Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 638 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Υπεξαίρεση, Καταχραστές Δημοσίου.
Περίληψη:
Υπεξαίρεση αντικειμένου αξίας άνω των 50.000.000 δραχμών εις βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετεί με αποκλειστική και προνομιακή εκμετάλλευση την παροχή στο κοινό μέσων μαζικής συγκοινωνίας, δηλαδή για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 263 Α περ. α΄, 375 παρ. 2, 1 ΠΚ σε συνδυασμό προς το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 638/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 27 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..... που εκπροσωπήθηκε στο συμβούλιο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Δημήτριο Τσοβόλα και Παναγιώτη Γραμματικάκη, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 74/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
Το Συμβούλιο Εφετών Ναυπλίου, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1317/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού με αριθμό 489/20.10.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 17-7-2008 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου ..... κατά του υπ'αριθμ. 74/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου, εκθέτω τα εξής:
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 308 § 1 εδ. γ' και δ' ΚΠΔ, στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρ. 1 του Ν.1608/1950, η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως κηρύσσεται από το συμβούλιο των εφετών. Για τον σκοπό αυτό, η δικογραφία διαβιβάζεται, αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη, στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνη ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει, με πρότασή του, στο συμβούλιο εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η δυνατότητα αναιρέσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος που εκδίδεται κατά την ως άνω διαδικασία, δηλαδή το αμετάκλητο ή μη του βουλεύματος, θα κριθή εκ των πράξεων διά τις οποίες ησκήθη η ποινική δίωξη και όχι εκ των πράξεων διά τις οποίες παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. Και εφ'όσον η ποινική δίωξη ησκήθη με την συνδρομή του Ν.1608/1950, το βούλευμα αυτό είναι αμετάκλητο, μη υποκείμενο εις αναίρεση (βλ. ΑΠ 2059/2006, ΑΠ 1040/2005, εις ΠΧ/ΝΣΤ'/129). Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρ. 476 § 1 Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, για τις οποίες δεν πρόκειται, και εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, όπως είναι το αμετάκλητο βούλευμα, το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο σε Συμβούλιο, το κηρύσσει απαράδεκτο και διατάσσει την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε αυτό.
Στην προκειμένη περίπτωση, το προσβαλλόμενο βούλευμα εξεδόθη μετά την άσκηση εις βάρος του αναιρεσείοντος και άλλων ποινικής διώξεως, δι'υπεξαίρεση αντικειμένου αξίας άνω των 50.000.000 δραχμών εις βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου εξυπηρετούντος με αποκλειστική και προνομιακή εκμετάλλευση την παροχή στο κοινό μέσων μαζικής συγκοινωνίας, δηλαδή δι' αξιόποινη πράξη προβλεπομένη και τιμωρουμένη από τα άρθρ. 263 Α περ. α', 375 § § 2,1 Π.Κ., εν συνδυασμώ προς το άρθρ. 1 § 1 Ν.1608/1950. Μετά δε την περαίωση της κυρίας ανακρίσεως, η υπόθεση εισήχθη από τον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου στο Συμβούλιο Εφετών Ναυπλίου, το οποίο παρέπεμψε τον αναιρεσείοντα στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείού Ναυπλίου (κακουργημάτων) διά να δικασθή δι'υπεξαίρεση κατ'εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας (άνω των 25.000.000 δραχμών συνολικώς), εμπιστευθέντος στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητός του ως διαχειριστού ξένης περιουσίας και εθεώρησε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 1 Ν.1608/1950. Όμως, συμφώνως προς τα προεκτιθέμενα, αφού η ποινική δίωξη ησκήθη με την συνδρομή του Ν.1608/1950, το προσβαλλόμενο βούλευμα είναι αμετάκλητο.
Επομένως, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, στρεφομένη κατά του ως άνω αμετακλήτου βουλεύματος, είναι απαράδεκτη και, κατ'ακολουθία, πρέπει να απορριφθή αυτή και να καταδικασθή ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς-Προτείνω
Να απορριφθή, ως απαράδεκτη, η από 17-7-2008 αίτηση αναιρέσεως του .....κατοίκου ..... κατά του υπ'αριθμ. 74/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου. Και
Να καταδικασθή ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήναι 2 Οκτωβρίου 2008Ο
Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 308 παρ. 1 εδ. 3 και 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν. 1738/1987, "στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950 ("για τους καταχραστές του δημοσίου") η περάτωση της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο των εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρόταση του στο συμβούλιο εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών να αποφαίνεται σε μία τέτοια περίπτωση αμετακλήτως, προσδιορίζεται από τον χαρακτήρα της αξιόποινης πράξεως, που της δόθηκε από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, με την άσκηση της ποινικής διώξεως και από τον ανακριτή με την απαγγελία της σχετικής κατηγορίας, υφίσταται δε και όταν το Συμβούλιο, κατά την έρευνα της ουσίας της υποθέσεως κρίνει ότι δεν θεμελιώνεται προβλεπόμενο από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950 έγκλημα, αλλά άλλο έγκλημα, υπαγόμενο στις κοινές διατάξεις, όπως όταν κριθεί, ότι η αξιόποινη πράξη δεν στρέφεται κατά του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 1608/1950. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο Εφετών οφείλει, αφού δώσει με βάσει τα περιστατικά που κατά την κυριαρχική εκτίμηση του προέκυψαν, τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό της πράξεως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας, να παραπέμψει στο αρμόδιο δικαστήριο τον κατηγορούμενο, για να δικαστεί για την πράξη αυτή, όπως ορθά χαρακτηρίσθηκε από τούτο, το σχετικό δε βούλευμα του δεν υπόκειται σε αναίρεση. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και εναντίον βουλεύματος, για το οποίο δεν προβλέπεται, όπως είναι το αμετάκλητο βούλευμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, σε συμβούλιο, το κηρύσσει απαράδεκτο και διατάσσει την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε αυτό.
Εν προκειμένω, κατά του αναιρεσείοντος ασκήθηκε ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως αντικειμένου αξίας άνω των 50.000.000 δραχμών σε βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετεί με αποκλειστική και προνομιακή εκμετάλλευση την παροχή στο κοινό μέσων μαζικής συγκοινωνίας, δηλαδή για αξιόποινη πράξη, που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 263 Α περ. α', 375 παρ. 2, 1 του Ποινικού Κώδικα, σε συνδυασμό προς το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόμου 1608/1950. Αφού περατώθηκε η κυρία ανάκριση, η υπόθεση εισήχθη από τον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου στο Συμβούλιο Εφετών Ναυπλίου, το οποίο, παρέπεμψε τον κατηγορούμενο, με το προσβαλλόμενο 74/2008 βούλευμα του, ενώπιον του ακροατηρίου του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου (Κακουργημάτων) για να δικασθεί ως υπαίτιος της τελέσεως της αξιόποινης πράξεως της υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση, αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άνω των 25.000.000 δραχμών συνολικώς), εμπιστευθέντος στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητας του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του Νόμου 1608/1950. Ενόψει όμως των όσων έχουν εκτεθεί παραπάνω, στη μείζονα σκέψη, το ανωτέρω προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως, αφού η ποινική δίωξη ασκήθηκε με τη συνδρομή του νόμου 1608/1950, και, ως εκ τούτου, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων κατηγορούμενος στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 § 1 και 583 § 1 ΚΠΔ).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως απαράδεκτη την από 17 Ιουλίου 2008 αίτηση αναιρέσεως του ..... κατά του 74/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Ναυπλίου.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, ταοποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220 €).
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 10 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή