Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1507 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υγειονομική νομοθεσία.
Περίληψη:
Υγειονομική νομοθεσία. Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και όταν επήλθε ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, με την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καφετέρια. Συνιστά παράβαση των διατάξεων άρθρου 6 παρ. 5 και 55 της Α15/ 85777/ 83 Υγειονομικής διάταξης, η οποία τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, με τις προβλεπόμενες ποινές στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 10 Ν. 2307/ 1995. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει την αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1507/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ... κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο του Κυριακή Ιωαννίδου - Κουρδόγλου, περί αναιρέσεως της 36323/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 143/2009.

Αφού άκουσε
Την πληρεξούσια δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρ. 5 παρ. 1, 6 παρ. 1, 4 και 9 και 7 παρ. 1 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/24.9.83, (αλλά και των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" - ΦΕΚ Α 114 8.6.2006), οι από πρόθεση παραβάσεις της οποίας τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με το άρ. 11 παρ. 10 Ν. 2307/95, συνάγεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία συγκαταλέγονται και τα κέντρα διασκεδάσεως, όπου παρασκευάζονται και διαθέτονται στους θαμώνες φαγητά, γλυκύσματα ή ποτά, απαιτείται άδεια η οποία, ήδη χορηγείται από τον αρμόδιο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Κατά τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της υπ'αριθ. ΑΙβ/8577/1983 Υγειονομικής Διατάξεως, "θεωρείται (ως) ίδρυση νέου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας τούτου η μεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή μεταβίβαση του, καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, εκτός αν, κατά τις διαπιστώσεις της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η γινόμενη τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας τούτου... ". Εξάλλου, κατά τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 του Ν. 3037/2002, όπως αυτή αντικ. εν μέρει με το άρθρο 25 του Ν. 3148/2003, ορίζεται ότι "Για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου απαιτείται ειδική άδεια του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα και αν λειτουργεί σε πλοίο της Λιμενικής Αρχής του αφετηρίου λιμένα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου η επιχείρηση πρέπει να εφοδιασθεί με την άδεια αυτή εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος "της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 7 του παρόντος"". Περαιτέρω, με την. ... κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνική Αλληλεγγύης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β' 1827/8-12-2003) " Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου", ορίζεται ότι τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου "μπορεί να λειτουργούν είτε ως αμιγείς επιχειρήσεις, είτε ως "μικτές" τοιαύτες, εντός, όμως, μόνο των καθοριζομένων στο άρθρο 37 της Α1Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης καταστημάτων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει (άρθρο 1 § 1)". Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου υποβάλλεται, μεταξύ άλλων, και "γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας (παρ.1 περ. ζ')". Στο άρθρο 2 όμως της ίδιας απόφασης προβλέπεται ότι "Προκειμένου περί μικτών καταστημάτων που έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται από τις διατάξεις των υποπαραγράφων γ , δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου", συνεπώς η υποβολή του πιο απάνω δικαιολογητικού αυτού, δεν απαιτείται για τη χορήγηση άδειας σε μικτό κατάστημα που έχει ήδη εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ απαιτείται η υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του οποίου η λειτουργία προβλέπεται και καθορίζεται ειδικότερα από την Α1Β/ 85777 1583 Υγειονομική διάταξη, οι οποίοι (υπολογιστές) εκ των πραγμάτων διατίθενται στην πελατεία του καταστήματος, το οποίο και τους διαχειρίζεται έναντι τιμήματος προς όφελος της επιχείρησης, αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση τον όρων λειτουργίας του καταστήματος, αφού η εγκατάσταση και λειτουργία αυτών αποτελεί αλλαγή αυτού σε μικτή επιχείρηση, στην οποία προσφέρονται και υπηρεσίες διαδικτύου που δεν προβλέπεται στην τυχόν ήδη χορηγηθείσα αδείας λειτουργίας του καταστήματος και ως εκ τούτου απαιτείται η έκδοση νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Επομένως η χωρίς την πιο πάνω άδεια της αρμόδιας αρχής, λειτουργία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο επήλθε ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, με την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνιστά παράβαση των διατάξεων άρθρου 6 παρ. 5 και 55 της Α15/ 85777/83 Υγειονομικής διάταξης, η οποία τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, με τις προβλεπόμενες ποινές στη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 10 Ν. 2307/1995. Εξάλλου εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής διάταξης, που αποτελεί λόγο αναίρεσης κατά το άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε` του ΚΠΔ, υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει σ` αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία δέχτηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τον επιτρεπτό συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, ότι αποδείχθηκαν τα εξής: " ...Ο κατηγορούμενος, στη ... στις 21-2-2006, ως ιδιοκτήτης του επί της οδού... καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ", με την επωνυμία "...", που λειτουργούσε δυνάμει της υπ'αριθμ. ...άδειας λειτουργίας του Δήμου... προέβη σε ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, ήτοι τοποθέτησε και λειτουργούσε εντός αυτού είκοσι ένα (21) ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσφέροντας υπηρεσίες διαδικτύου σε πελάτες του καταστήματος, μετατρέποντας έτσι το κατάστημα σε μικτή επιχείρηση ήτοι "ΚΑΦΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ". Η ως άνω εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών στο προαναφερόμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον κατηγορούμενο, αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση όρων λειτουργίας του καταστήματος, αφού η μικτή επιχείρηση στην οποία προσφέρονται και υπηρεσίες διαδικτύου, δεν προβλέπεται από την ήδη εκδοθείσα άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
Συνεπώς, απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, την οποία όμως στην προκειμένη περίπτωση στερούνταν ο κατηγορούμενος". Με τις σκέψεις αυτές το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο αναιρεσείοντα, με το ελαφρυντικό του άρ. 84 παρ.2β του ΠΚ, της πιο πάνω πράξεως, ήτοι, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 26 παρ.1, 27παρ.1, του ΠΚ, και των άρθρων 5, 6 παρ.5 και 55 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, σε συνδυασμό με το άρ.11 παρ.10 του Ν.2307/1995 και του επέβαλε ποινή φυλάκισης είκοσι (20) ημερών, η οποία ανεστάλη επί τριετία. Κρίνοντας το Δικαστήριο της ουσίας κατά τον τρόπο αυτό, δηλαδή ότι στην εξεταζομένη υπόθεση δεν προβλέπεται από την προϋπάρχουσα άδεια λειτουργίας της καφετέριας, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, η λειτουργία μικτής επιχείρησης, στην οποία προσφέρονται και υπηρεσίες διαδικτύου και επομένως, θέτοντας αυτός σε λειτουργία εντός της καφετέριας, επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και τοποθετώντας στο εσωτερικό της 21 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που προσέφεραν υπηρεσίας διαδικτύου, προέβη, σε ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της καφετέριας και όφειλε να μεριμνήσει προηγουμένως για τον εφοδιασμό του με άδεια λειτουργίας μικτού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού δεν είχε προηγηθεί διαπίστωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, ότι η μέλλουσα να γίνει τροποποίηση θα είχε ως συνέπεια τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών λειτουργίας της καφετέριας και ότι, μη πράττοντας αυτό, τέλεσε τις πιο πάνω αξιόποινες πράξεις,δεν προέβη σε εσφαλμενη ερμηνεία και εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων. Επομένως, οι περί του αντιθέτου αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι, "η ουσιώδης τροποποίηση" των υγειονομικών όρων λειτουργίας του έχοντος άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί "κατασκευή" και ότι αυτός κρίθηκε ένοχος για πράξη, η τέλεση της οποίας δεν προβλέπεται στο νόμο και δεν τιμωρείται ποινικώς, είναι αβάσιμες. Συνακόλουθα ο μοναδικός, από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, με τις πιο πάνω αιτιάσεις, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Μετά από αυτά η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 24-12-2008 αίτηση (δήλωση) αναιρέσεως (με αρ. πρωτ. 10857/29-12-2008) του ..., κατοίκου ..., για αναίρεση της 36323/18.11.2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 18 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή