Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1402 / 2016    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Έκδοση αλλοδαπού.
Περίληψη:
Έκδοση προς έκτιση ποινής με εκζητούν κράτος την Αλβανία. Έφεση
εκζητουμένου κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας που
γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του στην Αλβανία. Συντρέχουν όλες οι
νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκζητουμένου. Δέχεται τυπικά και
απορρίπτει κατ' ουσίαν την έφεση.
Αριθμός 1402/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.106/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή και Ιωάννη Μπαλιτσάρη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε ως συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 και 29 Σεπτεμβρίου 2016, με την παρουσία των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη και Δημητρίου Παπαγεωργίου αντίστοιχα (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου Q.I. J. του A., Αλβανού υπηκόου, ... και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με την δικηγόρο Αικατερίνη Φωτοπούλου, η οποία ορίσθηκε με την υπ'αριθμό 110/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου, κατά της υπ'αριθμ.134/2016 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στο Κράτος της Αλβανίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 2/26 Ιουλίου 2016 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Λάρισας Παναγιώτη Γκανάτσου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 884/2016. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 451 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. κατά της οριστικής αποφάσεως του συμβουλίου εφετών με την οποία τούτο γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εκδόσεως, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και τον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Για την έφεση συντάσσεται από το γραμματέα εφετών έκθεση, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Επομένως η υπό κρίση 2/26-7-2016 έφεση, ασκηθείσα νομοτύπως και εμπροθέσμως ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως του Εφετείου Λάρισας κατά της 134/26-7-2016 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, με την οποία τούτο γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στις δικαστικές αρχές της Αλβανίας του εκζητούμενου J. () Q. () του A. και V., που γεννήθηκε στα ... στις 15-4-1992, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί κατ' ουσίαν. Κατά το άρθρο 436 του Κ.Ποιν.Δ. αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία της εκδόσεως αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επομένων άρθρων (437-456 του Κ.Ποιν.Δ.), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Εξάλλου η από 13-12-1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, που υπογράφηκε στο Παρίσι και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 6-5-1961 με το ν. 4165/1961 και από την Αλβανία στις 19-5-1998, με έναρξη ισχύος από 17-8-1998, διέπει από την κύρωσή της το δίκαιο της εκδόσεως μεταξύ των δύο ως άνω κρατών, ενώ συμπληρωματικώς εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις που περιέχονται στα άρθρα 34 έως και 43 της από 17-5-1993 συμβάσεως δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το ν. 2311/1995 με θέση σε ισχύ από 15-9-1995. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 της ανωτέρω από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως (Ε.Σ.Ε.), η έκδοση ενεργείται για πράξεις που τιμωρούνται από τους νόμους τόσο του κράτους που ζητεί την έκδοση όσο και του κράτους από το οποίο ζητείται αυτή με ποινή στερητική της ελευθερίας ή με μέτρο ασφάλειας ανώτατου ορίου ενός τουλάχιστον έτους ή με αυστηρότερη ποινή, ενώ οσάκις έλαβε χώρα καταδίκη σε ποινή ή επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας στο έδαφος του αιτούντος κράτους η απαγγελθείσα κύρωση πρέπει να είναι διαρκείας τεσσάρων μηνών κατ' ελάχιστο όριο. Περαιτέρω στο άρθρο 12 της Ε.Σ.Ε. με τον τίτλο "αιτήσεις και δικαιολογητικά στοιχεία" ορίζονται τα ακόλουθα: Η αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση πρέπει, αν δεν έχει συμφωνηθεί δι' απευθείας συνεννοήσεως μεταξύ των μερών άλλο μέσο, να διατυπωθεί εγγράφως και να υποβληθεί δια της διπλωματικής οδού και προς υποστήριξη της να προσαχθούν α) το πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο είτε εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως είτε εντάλματος συλλήψεως ή άλλης πράξεως που έχει την ίδια ισχύ και που έχει εκδοθεί κατά τους τύπους που καθορίζονται από τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους, β) έκθεση των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες ζητείται η έκδοση, του τόπου και του χρόνου διαπράξεώς τους, του κατά νόμο χαρακτηρισμού τους και της παραπομπής στις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή, οι οποίες πρέπει να εμφανίζονται κατά το δυνατόν ακριβέστερα και γ) αντίγραφο των διατάξεων που προβλέπουν την πράξη ή εφόσον τούτο δεν καθίσταται εφικτό, δήλωση περί του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ο κατά το δυνατόν ακριβέστερος καθορισμός του προσώπου που καταζητείται και κάθε άλλη πληροφορία, που μπορεί να καθορίσει την ταυτότητα και εθνικότητα τούτου. Επίσης κατά το άρθρο 34 του ν. 2311/1995 η αίτηση εκδόσεως πρέπει να αναφέρει το όνομα του εκζητούμενου προσώπου, την κατοικία ή διαμονή του, τη φύση του εγκλήματος και τη ζημία που προκάλεσε και πρέπει να συνοδεύεται α) αν η έκδοση ζητείται για την εκτέλεση ποινής από την απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, β) από το κείμενο του ποινικού νόμου του αιτούντος μέρους σχετικά με το νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος για το οποίο πρόκειται, γ) από την εξωτερική περιγραφή του εκζητούμενου προσώπου και αν είναι δυνατόν τα δακτυλικά του αποτυπώματα και τη φωτογραφία του. Επίσης από τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 6 και 10 της Ε.Σ.Ε. και 32 της ανωτέρω Σύμβασης Δικαστικής Αρωγής μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται έκδοση α) για πολιτικές παραβάσεις, β) για στρατιωτικές παραβάσεις, γ) για φορολογικές παραβάσεις, δ) υπηκόων του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση και ε) εφόσον κατά τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους ή του κράτους παρά του οποίου ζητείται η έκδοση έλαβε χώρα παραγραφή της ποινικής δίωξης ή της επιβληθείσας ποινής. Τέλος από τις ως άνω διατάξεις, οι οποίες είναι υπερνομοθετικής ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, προκύπτει ότι οσάκις καταδικάσθηκε σε ποινή στο έδαφος του αιτούντος κράτους ο εκζητούμενος, για να εκτίσει την δια της καταδικαστικής αποφάσεως επιβληθείσα ποινή, αρκεί να είναι εκτελεστή όχι όμως και αμετάκλητη η απόφαση αυτή, διότι με το άρθρο 2 του ν. 4165/1961 δεν διατυπώθηκε, όπως σε σχέση με άλλες διατάξεις, επιφύλαξη εφαρμογής και του άρθρου 443 παρ.1 του Κ.Ποιν.Δ., όπου γίνεται λόγος για αμετάκλητο της σχετικής αποφάσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο, η οποία περιλαμβάνεται στα πρακτικά συνεδριάσεως, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία και αναγνώστηκαν, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά ο εκζητούμενος και η πληρεξούσια δικηγόρος του, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, με την εκκαλουμένη 134/2016 απόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στο κράτος της Αλβανίας του αλβανού υπηκόου J. Q. του A. και V., για να εκτίσει ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών, η οποία του επιβλήθηκε με την 630/31-3-2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Τιράνων της Δικαστικής Περιφέρειας Τιράνων της Αλβανίας για παράβαση κανόνων οδικής κυκλοφορίας με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απομάκρυνση από τον τόπο του ατυχήματος. Για την έκδοση του εκκαλούντος, ο οποίος συνελήφθη στις 17-6-2016 δυνάμει της 79/17-6-2016 εντολής προσωρινής σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και έκτοτε κρατείται προσωρινά, εκδοθέντος και του 51/25-7-2016 εντάλματος σύλληψης της Προεδρεύουσας Εφέτη Λάρισας, έχει υποβληθεί νομίμως από το κράτος της Αλβανίας, με ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Αλβανίας στην Αθήνα, η 2450/3 prot./S.C./25-6-2016 αίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αλβανίας, για το λόγο ότι αυτός διώκεται με το από 14-4-2014 ένταλμα συλλήψεως της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Τιράνων Ledina Riza της Δικαστικής Επαρχίας Ντίμπρα, για την εκτέλεση της 630/31-3-2014 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Τιράνων της Αλβανίας, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών για παράβαση κανόνων οδικής κυκλοφορίας με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απομάκρυνση από τον τόπο του ατυχήματος. Για την έκδοση του εκκαλούντος, ο οποίος συνελήφθη στις 17-6-2016 δυνάμει της 79/17-6-2016 εντολής προσωρινής σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας και κρατείται προσωρινά στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας δυνάμει του 51/25-7-2016 εντάλματος σύλληψης της Προεδρεύουσας Εφέτη Λάρισας, έχει υποβληθεί νομίμως η 2450/3 prot./S.C./25-6-2016 αίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αλβανίας, η οποία διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με ρηματική διακοίνωση της πρεσβείας της Αλβανίας στην Αθήνα. Με την αίτηση αυτή συνυποβλήθηκαν και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή: 1) η 630/31-3-2014 ερήμην καταδικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Τιράνων της Αλβανίας, με την οποία ο εκζητούμενος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή δύο (2) ετών, κριθείς ένοχος παράβασης κανόνων οδικής κυκλοφορίας με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και απομάκρυνσης από τον τόπο του ατυχήματος, αξιόποινες πράξεις που τέλεσε στην Αλβανία, κατ' εφαρμογή των άρθρων 290/2 και 273 του Ποινικού Κώδικα της Αλβανικής Δημοκρατίας, 2) το από 14-4-2014 ένταλμα εκτελέσεως της ως άνω τελεσίδικης καταδικαστικής αποφάσεως της Εισαγγελέως της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τιράνων Ledina Riza, 3) το 754/4/Πρωτ./J.B./24-6-2016 αίτημα της Γενικής Εισαγγελίας της Αλβανικής Δημοκρατίας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης της αιτούσας χώρας για έκδοση του εκζητουμένου, 4) η από 23-6-2016 αναφορά της Εισαγγελέως της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τιράνων Ledina Riza, στην οποία περιέχονται τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν στον εκζητούμενο σχετικά με την ως άνω αξιόποινη πράξη και προσδιορίζονται με ακρίβεια ο τόπος, ο χρόνος και οι λοιπές περιστάσεις τελέσεως του ποινικού αυτού αδικήματος, 5) τα στοιχεία του εκζητουμένου, που πιστοποιούν και καθορίζουν την ταυτότητα και την εθνικότητά του και 6) το κείμενο, σε επίσημη μετάφραση, των ποινικών διατάξεων των άρθρων 290/2 και 273 του Ποινικού Κώδικα της Αλβανικής Δημοκρατίας, που προβλέπουν και τιμωρούν τις αξιόποινες πράξεις της παράβασης κανόνων οδικής κυκλοφορίας με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με φυλάκιση από ένα έως πέντε χρόνια και της απομάκρυνσης από τον τόπο του ατυχήματος με φυλάκιση έως ένα χρόνο, καθώς και το κείμενο του άρθρου 68 του Αλβανικού Ποινικού Κώδικα, που προβλέπει ότι η απόφαση της ποινής δεν εκτελείται όταν από την ημέρα που πήρε οριστική μορφή έχουν περάσει πέντε χρόνια για τις αποφάσεις που περιέχουν ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε χρόνια.
Συνεπώς υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 443 του Κ.Ποιν.Δ. και το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως (Ε.Σ.Ε.), η οποία όπως προαναφέρθηκε διέπει το δίκαιο της εκδόσεως μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, καθώς και από το άρθρο 34 της από 17-5-1993 Διμερούς Συμβάσεως Δικαστικής Αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας που κυρώθηκε με το ν. 2311/1995, ανεξάρτητα από το ότι κατά το άρθρο 28 της Ε.Σ.Ε. είναι ανίσχυρη κάθε αντίθετη προς αυτήν διάταξη διμερούς συμφώνου που διέπει τα περί εκδόσεως μεταξύ των συμβαλλομένων στην Ε.Σ.Ε. μερών και ως εκ τούτου η ως άνω διμερής συμφωνία εφαρμόζεται συμπληρωματικά και προς διευκόλυνση εφαρμογής της Ε.Σ.Ε. Από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι η έκδοση ζητείται προκειμένου να εκτελεσθεί η ως άνω 630/31-3-2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Τιράνων της Αλβανικής Δημοκρατίας Δικαστηρίου της Δικαστικής Περιφερείας Ελμπασάν Αλβανίας, η οποία κατέστη οριστική και τελεσίδικη στις 10-4-2014, για να εκτίσει ο εκζητούμενος την επιβληθείσα ποινή φυλακίσεως των δύο ετών για τα αδικήματα της παράβασης κανόνων οδικής κυκλοφορίας με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και της απομάκρυνσης από τον τόπο του ατυχήματος, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται το πρώτο από το άρθρο 290/2 του Αλβανικού Ποινικού Κώδικα με φυλάκιση από ένα έως πέντε χρόνια και από το άρθρο 314 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα με φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια και το δεύτερο από το άρθρο 273 του Αλβανικού Ποινικού Κώδικα με φυλάκιση έως ένα χρόνο και από το άρθρο 43 του Ελληνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με φυλάκιση από ένα μήνα έως πέντε χρόνια και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση του διττού αξιοποίνου και επιτρέπεται η έκδοση του εκκαλούντος εκζητουμένου σύμφωνα με τα άρθρα 437 του Κ.Ποιν.Δ., 2 παρ. 1 της Ε.Σ.Ε. και 31 της ανωτέρω από 17-5-1993 Διμερούς Συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, αφού η ποινή που του επιβλήθηκε είναι στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών (βλ. άρθρο 2 παρ. 1 β' της Ε.Σ.Ε.) και όχι μικρότερη των έξι μηνών (βλ. άρθρα 31 παρ. 2 της 17-5-1993 Διμερούς Συμβάσεως Ελλάδος - Αλβανίας και 437 περιπτ. β' του Κ.Ποιν.Δ.) και δεν υπάρχει, ούτε σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος ούτε σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Αλβανίας που ζητεί την έκδοση, νόμιμος λόγος που να εμποδίζει την εκτέλεση της ως άνω ποινής που επιβλήθηκε στον εκζητούμενο ή που να αποκλείει ή να εξαλείφει το αξιόποινο (βλ. άρθρα 438 δ' Κ.Ποιν.Δ., 6 έως 10 της Ε.Σ.Ε. και 32 της Διμερούς ως άνω Συμβάσεως). Τέλος, ενόψει της περιοριστικής απαριθμήσεως των περιπτώσεων απαγορεύσεως εκδόσεως του εκζητουμένου (βλ. άρθρο 438 Κ.Ποιν.Δ.) και σε συνδυασμό με τις περιέχουσες ανάλογες εξαιρέσεις από την έκδοση διατάξεις των άρθρων 3 έως 11 της Ε.Σ.Ε. και με τις απαγορεύουσες την έκδοση σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 της Συμβάσεως Δικαστικής Αρωγής σε Αστικές και Ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας, που κυρώθηκε με το ν. 2311/1995, δεν αποτελεί λόγο απαγορεύσεως της εκδόσεως η προβαλλόμενη από τον εκζητούμενο διακινδύνευση της ακεραιότητας της ζωής του από τρίτα πρόσωπα, μη σχετιζόμενα προς το εκζητούν κράτος, και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμος και δεν ασκεί καμία επιρροή ο άλλωστε αόριστος ισχυρισμός του, που διατυπώθηκε προφορικά στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου, ότι η έκδοσή του θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του λόγω υπάρξεως στην αλβανική κοινότητα "βεντέτας" (αντεκδικήσεως) μεταξύ της πατρικής του οικογένειας και άλλης οικογένειας.
Ενόψει όλων των ανωτέρω συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκκαλούντος στις δικαστικές αρχές της Αλβανίας και το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και εφάρμοσε το νόμο και δεν έσφαλε, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται με τους λόγους της εφέσεώς του ο εκζητούμενος. Κατ' ακολουθίαν η υπό κρίση έφεση πρέπει να απορριφθεί κατ' ουσίαν και να επιβληθούν στον εκκαλούντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ' ουσίαν την από 26-7-2016 έφεση του εκκαλούντος εκζητουμένου J. () Q. () του A. και V., που γεννήθηκε στα ... στις 15-4-1992, κατά της 134/2016 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του στην Αλβανία, για την οποία συντάχθηκε η 2/26-7-2016 έκθεση εφέσεως ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Λάρισας. Επιβάλλει στον εκκαλούντα τα δικαστικά έξοδα ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Εκδόθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 29 Σεπτεμβρίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή