Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1522 / 2013    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απάτη, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Παραπομπή στην Ολομέλεια.
Περίληψη:
Απαλλακτικό βούλευμα Συμβουλίου Εφετών για απάτη επί δικαστηρίου σε βάρος του Δημοσίου κατ' εξακολούθηση με όφελος και αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ. Παραπέμπει στην Πλήρη Ολομέλεια το ζήτημα, αν η διάταξη του άρθρου 483 παρ. 3 ΚΠΔ, κατά την οποία ο εισαγγελέας του ΑΠ μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, είναι ειδικότερη από αυτήν του άρθρου 308 παρ.1, κατά την οποία το βούλευμα που αφορά έγκλημα του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 είναι αμετάκλητο, ή αν είναι επιτρεπτή, στην περίπτωση αυτή, μόνο αναίρεση υπέρ του νόμου.
Αριθμός 1522/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα- ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Σακελλάκου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ.1619/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με κατηγορούμενους τους: 1)Γ. Π. του Ν., κάτοικο ..., 2)Ε. - Ε. Τ., κάτοικο …και 3)Ο. Σ., κάτοικο ….
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 53/30 Σεπτεμβρίου 2013 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεώργιο Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1097/2013.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σακελλάκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή, με αριθμό και ημερομηνία 207/14.10.2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"1) Εισάγουμε, ενώπιον Σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 485 Κ.Π.Δ., την με αριθμό αίτηση μας, με την οποία ζητούμε να αναιρεθεί το με αριθμό 1619/2013 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. 2) Για τη βασιμότητα των λόγων για τους οποίους ασκήθηκε η υπό κρίση αναίρεση, αναφερόμεθα εξ ολοκλήρου στο περιεχόμενο της σχετικής εκθέσεως.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνουμε Α) Να γίνει δεκτή η με αριθμό 53/2013 αίτηση αναίρεσης, την οποία ασκήσαμε κατά του με αριθμό 1619/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Β) Να αναιρεθεί το ως άνω βούλευμα Γ) Να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που εξέδωσαν το προσβαλλόμενο βούλευμα. Αθήνα 14/10/2013
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής"
Αφού άκουσε Τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 308 παρ. 1 εδ. γ κα δ του ΚΠοινΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ.1 του ν. 3904/2010, "Στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο των εφετών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, μέσα σε δύο μήνες, ή εάν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει μέσα σε τρεις μήνες, την εισάγει με πρόταση του στο συμβούλιο εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, είτε να μη γίνει κατηγορία είτε εκδίδοντας παραπεμπτικό βούλευμα, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα ή κακουργήματα, ανεξαρτήτως της βαρύτητας των τελευταίων ή εάν γι" αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει ότι δεν θεμελιώνεται προβλεπόμενο από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950 έγκλημα". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 483 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 3904/2010, "Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος με σχετική δήλωση στον γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά την προθεσμία αυτή ο ίδιος ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει αναίρεση του βουλεύματος υπέρ του νόμου και για οποιαδήποτε παράβαση τοτν διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων". Γεννάται, λοιπόν, το ζήτημα αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος, παραπεμπτικού ή απαλλακτικού, το οποίο αφορά εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, σε κάθε περίπτωση ή μόνο υπέρ του νόμου, ενόψει της ως άνω διατάξεως του άρθρου 308 παρ. 1 εδ. δ του ΚΠοινΔ, κατά την οποία το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως. Επί του ζητήματος αυτού έχουν εκδοθεί οι 549 και 786/1993 αποφάσεις του Αρείου Πάγου, με τις οποίες έγινε δεκτό ότι η διάταξη του άρθρου 483 παρ. 3, ως ειδικότερη έναντι αυτής του άρθρου 308 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, κατισχύει της τελευταίας και, επομένως, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος που αφορά εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950.
Εκδόθηκε, όμως, και η 319/1991 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, κατά την οποία, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδ. δ του ΚΠοινΔ, που αποσκοπεί στην ταχεία εκκαθάριση των εγκλημάτων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, απαγορεύεται το ένδικο μέσο της αναιρέσεως κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκτός αν αυτό ασκείται υπέρ του νόμου.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται, προκύπτουν τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο 1619/2013 βούλευμα του, αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων Ε. - Ε. Τ., Ο. Σ. και Γ. Π. για απάτη ενώπιον δικαστηρίου κατ" εξακολούθηση, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, το από την οποία περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα στο Ελληνικό Δημόσιο ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, αλλά και των 150.000 ευρώ. Κατά του βουλεύματος αυτού, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε την κρινόμενη αίτηση, με την οποία ζητεί την αναίρεση του, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Το ζήτημα, λοιπόν, του επιτρεπτού ή όχι της ασκήσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος παραπεμπτικού ή απαλλακτικού για έγκλημα, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, είναι εξαιρετικής σημασίας και παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον, γι' αυτό πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως να παραπεμφθεί στην Πλήρη Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2β του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.3810/1957, το οποίο έχει διατηρηθεί σε ισχύ ως προς τις ποινικές υποθέσεις (άρθρο 111 παρ. 1 περ. θ' του Ν. 1756/1988), ενόψει και των αντιφατικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, που έχουν εκδοθεί κατά τα προαναφερθέντα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την υπ' αριθ. 53/30 Σεπτεμβρίου 2013 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αναίρεση του 1619/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών προς επίλυση του νομικού ζητήματος που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2013 Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή