλαδή, εάν εξέδιδα μια επιταγή 50.000 €, θα μου έδινε στα χέρια, ως δάνειο, ποσό 35.000 €, ενώ το υπόλοιπο αναγραφόμενο στην επιταγή ποσό, θα ήταν οι εισπραττόμενοι προεξοφλητικοί τοκογλυφικοί τόκοι πέντε μηνών προς 6% μηνιαίως". Εκθέτει ακόμη ότι την ίδια τακτική ακολουθούσε ο κατηγορούμενος και με άλλους, όπως και με τον ίδιο, γι' αυτό και του έχει υποβάλλει μήνυση που εκδικάζεται στις 5-10-2009 στο Α' Τριμελές Κακουργημάτων. Πράγματι, για μία εκ των υποθέσεων με παθόντα το ΓΓ, ο ανωτέρω κατηγορούμενος παρεπέμφθη να δικαστεί για κακουργηματική τοκογλυφία με το υπ' αριθμ. 2167/2003 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ασκηθείσα δε έφεση κατά αυτού απερρίφθη με το υπ' αρ. 16/2004 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ασκηθείσα δε αναίρεση κατά αυτού απερρίφθη με την υπ' αρ. 776/2005 (σε Συμβούλιο) απόφαση του Αρείου Πάγου (βλ. στην τελευταία).
Τέλος, η μάρτυς ΔΔ εκθέτει και αυτή περί της τοκογλυφικής σχέσεως του κατηγορουμένου και των εκπροσώπων της εγκαλούσης εταιρείας και ότι ο τόκος ήταν το λιγότερο 6% το μήνα. (βλ. στις καταθέσεις των ανωτέρων μαρτύρων).
Ο κατηγορούμενος δεν ηδυνήθη να αποσείσει βασίμως την εις βάρος του κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι από τις 130 περιπτώσεις επιταγών που κατηγορείται, υπάρχουν μόνο 12 σώματα επιταγών στη δικογραφία που δεν έχουν σχέση με την τοκογλυφία. Εντούτοις, όμως, τα σώματα των επιταγών αυτών δεν μπορεί να ευρίσκονται στα χέρια των εκπροσώπων της εταιρείας, όπως δε επισημαίνει ο ΑΑ "... τις επιταγές τις έχει στα χέρια του ο κατηγορούμενος, μέρος των οποίων διακινεί μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών σε διάφορες τράπεζες και τις υπόλοιπες τις μεταβιβάζει εικονικά σε τρίτους οι οποίοι εισπράττουν τα ποσά και τα παραδίδουν στον ίδιο (κατηγορούμενο).
Επίσης, ισχυρίζεται ότι οπισθογράφησε τέσσερις (4) επιταγές εκδόσεως της εταιρείας "ΣΠΕΣΙΦΙΚ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ" συνολικού ποσού 540.000 € οι οποίες εδόθησαν στη δανείστρια της εγκαλούσης "DRACOIL ΑΕ", όπως ζήτησε η τελευταία, εγγυόμενος έτσι την οφειλή της εγκαλούσης προς την ανωτέρω εταιρεία ως φερέγγυο πρόσωπο. Ότι "με άλλα λόγια εγγυήθηκε προσωπικώς για ποσό 540.000 ευρώ υπέρ της εγκαλούσης εταιρείας και έλαβε από αυτήν προς εξασφάλιση του, ισόποσες επιταγές". Αρνείται δε τη σύναψη δανειοδοτικών συμβάσεων με αυτήν (εγκαλούσα), αν και στην απολογία του στον ανακριτή, εκθέτει ότι στο παρελθόν έχει δανείσει κι άλλους (εμμέσως δηλαδή και την εγκαλούσα), αλλά με τον τόκο της τραπέζης από το έτος 2000. Ότι τα χρήματα τα έδινε με επιταγές είτε μετρητοίς, ανάλογα. Καταλήγει δε "...έχω δανείσει και σε άλλους, ονόματα των οποίων δε θυμάμαι". Ανεξάρτητα τούτων. Κι αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι απλώς εγγυήθηκε υπέρ της εγκαλούσης γεννάται εύλογα το ερώτημα ...: Πώς δέχτηκε να εγγυηθεί για ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, όπως του ζήτησαν οι εκπρόσωπο αυτής, με την οποία απλώς γειτνίαζαν οι επιχειρήσεις τους κι έτσι "υπήρχε μια σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης", όπως εκθέτει, όταν μια τέτοια ενέργεια, κατά την κοινή εμπειρία τουλάχιστον, δεν συμβαίνει σήμερα ούτε μεταξύ στενών συγγενών. Λαμβανομένου μάλιστα υπ' όψιν ότι οι επιταγές που έλαβε ο ίδιος για εγγύηση δική του, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, προήρχοντο από μία εταιρεία που δεν είχε καμία πιστοληπτική αξιοπιστία, όπως και ο ίδιος άλλωστε αποδέχεται, ώστε να είναι εξασφαλισμένος. Διατείνεται δε ακόμη ότι κι άλλες φορές στο παρελθόν έχει εγγυηθεί υπέρ της εγκαλούσης (δηλαδή μη αξιόπιστης πιστοληπτικά εταιρείας).
Τέλος, ο κατηγορούμενος προσκομίζει την υπ' αρ. 1/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται αυτός (εκεί ενάγων) ότι είναι νόμιμος κομιστής εννέα (9) επίδικων επιταγών και ότι οι εκεί εναγόμενοι Ψ, ΑΑ κτλ, οφείλουν σε ολόκληρο ο καθένας στο ενάγοντα (κατηγορούμενο) το ποσό των 544.330 € νομιμοτόκως. Με την απόφαση, όμως, αυτή, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω οφειλή, δεν κρίνεται κατ' ανάγκην και η ανυπαρξία τοκογλυφικής σχέσεως με την εγκαλούσα εταιρεία, όπως ο κατηγορούμενος διατείνεται στους λόγους εφέσεως του. Άλλωστε, δεκάδες άλλες επιταγές, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, επιρρωνύουν τους ισχυρισμούς των εκπροσώπων της εγκαλούσης εταιρείας, οι δε ως άνω εννέα επιταγές είχαν ουσιαστικά δοθεί προς ανανέωση των λοιπών προγενεστέρων ως άνω επιταγών, που είχαν εκδοθεί από το 2002 έως το 2005, ως ανωτέρω εξετέθη. Εξ' όλων όσων εξετέθησαν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της κακουργηματικής τοκογλυφίας, πράξη για την οποία παρεπέμφθη ο κατηγορούμενος, ως η έννοια αυτής ανεπτύχθη ανωτέρω. Πρόκειται δε για κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος αυτού, ενόψει της επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως με τις δεκάδες ως άνω επιταγές που έλαβε ο κατηγορούμενος, αλλά και του οργανωμένου σχεδίου που είχε, συνισταμένου, μεταξύ άλλων, και στο ότι: Παρεμβάλλονταν συνήθως, κατ' απαίτηση του κατηγορουμένου, μεταξύ των εκπροσώπων της εγκαλούσης εταιρείας και αυτού, τρίτα πρόσωπα, έτσι ώστε να εμφανίζεται ο ίδιος ότι τις εν λόγω επιταγές δεν τις έλαβε από τους εκπροσώπους της εταιρείας αυτής, αλλά από άλλους και ότι είναι καλόπιστος τρίτος, προσπαθώντας έτσι να συγκαλύψει την εις βάρος της εγκαλούσης διαπραττομένη τοκογλυφία. Προκύπτει δε αναμφίβολα σκοπός του για πορισμό εισοδήματος εκ των ενεργειών του αυτών, από δε την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως, προκύπτει σταθερή ροπή του κατηγορουμένου για την διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος της τοκογλυφίας ως στοιχείο της προσωπικότητός του.
Ακολούθως, το ανωτέρω Συμβούλιο Εφετών εδέχθη ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις κατά του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, διά την ως άνω αξιόποινη πράξη της τοκογλυφίας κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ' εξακολούθηση και, αφού απέρριψε κατ' ουσίαν την έφεση του αναιρεσείοντος κατά του ανωτέρω βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, επεκύρωσε αυτό.
Με τις παραδοχές αυτές, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την απαιτουμένη ως άνω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ'αυτό με σαφήνεια και πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, εν σχέσει προς τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του ανωτέρω εγκλήματος, τα αποδεικτικά μέσα που θεμελιώνουν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή αυτών στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και στηρίζεται η παραπεμπτική κρίση του. Η αιτιολογία δε αυτή εκτείνεται και στην κρίση περί κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελέσεως της ανωτέρω αξιοποίνου πράξεως. Επίσης, το εν λόγω Συμβούλιο Εφετών, με τις ως άνω παραδοχές, ορθώς εφήρμοσε την διάταξη του άρθρ 404 παρ. 2 ΠΚ, την οποία δεν παρεβίασε ούτε εκ πλαγίου, με αποτέλεσμα να μη στερείται το προσβαλλόμενο βούλευμα νομίμου βάσεως. Ειδικότερα, διά την πληρότητα της αιτιολογίας, δεν ήτο αναγκαία η παράθεση επί πλέον στοιχείων, ενώ και οι αιτιάσεις περί αντιφάσεων, λογικών κενών και ασαφείας είναι αβάσιμες. Καθ'ό δε μέρος, υπό την επίκληση των ιδίων αιτιάσεων, πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του Συμβουλίου περί τα πράγματα, αυτές είναι απαράδεκτες. Επομένως, οι εκ του άρθρ. 484 παρ. 1 στοιχ. β', δ' ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι και, κατ' ακολουθία, πρέπει να απορριφθή η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθή ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω
Να απορριφθή η από 22-7-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., κατά του υπ'αριθμ. 1233/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Να καταδικασθή ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήναι 19 Οκτωβρίου 2009
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου η με αριθ. εκθ. 153/22-7-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ, στρεφόμενη κατά του με αριθ. 1233/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε κατ' ουσίαν η έφεσή του κατά του με αριθμό 3080/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, που τον παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών για να δικασθεί για την πράξη της τοκογλυφίας κατ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση. Η υπό κρίση αίτηση έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα από πρόσωπο που δικαιούται προς τούτο και κατά βουλεύματος που υπόκειται σε αναίρεση (άρθρα 463, 473 παρ.1, 474, 482 παρ.1 περ.α' και 484 παρ.1 του ΚΠοινΔ), γι αυτό πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω για την ουσιαστική βασιμότητα της.
ΙΙ. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 404 παρ. 2 εδαφ. α' του ΠΚ, τοκογλυφία διαπράττει και όποιος, κατά την παροχή δανείου ή την παράταση της προθεσμίας πληρωμής του ή την ανανέωση ή την προεξόφληση αυτού, συνομολογεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον, περιουσιακά ωφελήματα που υπερβαίνουν το κατά το νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου, κατά δε την παρ.3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ.8 εδ. β' του Ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος επιχειρεί τοκογλυφικές πράξεις του είδους των παρ.1 και 2 κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του ΠΚ, που προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2408/1996, κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος, ενώ, κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως, προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας του. Το έγκλημα της τοκογλυφίας είναι υπαλλακτικώς μικτό και ως τέτοιο, μπορεί να τελείται με τη συνομολόγηση ή με τη λήψη τοκογλυφικών ωφελημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η παραλαβή με προεξόφληση αξιόγραφων, ως και η παραλαβή αξιόγραφων που ενσωματώνουν τοκογλυφικούς τόκους, χωρίς να προσαπαιτείται να επακολουθεί και η είσπραξη του αναγραφόμενου σε αυτά ποσού. Κατ' επάγγελμα δε θεωρείται ότι πράττει ο δράστης τοκογλυφίας, όταν ενεργεί τοκογλυφικές πράξεις κατ' επανάληψη με σκοπό να ποριστεί από αυτές εισόδημα. Τούτο δε συμβαίνει στο κατ' εξακολούθηση έγκλημα (ΠΚ 98), γιατί ενυπάρχει το στοιχείο της επανειλημμένης τέλεσης ενός και του αυτού εγκλήματος, αλλά και όταν τελεί μία πράξη, αλλά από την τέλεση αυτής, ενόψει και της διάρκειας και των λοιπών περιστάσεων, που τη συνοδεύουν, προκύπτει η επιδίωξη πορισμού εισοδήματος βάσει σχεδίου. Δεν απαιτείται δε προηγούμενη καταδίκη του δράστη νια το αδίκημα αυτό. Κατά την έννοια της ίδιας διατάξεως, κατά συνήθεια τελείται η τοκογλυφία, όταν από την επανειλημμένη τέλεση αυτής συνάγεται ότι ο δράστης έχει αποκτήσει σταθερή ροπή προς διάπραξη αυτής, ως στοιχείο της προσωπικότητας του. Είναι δε επιτρεπτή η σώρευση και των δύο αυτών επιβαρυντικών περιστάσεων. Εξάλλου, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. δ' του ιδίου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες κρίθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται δε, για την πληρότητα της αιτιολογίας του βουλεύματος, η χωριστή αναφορά καθενός αποδεικτικού στοιχείου σε συνδυασμό με το τι αποδείχθηκε από το καθένα, αλλά αρκεί η γενική αναφορά τους στο σύνολο του είδους τους. Η μη ορθή εκτίμηση των αποδείξεων από το Συμβούλιο, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχέτισης δεν συνιστά λόγο αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 484 παράγραφος 1 ΚΠΔ, καθ' όσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και η κατ ουσία κρίση του Συμβουλίου. Η επιβαλλόμενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ αιτιολογία γίνεται δεκτό ότι υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ίδιου βουλεύματος και το Συμβούλιο αποδέχεται όλα τα διαλαμβανόμενα σ' αυτή, με την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή προανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί που στηρίζουν την παραπεμπτική κρίση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συμβούλιο των ιδίων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών. Πρέπει, όμως, στην πρόταση αυτή, που υιοθετεί πλήρως το Συμβούλιο, να υπάρχει αιτιολογία και για την κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια τέλεση της πράξης, όταν από το νόμο ορίζεται ως επιβαρυντική περίσταση της πράξης. Περαιτέρω, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υφίσταται όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει, όταν δικαστής δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που αποτελεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 484 παράγραφος 1 στοιχ. β' ΚΠΔ, υπάρχει και όταν η παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της απόφασης ή του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα στερείται νόμιμης βάσης.
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, που το εξέδωσε, με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέα, δέχθηκε ότι, από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, όλα τα έγγραφα, την απολογία και το απολογητικό υπόμνημα του κατηγορουμένου, προέκυψαν τα ακόλουθα κρίσιμα και ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: "Η εταιρεία με την επωνυμία EMMA GAS & OIL-Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα το ..., η οποία εκπροσωπείται από την Ψ, είχε ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία αυτοκινήτων και καυσίμων, διατηρώντας πρατήριο πωλήσεως υγρών καυσίμων στην .. στην οδό ... 1° χ/ο. Ουσιαστικός διαχειριστής και υπεύθυνος για την δραστηριότητα της εταιρίας ήταν ο ΑΑ, πατέρας της ανωτέρω Ψ. Αρχές του έτους 2002 προέκυψε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στην εταιρία και υπήρξε δυσκολία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εταιριών - προμηθευτριών πετρελαίου. Με δεδομένο ότι οι τράπεζες δεν τους χρηματοδοτούσαν πέραν ενός μικρού ορίου, αναγκάστηκαν να καταφύγουν στον δανεισμό από ιδιώτη. Έτσι, απευθύνθηκαν στον κατηγορούμενο, ο οποίος δραστηριοποιείτο επαγγελματικά στην περιοχή, διατηρώντας επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων. Μετά από σχετικές συζητήσεις τον Μάρτιο του έτους 2002 μεταξύ του κατηγορουμένου και του ΑΑ, ενεργούντος για λογαριασμό της εγκαλούσας εταιρίας, επήλθε συμφωνία, η οποία προέβλεπε την λήψη δανείου από την εγκαλούσα με δανειοδότη τον κατηγορούμενο και ειδικότερα συμφωνήθηκε η εγκαλούσα να παραδίδει στον κατηγορούμενο επιταγές έκδοσης της και εκείνος να τους δίνει μετρητά, αφού προηγουμένως είχε αφαιρέσει τον προεξοφλητικό τόκο από το ποσό, που κάθε φορά χορηγούσε και ο οποίος τόκος ήταν πέραν του νομίμου, ανερχόμενος σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως". Περαιτέρω, όπως δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών, στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, ο κατηγορούμενος χορήγησε στην νόμιμη εκπρόσωπο της ανωτέρω εταιρίας τα ποσά δανείου που αναφέρονται στις 130 περιπτώσεις που παρατίθενται στην Εισαγγελική πρόταση, στην οποία και το παρόν Συμβούλιο αναφέρεται προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων, προς κάλυψη των οποίων του παραδόθηκαν οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις αυτές επιταγές εκδόσεως της εγκαλούσας εταιρίας, για τα ποσά που αναφέρονται σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, στα οποία ήταν ενσωματωμένο το ποσό των τοκογλυφικών τόκων, που κάθε φορά απαιτούσε και λάμβανε ο αναιρεσείων, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το ποσοστό του νομίμου τόκου, που αναφέρεται σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. Σημειώνεται ότι η περίπτωση με αριθ. 30, λόγω σφάλματος κατά την εκτύπωση, πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: "Στις 17-8-2003, η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή, εκδόσεως της εγκαλούσης, με ημερομηνία εκδόσεως 17-8-2003, ποσού 22.000 €, πληρωτέα από την Τράπεζα Γενική, και της κατέβαλε, λόγω δανείου, το ποσό των 19.300 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 2.700 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.350 € τον μήνα και ποσό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 145 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο". Επίσης, οι περιπτώσεις με αριθμούς 56 και 57, για τον αυτό ως άνω λόγο, αναδιατυπώνονται ως ακολούθως: "56) Στις 15-11-2003, η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή, εκδόσεως της εγκαλούσας, με ημερομηνία εκδόσεως 25-1-2004, ποσού 35,000 €, πληρωτέα από την Τράπεζα Ελληνική, και της κατέβαλε, λόγω δανείου, το ποσό των 30.800 €, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό των 4.200 € και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 2.100 € τον μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 231 € τον μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο. 57) Στις 15-12-2003, η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή, εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία εκδόσεως 16-2-2004, ποσού 25.000 €, πληρωτέα από την Τράπεζα Ελληνική, και της κατέβαλε, λόγω δανείου, το ποσό των 22.000.€, ήτοι παρακράτησε για τόκο προεξοφλήσεως το ποσό 3.000.€ και για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι 1.500 € τον μήνα και ποσοστό επιτοκίου έξι τοις εκατό (6%) μηνιαίως, ενώ έπρεπε να παρακρατήσει το ποσό των 165 € το μήνα, ήτοι ποσοστό νομίμου επιτοκίου 0,66% τον μήνα ή 8% τον χρόνο". Περαιτέρω, "Στις 18 Ιουνίου 2005 ο κατηγορούμενος είχε εις χείρας του τις κάτωθι μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως τρίτων και των εκπροσώπων της εγκαλούσης, ως και συναλλαγματικές με την εγγύηση τους, τις οποίες είχαν παραδώσει στον κατηγορούμενο, δηλαδή: 1) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως της εταιρίας "ΑΦΟΙ ... ΟΕ" με ημερομηνία έκδοσης 5-5-2005 ποσού 34.000 € πληρωτέα υπό της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
2) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως τους την 10-6-2005 ποσού 16.500 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
3) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως τους την 10-6-2005 ποσό 90.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
4) την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως τους την 26-6-2005 ποσού 30.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
5) συν/κές συνολικού ποσού 40.000 € λήξεως 27-6-2005 εκδόσεως του κατηγορουμένου αποδοχής ..., τριτεγγυήσεως των εγκαλούντων.
6) Την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως ... την 10-6-2005 ποσού 44.000 € οπισθογραφήσεως των εγκαλούντων, πληρωτέα υπό της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
7) Την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως των εγκαλούντων την 5-7-2005 ποσού 38.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
8) Την υπ' αριθμόν ...επιταγή εκδόσεως των εγκαλούντων την 30-6-2005 ποσού 90.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
9) Την υπ' αριθμόν ... επιταγή εκδόσεως των εγκαλούντων επίσης, την 30-6-2005 ποσού 59.000 € πληρωτέα υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Επειδή, όμως, δεν κατέστη δυνατόν να εξοφλήσουν οι ανωτέρω εκπρόσωποι της εγκαλούσης εταιρείας τα εν λόγω αξιόγραφα (επιταγές και συν/κες) συνολικού ποσού 397.500 €, εζήτησαν από τον κατηγορούμενο να αντικαταστήσουν αυτές με άλλες επιταγές εκδόσεως τους, ανανεώνοντας έτσι την οφειλή τους. Ο κατηγορούμενος εδέχθη να αντικαταστήσει τις ως άνω επιταγές με άλλες των εγκαλούντων, επιβαρύνοντας τους με επιπλέον τοκογλυφικούς τόκους. Έτσι στις 18 Ιουνίου 2005 εξέδωσαν και παρέδωσαν στον κατηγορούμενο τις κατωτέρω μεταχρονολογημένες επιταγές σε αντικατάσταση των ανωτέρω. Δηλαδή: 1) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 5-8-2005 ποσού 40.300 ευρώ πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
2) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 18-7-2005 ποσού 40.520 €, πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
3) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 15-7-2005 ποσού 95.400 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
4) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 30-7-2005 ποσού 95.400 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
5) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 30-7-2005 ποσού 62.540 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
6) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 28-7-2005 ποσού 67.960 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
7) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 22-7-2005 ποσού 67.960 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
8) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσας με ημερομηνία 10-8-2005 ποσού 36.500 € πληρωτέα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και 9) την με αριθμό ... επιταγή εκδόσεως της εγκαλούσης με ημερομηνία 26-7-2005, ποσού 37.750 € πληρωτέα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Δηλαδή ο κατηγορούμενος έλαβε συνολικό ποσό 544.330 €, για ποσό δανείου 397.500 € και ειδικότερα έλαβε για τόκους ποσό 146.830 €, ήτοι ποσοστό επιτοκίου περίπου 22% μηνιαίως, ενώ έπρεπε να λάβει ποσό 5.443,29 € για 45 μέρες, ήτοι ποσοστό νομίμου τόκου 0,66% το μήνα ή 8% το χρόνο. Επομένως έλαβε πέραν του νομίμου τόκου το ποσό των (146.830-5.443,29)=141.386,71 €, υπερβαίνοντας έτσι το κατά το νόμο θεμιτό τόκο.
Τις ως άνω επιταγές, οι οποίες περιείχαν τοκογλυφικούς τόκους, ο κατηγορούμενος επιδίωξε να τις εισπράξει, καταθέτοντας σχετική αγωγή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αίτημα τη καταβολή του συνολικού ποσού 544.330€ σε βάρος των εκεί εναγομένων Ψ, ΑΑ, κλπ.
Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτουν από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων Ψ, ΑΑ, ΒΒ, ΓΓ και ΔΔ. Η πρώτη τυγχάνει νόμιμος εκπρόσωπος της εγκαλούσης εταιρείας, ο δε δεύτερος (πατέρας της), εν τοις πράγμασι εκπρόσωπος αυτής, με τον οποίον συναλλασσόταν ο κατηγορούμενος. Ο ανωτέρω μάρτυς διευκρινίζει ότι το ποσό που έχει καταβάλλει στον κατηγορούμενο, χωρίς να λάβει αποδείξεις, σύμφωνα με το ιδιόγραφο σημείωμα που προσκομίζει, ανέρχεται στο ποσό των 189.500€, επισημαίνει δε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είναι γνωστός για την τοκογλυφική του δραστηριότητα στην περιοχή ....
Η δεύτερη, ΒΒ, εκθέτει ότι εργαζόταν στην εγκαλούσα εταιρεία από τον Απρίλιο του έτους 2002 μέχρι τέλη Ιουνίου 2005 κι ότι τις επιταγές, που αναφέρονται στη μήνυση, της είχε συγκεντρώσει η ίδια και γνωρίζει τις συναλλαγές ... ότι στις επιταγές που εκδίδονταν αφαιρείτο σταθερά ο τόκος 6% μηνιαίως κι ότι "ο Χ (κατηγορούμενος) είναι γνωστός στην περιοχή ... ως τοκογλύφος".
Ο τρίτος μάρτυς, ΓΓ, αναφέρεται στον τρόπο ενεργείας του κατηγορουμένου, εκθέτοντας κατά τρόπο απλό και παραστατικό ότι "... η είσπραξη των δανείων γίνεται με μεταχρονολογημένες επιταγές των δανειοδοτουμένων στις οποίες ενσωματώνεται, εκτός από το δανειζόμενο, και το ποσό των τοκογλυφικών τόκων, το οποίο, φυσικά, προεισπράττεται ... δηλαδή, εάν εξέδιδα μια επιταγή 50.000 €, θα μου έδινε στα χέρια, ως δάνειο, ποσό 35.000 €, ενώ το υπόλοιπο αναγραφόμενο στην επιταγή ποσό, θα ήταν οι εισπραττόμενοι προεξοφλητικοί τοκογλυφικοί τόκοι πέντε μηνών προς 6% μηνιαίως". Εκθέτει ακόμη ότι την ίδια τακτική ακολουθούσε ο κατηγορούμενος και με άλλους, όπως και με τον ίδιο, γι' αυτό και του έχει υποβάλλει μήνυση που εκδικάζεται στις 5-10-2009 στο Α' Τριμελές Κακουργημάτων. Πράγματι, για μία εκ των υποθέσεων με παθόντα το ΓΓ, ο ανωτέρω κατηγορούμενος παρεπέμφθη να δικαστεί για κακουργηματική τοκογλυφία με το υπ' αριθμ. 2167/2003 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ασκηθείσα δε έφεση κατά αυτού απερρίφθη με το υπ' αρ. 16/2004 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ασκηθείσα δε αναίρεση κατά αυτού απερρίφθη με την υπ' αρ. 776/2005 (σε Συμβούλιο) απόφαση του Αρείου Πάγου (βλ. στην τελευταία).
Τέλος, η μάρτυς ΔΔ εκθέτει και αυτή περί της τοκογλυφικής σχέσεως του κατηγορουμένου και των εκπροσώπων της εγκαλούσης εταιρείας και ότι ο τόκος ήταν το λιγότερο 6% το μήνα. (βλ. στις καταθέσεις των ανωτέρω μαρτύρων).
Ο κατηγορούμενος δεν ηδυνήθη να αποσείσει βασίμως την εις βάρος του κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι από τις 130 περιπτώσεις επιταγών που κατηγορείται, υπάρχουν μόνο 12 σώματα επιταγών στη δικογραφία που δεν έχουν σχέση με την τοκογλυφία. Εντούτοις, όμως, τα σώματα των επιταγών αυτών δεν μπορεί να ευρίσκονται στα χέρια των εκπροσώπων της εταιρείας, όπως δε επισημαίνει ο ΑΑ "... τις επιταγές τις έχει στα χέρια του ο κατηγορούμενος, μέρος των οποίων διακινεί μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών σε διάφορες τράπεζες και τις υπόλοιπες τις μεταβιβάζει εικονικά σε τρίτους οι οποίοι εισπράττουν τα ποσά και τα παραδίδουν στον ίδιο (κατηγορούμενο).
Επίσης, ισχυρίζεται ότι οπισθογράφησε τέσσερις (4) επιταγές εκδόσεως της εταιρείας "ΣΠΕΣΙΦΙΚ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ" συνολικού ποσού 540.000€ οι οποίες εδόθησαν στη δανείστρια της εγκαλούσης "DRACOIL ΑΕ", όπως ζήτησε η τελευταία, εγγυόμενος έτσι την οφειλή της εγκαλούσης προς την ανωτέρω εταιρεία ως φερέγγυο πρόσωπο. Ότι "με άλλα λόγια εγγυήθηκε προσωπικώς για ποσό 540.000 ευρώ υπέρ της εγκαλούσης εταιρείας και έλαβε από αυτήν προς εξασφάλιση του, ισόποσες επιταγές". Αρνείται δε τη σύναψη δανειοδοτικών συμβάσεων με αυτήν (εγκαλούσα), αν και στην απολογία του στον ανακριτή, εκθέτει ότι στο παρελθόν έχει δανείσει κι άλλους (εμμέσως δηλαδή και την εγκαλούσα), αλλά με τον τόκο της τραπέζης από το έτος 2000. Ότι τα χρήματα τα έδινε με επιταγές είτε μετρητοίς, ανάλογα. Καταλήγει δε "... έχω δανείσει και σε άλλους, ονόματα των οποίων δε θυμάμαι". Ανεξάρτητα τούτων. Κι αν ακόμη ήθελε γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι απλώς εγγυήθηκε υπέρ της εγκαλούσης γεννάται εύλογα το ερώτημα ..: Πώς δέχτηκε να εγγυηθεί για ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, όπως του ζήτησαν οι εκπρόσωπο αυτής, με την οποία απλώς γειτνίαζαν οι επιχειρήσεις τους κι έτσι "υπήρχε μια σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης", όπως εκθέτει, όταν μια τέτοια ενέργεια, κατά την κοινή εμπειρία τουλάχιστον, δεν συμβαίνει σήμερα ούτε μεταξύ στενών συγγενών. Λαμβανομένου μάλιστα υπ' όψιν ότι οι επιταγές που έλαβε ο ίδιος για εγγύηση δική του, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, προήρχοντο από μία εταιρεία που δεν είχε καμία πιστοληπτική αξιοπιστία, όπως και ο ίδιος άλλωστε αποδέχεται, ώστε να είναι εξασφαλισμένος. Διατείνεται δε ακόμη ότι κι άλλες φορές στο παρελθόν έχει εγγυηθεί υπέρ της εγκαλούσης (δηλαδή μη αξιόπιστης πιστοληπτικά εταιρείας).
Τέλος, ο κατηγορούμενος προσκομίζει την υπ' αρ. 1/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται αυτός (εκεί ενάγων) ότι είναι νόμιμος κομιστής εννέα (9) επίδικων επιταγών και ότι οι εκεί εναγόμενοι Ψ, ΑΑ κτλ, οφείλουν σε ολόκληρο ο καθένας στο ενάγοντα (κατηγορούμενο) το ποσό των 544.330 € νομιμοτόκως. Με την απόφαση, όμως, αυτή, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω οφειλή, δεν κρίνεται κατ' ανάγκην και η ανυπαρξία τοκογλυφικής σχέσεως με την εγκαλούσα εταιρεία, όπως ο κατηγορούμενος διατείνεται στους λόγους εφέσεως του. Άλλωστε, δεκάδες άλλες επιταγές, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, επιρρωνύουν τους ισχυρισμούς των εκπροσώπων της εγκαλούσης εταιρείας, οι δε ως άνω εννέα επιταγές είχαν ουσιαστικά δοθεί προς ανανέωση των λοιπών προγενεστέρων ως άνω επιταγών, που είχαν εκδοθεί από το 2002 έως το 2005, ως ανωτέρω εξετέθη. Εξ' όλων όσων εξετέθησαν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της κακουργηματικής τοκογλυφίας, πράξη για την οποία παρεπέμφθη ο κατηγορούμενος, ως η έννοια αυτής ανεπτύχθη ανωτέρω. Πρόκειται δε για κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος αυτού, ενόψει της επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως με τις δεκάδες ως άνω επιταγές που έλαβε ο κατηγορούμενος, αλλά και του οργανωμένου σχεδίου που είχε, συνισταμένου, μεταξύ άλλων, και στο ότι: Παρεμβάλλονταν συνήθως, κατ' απαίτηση του κατηγορουμένου, μεταξύ των εκπροσώπων της εγκαλούσης εταιρείας και αυτού, τρίτα πρόσωπα, έτσι ώστε να εμφανίζεται ο ίδιος ότι τις εν λόγω επιταγές δεν τις έλαβε από τους εκπροσώπους της εταιρείας αυτής, αλλά από άλλους και ότι είναι καλόπιστος τρίτος, προσπαθώντας έτσι να συγκαλύψει την εις βάρος της εγκαλούσης διαπραττομένη τοκογλυφία. Προκύπτει δε αναμφίβολα σκοπός του για πορισμό εισοδήματος εκ των ενεργειών του αυτών, από δε την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως, προκύπτει σταθερή ροπή του κατηγορουμένου για την διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος της τοκογλυφίας ως στοιχείο της προσωπικότητός του". Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Συμβούλιο Εφετών, έκρινε, ότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, ορθώς αποφάνθηκε με το 3030/2008 βούλευμα ότι προέκυπταν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του αναιρεσείοντος, για την πράξη της τοκογλυφίας κατ' εξακολούθηση, με τη μορφή συνομολόγησης τοκογλυφικών ωφελημάτων, που υπερβαίνουν το κατά νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου, τελεσθείσα από υπαίτιο που ενεργεί τέτοιες πράξεις, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, ήτοι για παράβαση των άρθρων 13 στ., 98, 404 παράγραφος 2α, 3 ΠΚ και τον παρέπεμψε συνακόλουθα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για να δικασθεί ως υπαίτιος της πράξης αυτής και απέρριψε την εκ μέρους του ασκηθείσα έφεση. Με τις άνω παραδοχές το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καθ' όσον με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, σχετικά με την αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη της τοκογλυφίας κατ' εξακολούθηση με την μορφή συνομολογήσεως τοκογλυφικών ωφελημάτων, που υπερβαίνουν το κατά νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου, τελεσθείσα από υπαίτιο που ενεργεί τέτοιες πράξεις και κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με αναφορά στα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα εν λόγω περιστατικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναλυτική παράθεσή τους καθώς και μνεία του τι προέκυψε από καθένα από αυτά, παρότι αναφέρει το τι προέκυψε από τις καταθέσεις των κατονομαζομένων μαρτύρων, τις σκέψεις και τους συλλογισμούς από τους οποίους έκρινε ότι αυτά υπάγονται στις εκτεθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 στ', 98, 404 παρ. 2α, 3, τις, οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου, με ασαφείς ή ελλιπείς ή αντιφατικές παραδοχές ή διατάξεις και έκρινε ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο για να δικασθεί ως υπαίτιος της ανωτέρω πράξεως, όπως αυτή περιγράφεται, κατά τα αντικειμενικά και υποκειμενικά της στοιχεία, ανωτέρω. Ειδικότερα: Η καθολική αναφορά του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών στην ενσωματωμένη στο Βούλευμα Εισαγγελική πρόταση, ήταν επιτρεπτή, αφού, στην τελευταία, εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την προανάκριση και την κυρία ανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονταν αυτά, καθώς και οι σκέψεις και οι συναφείς συλλογισμοί που στήριζαν την παραπεμπτική κρίση, με συνέπεια, το βούλευμα, να έχει την εκ των άρθρων 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Επίσης το Συμβούλιο απάντησε και αντίκρουσε τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς του αναιρεσείοντος και τα υπερασπιστικά αυτού επιχειρήματα. Με τις παραδοχές αυτές το Συμβούλιο δέχθηκε συνδρομή στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος όλων των ανωτέρω στοιχείων για την θεμελίωση υποκειμενικώς και αντικειμενικώς σε βάρος του της πράξεως της κακουργηματικής τοκογλυφίας, προσδιορίζοντας αυτά με την παραδοχή των αναγκαίων προς τούτο στοιχείων (ποσοστό νομίμου τόκου, ονομαστική αξία των επιταγών, το ποσό των τοκογλυφικών τόκων που ενσωμάτωνε αυτή, το ποσό του δανείου, το ποσοστό του νομίμου τόκου που έπρεπε να ληφθεί και εκείνο που λήφθηκε, την ονομαστική αξία των επιταγών που παραδόθηκαν σε αντικατάσταση των επιταγών και συναλλαγματικών που δεν μπόρεσε να πληρώσει η εγκαλούσα εταιρία, τις οποίες απαίτησε ο αναιρεσείων για να παράσχει στην εταιρία νέα προθεσμία πληρωμής της οφειλής της, ανανεώνοντας αυτή και ποσοστό τοκογλυφικού τόκου που απαίτησε και έλαβε για την ανανέωση της οφειλής). Επίσης, από τις ανωτέρω παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως, προκύπτουν τα στοιχεία που προσδίδουν κακουργηματικό χαρακτήρα στην πράξη του αναιρεσείοντος, αφού, από τις παρατιθέμενες πάρα πολλές περιπτώσεις τοκογλυφικών δανείων με τον ανωτέρω τρόπο, ως και ανανεώσεως της οφειλής της εγκαλούσας εταιρίας με την απαίτηση και λήψη από αυτόν τοκογλυφικών τόκων, προκύπτει συνδρομή, στο πρόσωπό του, του στοιχείου της επανειλημμένης τέλεσης της πράξεως, από το οποίο και συνήγαγε την κατ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση, αφού δέχεται επί πλέον και το στοιχείο του σκοπού πορισμού εισοδήματος από την τέλεση του εν λόγω εγκλήματος, αλλά και την σταθερή ροπή του αναιρεσείοντος για την διάπραξη του εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν χρειάζεται δε, για την πληρότητα της αιτιολογίας, να σχολιάζονται αναλυτικά, το μεν το περιεχόμενο των καταθέσεων των μαρτύρων που αναφέρονται στο σκεπτικό του βουλεύματος και να γίνεται αξιολογική συσχέτιση μεταξύ τους, το δε των εγγράφων που έλαβε υπόψη και εκτίμησε το Συμβούλιο, χωρίς να προκύπτει ότι δεν έλαβε υπόψη ούτε εκτίμησε ορισμένα από αυτά, για να καταλήξει στην ανωτέρω κρίση, ούτε να αντικρούονται και να απορρίπτονται αιτιολογημένα όλα τα κατ ιδίαν υπερασπιστικά επιχειρήματα του αναιρεσείοντος, όπως αβάσιμα αυτός υποστηρίζει, αν και, όπως λέχθηκε, το Συμβούλιο αντέκρουσε αιτιολογημένα ορισμένα από αυτά. Ειδικότερα, για τις επί μέρους αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, πρέπει να παρατηρηθούν τα εξής: α) Δεν χρειαζόταν για την πληρότητα της αιτιολογίας να μνημονεύεται ο τρόπος με τον οποίο χορήγησε αυτός τα αναφερόμενα στο σκεπτικό δάνεια, πολύ μεγάλου συνολικού ποσού, το οποίο και καταδεικνύει την, κατά τις παραδοχές της αποφάσεως του Εφετείου, βαρύτητα της πράξεως του. β) Δεν χρειαζόταν να εξειδικεύεται, αν οι αναφερόμενες στο σκεπτικό επιταγές που εξέδωσε η εγκαλούσα εταιρία και απαίτησε, κατά τις παραδοχές του Συμβουλίου Εφετών και του παραδόθηκαν ο αναιρεσείων, είχαν ως λήπτη αυτόν ή άλλο άτομο ή δεν είχε συμπληρωθεί το όνομα του λήπτη, αφού το Συμβούλιο δέχεται ότι, μεταξύ του αναιρεσείοντος και της εγκαλούσας εταιρίας, συνήθως παρεμβάλλονταν τρίτα πρόσωπα, σε τρόπο ώστε αυτός να εμφανίζεται ως καλόπιστος κομιστής από οπισθογράφηση των επιταγών, των οποίων και δεν τύγχανε ο λήπτης, με την έννοια ότι δεν αναφερόταν ως το άτομο σε διαταγή του οποίου και εκδόθηκαν από την εγκαλούσα εταιρία και τούτο έγινε, κατ απαίτησή του, για να συγκαλύψει την τοκογλυφική σε βάρος της εταιρίας επί μεγάλο χρονικό διάστημα δράση του και για να μη υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο της παραδόσεως σ αυτόν των επιταγών και την σύνδεσή του απ ευθείας με την εγκαλούσα εταιρία, για την έλλειψη του οποίου και μέμφεται την προσβαλλομένη απόφαση. γ) Δεν ήταν απαραίτητο, για την πληρότητα της αιτιολογίας, να προσδιορίζεται στο σκεπτικό, πότε με ποιο τρόπο και για ποια αιτία βρέθηκαν στα χέρια του αναιρεσείοντος τα αξιόγραφα που αναφέρονται σ αυτό, τα οποία, όπως ανελέγκτως δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών, είχε στα χέρια του στις 18-6-2005 και αντικαταστάθηκαν με τις εκεί αναφερόμενες και εξατομικευόμενες εννέα (9) επιταγές που απαίτησε και του παραδόθηκαν ο αναιρεσείων, λαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό τα προσδιοριζόμενα στο βούλευμα τοκογλυφικά οφέλη, που συνίσταντο στο προσδιοριζόμενο ποσό τοκογλυφικών τόκων, που, κατά τους υπολογισμούς του Συμβουλίου, ανήλθαν σε ποσοστό 22% και στο συνολικό ποσό των 141.386,71 € μόνο για την περίπτωση αυτή των εννέα (9) επιταγών. Ούτε χρειαζόταν να προσδιορίζεται στο σκεπτικό αν οι επιταγές που δεν κατέστη δυνατόν, κατά τις παραδοχές του Συμβουλίου, να πληρωθούν στις 18-6-2005, εμφανίσθηκαν προς πληρωμή και δεν πληρώθηκαν ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων, αφού, κάτι τέτοιο δεν απαιτείται για την στοιχειοθέτηση, σε βαθμό σοβαρών ενδείξεων ενοχής, στο δικονομικό αυτό στάδιο της υποθέσεως, της πράξεως για την οποία παραπέμπεται ο αναιρεσείων, αρκούσης προς τούτο της παραδοχής ότι απαίτησε και έλαβε για την ανανέωση της οφειλής των 397.500 €, ποσό 544.330 €, δηλαδή επιπλέον 146.830 €, ήτοι ποσοστό 22%, μηνιαίως, δεδομένου ότι, με βάση τις φερόμενες ημερομηνίες εκδόσεως των επιταγών, οι οποίες και τούτο δεν συνιστά αντιφατική παραδοχή ήταν ευλόγως μεταγενέστερες εκείνης της 18-6-2005, κατά την οποία και έπρεπε να γίνει η πληρωμή των αξιογράφων που ανανεώθηκαν, η προθεσμία πληρωμής του χρέους που παρασχέθηκε με την ανανέωσή του ήταν 45 ημέρες, όπως σαφώς δέχεται το Συμβούλιο της ουσίας, κατά μέσο όρο, χωρίς να πάσχει η κρίση του αυτή από έλλειψη αιτιολογίας, δηλαδή, με βάση εκείνες που μεσολαβούν, μεταξύ της 18/6 και των ημερομηνιών φερομένης εκδόσεως των 9 επιταγών, που κυμαίνονται μεταξύ 15/7, 16/7, 18/7/, 22/7, 26/7, 28/7, 30/7, 5/8/ και 10/8/2005, ενώ έπρεπε να λάβει, για την προθεσμία αυτή και με βάση το αναφερόμενο νόμιμο επιτόκιο από 8%, ποσό 5.443,29 € και απαίτησε και έλαβε πέραν του κατά νόμο θεμιτού τόκου ποσό (146.830 - 5.443,29) 141.386,71€.
Συνεπώς οι από το άρθρο 484 παρ. 1 β και δ ΚΠΔ πρώτος και δεύτερος λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ως και εκ πλαγίου παράβαση αυτών, τυγχάνουν αβάσιμοι. Όλες οι λοιπές, σε σχέση με τους παραπάνω λόγους, διαλαμβανόμενες στην κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως αιτιάσεις, υπό την επίφαση ελλείψεως αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβασης των ανωτέρω διατάξεων, πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Συμβουλίου της ουσίας, ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και είναι γι' αυτό, κατά τα ανωτέρω, απορριπτέες ως απαράδεκτες.
Εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος της αναιρέσεως, πρέπει αυτή να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την 153/22-7-2009 αίτηση του Χ για αναίρεση του υπ` αριθμ. 1233/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και,
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) €.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2010. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου 2010.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή