Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1934 / 2014    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Διόρθωση απόφασης.
Περίληψη:
Διόρθωση πρακτικού και αποφάσεως του Αρείου Πάγου ως προς το ότι ο αναιρεσίβλητος είχε καταθέσει προτάσεις και είχε υποβάλει αίτημα επιδίκασης δικαστικής δαπάνης δι’ αυτών. Ως προς τη διόρθωση του πρακτικού εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των ΚΠολΔ 315 επ.

Αριθμός 1934/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A1' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Λέκκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χρυσικού), Πηνελόπη Ζωντανού, Χαράλαμπο Μαχαίρα, Αλτάνα Κοκκοβού και Δημήτριο Γεώργα Αρεοπαγίτες (κωλυομένων των Αρεοπαγιτών Αντωνίου Ζευγώλη και Αθανασίου Καγκάνη).
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη προκειμένου να αποφανθεί για την αυτεπάγγελτη διόρθωση της 931/2014 απόφασης του Α1' Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 89/2014 πράξη του Προέδρου του Α1' Τμήματος του Αρείου Πάγου, που κοινοποιήθηκε με επιμέλεια της Γραμματείας του Αρείου Πάγου και στα διάδικα μέρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Ι. Μ. του Δ., 2) Δ. Μ. του Ι., κατοίκων ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο.

Των αναιρεσιβλήτων: 1) Α. Γ. του Σ., 2) Γ. Γ. του Α., δικηγόρου, κατοίκων ..., οι οποίοι παραστάθηκαν αυτοπροσώπως λόγω της δικηγορικής τους ιδιότητας.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω, εισηγητής δε ορίστηκε ο Αρεοπαγίτης Δημήτριος Γεώργας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 315, 317 και 318 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο αιτήσεως διορθώσεως μιας αποφάσεως, που μπορεί να προκληθεί αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση των διαδίκων πρέπει όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται σ' αυτή να κληθούν οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση και ότι οι απόντες κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κλητεύθηκαν νόμιμα, τότε η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Στην προκειμένη περίπτωση, εισάγεται για συζήτηση αίτηση διορθώσεως της 931/2014 απόφασης του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατόπιν της 89/24-6-2014 πράξεως του αρμοδίου προέδρου του Τμήματος του Αρείου Πάγου δηλαδή αυτεπαγγέλτως. Από τις υπάρχουσες στο φάκελο της δικογραφίας από 9-9-2014 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιώς Τ. Ε. προς τους αναιρεσείοντες Ι. Μ. του Δ. και Δ. Μ. του Ι., ακριβές αντίγραφο της 580/28-8-2014 κλήσεως περί διορθώσεως της ως άνω αποφάσεως με την πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου για συζήτηση κατά τη δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας. (22-9-2014). Επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με την επιμέλεια του Δικαστηρίου στους αναιρεσείοντες.
Συνεπώς, αφού οι τελευταίοι δεν εμφανίστηκαν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου, η συζήτηση θα προχωρήσει παρά την απουσία τους, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. Κατά το άρθρο 315 ΚΠολΔ, που σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, ορίζεται ότι αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το Δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να την διορθώσει με νέα απόφασή του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αντικείμενο διόρθωσης δεν αποτελούν διαγνωστικά σφάλματα του Δικαστηρίου αλλά μόνο ακούσιες πλημμέλειες που παρεισφρύουν κατά την σύνταξη ή την καθαρογραφή της αποφάσεως (ΑΠ 1595/2003, 1572/2012, 562/2012). Τα ως άνω σφάλματα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το κείμενο της απόφασης και των στοιχείων που ορίζουν το περιεχόμενο αυτής ή από τα πρακτικά ή από τις προτάσεις ή τα δικόγραφα των διαδίκων, έτσι ώστε να αποκλείεται η διόρθωση με βάση νέα στοιχεία (ΑΠ 251/2004). Η αιτία της παραδρομής είναι αδιάφορη, μπορεί να οφείλεται σε αμέλεια του Δικαστηρίου ή των διαδίκων, ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Διόρθωση μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων και σφαλμάτων που περιέχονται στο προεισαγωγικό τμήμα της αποφάσεως και συνεπώς μπορεί να διορθωθεί η απόφαση ως προς τα ονόματα ή τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων, των τυχόν νομίμων αντιπροσώπων τους ή των πληρεξουσίων δικηγόρων (ΑΠ 251/2004, ΑΠ 1856/99) ή ως προς το αντικείμενο ή τον αριθμό του τμήματος που εξέδωσε την προς διόρθωση απόφαση, εφόσον τα στοιχεία αυτά αναγράφηκαν κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή. Στην προκειμένη περίπτωση από παραδρομή κατά τη σύνταξη της 931/2014 αποφάσεως του Αρείου Πάγου (Α1 Τμήμα) και του αντίστοιχου πρακτικού αυτής ανεγράφη ο πρώτος αναιρεσίβλητος Α. Γ., ως κάτοικος ... αντί του ορθού "κατοίκου ..." και ο δεύτερος αναιρεσίβλητος ανεγράφη ως Ι. Γ., κάτοικος ..., αντί του ορθού "Γ. Γ., κατοίκου ...". Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διορθωθεί αντιστοίχως η υπ' αριθ. 931/2014 απόφαση και τα πρακτικά αυτής, από τα εσφαλμένα ως άνω στοιχεία των αναιρεσιβλήτων, στα ορθά, όπως στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διορθώνει την υπ' αριθ. 931/2014 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου και τα αντίστοιχα αυτής πρακτικά, ως προς το εισαγωγικό μέρος της απόφασης και των πρακτικών από το αναγραφέν εσφαλμένως, Α. Γ. ως κάτοικος ... στο ορθό "κατοίκου ..." και του δευτέρου αναιρεσιβλήτου από το εσφαλμένως αναγραφέν Ι. Γ., κάτοικος ... στο ορθό "Γ. Γ. κατοίκου ...".
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 6 Οκτωβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 6 Οκτωβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή