Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 768 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγωγή διεκδικητική.
Περίληψη:
Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Λόγοι αναίρεσης από 8α του άρθρου559 ΚΠολΔ από 11α του άρθρου 559 ΚΠολΔ από 10 του άρθρου 559 ΚΠολΔ από 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
Αριθμός 768/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα), Δημήτριο Μαζαράκη, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1)Ν. Κ. του Γ. και 2) Ε. συζ. Ν. Κ., κατοίκων ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Άγγελο Τσάση.
Των αναιρεσιβλήτων: 1)Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό του Δημήτριο Κατωπόδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. και 2) Α. Ζ. του Χ., κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 30/8/1994 διεκδικητική αγωγή του ήδη 1ου αναιρεσιβλήτου και την από 3/12/1996 τριτανακοπή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 264/1995, 103/2004 του ιδίου Δικαστηρίου, 1906/2007 μη οριστική και 71/2009 οριστική του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 1/12/2011 αίτηση και τους από 11/2/2013 προσθέτους λόγους τους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Νικόλαος Μπιχάκης ανέγνωσε την από 12/3/2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή του πρώτου λόγου αναίρεσης του δικογράφου προσθέτων λόγων αναίρεσης και την απόρριψη των υπολοίπων λόγων αναίρεσης του δικογράφου της αίτησης αναίρεσης και του δικογράφου προσθέτων λόγων αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη των αντιδίκων τους στη δικαστική δαπάνη τους.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1, 2 και 3 ΚΠολΔ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4139/2013 προκύπτει ότι, αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εμφανισθεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν την επισπεύδει ο αντίδικός του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόμενος ή ο μη παριστάμενος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος διάδικος κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε, αλλά όχι νόμιμα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται με νέα κλήση. Εφόσον δε στη δίκη για την αναίρεση μετέχουν περισσότεροι που συνδέονται με αναγκαστική ομοδικία και δεν κλητεύθηκε κάποιος απ' αυτούς, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους.
Στην προκείμενη περίπτωση υπόκειται προς κρίση η από 1-12-2011 αίτηση για αναίρεση της 71/2009 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, δεν εμφανίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο με δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ ο δεύτερος αναιρεσίβλητος Α. Ζ., που είναι αναγκαίος ομόδικος με το πρώτο αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο, αφού η ένδικη υπόθεση αφορά τριτανακοπή των αναιρεσειόντων, η οποία κατ' άρθρο 588 ΚΠολΔ απευθύνεται κατά όλων των διαδίκων μεταξύ των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και τέτοιοι διάδικοι ήσαν οι αναιρεσίβλητοι - καθ' ων η τριτανακοπή. Ωστόσο οι παριστάμενοι αναιρεσείοντες προσκομίζουν την 4533Β/12-2-2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής ..., από την οποία προκύπτει η επίδοση αντιγράφου των από 11.2.2013 πρόσθετων λόγων για αναίρεση της 71/2009 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης και κλήσης προς εμφάνιση του δευτέρου αναιρεσιβλήτου για τη δικάσιμο της 20-3-2013. Η κλήτευση αυτή δεν είναι εμπρόθεσμη, αφού δεν έγινε εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών πριν από τη δικάσιμο, που ορίζεται στο άρθρο 568 παρ.4 ΚΠολΔ. Άλλες εκθέσεις επιδόσεων του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή από τις οποίες να προκύπτει η νόμιμη κλήτευση του απολειπομένου δευτέρου αναιρεσιβλήτου δεν επικαλούνται ούτε προσκομίζουν οι παριστάμενοι αναιρεσείοντες και το παριστάμενο πρώτο αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο και επομένως πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπόθεσης ως προς όλους τους διαδίκους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 1.12.2011 αίτησης και των από 11.2.2013 πρόσθετων λόγων αυτής των Ν. Κ. κλπ, για αναίρεση της 71/2009 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως προς όλους τους διαδίκους.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 22 Απριλίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή