Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2406 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ελλείψει εξουσιοδοτήσεως της πληρεξουσίου δικηγόρου του κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2406/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κρατούμενου στις φυλακές ..., για τον οποίο εμφανίστηκε στο ακροατήριο η δικηγόρος Σταυρούλα Ψαρρά και δήλωσε ότι τον εκπροσωπεί, περί αναιρέσεως της 521, 542, 553, 554/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1.Ψ1 και 2.Ψ2, κατοίκους ..., που παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Παπαδάκη.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 424/2009.

Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 96, 42 παρ. 2, 474 παρ. 1, 465, 513 παρ. 1 και 3 και 514 ΚΠΔ, προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως με συνήγορο, ο οποίος μπορεί να διορισθεί και με απλή έγγραφη δήλωση του διαδίκου, του οποίου η υπογραφή βεβαιώνεται και από δικηγόρο. Ο κατά τα άνω διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός εάν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, θεωρείται μη εμφανιζόμενος και η αίτησή του απορρίπτεται, εφόσον αυτός κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως. Στην προκειμένη περίπτωση κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από την οικεία σειρά εμφανίσθηκε η δικηγόρος Σταυρούλα Ψυρρά και ζήτησε προθεσμία μέχρι 13-11-2009, για να προσκομίσει πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος. Όμως, αν και παρήλθε η προθεσμία αυτή, αλλά και μέχρι σήμερα, η άνω δικηγόρος ουδέν προσκόμισε (πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση) για την παράστασή της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου. Ενόψει αυτών, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, ο οποίος κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από το από 27 Μαρτίου 2009 αποδεικτικό επιδόσεως του Γραμματέα του ..., προκειμένου να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της περί αναιρέσεως αιτήσεώς του, στη συνεδρίαση της 13-5-2009 και, μετ' αναβολή, κατά την στην αρχή της παρούσας αναφερομένη συνεδρίαση θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε, γι' αυτό πρέπει να απορριφθεί η αίτησή του και να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ), όπως και στη δικαστική δαπάνη των παραστάντων πολιτικώς εναγόντων (176, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 04.03.2009 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αριθμόν 521, 542, 553, 554/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ και στη δικαστική δαπάνη των παραστάντων πολιτικώς εναγόντων που ανέρχεται σε πεντακόσια (500) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 10 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή