Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1366 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Ανέλεγκτη η ουσιαστική εκτίμηση.
Περίληψη:
Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση (εκτίμηση αποδείξεων) του δικαστηρίου. Λόγος από τον αρ 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμος. (Επικυρώνει ΕφΔυτΜακ 200/2011).

Αριθμός 1366/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Φεβρουαρίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Κ. συζ. Ι. Μ., το γένος Σ. Μ., κατοίκου ..., η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Ποντίκα.
Του αναιρεσιβλήτου: Γ. Ζ. του Ζ., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Μελπομένη Κουτσοδόντη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 3/12/2007 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Γρεβενών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 45/2009 του ίδιου Δικαστηρίου και 200/2011 του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα την από 20/11/2012 αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 5/10/2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου της στη δικαστική δαπάνη της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O κατά το άρθρο 559 αρ. 11 περ. 11 γ' του ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ότι το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν δεν ιδρύεται και προβαλλόμενος είναι αβάσιμος όταν από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα τα οποία είχαν προσκομίσει και επικαλεστεί οι διάδικοι. Εξάλλου, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ίδιου ΚΠολΔ η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων και ιδιαίτερα του περιεχομένου εγγράφων δεν ελέγχεται από τον 'Αρειο Πάγο, εκτός αν παραβιάστηκαν κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί, ή αν υπάρχει λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 559 αρ. 19 και 20.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Εφετείο που την εξέδωσε δέχθηκε ότι το επίδικο ακίνητο, ήτοι οικόπεδο εμβαδού 209,07 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό της Σαμαρίνας Ν. Γρεβενών, περιήλθε στην κυριότητα του αναιρεσιβλήτου με έκτακτη χρησικτησία, αφού τουλάχιστον από το έτος 1950 ενέμοντο το ακίνητο αυτό, με τις αναφερόμενες πράξεις νομής (φυσικής εξουσίας διανοία κυρίων), ο πατέρας του αναιρεσιβλήτου Ζ. Ζ. και η αδελφή του Κ. Ζ. μέχρι το έτος 1970, οπότε παραχώρησαν ατύπως το επίδικο στον αναιρεσίβλητο, έκτοτε δε ενέμετο τούτο με τις ίδιες πράξεις νομής ο αναιρεσίβλητος μέχρι την άσκηση της αγωγής (2007), ήτοι επί χρόνο περισσότερο της εικοσαετίας, προσμετρώντας ως εκ περισσού στον δικό του χρόνο χρησικτησίας και τον χρόνο χρησικτησίας των δικαιοπαρόχων του (άρθρ. 974, 1045, 1051 ΑΚ), ενώ, δέχεται το Εφετείο, η αναιρεσείουσα και οι δικαιοπάροχοί της ουδέποτε άσκησαν πράξεις νομής στο επίδικο και η πρώτη δεν έγινε κυρία του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία, όπως ισχυριζόταν με την αγωγή της, η οποία και απορρίφθηκε από το Εφετείο, με επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης, που την είχε απορρίψει ομοίως. Από την ίδια, προσβαλλόμενη, απόφαση και δη από τη διαβεβαίωση που περιέχεται σ' αυτήν ότι οι κατά τα ανωτέρω πραγματικές παραδοχές του Εφετείου αποδεικνύονται από τα αναφερόμενα κατ' είδος αποδεικτικά μέσα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και οι προσκομιζόμενες και επικαλούμενες φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητήθηκε, και από το όλο περιεχόμενο της αποφάσεως προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι το Εφετείο για τον σχηματισμό της κρίσεώς του έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε και τις φωτογραφίες που είχε προσκομίσει και επικαλεστεί η αναιρεσείουσα-ενάγουσα για την απόδειξη του ισχυρισμού της ότι αυτή νεμόταν και χρησιδέσποζε το επίδικο. Τα αντίθετα επομένως που υποστηρίζει η αναιρεσείουσα με τον πρώτο από το αρ. 11 γ' του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, λόγω της αιτήσεώς της είναι αβάσιμα. Με τον δεύτερο, φερόμενο ως επικουρικό, και υπό την επίκληση του αριθμού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ λόγο της αιτήσεώς της η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι αν θεωρηθεί ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη και τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, τότε έπρεπε να αναφέρει στην αιτιολογία της ότι και η ίδια (αναιρεσείουσα) προέβη στην κατασκευή ή περίφραξη στο επίδικο, που είναι ορατή στις εν λόγω φωτογραφίες, ότι η περίφραξη αυτή κατασκευάστηκε το έτος 1988, ότι στη συνέχεια ο αναιρεσίβλητος αφαίρεσε τη δική της περίφραξη και επανεκατέλαβε τη νομή του επιδίκου, από την οποία η αναιρεσείουσα τον είχε αποβάλει όταν περιέφραξε (αυτή) το επίδικο, και ότι έτσι, υποστηρίζει η αναιρεσείουσα, με το να μην αναφέρει δηλαδή το Εφετείο τα ανωτέρω περιστατικά, στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση λόγω ανεπαρκών αιτιολογιών, σχετικών με το ουσιώδες ζήτημα της νομής και χρησικτησίας επί του επιδίκου. Υπό το περιεχόμενο αυτό του δεύτερου τούτου λόγου αναιρέσεως είναι προφανές ότι προσβάλλεται με αυτόν και μόνον η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου και ειδικότερα η εκτίμηση από το Εφετείο των ειρημένων φωτογραφιών που είχε προσκομίσει η αναιρεσείουσα, ως αποδεικτικών εγγράφων (άρθρ. 339, 444 παρ. 1 γ' ΚΠολΔ), επομένως δε και αφού δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ ο εξεταζόμενος αυτός λόγος είναι απαράδεκτος, σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη και την προηγηθείσα νομική σκέψη. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει ν' απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως να διαταχθεί η εισαγωγή στο δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος παραβόλου (άρθρ. 495 παρ. 4 του ΚΠολΔ), και να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στην αναφερόμενη στο διατακτικό δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου, κατά το νόμιμο αίτημα του τελευταίου (άρθρ. 176, 183, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).-

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20-11-2012 αίτηση της Κ. συζ. Ι. Μ. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 200/2011 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Διατάσσει την εισαγωγή στο δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος παραβόλου. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου, την οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 6 Μαΐου 2014.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 18 Ιουνίου 2014.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή