Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1243 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Εφέσεως απαράδεκτο, Πρακτικά συνεδρίασης.
Περίληψη:
Εκπρόθεσμη έφεση. Στοιχεία που απαιτούνται για να είναι αιτιολογημένη η απόρριψή της. Τα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ' αυτά και είναι απαράδεκτος ο ισχυρισμός ότι ανακριβώς αναγράφτηκε στα πρακτικά ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στη δίκη, ενώ αυτή δεν είχε εμφανιστεί. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει.
Αριθμός 1243/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης ..., που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Λιάννη, για αναίρεση της 619/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άμφισσας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Νοεμβρίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1933/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 171 περίπτ. 1δ του ΚΠΔ, απόλυτη ακυρότητα που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και η συνδρομή της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, προκαλείται και όταν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόμος. Περαιτέρω κατά το άρθρο 141 παρ. 3 του ΚΠΔ, τα πρακτικά της συνεδρίασης του δικαστηρίου, ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα, αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο αυτό και με το άρθρο 140 του ίδιου Κώδικα. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι το περιεχόμενο των πρακτικών αποτελεί πλήρη απόδειξη και δεν επιτρέπεται ανταπόδειξη παρά μόνο με την προσβολή τους ως πλαστών.
Εξάλλου λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ συνιστά η έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία υπάρχει όταν στην απόφαση δεν αναφέρονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος. Ειδικώς η απόφαση που απορρίπτει έφεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα, έχει την ανωτέρω απαιτούμενη αιτιολογία, όταν αναφέρει τα περιστατικά από τα όποια προκύπτει η εκπρόθεσμη άσκηση και εάν ο εκκαλών προβάλλει λόγους που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκηση, πρέπει να αναφέρει η απόφαση τα περιστατικά στα οποία στήριξε την κρίση της για το αβάσιμο των λόγων αυτών. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άμφισσας με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 619/2008 απόφασή του απέρριψε ως εκπροθέσμως ασκηθείσα την έφεση της ήδη αναιρεσείουσας κατά της υπ' αριθ. 462/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλακίσεως δώδεκα μηνών και χρηματική ποινή 1.000 Ευρώ για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝΠΥ. Από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης αποδεικνύεται ότι: α) η εκκαλούσα εμφανίστηκε στο Δικαστήριο και διόρισε ως συνήγορό της τον παρόντα δικηγόρο Ανάργυρο Ταλαμάγκα, ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό του, β) ο Εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η έφεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα και γ) ο συνήγορος της εκκαλούσης ζήτησε να γίνει τυπικά δεκτή η έφεση. Ακολούθως το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα με την ακόλουθη αιτιολογία: "Επειδή το παρόν Δικαστήριο δεν πείθεται ότι η κατηγορουμένη από λόγους ανωτέρας βίας εμποδίστηκε να ασκήσει εμπρόθεσμα την έφεση κατά της υπ' αριθ. 462/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλη/κείου Άμφισσας, δεδομένου ότι κατά τη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2007 εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ανάργυρο Ταλαμάγκα δια εξουσιοδοτήσεως. Η σχετική δε εξουσιοδότηση με ημερομηνία 19-6-2006 αναφέρει ότι ο συνήγορος της κατηγορουμένης δύναται να ασκήσει έφεση σε τυχόν καταδικαστική απόφαση, ήτοι κατά της υπ' αριθμ. 462/2007 αποφάσεως του Μονομελούς. Ωστόσο η κρινόμενη έφεση με αριθμό 58/2007 ασκήθηκε στις 17-4-2007. Επομένως πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη έφεση ως απαράδεκτη διότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα (άρθρο 476 του ΚΠΔ)". Η ανωτέρω αιτιολογία της απορρίψεως της εφέσεως είναι ειδική και εμπεριστατωμένη γιατί αναφέρει τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει η εκπρόθεσμη άσκηση, ενόψει του ότι από την επισκόπηση της εφέσεως και των πρακτικών της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν προκύπτει ότι προβλήθηκε άλλος λόγος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση, η δε αναφορά της έλλειψης ανωτέρας βίας στο σκεπτικό της αποφάσεως έγινε προδήλως, ως εκ περισσού. Επομένως είναι αβάσιμος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς και για έλλειψη νόμιμης βάσης. Με τον πρώτο λόγο της αιτήσεως υποστηρίζει η αναιρεσείουσα ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εμφάνιση και εκπροσώπησή της στη δίκη επί της εφέσεως, γιατί ενώ δεν εμφανίστηκε αυτή στο ακροατήριο αλλά εκπροσωπήθηκε από το δικηγόρο Ανάργυρο Ταλαμάγκα, εντούτοις αναφέρεται στα πρακτικά ότι αυτή εμφανίστηκε και διόρισε και δικηγόρο, η ανακρίβεια δε αυτή των πρακτικών συνιστά απόλυτη ακυρότητα σχετική με την εμφάνιση και εκπροσώπησή της. Ο λόγος αυτός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠΔ, είναι προεχόντως απαράδεκτος γιατί εφόσον δεν προσβάλλονται τα πρακτικά ως πλαστά, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την εμφάνιση της κατηγορουμένης στη δίκη, μη επιτρεπόμενης ανταποδείξεως. Μετά από αυτά η αίτηση που δεν περιέχει άλλο λόγο, πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 583 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 24-11-2008 αίτηση της ..., για αναίρεση της υπ' αριθ. 619/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 20 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή