Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1374 / 2013    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από τα καθήκοντά του σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ, η οποία αφορά αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για κανονισμό αρμοδιότητας επί μηνύσεως κατά εισαγγελικού λειτουργού, για λόγους ευπρέπειας, συνισταμένους στο ότι, κατά το παρελθόν, ο μηνυτής είχε ασκήσει κατ' αυτού αγωγή κακοδικίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1374/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Χρυσούλα Παρασκευά (σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 26, 34, 49/2013 αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου) και Βασίλειο Καπελούζο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την από 16 Oκτωβρίου 2013 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Π. Π., που αφορά τη μη συμμετοχή του στη σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 9.10.2013 η υπ' αριθμ. πρωτ. 168107/13.6.2013 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας επί μηνύσεως του Ι. Π. Β., κατά του εισαγγελικού λειτουργού Ι. Σ..

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη με αριθμό 210 και ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Ι. Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΠΔ , ενώπιον του Δικαστηρίου Σας που συνεδριάζει ως Συμβούλιο, την από 16 Οκτωβρίου 2013 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Π. Π. και εκθέτω τα ακόλουθα: ΙΙ. Σύμφωνα με το αρ. 23 ΚΠΔ οι δικαστές οφείλουν να δηλώσουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου τους τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους. Η αποχή του δικαστικού λειτουργού από την άσκηση των καθηκόντων του επιβάλλεται και όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ευπρεπείας καίτοι δεν συντρέχουν ευθέως λόγοι αποκλεισμού (αρ. 14) ή λόγοι εξαιρέσεως (αρ. 15). Ως σοβαροί λόγοι ευπρεπείας μπορεί να θεωρηθούν εκείνοι που μπορεί να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των διαδίκων για το απολύτως αντικειμενικό, απροκατάληπτο και αδιάβλητο της κρίσεως τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται, εκτός των άλλων, που δικαιολογούν την αποχή η άσκηση αγωγής κακοδικίας του διαδίκου κατά του δικαστή (ΑΠ 441/2013, ΑΠ 15/2011, ΑΠ 2099/2008). Η αίτηση αποχής μέλους του Αρείου Πάγου κρίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΠΔ, από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε Συμβούλιο. III. Στη προκειμένη περίπτωση με την παραπάνω αίτηση αποχής του προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ο αιτών Αρεοπαγίτης Πάνος Πετρόπουλος ζητά να απόσχει από την σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου , όπου έχει εισαχθεί η 182/23-9-2013 πρόταση μας για κανονισμό αρμοδιότητας με αφορμή έγκληση του Ι. Β. κατά του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ι. Σ., επειδή ο παραπάνω εγκαλών Ι. Β. έχει υποβάλει κατ' αυτού (Π. Πετρόπουλου) αγωγή κακοδικίας. Επειδή η αίτηση αυτή είναι παραδεκτή και βάσιμη στην ουσία της πρέπει να γίνει δεκτή.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω να γίνει δεκτή η από 16-10-2013 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Π. Π. από την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος της συνθέσεως του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου όπου έχει εισαχθεί η 182/23-9-2013 πρόταση μας για κανονισμό αρμοδιότητας με αφορμή έγκληση του Ι. Β. κατά του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ι. Σ.. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 16.10.2013 δήλωση, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, ο Αρεοπαγίτης Πάνος Πετρόπουλος δηλώνει ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας του επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την εκδίκαση της υπ' αριθ. πρωτ. 168107/13.6.2013 αιτήσεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών περί κανονισμού αρμοδιότητας επί μηνύσεως του Ι. Π. Β. κατά του εισαγγελικού λειτουργού Ι. Σ., που έχει προσδιοριστεί να δικαστεί στο εν λόγω Ζ' Ποινικό Τμήμα, της συνθέσεως του οποίου είναι μέλος, κατά τη δικάσιμο της 9.10.2013, καθόσον ο ως άνω μηνυτής, κατά το παρελθόν, είχε ασκήσει κατ'αυτού αγωγή κακοδικίας. Η δήλωση αυτή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο, κατά το άρθρο 23 παρ.4 του ΚΠοινΔ, και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3 του ΚΠοινΔ, εκτός των στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα αναγραφομένων λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και του στο επόμενο άρθρο 15 εδ.1 λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας την επιβάλλουν. Ο όρος "ευπρέπεια" περιέχει κρίση αντικειμενική, ενώ η "ευθιξία" είναι ιδιότητα του ατόμου. Η εξαντλητική απαρίθμηση των σοβαρών λόγων ευπρεπείας είναι αδύνατη γιατί το εάν και πότε υπάρχουν τέτοιοι λόγοι είναι ζήτημα πραγματικό, για το οποίο θα κρίνει κάθε φορά το αρμόδιο Δικαστήριο ή Συμβούλιο, που επιλαμβάνεται του θέματος, κατά τις κρατούσες δεοντολογικές αντιλήψεις. Γενικά τέτοιοι λόγοι ευπρεπείας συντρέχουν, όταν η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού στην εκδίκαση συγκεκριμένης υποθέσεως μπορεί να δώσει αφορμή σε δυσμενές για αυτόν σχόλιο για την αντικειμενική και ανεπηρέαστη, από ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε, διερεύνησή της, σε τρόπο ώστε να τίθεται σε αμφιβολία η ελεύθερη και μη προκατειλημμένη κρίση του. Η άποψη αυτή συμπορεύεται και με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, με την οποία καθιερώνεται "το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη", όχι με την έννοια της ορθότητας της αποφάσεως, αλλά της έγκαιρης, ουσιαστικής και αδιάβλητης υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγής της δίκης, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. Μία από τις εγγυήσεις αυτές είναι η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον εθνικό νόμο.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα, ενώπιον του παρόντος Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, μέλος της συνθέσεως του οποίου είναι και ο δηλών δικαστικός λειτουργός, εκκρεμεί και έχει προσδιοριστεί προς εκδίκαση, κατά την δικάσιμο της 9-10-2013, η υπ' αριθ. πρωτ. 168107/13.6.2013 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών περί κανονισμού αρμοδιότητας επί μηνύσεως του Ι. Π. Β. κατά του εισαγγελικού λειτουργού Ι. Σ.. Κατά τη διάσκεψη επί της υποθέσεως, ο ως άνω δικαστικός λειτουργός διαπίστωσε ότι ο μηνυτής Ι. Β., κατά το παρελθόν, είχε ασκήσει αγωγή κακοδικίας κατ' αυτού. Υφίστανται, λοιπόν, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, κατά την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 του ΚΠοινΔ, που επιβάλλουν να απόσχει ο εν λόγω δικαστικός λειτουργός από την άσκηση των καθηκόντων του, ως μέλους της συνθέσεως κατά την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως. Μετά από αυτά, η κρινόμενη δήλωση αποχής πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ την από 16.10.2013 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Π. Π..
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός δεν θα συμμετάσχει στη σύνθεση του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που θα εκδικάσει την υπ' αριθ. πρωτ. 168107/13.6.2013 αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών περί κανονισμού αρμοδιότητας επί μηνύσεως του Ι. Π. Β. κατά του εισαγγελικού λειτουργού Ι. Σ..
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή