Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1346 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπεξαίρεση, Απαράδεκτη συζήτηση.
Περίληψη:
Υπεξαίρεση από στρατιωτικό υπόλογο. Άρθρα 147 ΣΠΚ και 375 ΠΚ. Ο Άρειος Πάγος πρέπει, κατά τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 4 εδαφ. α, β, γ του νέου Ν. 4198/11-10-2013, να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αναίρεσης, αφού δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα επ' αυτής απόφαση, ώστε κατά την προαναφερθείσα ρητή πρόβλεψη του νόμου να εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετική πράξη με την οποία θα παραγράφει υφ' όρον την επιβληθείσα ποινή και θα τεθεί από αυτόν στο αρχείο η υπόθεση, μέχρι να περάσει το τιθέμενο χρονικό όριο της μη νέας καταδίκης του αναιρεσείοντος σε ποινή φυλάκισης ανώτερη των έξι μηνών, για νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, τελεσθείσα μέχρι 11-10-2015.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1346/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Χρυσούλα Παρασκευά και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου Θ. Π. του Σ., κατοίκου ... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη Μαρκαναστασάκη, περί αναιρέσεως της 197/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών.
Το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Μαρτίου 2013 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 463/2013.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 4 του Ν. 4198/11-10-2013 " πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις", 2 και 14 του ΠΚ και 568 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι οι στερητικές της ελευθερίας ποινές διάρκειας μέχρι έξι μηνών, που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του άνω νόμου (11-10-2013), εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν μέχρι την ως άνω ημεροχρονολογία εκτιθεί, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, ενώ οι μη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 (του άνω άρθρου) αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου κατά περίπτωση. Περαιτέρω, κατά το εδάφ. γ' της παραγρ. 4 του ίδιου άρθρου 8 του ανωτέρω Ν. 4198/11-10-2013 εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 167, 189, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 292,309, 334 παράγραφος 3, 372,382 και 390 του Ποινικού Κώδικα. Ομοίως εξαιρούνται αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις: α) του ν. 2168/1993, β) του άρθρου 6 του ν. 456/1976, γ) της Α5/3010 από 14.8.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων(Β'593) και δ) του άρθρου 41 ΣΤ'του ν. 2725/1999".
Εξάλλου, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι αυτές, σύμφωνα και με την από το άρθρο 94 παρ.3 του ΠΚ καθιερωθείσα αρχή της αυτοτέλειας των ποινών που έχουν συνεπιμετρηθεί στη συνολική ποινή, αναφέρονται στις επί μέρους ποινές, (που πρέπει να είναι μέχρι έξι μηνών) έστω και αν έχουν συνεπιμετρηθεί αυτές στη συνολική ποινή, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και ανώτερη των έξι μηνών.
Επίσης, η ισχύς των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που έγινε στις 11 Οκτωβρίου 2013.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, για τον έλεγχο του παραδεκτού ή μη της από 15-3-2-13 αιτήσεως, για αναίρεση της με αριθμ. 197/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών, ο αναιρεσείων με την άνω προσβαλλόμενη απόφαση, που δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, αφού εκκρεμεί στο παρόν δικαστήριο του Αρείου Πάγου η κρινόμενη αναίρεση κατ' αυτής, καταδικάστηκε για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης από στρατιωτικό υπόλογο, σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, η οποία μετετράπη προς 3 ευρώ την ημέρα. Η ως άνω ποινή των πέντε μηνών δεν είχε εκτιθεί μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νέου νόμου 4198/11-10-2013, η δε κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, ασκήθηκε παραδεκτά και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 473 παρ 2, 3 του ΚΠΔ.
Συνεπώς, αφού η ποινή φυλακίσεως που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, η κρινόμενη περίπτωση αναίρεσης, που συζητήθηκε μεν προ της δημοσίευσης του Ν. 4198/11-10-2013, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί επ'αυτής απόφαση και δεν έχει εκτελεσθεί η προσβαλλόμενη απόφαση μέχρι 11-10-2013 και η περίπτωση δεν υπάγεται σε καμία από τις παραπάνω αναφερόμενες εξαιρέσεις, δεν μπορεί να εκδικαστεί, γιατί εμπίπτει στις διατάξεις του ανωτέρω Ν. 4198/11-10-2013, ο οποίος, ως επιεικέστερος για τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, είναι εφαρμοστέος κατ'άρθρο 511 εδαφ. γ' του ΚΠΔ και αυτεπάγγελτα και πρέπει κατά το νόμο αυτό η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο υφόρον από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γιαυτό και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης αυτής, για να ενεργήσει ο εν λόγω εισαγγελέας τα νόμιμα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 15-3-2013 αιτήσεως του Θ. Π. του Σ., για αναίρεση της με αριθμ. 197/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 8 Νοεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή