Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 483 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Έκδοση αλλοδαπού.
Περίληψη:
Έκδοση υπηκόου Αρμενίας σε Δικαστικές Αρχές Αρμενίας, για να δικασθεί για διάφορα εγκλήματα απάτης και βίας κατά αρχών του κράτους, με βάση Ένταλμα Σύλληψης Δικαστηρίου Αρμενίας. Απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της κλητευθείσας και μη κρατούμενης εκζητούμενης.
Αριθμός 483/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - (ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε Συμβούλιο δημόσια στο κατάστημά του στις 19 και 21 Μαρτίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Πλιώτα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την έφεση της εκκαλούσας-εκζητουμένης S. (όν.) P. (επ.) του V. ή V. και της A., υπηκόου Αρμενίας, που δεν παραστάθηκε, κατά της υπ' αριθμ. 803/2012 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με την υπ' αριθμ. 803/2012 απόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως της ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Αρμενίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής η εκζητούμενη και τώρα εκκαλούσα, άσκησε την με αριθμό 5 και ημερομηνία 11.12.2012 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν και ασκήθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1368/2012.
Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο οποίος ζήτησε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση,
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 451 παρ.1 ΚΠΔ, που έχει εφαρμογή, κατά το άρθρο 22 της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως περί Εκδόσεως Εγκληματιών, που έχει κυρωθεί από τα κράτη της Ελλάδος αλλά και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, με το ν. 4165/1961 και το νόμο από 25-4-2002 αντίστοιχα και από τη διμερή από 21-11-2000 σύμβαση δικαστικής συνδρομής των κρατών Ελλάδος και Δημοκρατίας της Αρμενίας, κατά της οριστικής αποφάσεως του συμβουλίου Εφετών, επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού υπηκόου, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και τον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα Εφετών, αποφαίνεται δε ο Άρειος Πάγος, όπως ορίζει η παρ. 2 του ίδιου άρθρου, μέσα σε οκτώ ημέρες.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 501 παρ.1 εδ.α' του ΚΠΔ, η οποία, ελλείψει ειδικής ρυθμίσεως, εφαρμόζεται αναλόγως και επί της παραπάνω εφέσεως στη διαδικασία εκδόσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22 της ίδιας παραπάνω Ευρωπαϊκής Συμβάσεως, αν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο εκκαλών, που έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα (άρθρα 155-161 και 451 ΚΠΔ) να εμφανισθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου, αν συντρέχει περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 340 ΚΠΔ, τότε η έφεση, ως ένδικο μέσο του διαδίκου, απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα με χρονολογία 1-2-2013 και 23-1-2013 αποδεικτικά επιδόσεως των δικαστικών επιμελητριών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ... και ... αντίστοιχα, η εκκαλούσα - εκζητούμενη S. (όν.) P. (επ.) του V. ή V. και της A., υπήκοος Αρμενίας και κάτοικος ... επί της οδού ... αρ. 37, όπως δήλωσε η ίδια στην κρινόμενη με αρ. εκθ. 5/11-12-2012 έφεσή της, κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα με θυροκόλληση, αυτή όσον και η ορισθείσα με την έφεση αντίκλητος δικηγόρος της Αγγελική Κυριαζή - Αβαρλή, για να εμφανισθεί η εκκαλούσα - εκζητούμενη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Δικαστηρίου τούτου, της 19-3-2013 που είχε ορισθεί για να συζητηθεί η ανωτέρω έφεσή της κατά της με αρ. 803/2012 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, που αποφάνθηκε υπέρ της εκδόσεώς της στην Αρμενία. Η εκκαλούσα όμως δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση και κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, ενώπιον του Συμβουλίου του Δικαστηρίου τούτου, ούτε παραστάθηκε με νόμιμο τρόπο (δια πληρεξουσίου συνηγόρου) σε αυτό, μη ούσα κρατούμενη σε φυλακές για να μεταχθεί, αφού με τη με αρ. 675/2012 απόφαση Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, αντικαταστάθηκε η προσωρινή της κράτηση με περιοριστικούς όρους. Κατά συνέπεια, πρέπει η κρινόμενη έφεση λόγω της μη εμφάνισης στο Δικαστήριο τούτο της εκκαλούσας εκζητούμενης, να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη και να καταδικασθεί η εκκαλούσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αρ. εκθ. 5/11-12-2012 έφεση της S. (όν.) P. (επ.) του V. ή V. και της A., κατά της με αριθμ. 803/2012 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, που γνωμοδότησε την εκτέλεση του από 28-4-2012 εντάλματος σύλληψης του Δικαστηρίου της πόλης Lori Vanadzor της Αρμενίας και της αποδοχής του με αρ. 21/16/397-23-12-2012 αιτήματος της Γενικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για έκδοση της ανωτέρω εκκαλούσας στις δικαστικές Αρχές της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Και
Καταδικάζει την εκκαλούσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2013.
Εκδόθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή