Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1183 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υγειονομικός κανονισμός.
Περίληψη:
Υγειονομική νομοθεσία. Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Ποινική ευθύνη των φυσικών προσώπων που για δικό τους λογαριασμό ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου εκμεταλλεύονται το κατάστημα. Καταδίκη για το παραπάνω αδίκημα του διευθυντή της επιχειρήσεως και του προσωρινά υπεύθυνου αυτής, οι οποίοι δεν υπέχουν ποινική ευθύνη. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρεί και κηρύσσει αθώους τους κατηγορούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 518 παρ. 1 ΚΠΔ.
Αριθμός 1183/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Βιολέττα Κυτέα και Γεώργιο Αδαμόπουλο (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Αναστασίου Λιανού), Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) .... και 2) ..., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μάρκο Γεωργακάκη, περί αναιρέσεως της 1659/2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πρέβεζας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Ιανουαρίου 2009 αίτησή τους αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 207/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρ. 5 παρ. 1, 6 παρ. 1, 4 και 9 και 7 παρ. 1 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/24.9.83, (αλλά και των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" - ΦΕΚ Α 114 8.6.2006), οι από πρόθεση παραβάσεις της οποίας τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με το άρ. 11 παρ. 10 Ν. 2307/95, συνάγεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία συγκαταλέγονται και τα κέντρα διασκεδάσεως, όπου παρασκευάζονται και διαθέτονται στους θαμώνες φαγητά, γλυκύσματα ή ποτά, απαιτείται άδεια η οποία, ήδη χορηγείται από τον αρμόδιο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, ενώ η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006. Η άδεια αυτή, αν πρόκειται για εταιρικές επιχειρήσεις, εκδίδεται είτε στο όνομα του νόμιμου εκπροσώπου τους, είτε στο όνομα της επιχείρησης, αλλά στην τελευταία περίπτωση η επιχείρηση οφείλει, με δήλωσή της, κοινοποιούμενη στις αρμόδιες υγειονομικές και αστυνομικές αρχές, να ορίσει έναν από τους εταίρους της ως υπεύθυνο για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. Εξάλλου εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής διάταξης, που αποτελεί λόγο αναίρεσης κατά το άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε` του ΚΠΔ, υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία δέχτηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τον επιτρεπτό συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πρέβεζας, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, ότι αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι στην ..., περιοχή ..., στις 4-2-2007 και περί ώρα 01:15', με πρόθεση παρέβησαν την Α1Β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη, καθόσον ο μεν πρώτος κατηγορούμενος ... ως διευθυντής, ο δε δεύτερος ... ως προσωρινά υπεύθυνος του ξενοδοχείου "...", ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΑΜΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία", στο κατάστημα (καφετέρια) του ξενοδοχείου "..." λειτουργούσαν και επέτρεψαν την χρήση εντός αυτού, ζωντανής μουσικής (ορχήστρα) αποτελούμενη από τέσσερα (4) άτομα με μεγαφωνική εγκατάσταση, τροποποιώντας ουσιαστικά τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας του, από καφετέρια σε κέντρο διασκέδασης, χωρίς την απαιτούμενη άδεια που χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής ή της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και καταδίκασε τον καθένα από αυτούς σε ποινή φυλακίσεως είκοσι ημερών (και συνεπώς επιτρεπτώς ασκείται κατά της αποφάσεως αυτής αναίρεση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 504 παρ. 1α και 489 παρ. 1β ΚΠΔ), την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε για μία τριετία. Με τις παραδοχές του όμως αυτές, στις οποίες το Μονομελές Πρωτοδικείο στήριξε την καταδικαστική σε βάρος των κατηγορουμένων κρίση του για διάπραξη από αυτούς της προβλεπόμενης από τις πιο πάνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις αξιόποινης πράξης, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε αυτές, αφού παρά την ως άνω έννοια αυτών, δέχεται εσφαλμένα ότι διώκονται και τιμωρούνται εκ μόνης της ιδιότητας του διευθυντή της επιχειρήσεως ή του προσωρινά υπεύθυνου αυτής. Εφόσον, συνεπώς, βάσει αυτών που δέχθηκε το Δικαστήριο, οι αναιρεσείοντες κατηγορούμενοι, δεν ήταν νόμιμοι εκπρόσωποι της ιδιοκτήτριας εταιρίας, ούτε καν εταίροι της, που είχαν οριστεί από αυτήν, ως υπεύθυνοι για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, κατά τον τρόπο που παραπάνω αναφέρεται, ούτε τους αποδίδεται η κατηγορία αυτή, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη.
Συνεπώς η απόφασή του είναι αναιρετέα κατά το βάσιμο σχετικό λόγο της κρινόμενης αίτησης αναιρέσεως (άρ 510 παρ. 1 στοιχ. Ε` ΚΠΔ) και, αφού δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη, το Δικαστήριο τούτο πρέπει να κηρύξει τους αναιρεσείοντες κατηγορούμενους αθώους, σύμφωνα με το άρ. 518 παρ. 1 ΚΠΔ.


Για τους λόγους αυτούς
Αναιρεί την 1659/2008 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας
Κηρύσσει αθώους τους κατηγορουμένους αναιρεσείοντες ... και ..., του ότι στην ..., στις 4-2-2007 και περί ώρα 01:15', με πρόθεση παρέβησαν την Α1Β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη, κατά τον αναφερόμενο στο σκεπτικό τρόπο.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2009. Και,
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 15 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή