Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1710 / 2009    (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ελαφρυντικές περιστάσεις, Δασικά αδικήματα, Κινητή τηλεφωνία, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί.
Περίληψη:
Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και κοντέινερ σε δασική έκταση κατά παράβαση των άρθρ. 71 § 1 Ν. 998/1979 και 1 § 5 στοιχ. Α Ν. 2801/2000. Αληθής κατ' ιδέαν συρροή των δύο αδικημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Εφόσον χορηγήθηκαν ελαφρυντικά κατ' άρθρ. 84 § 2α ΠΚ αλυσιτελής η επίκληση ύπαρξης και άλλων ελαφρυντικών περιστάσεων, τις οποίες σιγή αντιπαρήλθε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, μολονότι προτάθηκαν. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 1710/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α' Ποινικό Τμήμα Διακοπών
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Παναγιώτη Ρουμπή, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο και Δημήτριο Τίγγα - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Ιουλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σάββα Παραστατίδη, περί αναιρέσεως της 915/2008 αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άμφισσας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10.3.2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 473/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ, 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ, υπάρχει, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία σχετικά με την αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το δικαστήριο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι υπάρχουν αποδείξεις για την ενοχή του κατηγορουμένου. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικά κατά το είδος τους χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους. ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία - και όχι μόνο μερικά απ' αυτά κατ' επιλογή - όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 177 παράγραφος 1 και 178 ΚΠΔ (ολ. ΑΠ 1/2005). Εξάλλου, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που δέχτηκε ότι προέκυψαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρμοσε, περίπτωση δε τέτοιας εφαρμογής, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ, 1 στοιχ. Ε' λόγο αναιρέσεως υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου. Η παραβίαση αυτή υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος για το οποίο πρόκειται, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ουσιαστικής, ποινικής διάταξης, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 71 παράγραφος 1 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 παράγραφος 1 ν. 2145/1993, "Εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώματος ή καθ' υπέρβαση των υπό του παρόντος νόμου προβλεπομένων εξαιρέσεων, την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος, οριστικής ή προσωρινής μορφής ή πραγματοποιεί οποιασδήποτε φύσεως εγκατάσταση, εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως, δημόσιας ή ιδιωτικής, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτίσματος ή της κατασκευής ....". Με το άρθρο δε 1 παρ. 1, 2, 4Α και 5Α του ν. 2801/2000 προβλέπονται τα εξής: "(παράγραφος 1). Ορισμοί. Α. Σταθμός: ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός. Β) Πάρκο κεραιών: Καθορισμένος ειδικός χώρος, όπου επιτρέπεται η δημιουργία και εγκατάσταση κατασκευών κεραιών. Γ) Διαχειριστής πάρκου κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την οργάνωση και συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών. Δ) Κατασκευή κεραίας. Το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο. (Παράγραφος 2). Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά Α) Για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται: α) Οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος. β) Οι κατασκευές κεραιών Υπουργείων, πρεσβειών, διπλωματικών αποστολών και ραδιοερασιτεχνών, οι οποίες περιβάλλονται από κτίρια ή το φυσικό έδαφος ίσου ή μεγαλύτερου ύψους, βρίσκονται στο εσωτερικό πόλης, χωριού ή στρατοπέδου, δεν προκύπτει ότι επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια της αεροπλοΐας και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης. γ) Οι κατασκευές κεραιών που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είτε για την αεροναυτική ραδιοπλοήγηση είτε για επικοινωνίες και εφόσον έχει χορηγηθεί εκχώρηση ή έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής ή και λήψης. δ) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: αα) 'Εχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της κατασκευής κεραίας και εγκαθίσταται στο κτίριο που αναγράφεται στην άδεια. ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της. γγ) Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου. ε) Οι κατασκευές κεραιών σταθμών βάσης CΒ για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: αα) Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ββ) Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας δεν εκτείνεται πέραν των έξι (6) μέτρων από τη βάση της. στ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων. ζ) Οι κατασκευές μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση μεταφοράς δεδομένων τοπικής εμβέλειας (π.χ. εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων κλπ). η) Οι κατασκευές κεραιών μόνο λήψης εκπομπών που προορίζονται για το ευρύ κοινό. Β) Πριν από νέα κατασκευή κεραίας ή τροποποίηση υφισταμένης κατασκευής, ο κάτοχος του σταθμού πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ή την τροποποίησή της. Σε περίπτωση που την κατασκευή κεραίας χρησιμοποιούν από κοινού δύο ή περισσότεροι φορείς, η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Γ) Για την έκδοση της άδειας απαιτούνται η εκχώρηση ή έγκριση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης, η συμμόρφωση προς τις διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλεται για κάθε περίπτωση νέας ή υφιστάμενης κατασκευής, τα στοιχεία και οι όροι που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην άδεια, η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοσή της, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 1 24 Α'). ε) Για την εγκατάσταση σταθμών των εταιρειών που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, επιτρέπεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α') και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λπ.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων πάνω από το μέγιστο ύψος και το ιδεατό στερεό, ..... Για την τοποθέτηση, σύμφωνα με την παράγραφο αυτήν, των σχετικών εγκαταστάσεων, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, αλλά έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των πολεοδομικών εγκρίσεων και να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες η έγκριση από τον οικείο Νομάρχη των περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών αποτελεί προϋπόθεση της πολεοδομικής έγκρισης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 .... ΙΒ) Όλες οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, υποχρεούνται σε αδειοδότηση. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του, οι κάτοχοι των κατασκευών κεραιών υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται: α) Οι κατασκευές κεραιών που έχουν άδεια εγκατάστασης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 24Α του ν. 2075/1992, όπως αυτό ισχύει σήμερα. β) Οι κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την παράγραφο 2Α του παρόντος άρθρου. γ) Οι κατασκευές κεραιών, των οποίων κάτοχοι είναι το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Για αυτές τις κατασκευές κεραιών θα πρέπει να γίνει καταγραφή εντός έτους, με την υποβολή σχετικών δηλώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 4) Εγκατάσταση κεραιών σε δάση - Πάρκα κεραιών. Α) Επιτρέπεται η εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζημιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια του οικείου Νομάρχη και με την προϋπόθεση προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή, εφόσον αυτή δεν απαιτείται, της εκχώρησης ή της έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας. Β) Η εν λόγω άδεια χορηγείται σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ραδιοεπικοινωνιών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν ανεξάρτητα δίκτυα με άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται οι θέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και οι ειδικοί όροι δημιουργίας πάρκων κεραιών, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία νια την υποχρεωτική τοποθέτηση των πομπών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στα πάρκα αυτά ..... 5) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμοδίων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών, ή η παροχή με δόλο, εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δύο εκατομμυρίων (2.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του". Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι με την πρώτη μεν από αυτές (άρθρο 71 παράγραφος 1 ν. 998/1979) τιμωρείται με τις σ' αυτή προβλεπόμενες ποινές όποιος χωρίς δικαίωμα προβαίνει σε ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος, οριστικής ή και προσωρινής μορφής ή πραγματοποιεί οποιασδήποτε φύσεως εγκατάσταση μέσα σε δάσος ή δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, με την τελευταία δε (άρθρο 1 παράγραφος 5 εδ. Α, σε συνδ. με παρ. 4 εδ. Α του ν. 2801/2000) ότι τιμωρείται με του αυτού είδους ποινές (ηπιότερη ή στερητική της ελευθερίας και αυστηρότερη η χρηματική ποινή) - μεταξύ άλλων - και όποιος εγκαθιστά δομικές ή μηχανικές κατασκευές, επάνω στις οποίες τοποθετεί κεραίες, πομπούς, αναμεταδότες, δηλαδή προβαίνει σε εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή λήψης ραδιοσήματος και κατασκευή κεραίας, "χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται" και τέτοια άδεια του οικείου Νομάρχη "μετά από προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών" επιβάλλεται όταν η εγκατάσταση του σταθμού γίνεται όχι μόνον μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις (που θέτει ως προϋπόθεση το άρθρο 71 παράγραφος 1 ν. 998/1978), αλλά και σε "αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυμών", είναι φανερό τόσο από την γραμματική διατύπωση, όσο και από τη λογική ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 71 παράγραφος 1 του ν. 998/1979 και 1 παράγραφος 5 εδ. Α' του ν. 2801/2000, ότι τα διαπλασσόμενα από αυτές ποινικά αδικήματα είναι αυτοτελή και, εφόσον συνυπάρχουν τα στοιχεία αμφοτέρων, υφίσταται αληθής κατ' ιδέαν συρροή αυτών, διότι για τη στοιχειοθέτηση του δευτέρου απαιτούνται επί πλέον στοιχεία εκείνων του άρθρου 71 παράγραφος 1 ν. 998/1979, δηλαδή η χωρίς νομαρχιακή άδεια εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας, που δεν αποτελούν στοιχεία του αδικήματος του άρθρου 71 παράγραφος 1 του ν. 998/1979 και η πρόσθετη αυτή νομική απαξία της πράξης είναι, κατά τη νομοθετική βούληση, αυτοτελώς τιμωρητέα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 εδ. Α του ν. 2801/2000. Η ύπαρξη όμως αδείας ενασκήσεως δικαιώματος εγκαταστάσεως σταθμού εκπομπής ή λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας αποτελεί και λόγο άρσεως του αδίκου χαρακτήρα της πράξης του άρθρου 71 παράγραφος 1 ν. 998/1979 κατ' εφαρμογήν του άρθρου 20 του ΠΚ. Επίσης, κατά τις εφαρμοστέες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδ. Η του ν. 2801/2000 - εφόσον η εκεί προβλεπόμενη υπουργική απόφαση δεν είχε εκδοθεί κατά τον κρίσιμο χρόνο - διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 2145/1993, για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην ξηρά απαιτείται αφενός μεν η λήψη αδείας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφετέρου δε η έγκριση των δομικών κατασκευών, απαραιτήτων για την τοποθέτηση των κεραιών, η οποία χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και ισοδυναμεί με οικοδομική άδεια. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Τριμελές Πλημ/κείο Άμφισσας, με μνεία κατ' είδος όλων των αποδεικτικών μέσων, τα οποία έλαβε υπόψη, δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του, τα ακόλουθα περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος στην δασική θέση ...., κατά το χρονικό διάστημα από 8 έως 12.11.2001, ως υπεύθυνος εγκαταστάσεως κεραιών της ετιαρείας με την επωνυμία "COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ" και ως εντολέας, πραγματοποίησε εγκατάσταση και συγκεκριμένα εντός δημοσίου δάσους (ελάτης), που βρίσκεται στην προαναφερθείσα θέση και υπό την ανωτέρω ιδιότητα, εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και κοντέινερ, χωρίς την απαιτούμενη άδεια του Νομάρχη ....
Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της αποδιδόμενης σε αυτόν πράξης. Ας σημειωθεί ότι ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι δεν χρειαζόταν η ως άνω εταιρεία COSMOTE να προβεί στην έκδοση αδείας από τον Νομάρχη .... διότι ο ΟΤΕ είχε λάβει την με αριθμό πρωτ. ... άδεια του Νομάρχη ... και ως εκ τούτου κάλυπτε και την εταιρεία αυτή (COSMOTE), πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθόσον ο κατηγορούμενος δεν προσκόμισε την ως άνω άδεια προς επίρρωση και ευδοκίμηση του ισχυρισμού του αυτού και συνεπώς το Δικαστήριο άγεται στην ως άνω κρίση, διότι εξ ουδενός αποδεικτικού στοιχείου δεν επιβεβαιώθηκαν οι ως άνω ισχυρισμοί του (κατηγορουμένου) ...". Έτσι όπως έκρινε το Τριμελές Πλημ/κείο διέλαβε στο σκεπτικό (όπως συμπληρώνεται και με το διατακτικό) του την απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 71 παράγραφος 1 του ν. 998/1979 και 1 παράγραφος 5 στοιχ. Α του ν. 2801/2000 που εφήρμοσε, διότι αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση με τρόπο σαφή και χωρίς λογικά κενά ή αντιφάσεις: α) Η εντός δημοσίου δάσους ελάτης, παραπλεύρως νόμιμης εγκαταστάσεως του ΟΤΕ, κατάληψη και περίφραξη έκτασης 25 τ.μ. και η εγκατάσταση εντός αυτής κεραίας κινητής τηλεφωνίας και κοντέινερ από τον αναιρεσείοντα, ως υπεύθυνο και εντολέα, αντιπροσωπεύοντα την θυγατρική του ΟΤΕ ανώνυμη εταιρεία COSMOTE. β) Η ενέργεια των ανωτέρω πράξεων από τον αναιρεσείοντα χωρίς άδεια του (οικείου) Νομάρχη ... και συναφούς αδείας εγκατάστασης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τις οποίες (ελλείπουσες άδειες) δεν αναπλήρωναν εκείνες που προϋπήρχαν για τις νομίμως λειτουργούσες συναφείς εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, αλλά και χωρίς προηγούμενη έγκριση των δομικών εργασιών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 41 ν. 2145/1993, το οποίο ίσχυε επειδή δεν είχε εκδοθεί στον κρίσιμο χρόνο (8-12/11/2001) η με το άρθρο 1 παράγραφος 2 εδ. Η' του ν. 2801/2000 προβλεπόμενη υπουργική απόφαση. γ) Ο ενυπάρχων στις ως άνω πράξεις του αναιρεσείοντος δόλος του, ο οποίος γι' αυτό δεν έχρηζε ειδικής αιτιολόγησης. δ) Η με τις αυτές ως άνω πράξεις τέλεση από τον αναιρεσείοντα αμφοτέρων των εγκλημάτων των άρθρων 71 παράγραφος 1 του ν. 998/1979 και 1 παράγραφος 5 εδ. Α του ν. 2801/2000, τα οποία συρρέουν αληθώς. Επομένως, όσα, με τους εκ του άρθρου 510 παράγραφος 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠοινΔ τρεις πρώτους λόγους αναιρέσεως, αντιθέτως προβάλλει ο αναιρεσείων: 1) ότι υφίσταται φαινομένη (και όχι αληθής) κατ' ιδέαν συρροή των εγκλημάτων των άρθρων 71 παράγραφος 1 του ν. 998/1979 και 1 παράγραφος 5Α του ν. 2801/2001 και έγινε εσφαλμένη γι' αυτό εφαρμογή αμφοτέρων των ουσιαστικών αυτών ποινικών διατάξεων με την προσβαλλόμενη απόφαση και 2) ότι δεν έχει η απόφαση αυτή ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι αβάσιμα, κατά το μέρος δε που, υπό την επίκληση της έλλειψης αιτιολογίας, πλήττεται η εκτίμηση από το Τριμελές Πλημ/κείο πραγματικών γεγονότων και η αξιολόγηση των αποδείξεων, είναι απαράδεκτα.
Η απαιτούμενη κατά τα άρθρα 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παράγραφος 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, πρέπει να υπάρχει όχι μόνον ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προβάλλονται από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εκείνου που προβάλλονται στο Δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 παράγραφος 2 και 333 παράγραφος 2 ΚΠοινΔ, και τείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή μείωση της ικανότητας καταλογισμού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη μείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισμού, όπως είναι και ο ισχυρισμός για την αναγνώριση της υπάρξεως στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ελαφρυντικών περιστάσεων, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν όμως ο αυτοτελής ισχυρισμός δεν προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισμένο ή ο φερόμενος ως αυτοτελής ισχυρισμός δεν είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει, και μάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογημένα, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισμό ή σε ισχυρισμό αρνητικό της κατηγορίας. Ως ελαφρυντικές δε περιστάσεις, κατά το άρθρο 84 παράγραφος 2 εδ. α και β' του ΠΚ, το ότι ο υπαίτιος έζησε έως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και καθόλου κοινωνική ζωή και το ότι στην πράξη του ωθήθηκε, μεταξύ άλλων, από όχι ταπεινά αίτια. Στην εξεταζόμενη περίπτωση, ο αναιρεσείων ζήτησε να του αναγνωρισθούν τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παράγραφος 2 περ. α' και β' του ΠΚ, ισχυριζόμενος, όσον αφορά το δεύτερο ελαφρυντικό, ότι κανένα προσωπικό όφελος δεν εξάρτησε από την πράξη του ούτε πέτυχε βελτίωση της οικονομικής ή επαγγελματικής του καταστάσεως, εξακολουθώντας να είναι προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών της COSMOTE. Το Τριμελές Πλημ/κείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του αναγνώρισε στον αναιρεσείοντα το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παράγραφος 2α ΠΚ και σιωπηρά αντιπαρήλθε το αίτημα αναγνωρίσεως και δευτέρου ελαφρυντικού. Έτσι όπως έκρινε το Τριμελές Πλημ/κείο δεν υπέπεσε στην εκ του άρθρου 510 παράγραφος 1 στοιχ. Δ ΚΠοινΔ πλημμέλεια, όπως αβάσιμα διατείνεται ο αναιρεσείων με τον τέταρτο και τελευταίο λόγο της αναιρέσεως, διότι αφενός μεν δεν ήταν ορισμένο το αίτημα αναγνωρίσεως ελαφρυντικής περιστάσεως από το άρθρο 84 παράγραφος 2β ΠΚ, αφετέρου δε, θα απέβαινε η τυχόν ευδοκίμησή του αλυσιτελής, αφού έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση το αίτημα αναγνωρίσεως στον αναιρεσείοντα της ελαφρυντικής περιστάσεως του προηγουμένου εντίμου βίου και η αναγνώριση του επί πλέον αιτουμένου ελαφρυντικού δεν ήταν επιτρεπτό να οδηγήσει σε νέα (ή περαιτέρω) μείωση της ποινής του αναιρεσείοντος (άρθρο 85 ΠΚ). Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παράγραφος 1 και 583 παράγραφος 1 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 10.3.2009 Δήλωση (Αίτηση) του ..., για αναίρεση της 915/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 23 Ιουλίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή