Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2234 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ανήλικοι εγκληματίες, Κ.Ο.Κ., Αναρμοδιότητα.
Περίληψη:
Απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Καταδίκη για παράβαση 94 ΚΟΚ σε φυλάκιση 1 μηνός + Χ.Π. 200 €. Ανέκκλητη (489 § 1β ΚΠΔ). Ποιοι είναι ανήλικοι κατά το 8ο Κεφάλαιο του ΠΚ, διατάξεις του οποίου αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν από το άρθρο 1 Ν.3189/2003. Ανήλικοι δράστες υπαγόμενοι στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων ανηλίκων. Ποιοι θεωρούνται. Ανήλικος ο αναιρεσείων κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως (Γέννηση 16-8-1988 - Τέλεση 7-10-2005). Διωκόμενη πράξη η της παράβασης άρθρου 94 §§ 1, 3, 5 ΚΟΚ (Ν.2696/1999). Αναρμόδιο το δικάσαν Μονομελές Πλημμελειοδικείο (άρθρ. 113 § 1 Αα, Β ΚΠΔ σε συνδυασμό με 54 ΠΚ). Αναιρεί. Παραπέμπει στο αρμόδιο Μονομελές Ανηλίκων (ΑΠ 1786/2003 & ΑΠ 1107/2003) -.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2234/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή, Γεώργιο Μπατζαλέξη - Εισηγητή και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Θεόδωρο Μπριάννη, περί αναιρέσεως της 94183/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1998/2008.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Κατά το άρθρο δε 121 παρ. 1 ΠΚ, το οποίο εντάσσεται στο όγδοο κεφάλαιο του ΠΚ, με τον τίτλο "Ειδικές διατάξεις για τους ανηλίκους", όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 Ν. 3189/2003, στο εν λόγω κεφάλαιο, με τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, έχουν ηλικία μεταξύ του ογδόου και δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένων. Εξάλλου, κατά το άρθρο 113 παρ.1 ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από την παραγ. 3 άρθρου 4 Ν. 3189/2003, τα δικαστήρια ανηλίκων δικάζουν τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, ηλικίας από δεκατριών μέχρι και του δεκάτου ογδόου έτους συμπληρωμένου, με τις παρακάτω διακρίσεις. Α) Το μονομελές δικαστήριο δικάζει α) τις πράξεις που τελούνται από ανηλίκους, εκτός από εκείνες που δικάζονται από το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων β) τα πταίσματα που τελούνται από ανηλίκους στην έδρα του πρωτοδικείου.... Β) Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανηλίκους για τις οποίες η ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα που πρέπει να επιβληθεί σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα είναι τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τέτοιες, κατά το άρθρο 54 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3189/2003, είναι εκείνες, για τις οποίες ο νόμος απειλεί ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη από 10 έτη. Τέλος, κατά το άρθρο 120 παρ.1 ΚΠΔ, το δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ` ύλη αρμοδιότητα του σε κάθε στάδιο της δίκης.
ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων εισήχθη να δικασθεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών δια παράβαση του άρθρου 94 παρ. 1, 3 και 5 Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), και δη για το ότι: "Στην ... στις 7-10-2005 κατελήφθη στην οδό ... να οδηγεί την ...δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς να έχει την απαιτούμενη κατά νόμο, κατά περίπτωση και κατηγορία άδεια ικανότητας οδηγού", ήτοι δια πράξη χαρακτηριζομένη ως πλημμέλημα και τιμωρουμένη δια φυλακίσεως 1-12 μηνών και χρηματική ποινή μέχρι 200 €. Με την προσβαλλομένη απόφαση κηρύχθηκε ένοχος ερήμην και επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τριάντα (30) ημερών και ΧΠ 200 €. Η απόφαση, ενόψει της καταγνωσθείσης ποινής, είναι ανέκκλητη (489 παρ. 1 β ΚΠΔ). Όπως όμως προκύπτει από το αντίγραφο του Δ.Α.Τ του αναιρεσείοντος, το οποίο επιτρεπτώς επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο, ο αναιρεσείων γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1988. Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε με την ανέκκλητη ως άνω απόφαση ένοχος τελέσθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2005.
Συνεπώς, κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως, είχε συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, όχι όμως και το 18ο, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με αυτά που εκτέθηκαν στην νομική σκέψη, αρμόδιο καθ' ύλη δικαστήριο προς εκδίκαση της σε βάρος του κατηγορίας ήταν το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Κατ ακολουθία τούτων ο μοναδικός λόγος της αίτησης αναιρέσεως, με την οποία πλήττεται η αναιρεσειβαλλομένη για καθύλη αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου που την εξέδωσε (510 παρ.1 στοιχείο Ζ ΚΠΔ), πρέπει να γίνει δεκτός, να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς νέα εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών (516 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 94183/2007 απόφαση του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών. Και.
Παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση στο Μονομελές Πλημ/κείο Ανηλίκων Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή