Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 122 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παίγνια ηλεκτρονικά, Πρακτικά απόφασης.
Περίληψη:
Αβάσιμος ο λόγος της δήλωσης του Εισαγγελέα για αναίρεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως λόγω απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι από το επίσημο αντίγραφο σε φωτοτυπία της προσκομιζόμενης και υπάρχουσας στη δικογραφία, σελίδας του πινακίου της κρίσιμης δικασίμου, προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή της κατηγορουμένης και από προφανή παραδρομή του γραμματέα δεν αναγράφηκε στα πρακτικά η πρόταση κατά την καθαρογραφή και από αβλεψία του θεωρήσαντος τα πρακτικά και υπογράφοντος αυτά προέδρου του δικάσαντος Δικαστηρίου, δεν διορθώθηκε η παράλειψη αυτή.
Αριθμός 122/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2011, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί αναιρέσεως της 16760/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με κατηγορούμενη την Ρ. Σ. του Σ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Άρτεμις Αναστασιάδου και πολιτικώς ενάγοντα τον Γ. Π. του Ι., κάτοικο ..., που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Νινόπουλο.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 17/29.4.2011 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίας Σταμάτη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 558/2011.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τους δικηγόρους των διαδίκων που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 505 παρ.2 του ΚΠοινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης μέσα στην προθεσμία του άρθρου 479 παρ.2, δηλαδή μέσε σε τριάντα ημέρες από την καταχώρηση της απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 του ΚΠΔ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση για κάθε απόφαση, αθωωτική ή καταδικαστική, οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ.1 ΚΠΔ, μεταξύ των οποίων και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 171) κατά το στοιχ. Α' του αυτού άρθρου και παραγράφου.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την, από 29 Απριλίου 2011 ενώπιον του γραμματέα του Αρείου Πάγου δήλωσή του, για την οποία συντάχθηκε η με αριθμό 17/2011 έκθεση, δήλωσε ότι ασκεί εμπρόθεσμα, νομότυπα και παραδεκτά αναίρεση κατά της υπ' αριθμ. 16760/3.3.2011 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δια της οποίας αθωώθηκε η Ρ. Σ. του Σ., της κατηγορίας της υπεξαίρεσης (υφαίρεσης), για απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα κατά την διαδικασία στο ακροατήριο (κατ' άρθρο 171§ιδ, 32, 138, 510§1Α ΚΠΔ). Αυτή (δήλωση) έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα και πρέπει να ερευνηθεί.
Όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη με αριθμό 16.760/2011 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία, για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου παραδεκτά επισκοπείται από το Δικαστήριο αυτό, το δικάσαν Δικαστήριο κήρυξε την κατηγορουμένη αθώα του ότι: "Στα Βριλήσσια Αττικής την 2.8.2005 αφαίρεση από την κατοχή άλλου και ειδικότερα του εγκαλούντα εν διαστάσει συζύγου της, Γ. Π. του Ι., κατοίκου ..., ξένο ολικά κινητό πράγμα, η αξία του οποίου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα. Συγκεκριμένα αφαίρεση από το γραφείο του ανωτέρω εν διαστάσει συζύγου της Γ. Π. το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, η αξία δε του ως άνω χρηματικού ποσού είναι ιδιαίτερα μεγάλη".
Στην κρινόμενη υπόθεση, με τον μοναδικό λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως, που ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να θεμελιώσει τη βασιμότητα του λόγου αυτής, επικαλείται ότι επήλθεν απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, από το ότι το δικαστήριο κατέληξε στην ως άνω απαλλακτική για την κατηγορουμένη κρίση, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας επί της ενοχής ή όχι αυτής.
Ο στηριζόμενος στο άρθρο 510§1 στοιχ.Α' λόγος της αναιρέσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, είναι αβάσιμος κατ' ουσία και πρέπει να απορριφθεί διότι, όπως προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων της δικογραφίας, τα οποία, παραδεκτά επισκοπούνται από το Δικαστήριο αυτό για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου και ειδικότερα, από τη, σε επίσημο φωτοτυπικό αντίγραφο, προσκομιζόμενη σελίδα του πινακίου της κρίσιμης (3.3.2011) συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, η Εισαγγελέας στην κρινόμενη υπόθεση, πρότεινε την ενοχή της κατηγορουμένης. Η μη αναγραφή της πρότασης αυτής στα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης κατά την καθαρογραφή, οφείλεται σε προφανή παραδρομή του Γραμματέα, που μετείχε στη σύνθεση του Δικαστηρίου στη δίκη εκείνη και στη συνέχεια, σε αντίστοιχη αβλεψία του θεωρήσαντος και υπογράψαντος τα πρακτικά αυτά, Προέδρου του Δικαστηρίου εκείνου. Πράγματι από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, προκύπτει (σελ. 11 σειρά 6 και 7) ότι η Εισαγγελέας αφού έλαβε και πάλι το λόγο και αφού ανέπτυξε την κατηγορία πρότεινε να κηρυχθεί η κατηγορουμένη ...". Το γεγονός ότι δεν γίνεται μνεία περί της ενοχής ή μη της κατηγορουμένης, δεν αναιρεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, η οποία σε κάθε περίπτωση προκύπτει και από το μνημονευθέν ως άνω φωτοτυπικό αντίγραφο από το πινάκιο της 3.3.2011 κατά την οποία συζητήθηκε η υπόθεση εκείνη και ως εκ τούτου να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της συνδρομής της εισαγγελικής προτάσεως.
Κατόπιν αυτών, πρέπει να απορριφθεί και η αίτηση-δήλωση, ως κατ' ουσίαν αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 29 Απριλίου 2011 (υπ' αριθμ. πρωτ. έκθεση-δήλωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώπιον του Γραμματέα του Αρείου Πάγου 17/2011) αίτηση-δήλωση, για αναίρεση της με αριθμό 16760/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2011.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή