Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1483 / 2018    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Αναιρέσεως ανυποστήρικτο, Έξοδα.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής και
απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση. Λόγοι έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ.
Δ' και Η'). Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.

Αριθμός 1483/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή και Γεώργιο Παπαηλιάδη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Φεβρουαρίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Σ. Τ. του Δ., κατοίκου ... ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Πάτρα, για αναίρεση της υπ'αριθ. 11/2016 απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ευβοίας.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ευβοίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Φεβρουαρίου 2016, αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...2016.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η από 9-12-2016 αίτηση αναιρέσεως του Σ. Τ. του Δ., για την οποία συντάχθηκε η με αριθ. …/9-2-2016 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ευβοίας, με την οποία ζητείται η αναίρεση της υπ' αριθ. 11/2016 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ευβοίας, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 25/2016 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου. Η αίτηση αυτή, η οποία ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και περιέχει ως λόγους αναιρέσεως την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και την υπέρβαση εξουσίας, είναι παραδεκτή (πρβλ. Α.Ε.Δ. 33/1995) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω. Από τις διατάξεις του άρθρο 501 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ., ορίζεται ότι αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν εμφανισθεί ο εκκαλών αυτοπροσώπως ή δια του συνηγόρου του, αν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 340 του Κ.Ποιν.Δ., η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη μπορεί να προσβληθεί μόνο με αναίρεση. Η διάταξη του άρθρου 349 εφαρμόζεται και υπέρ του εκκαλούντος που δεν μπόρεσε να εμφανιστεί για λόγους ανώτερης βίας κ.λπ.. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 349 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Κ.Ποιν.Δ., όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τα άρθρα 20 παρ. 1 του Ν. 3904/2010, 33 παρ. 5 του Ν. 4055/2012 και 93 παρ. 4 του Ν.4139/2013, "1. Το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει μόνο μία φορά την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, με αίτημα δε κάποιου από τους διαδίκους, μία μόνο φορά, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας. 2. Η αναβολή που χορηγείται με αίτημα διαδίκου, για λόγο που αφορά αυτόν ή το συνήγορο του, δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες και διατάσσεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται με έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύματος, ή λόγους ανώτερης βίας. Οι λόγοι αυτοί προσδιορίζονται στην απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. 3. Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή υποχρεούται να ερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης για δεκαπέντε το πολύ ημέρες, αιτιολογώντας συνοπτικά ότι δεν μπορεί ο λόγος αναβολής να αντιμετωπισθεί με διακοπή. 4. Δεύτερη αναβολή μπορεί να δοθεί για τους ίδιους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τους ως άνω όρους. Κάθε άλλη αναβολή απαγορεύεται και το δικαστήριο μπορεί μόνο να διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για δεκαπέντε το πολύ ημέρες και μέχρι τρεις φορές. Κατά τη διακοπή της συνεδρίασης ο πρόεδρος κατανέμει τις μη εκδικασθείσες υποθέσεις του πινακίου στις επόμενες μετά τη διακοπή συνεδριάσεις. 5. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, την οποία το δικαστήριο ανακοινώνει στους παρόντες διαδίκους, μάρτυρες και πραγματογνώμονες και σε αυτήν κλητεύονται μόνο οι απόντες. 6. Εάν ο λόγος αναβολής αναγγέλθηκε από συνήγορο ή άλλο πρόσωπο για λογαριασμό απόντος διαδίκου και η συζήτηση αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο, η περί αναβολής απόφαση επέχει θέση κλητεύσεώς του". Ως ανώτερη βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης, ενώ ως ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται εκείνο το οποίο οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου και το οποίο δεν μπόρεσε να υπερνικηθεί από αυτόν με κανέναν τρόπο. Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ., όταν αναφέρονται σε αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Η εν λόγω αιτιολογία πρέπει να περιλαμβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών μέσων, από τα οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στην του κρίση του. Η αιτιολογία αυτή απαιτείται και για την παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης, προκειμένου να εμφανιστεί στο δικαστήριο (άρθρο 349 Κ.Ποιν.Δ.), υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το αίτημα αυτό υποβλήθηκε κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, αλλιώς το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει και μάλιστα με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε αόριστο αίτημα. Ειδικότερα, η απαιτούμενη, κατά το άρθρο. 93 παρ. 3 του Συντ. και 139 του Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει, όπως προαναφέρθηκε, τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ.. Δ' του Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται όχι μόνο στην απόφαση για την ενοχή, δηλαδή στην καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου, αλλά σε όλες, χωρίς εξαίρεση, τις αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοση τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεμπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει την αίτηση του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης κατά το άρθρο 349 του Κ.Ποιν.Δ., πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, έστω και αν η παραδοχή ή απόρριψη μιας τέτοιας αίτησης έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, διαφορετικά ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ. λόγος αναιρέσεως, η δε εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως με τη μορφή της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας. Έλλειψη αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως που απορρίπτει το αίτημα αναβολής, υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, τις αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους κατέληξε στην κρίση του για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Στην προκείμενη περίπτωση, από την επιτρεπτή επισκόπηση των πρακτικών της κατ' έφεση δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Εύβοιας, το οποίο δίκασε επί εφέσεως του κατηγορουμένου, η προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 11/2016 απόφαση, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 25/2016 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε και απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, προκύπτει ότι μετά την εκφώνηση του ονόματος του κατηγορουμένου Σ. Τ. του Δ., εμφανίσθηκε η μητέρα του Α. Γ., η οποία ανήγγειλε ότι ο μη εμφανισθείς κατηγορούμενος δεν μπορεί να προσέλθει στο δικαστήριο διότι είναι άρρωστος και ζήτησε ως άγγελός του την αναβολή της δίκης, εξετάστηκε η ίδια ως μάρτυρας προς υποστήριξη του αιτήματος αναβολής και προσκόμισε και την από 7-1-2016 ιατρική βεβαίωση της ιατρού Α. Μ., η οποία και αναγνώσθηκε. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, αφού αναφέρθηκε στις προαναφερθείσες νομικές διατάξεις των άρθρων 349 παρ.1 και 2 α' και 501 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Ποιν.Δ., απέρριψε το αίτημα αναβολής με την ακόλουθη, επί λέξει, αιτιολογία: "Στην υπό κρίση υπόθεση εμφανίστηκε στο ακροατήριο η μητέρα του εκκαλούντα- κατηγορούμενου Α. Γ., ως άγγελος και υπέβαλε για λογαριασμό του, αίτημα αναβολής της δίκης, επικαλούμενος σοβαρούς λόγους υγείας του. Στην από 7-1-2016 ιατρική βεβαίωση της Γενικής Χειρούργου -ογκολόγου Α. Μ., ιατρού της "..." ... Σαλαμίνας, που προσκόμισε και αναγνώσθηκε, αναγράφεται ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από κοιλιακό άλγος με έντονο μετεωρισμό, ερυγές και διαρροϊκό σύνδρομο καθώς και από πυρετική συνδρομή έως και 39° από διημέρου. Ότι είναι καταβεβλημένος και ακολουθεί συμπτωματολογική θεραπεία μικροβιακής γαστρεντερίτιδας με καθημερινή παρακολούθηση ιατρική κατ' οίκον. Ότι χρήζει ανάπαυσης και αποφυγής σωματικού κάματου επί εβδομάδος. Επίσης επί μη υφέσεως των συμπτωμάτων χρήζει διακομιδής σε νοσοκομείο. Η δε παραπάνω μητέρα του που εξετάστηκε κατέθεσε ότι, ο γιός της είναι άρρωστος σήμερα, έχει προβλήματα υγείας χρόνια. Είχε στους λεμφαδένες καρκίνο, έχει κάνει χημειοθεραπείες, και το έχει ξεπεράσει τώρα. Είναι στο κρεβάτι. Δεν έχουν και χρήματα να πληρώσουν τον δικηγόρο, πρέπει να μαζέψουν πρώτα. Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, όμως, δεν εξάγεται, αναμφίβολα, ότι ο εκκαλών - κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά την παρούσα δικάσιμο ένεκα σοβαρών λόγων υγείας. Ειδικότερα, η πιο πάνω από 7-1-2016 ιατρική βεβαίωση, που χορηγήθηκε κατόπιν αίτησης της συζύγου του κατηγορουμένου, για δικαστική χρήση, εκτός του ότι δεν προκύπτει σαφώς πως είναι έγγραφο που εκδόθηκε από νοσηλευτικό ίδρυμα, δεν είναι και πειστική ως προς το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρει αν η ιατρός που την υπογράφει εξέτασε η ίδια τον κατηγορούμενο, πότε και σε ποιόν χώρο και ότι αυτός είναι αδύνατον να μετακινηθεί και να εμφανισθεί στο Δικαστήριο. Εξάλλου, η μάρτυρας μητέρα του, στην κατάθεσή της αναφέρεται σε καρκίνο των λεμφαδένων, για την αντιμετώπιση του οποίου ο κατηγορούμενος είχε στο παρελθόν υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Επίσης σε χρόνια προβλήματα υγείας του αορίστως και ότι κατά τη σημερινή δικάσιμο είναι κλινήρης χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένη ασθένειά του, ενώ δευτερευόντως φαίνεται να αποδίδει την μη εμφάνισή του και σε οικονομική δυσχέρεια να εξασφαλίσει συνήγορο υπεράσπισης της εκλογής του. Μετά από αυτά, και σημειωτέον ότι η υπόθεση έχει αναβληθεί από την αρχική δικάσιμο της 8-5-2015 πάλι με αίτημα του απόντος και μη νόμιμα εκπροσωπούμενου τότε κατηγορουμένου και ότι επίκειται άμεσος κίνδυνος παραγραφής πλημμεληματικών πράξεων που φέρουν χρόνο τέλεσης στις αρχές του έτους 2008 και τον μήνα Μάρτιο του έτους 2008, το αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου κρίνεται προβληματικό και πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο". Με τις παραδοχές και τις αιτιολογίες αυτές, το ως άνω δικαστήριο της ουσίας, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου περί αναβολής της δίκης λόγω ασθένειάς του, καθόσον διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση: α) Ότι από την αναγνωσθείσα βεβαίωση της ιατρού Α. Μ., Γενικής Χειρουργού Ογκολόγου, δεν προκύπτει αν αυτή προέρχεται από νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως απαιτεί ο νόμος, ούτε αν ο φερόμενος ως ασθενής κατηγορούμενος εξετάσθηκε από την ίδια, πότε και σε ποιόν χώρο, αλλ' ούτε και ότι αυτός είναι αδύνατον να μετακινηθεί και να εμφανισθεί στο Δικαστήριο, ώστε να δύναται να συναχθεί εξ αυτού αδυναμία μεταβάσεώς του στο δικαστήριο κατά τη δικάσιμο, αλλά απλώς γίνεται σύσταση περί ανάπαυσης και αποφυγής σωματικού κάματου επί εβδομάδος. β) Ότι η μητέρα του, που εξετάστηκε ως μάρτυρας, δεν επικαλέστηκε και δεν στήριξε το αίτημα της αναβολής, που υπέβαλε ως άγγελος για λογαριασμό του, στην ασθένεια που είχε εκείνη την ημέρα, την οποία δεν προσδιόρισε, αλλά αορίστως σε χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και σε οικονομικά προβλήματα που είχε και δεν του επέτρεπαν τότε να διορίσει δικηγόρο επιλογής του. γ) Ότι η υπόθεση είχε αναβληθεί από την αρχική δικάσιμο της 8-5-2015 πάλι με αίτημα του απόντος και μη νόμιμα εκπροσωπούμενου τότε κατηγορουμένου (οπότε κατά το άρθρο 349 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. είχε αναβληθεί με αίτημά του ως διαδίκου, μία μόνο φορά, η υπόθεση για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας) δ) Ότι επίκειται άμεσος κίνδυνος παραγραφής πλημμεληματικών πράξεων που φέρουν χρόνο τέλεσης στις αρχές του έτους 2008 και τον μήνα Μάρτιο του έτους 2008. Και ε) Ότι από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο σκεπτικό του δεν πείθεται περί της αδυναμίας εμφανίσεως του κατηγορουμένου στο Δικαστήριο ένεκα σοβαρών λόγων υγείας. Δηλαδή, διαλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση τα περιστατικά, οι αποδείξεις και οι συλλογισμοί που οδήγησαν το Εφετείο στην απορριπτική του κρίση για το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε, οι δε περί του εναντίου αιτιάσεις του αναιρεσείοντος είναι αβάσιμες. Η αναφορά στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως του κινδύνου παραγραφής των πλημμεληματικών πράξεων, δεν στηρίζει αποκλειστικά από μόνη της την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, αλλά αναφέρεται προς ενίσχυση της κρίσεως του Δικαστηρίου ότι δεν πείθεται ότι από λόγους υγείας δεν μπόρεσε να εμφανισθεί στο Δικαστήριο ο αναιρεσείων, η δε αναφορά στην απόφαση ότι χορηγήθηκε και προηγούμενη φορά αναβολή με αίτημα του κατηγορουμένου, γίνεται, διότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 349 παρ.1 του Κ.Ποι.Δ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3904/2010, "το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει μόνο μία φορά την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, με αίτημα δε κάποιου από τους διαδίκους, μία μόνο φορά, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας". Η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι δεν προκύπτει αν αξιολογήθηκε το περιεχόμενο της ιατρικής γνωμάτευσης είναι επίσης αβάσιμη, αφού προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης ότι συνεκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε η αναγνωσθείσα ιατρική γνωμάτευση, οι δε λοιπές αιτιάσεις του, οι οποίες πλήττουν την αξιολόγηση της ιατρικής γνωματεύσεως και της καταθέσεως της μάρτυρος από το Δικαστήριο της ουσίας, είναι απαράδεκτες, αφού με αυτές, υπό την επίφαση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της αντιφατικής αιτιολογίας, πλήττεται στην πραγματικότητα απαραδέκτως η ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων από το Δικαστήριο της ουσίας, το οποίο δέχθηκε ότι από τα ως άνω αποδεικτικά μέσα, μετά από εκτίμηση και αξιολόγησή τους, δεν συνάγεται αδυναμία μεταβάσεώς του κατηγορουμένου στο δικαστήριο από σοβαρό λόγο υγείας, που συνιστά και λόγο ανώτερης βίας, ο οποίος όμως πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο από νοσηλευτικό ίδρυμα, αφού, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 349 του Κ.Ποιν.Δ., η αναβολή που χορηγείται με αίτημα διαδίκου για λόγους υγείας διατάσσεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται με έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύματος. Επομένως, ενόψει όλων των ανωτέρω, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ευβοίας, με την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απέρριψε το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος και εν συνεχεία απέρριψε την έφεσή του ως ανυποστήρικτη, αφού αυτός, παρόλο που κλήθηκε νόμιμα, δεν εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο, οι δε λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Η' του Κ.Ποιν.Δ., με τους οποίους αποδίδεται από τον αναιρεσείοντα στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής που υπέβαλε και συνακόλουθα και η πλημμέλεια της υπερβάσεως εξουσίας γιατί προχώρησε και τον καταδίκασε χωρίς να απορρίψει με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία το αίτημα αναβολής που υπέβαλε, είναι αβάσιμοι.
Κατ' ακολουθίαν, αφού αμφότεροι οι λόγοι τη αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, μη υπάρχοντος άλλου παραδεκτού λόγου προς έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 9-12-2016 αίτηση αναιρέσεως του Σ. Τ. του Δ., για την οποία συντάχθηκε η με αριθ. …/9-2-2016 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ευβοίας, περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 11/2016 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ευβοίας, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθ. 25/2016 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου.
Και
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Απριλίου 2017.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
και τούτου αποχωρήσαντος ο αρχαιότερος της συνθέσεως Αρεοπαγίτης
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Σεπτεμβρίου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή