Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 844 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Υπεξαγωγή εγγράφων.
Περίληψη:
Στοιχεία υπεξαγωγής εγγράφου. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση.

Αριθμός 844/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Φεβρουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ - Ρούσσου Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Δήμο, περί αναιρέσεως της 207/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15.6.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1249/2007.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την έννοια του άρθρου 222 ΠΚ για τη θεμελίωση του εγκλήματος της υπεξαγωγής εγγράφου, που είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μικτό με προστατευόμενο αντικείμενο το έγγραφο ως μέσο αποδεικτικό, απαιτούνται: α) έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ' ΠΚ προορισμένο ή πρόσφορο έστω και ως δικαστικό τεκμήριο, να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία, β) απόκρυψη, βλάβη ή καταστροφή του εγγράφου, γ) να μην είναι κύριος ή αποκλειστικός κύριος του εγγράφου ο δράστης ή να είναι μεν κύριος αυτού αλλά να έχει υποχρέωση κατά τις διατάξεις του ΑΚ προς παράδοση ή επίδειξη σε άλλον και δ) να ενήργησε ο δράστης προς τον σκοπό της βλάβης τρίτου, δηλαδή του κυρίου ή συγκυρίού του εγγράφου ή αυτού που δικαιούται απλώς στην επίδειξη ή παράδοσή του αδιάφορα αν επιτεύχθηκε ο σκοπός αυτός, αφού το έγκλημα αυτό είναι απλώς διακινδύνευση, που αποσκοπεί στην αχρήστευση του εγγράφου ως αποδεικτικού μέσου χωρίς να προσαπαιτείται και η επίτευξη βλάβης η οποία μπορεί να είναι είτε περιουσιακή είτε υλική και να αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο. Εξάλλου η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παράγραφος 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις οι οποίες θεμελιώνουν αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά έχουν υπαχθεί στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε.
Στην προκειμένη περίπτωση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με την προσβαλλομένη υπ' αριθ. 207/2007 απόφασή του και μετά από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων που κατ' είδος μνημονεύει, κήρυξε τον αναιρεσείοντα αθώον υπεξαιρέσεως και ένοχο υπεξαγωγής εγγράφων (δύο τραπεζικών επιταγών, δεχθέν ειδικότερα τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατά τον τόπο και χρόνο που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο δικηγόρο Ιωαννίνων Εμμανουήλ Καπελλίδη και αφού πήρε δύο επιταγές, των οποίων ήταν δικαιούχος ο εγκαλών ......., με σκοπό να τις μεταφέρει στην Αθήνα και να τις παραδώσει στον εγκαλούντα, εκείνος απέκρυψε ότι πήρε και είχε στην κατοχή του τα εν λόγω αξιόγραφα με σκοπό να βλάψει τον εγκαλούντα κατά το ποσό τους, εφόσον παρέδωσε αυτές στον Πρόεδρο του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ......, χωρίς να του ανήκουν.
Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της υπεξαγωγής εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ) και αθώος υπεξαίρεσης, καθόσον δεν ιδιοποιήθηκε ξένα χρήματα, δεδομένου ότι είχε και την εντολή του εκδότη προς είσπραξη των χρημάτων αυτών. Με τις παραδοχές αυτές, η προσβαλλομένη απόφαση στερείται της απαιτουμένης από τα άρθρα 98 παράγραφος 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας γιατί δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει ο σκοπός του αναιρεσείοντος να βλάψει με την απόκρυψη των εγγράφων άλλον και συγκεκριμένα τον εγκαλούντα. Ειδικότερα, δεν εκτίθεται σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή, τη στιγμή που, κατά τις αυτές παραδοχές (ο αναιρεσείων) είχε εντολή να προβεί στην είσπραξη των χρημάτων. Συνάμα δεν διευκρινίζεται για λογαριασμό ποίου θα γινόταν η είσπραξη των χρημάτων και περαιτέρω πώς ήταν δυνατόν να παραδώσει τις επιταγές στον εγκαλούντα και παραλλήλως να είχε και εντολή από τον εκδότη για την είσπραξη των χρημάτων των επιταγών, χωρίς αυτές να παραδοθούν.
Εντεύθεν, η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, κατά τον βάσιμο εκ του άρθρου 510 παράγραφος ΙΔ ΚΠοινΔ, μοναδικό λόγο αναιρέσεως και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, χωρίς τη συμμετοχή των δικαστών που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Αναιρεί την 207/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Μαρτίου 2008.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή