Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1011 / 2015    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτο αναιρέσεως.
Περίληψη:
Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο από της καταχώρησής της στο οικείο βιβλίο και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1011/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Βασίλειο Καπελούζο, Πάνο Πετρόπουλο και Δημήτριο Γεώργα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου Γ. Σ. του Σ., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 92, 93, 94, 95/2014 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ν. Β. του Ι..
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Αυγούστου 2014 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 880/2014.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Θεοφανίας Κοντοθανάση με αριθμό 60/27.5.2015, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ.1 και 513 παρ.1 του ΚΠΔ, την με αριθ. εκθέσεως 57/11.2.2014 αίτηση του Γ. Σ. του Σ. και της Δ., κρατούμενου του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, για αναίρεση της με αριθ. 92, 93, 94, 95/2014 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή καθείρξεως (16) ετών και συνολική χρηματική ποινή 1200 ευρώ για τις πράξεις: 1) της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, 2) παράνομης οπλοφορίας, 3) της οπλοχρησίας, 4) της παράνομης κατοχής όπλου και 5) της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, εκθέτω δε τα ακόλουθα: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 473παρ.1 και 507παρ.1 εδ. α’ του ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, όταν ο κατηγορούμενος είναι παρών κατά την απαγγελία της τελεσίδικης απόφασης, είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 του πιο πάνω κώδικα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ.1 του ΚΠΔ όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, ή ασκήθηκε εκπροθέσμως, το αρμόδιο να κρίνει επ’ αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), μετά από πρόταση του Εισαγγελέα και, αφού ακούσει τους τυχόν εμφανισθέντες διαδίκους, καλούμενους προς τούτο, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος βουλεύματος ή αποφάσεως και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Βέβαια, κατά την συναγομένη από το άρθρο 255 Α.Κ. γενική αρχή του δικαίου ότι κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα, ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλεστεί στην αίτηση αναιρέσεως τον λόγο εξ αιτίας του οποίου κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκησή της, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τέλος, κατά το άρθρο 513 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 476 παρ.1 ΚΠΔ, όταν η αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Στην προκειμένη περίπτωση, η προσβαλλόμενη με την αναίρεση, με αριθμό 92,93,94,95/2014 απόφαση του Α’ Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, δημοσιεύθηκε με παρόντα τον αναιρεσείοντα στις 24.2.2014 και καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο στις 7.4.2014 η κρινόμενη δε αίτηση αναιρέσεως αυτού ασκήθηκε στις 6.8.2014, ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, στο οποίο ήταν ο ίδιος κρατούμενος, δηλαδή μετά την πάροδο της κατά νόμο 10ήμερης προθεσμίας, χωρίς σ’ αυτήν να επικαλείται, ανωτέρα βία, ή ανυπέρβλητο κώλυμα που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση Ακολούθως, πρέπει να απορριφθεί η αναίρεση ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 παρ. 1, 583 παρ.1 ΚΠΔ). Για τους λόγους αυτούς Προτείνεται: Ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη η με αριθ. εκθέσεως 57/6.8.2014 αίτηση του Γ. Σ. του Σ. και της Δ., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού για αναίρεση της με αριθμ. 92,93,94,95/2014 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών και Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα, από διακόσια πενήντα ευρώ (250) σε βάρος του αναιρεσείοντος. Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Θεοφανία Κοντοθανάση".
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 1,2,3 ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την παρ. 3. Η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 507 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ, η προθεσμία για την αναίρεση ορίζεται από το άρθρο 473 και κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α ΚΠΔ, αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. Ως περίπτωση δε απαραδέκτου του ενδίκου μέσου προβλέπεται από το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και όταν τούτο ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Εκπρόθεσμο δε ένδικο μέσο επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επιτρεπτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, με την με αριθμ. 92,93,94,95/2014 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, που εκδόθηκε παρόντος του ιδίου του κατηγορουμένου, μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος καταδικάστηκε, σε δεύτερο βαθμό, σε ποινή κάθειρξης δέκα έξι ετών, η απόφαση δε αυτή, που δημοσιεύθηκε στις 24-2-2014, όπως προκύπτει από την από 7-4-2014 βεβαίωση του γραμματέα του άνω δικαστηρίου, καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο οικείο βιβλίο του άνω Εφετείου στις 7-4-2014 με αρ. βιβλίου 75, οπότε και άρχισε η προθεσμία της αναίρεσης.
Όμως ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε την κρινόμενη με αρ. εκθ. 57/6-8-2014 αναίρεσή του, στις 6-8-2014, όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού, όπου εκρατείτο, χωρίς ο αναιρεσείων να επικαλείται κάποιο λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί την άνω εκπρόθεσμη, πολύ μετά το δεκαήμερο από της καταχώρησης, άσκηση της αναίρεσής του.
Συνεπώς, εφόσον ειδοποιήθηκε ο ορισθείς αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως προκύπτει από την επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα στο φάκελο της δικογραφίας, να παραστεί στο παρόν συμβούλιο κατά τη σημερινή δικάσιμο για να εκθέσει τις απόψεις του περί του άνω απαραδέκτου και δεν παρέστη, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη (αρθρ. 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1α του ΚΠΔ) και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αρ. εκθ. 57/6-8-2014 αίτηση του Γ. Σ. του Σ. περί αναιρέσεως της με αρ. 92,93,94,95/2014 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου 2015. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή