Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1316 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή υφ' όρο.
Περίληψη:
Αναίρεση κατά εφετειακής που εκδόθηκε μετά τις 17/6/06 και δεν εφάρμοσε το άρθρο 31 παρ. 1, 2 ν. 3346/2005. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1316/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου, Γεωργίου Σαραντινού), ο οποίος ορίσθηκε με την 57/1.4.08 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη-Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Απριλίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Καπόλλα, περί αναιρέσεως της 1233/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Ιανουαρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 172/08.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 3346/2005 "Για την επιτάχυνση της ποινικής δίκης" [ΦΕΚ 17.6.2005], παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με εξαίρεση τις πράξεις που αναφέρονται στην παρ. 5: α] των πταισμάτων και β] υφ' όρον των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση αυτή αν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου τούτου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των δύο μηνών ή σε χρηματική ποινή τουλάχιστον 150 ευρώ συνεχίζεται κατ' αυτού η παυθείσα ποινική δίωξη. Περαιτέρω, με την παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου ορίζεται ότι "Οι δικογραφίες που αφορούν στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους εγκλήματα τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου". Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 33 του ΝΔ 136/46, οι παραβάσεις των άρθρων 30, 31 και 32 , εάν τελέστηκαν από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση το πολύ έξι μηνών ή χρηματική ποινή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, προς έρευνα της βασιμότητας των λόγων αναίρεσης, ο αναιρεσείων με την 1718/31-5-2006 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών για παράβαση του άρθρου 30 παρ.12 ΝΔ 136/1946 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.5 εδ. δ' του ΚΤΠ και ειδικότερα για το ότι στη Θεσσαλονίκη στις 28/4/2004, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας "ΚΡΙΚΡΙ ΑΕ" και ως διευθυντής καταστήματος επεξεργασίας γάλακτος αυτής, προέβη στην διάθεση στην κατανάλωση συσκευασίας επιδορπίου γιαουρτιού, μολονότι ήταν μη κανονικό, καθώς στις ενδείξεις συσκευασίας το συντηρητικό Ε202 αναφερόταν μόνο με τον κωδικό ΕΚ και δεν προσδιοριζόταν το όνομα της κατηγορίας του προσθέτου. " Κατά της απόφασης εκείνης ο ήδη αναιρεσείων άσκησε έφεση, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 1233/4-10-2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, η οποία έκρινε ότι η πιο πάνω πράξη είχε τελεσθεί από αμέλεια ( άρ.33 σε συνδ. με το άρ. 30 παρ.12 του ΝΔ 136/46) και για την πράξη αυτή ο κατηγορούμενος αναιρεσείων καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης είκοσι (20) ημερών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για τρία (3) χρόνια. Εφόσον, όμως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών, που δίκασε ως εφετείο, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3346/2005, έκρινε ότι η πιο πάνω πράξη της παράβασης του άρθρου 30 παρ. 12 του ν.δ 136/1946 έχει τελεσθεί από τον κατηγορούμενο αναιρεσείοντα εξ αμελείας, στις 28/4/2004, δηλαδή, πριν από την δημοσίευση του ν.3346/2005 (17/6/2005), έπρεπε, αφού η πράξη αυτή τιμωρείται, κατά το άρθρο 33 του ως άνω ν.δ 136/1946, με ποινή φυλάκισης το πολύ έξι μηνών ή χρηματική ποινή, να εφαρμόσει την πιο πάνω διάταξη των παρ. 1 και 3 του άρθρου 31 του ν. 3346/2005 και να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, προκειμένου η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Σερρών.
Συνεπώς, με το να μη πράξει τούτο, αλλά να κηρύξει ένοχο το αναιρεσείοντα και να του επιβάλει την πιο πάνω ποινή, υπερέβη την εξουσία του. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτός ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών για τις δικές του ενέργειες.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 1233/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών.
Παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σερρών για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στη Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Μαΐου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή